Εθνικές Εκλογές | Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 | Παραλειφθέντες εκλογείς
Αριθ. Εγκυκλίου: 37 
ΘΕΜΑ: «Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
 1. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 57Α΄), υποχρεωτική. Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 20η Σεπτεμβρίου 2015 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 2. Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων: α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους. β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό. γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών , λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών.
 3. Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται: α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας. 4. Οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νομών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας της περιφέρειάς τους.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Παραλειφθέντες εκλογείς
Εγκύκλιος : 36 
ΘΕΜΑ : Παραλειφθέντες εκλογείς Ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, σας επισημαίνουμε τα εξής: Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012), ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. 
Ειδικότερα:
 1. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι. Συνεπώς, όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.
Οι κ.κ. Δήμαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να εκδίδουν, εις διπλούν, πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα. Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
2. Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο στον αιτούντα, πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου της χώρας. Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης και για τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, θα παρασχεθούν οδηγίες με σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
. 3. Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου Δήμου όπου ζητά την έκδοση πιστοποιητικού ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 26/2012).
4. Επισημαίνεται ότι δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 30η Ιουνίου 2015, ούτε στους μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφέντες λόγω της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. 5. Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 6. Οι Δήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός. Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, παρακαλούμε να αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.
Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται με τη σχετική βιβλιοδετημένη εγκύκλιό μας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Εφετεία της χώρας ΑΝΤ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
 2. Πρωτοδικεία της χώρας (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
 3. κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
4. κ.κ. Περιφερειάρχες
5. Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (μέσω φαξ:213 2065101ή e-mail:prosna@patt.gov.gr)
6. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών 7. Δήμους της χώρας Τμήμα Δημοτολογίων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών
 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Εκλογών (3 αντίγραφα)

Σχόλια