ΣΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ | Τι είναι εμπορικό Σήμα | Οδηγίες κατάθεσης Εθνικού Σήματος

Εμπορικό σήμα

Εισαγωγή Τι είναι εμπορικό Σήμα 


Οδηγίες Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων (ΝΕΟ)

Οδηγίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σημάτων  (ΝΕΟ)

Ταξινόμηση των αγαθών και υπηρεσιών (ΚΛΑΣΕΙΣ) Πληρεξούσιο(Εθνικού – Κοινοτικού Σήματος) Οδηγίες για την συμπλήρωση Κατάθεσης Δήλωσης ΣήματοςΔήλωση Κατάθεσης Εθνικού ΣήματοςΔήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος Έλεγχος Εθνικών Σημάτων Οδηγίες και Έλεγχος Κοινοτικών ΣημάτωνΑίτηση Κοινοτικού Σήματος Διεθνή Σήματα

Κατοχύρωση Σημάτων αλκοολούχων ποτών.Εισαγωγή
Η Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
Τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων.β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων στο οποίο υπάγονται:
1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.
2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.
3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.
4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.
β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:
1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.
2) Η τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και η μέριμνα για τη γνωστοποίηση στους καταθέτες της ημερομηνίας της σχετικής δικασίμου.
3) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.
4) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.
5) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.
6) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής. Η επιμέλεια για το διορισμό των εξεταστών, καθώς και των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

Τι είναι εμπορικό Σήμα

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.
Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Οδηγίες για την Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων
Σύμφωνα με τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 223 Γραφείο – Ωρες: 10:30-14:00) τα κάτωθι:
 1. Δήλωση ορισμένου τύπου (πρωτότυπη), υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ. Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζονται τέσσερις (4) δηλώσεις σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick).
2.
α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει «με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά έγχρωμη  απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.
β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση, τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.
γ) Οι διαστάσεις του σήματος δεν θα υπερβαίνουν τα 8 χ 8 cm.
3. Παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ).
4. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος.
5. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη δήλωση, ειδική για την κατάθεση σήματος, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.
6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.
7. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
8. Ντοσιέ με πτερύγια.
9. Ένσημα
- Ταμείου Προνοίας 2,30€, Νομικών– ΚΕΑΔ 4,00€ & 3,00€ μεγαρόσημο επικολλώνται σε μία εκ των δηλώσεων πλην της πρωτοτύπου που εκτυπώνει η Υπηρεσία Σημάτων εκ του προσκομιζόμενου ψηφιακού μέσου.
- Μεγαρόσημο 2,00€, επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων πλην της πρωτοτύπου, για αντίγραφο της κατατεθείσας δήλωσης, η οποία επίσης θα εκτυπώνεται από την Υπηρεσία.
10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, στην περίπτωση κατάθεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.
11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτηση κοινοτικού σήματος β) Αίτηση μετατροπής γ) Εγγράφου του ΟΗΙΜ που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του ΟΗΙΜ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.
12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρησης. β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης.

Πληρεξούσιο(Εθνικού – Κοινοτικού Σήματος)

Οδηγίες για την συμπλήρωση κατάθεσης δήλωσης σήματος

  • Ανοίγετε το σχετικό έντυπο που θέλετε να συμπληρώσετε (π.χ. Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος)
  • Επιλέγετε Αρχείο –> Αποθήκευση ως τύπος: Βιβλίο εργασίας του Ms Excel και αποθηκεύετε τη Δήλωση στον Η/Υ σας.
  • Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.
  • Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέγετε Εισαγωγή –> Εικόνα και την τοποθετείτε στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης,  προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της. ΠΡΟΣΟΧΗ Η εικόνα να έχει την επέκταση .tif
  • Αφού συμπληρώσετε τα πεδία εκτυπώνετε την Δήλωση 4 φορές (εκτύπωση διπλής όψης) και την αποθηκεύετε στην υπάρχουσα μορφή της (EXCEL)

Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.
Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος
Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Έλεγχος Εθνικών Σημάτων


Οδηγίες και Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων
Οδηγίες & έλεγχος Κοινοτικού Σήματος – Αίτηση Κοινοτικού Σήματος – Γραφείο εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά
Σήματα, σχέδια και υποδείγματα
Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για κοινοτικό σήμα
Γενικές παρατηρήσεις
Χρήση του εντύπου
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ). Το έντυπο διατίθεται (ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου στη διεύθυνσηhttp://www.oami.europa.eu για εκτύπωση. Διατίθεται επίσης από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Σημάτων της Μπενελούξ.
Οι αιτούντες ή οι αντιπρόσωποι τους μπορούν να χρησιμοποιούν αντίγραφα του εντύπου ή έντυπα παρόμοιας μορφής ή σχήματος, όπως είναι τα έντυπα που παράγονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αίτησης. Σε περίπτωση χρήσης εντύπων που έχουν αναπαραχθεί ηλεκτρονικά και εφόσον απαιτείται περισσότερος χώρος, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση συνημμένων εγγράφων επεκτείνοντας απλώς την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου.
Ακόμη και αν ορισμένες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, συνίσταται, ωστόσο, να συμπληρώνεται το έντυπο της αίτησης κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επισπεύδεται η επεξεργασία της αίτησης. Η συμπλήρωση των πεδίων που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό του ΓΕΕΑ::
(+34) 965 139 100
Υποβολή των εντύπων
Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων μπορούν, κατεπιλογή του αιτούντα
-να αποστέλλονται απευθείας στο ΓΕΕΑ στο Αλικάντε, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Office for Harmonization in the Internal Market
Receiving Unit
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Ισπανία
-να παραδίδονται αυτοπροσώπως στον χώρο υποδοχής του Γραφείου, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας
-να διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) μόνον στον ακόλουθο αριθμό φαξ του ΓΕΕΑ:
(+34) 965 131 344
Το ΓΕΕΑ θα εκδίδει αποδείξεις παραλαβής για τις αιτήσεις που λαμβάνει.
1.Πρώτη σελίδα του εντύπου
1.1. Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας σελίδας)
Οι αιτούντες πρέπει να αναφέρουν τον συνολικό αριθμό σελίδων που αποστέλλουν στο ΓΕΕΑ.
1.2. Γλώσσες
1.2.1. Γλώσσα της αίτησης
Ο αιτών πρέπει να αναφέρει τη γλώσσα στην οποία υποβάλλει την αίτηση, η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι κωδικοί ISO που αποτελούνται από δύο γράμματα (κωδικοί που έχουν καθοριστεί για την αναγνώριση των γλωσσών από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τετραγωνίδιο που παρέχεται γιαυτόν το λόγο.
1.2.2. Δεύτερη γλώσσα
Ο αιτών πρέπει επίσης να επιλέξει μία δεύτερη γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (Ισπανικά-ES, Γερμανικά-DE, Αγγλικά-EN, Γαλλικά-FR ή Ιταλικά-IT) και η οποία πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη γλώσσα.
Η δεύτερη γλώσσα είναι επίσης η γλώσσα, ή μια απο τις γλώσσες, που θα χρησιμοποιηθεί στις διαδικασίες ανακοπής ή ακυρότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλωσσική απόδοση του εντύπου της αίτησης, αρκεί τα στοιχεία του κειμένου, ιδιαίτερα ο κατάλογος των προϊόντων και υπηρεσιών, να έχουν συμπληρωθεί στη γλώσσα της διαδικασίας της αίτησης.
Εάν η πρώτη γλώσσα δεν είναι μια από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου (βλ. ανωτέρω), ο αιτών μπορεί να επιτρέψει στο Γραφείο να χρησιμοποιεί τη δεύτερη γλώσσα για την αλληλογραφία σε σχέση με την αίτηση.
1.3. Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου
Ο αιτών ή ο αντιπρόσωπος μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του με ανώτατο όριο τους 20 χαρακτήρες στο χώρο που προβλέπεται.
π.χ.: αρχικά, σειρά γραμμάτων, κλπ.
Το ΓΕΕΑ θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να επιβεβαιώσει την πληρωμή των τελών (δηλ. θα ελέγξει ότι μια πληρωμή αντιστοιχεί σε μια δεδομένη αίτηση).
1.4. Αιτών
1.4.1. Αριθμός αναγνώρισης
Εάν στον αιτούντα έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμο του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση του και την εθνικότητα του.
1.4.2. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία (φυσικά/ νομικά πρόσωπα), νομικός τύπος και διεύθυνση
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο φύλλο, υπό τον τίτλο <<ονοματεπώνυμο του αιτούντος».
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να αναφέρεται το(τα) όνομα(τα) και το(τα) επώνυμο(α) με αυτή τη σειρά. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση καθώς και η εθνικότητα του αιτούντος.
Εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται η επίσημη επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού τύπου αυτού (Ανώνυμη Εταιρία», Incorporated», Sociedad Anonima», Aktiengesellschaft», κλπ.). Ο νομικός τύπος μπορεί να μνημονεύεται με τη συνηθισμένη σύντμηση (Α.Ε.», S.A.», AG», κλπ.). Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση και η χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο και συνίσταται η χρησιμοποίηση του τυποποιημένου κωδικού ISO των δύο γραμμάτων.
Όταν η διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, κλπ.) είναι διαφορετική από την ταχυδρομική διεύθυνση (π.χ. μια Τ.Θ.), πρέπει να δίνονται και οι δύο διευθύνσεις. Το ΓΕΕΑ θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η διεύθυνση παράδοσης θα είναι εκείνη που θα δημοσιευθεί.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρονται και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, καθώς και τα στοιχεία άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αναφορά των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων υποδηλώνει ότι το Γραφείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του.
Για κάθε αιτούντα πρέπει να υποδεικνύεται μία μόνο διεύθυνση. Ωστόσο, εάν υποδεικνύονται περισσότερες της μιας διευθύνσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνον η διεύθυνση που αναφέρεται πρώτη, εκτός αν ο αιτών καθορίζει μία από τις διευθύνσεις ως τη διεύθυνση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, η αίτηση καταχώρισης της αλλαγής για τον(τους) υπάρχοντα(ες) αριθμό(ούς) αναγνώρισης πρέπει να αποστέλλεται χωριστά στο ΓΕΕΑ. Εάν ο αιτών διαθέτει περισσότερες από μια διευθύνσεις, τότε θα χορηγείται χωριστός αριθμός αναγνώρισης για κάθε διεύθυνση.
1.5. Σήμα
Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη σήματος: λεκτικό σήμα, σήμα απεικόνισης, τρισδιάστατο σήμα, έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού, ηχητικό σήμα, ή άλλο». Μόνο μία από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να επιλεγεί.
Το λεκτικό σήμα είναι ένα δακτυλογραφημένο σήμα (συνήθης γραμματοσειρά), χωρίς ειδικά γραφικά στοιχεία. Το σήμα πρέπει να δακτυλογραφείται ή να τυπώνεται στον κατάλληλο χώρο. Το Γραφείο καταχωρεί ένα λεκτικό σήμα στη βάση δεδομένων του και το δημοσιεύει όπως αυτό εμφανίζεται στην αίτηση, διατηρώντας, δηλαδή, τα κεφαλαία και πεζά γράμματα, καθώς και άλλα σύμβολα που εμφανίζονται στο έντυπο και χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη γραμματοσειρά του ΓΕΕΑ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σήμα θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων όπως απεικονίζεται στο συνημμένο έγγραφο.
Το σήμα απεικόνισης αποτελείται αποκλειστικά από στοιχεία απεικόνισης, συνδυασμούς λεκτικών και απεικονιστικών ή άλλων γραφικών στοιχείων, λεκτικά στοιχεία σε στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά ή λεκτικά στοιχεία σε περισσότερες από μία σειρές (το σύνολο των στοιχείων μπορεί να είναι έγχρωμα ή μη) ή να αποτελείται αποκλειστικά από έγχρωμα λεκτικά στοιχεία.
Το τρισδιάστατο σήμα είναι ένα σήμα τρισδιάστατου σχήματος (περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού). Η αναπαράσταση που παρέχεται στο συνημμένο έγγραφο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι αναπαραστάσεις του σχήματος.
Έγχρωμο σήμα αυτό αφεαυτού σημαίνει ότι ζητείται προστασία σήματος για ένα ή περισσότερα χρώματα, ανεξαρτήτως ειδικού σχήματος ή διάταξης. Τα χρώματα πρέπει να αναφέρονται με λέξεις στον κατάλληλο χώρο. Πρέπει να κατατεθεί απεικόνιση του(των) χρώματος(των). Η γραπτή περιγραφή από μόνη της δεν αρκεί.
Το ηχητικό σήμα πρέπει να απεικονίζεται σε συνημμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες μεθόδους αναπαραγωγής ήχου με τη χρήση γραφικών, ειδικότερα την τυποποιημένη σημειογραφία. Η περιγραφή δεν αρκεί. Ηλεκτρονικά ηχητικά αρχεία μπορούν να επισυναφθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης(e-filing).
Τα Άλλα» σήματα περιλαμβάνουν όλα τα άλλα είδη σήματος που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ρητώς, όπως είναι τα ολογράμματα, σήματα θέσης, σήματα κίνησης, κλπ..
Για την αναπαράσταση των μη λεκτικών σημάτων πρέπει να χρησιμοποιείται συνημμένο έγγραφο.
1.5.1. Έγχρωμα σήματα
Εάν το σήμα είναι έγχρωμο, να αναφέρετε το ή τα χρώματα με λέξεις. Συνιστάται επιπλέον η αναφορά στους διεθνείς τυποποιημένους κωδικούς χρωμάτων.
1.5.2. Περιγραφή/παραίτηση (προαιρετική)
Η αίτηση μπορεί να περιέχει περιγραφή του σήματος και παραίτηση από ένα ή περισσότερα στοιχεία του σήματος (disclaimer) για το(α) οποίο(α) δεν διεκδικούνται αποκλειστικά δικαιώματα.
1.6. Συλλογικό σήμα
Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο εάν το σήμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι συλλογικό. Αίτηση για κοινοτικό συλλογικό σήμα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσιών ή εμπόρων καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν οι κανονισμοί που διέπουν τη χρήση του συλλογικού σήματος υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, ή εάν θα αποσταλούν στη συνέχεια.
1.7. Εθνικές εκθέσεις έρευνας (προαιρετικά)
Λόγω της αναθεώρησης του συστήματος έρευνας αιτήσεων κοινοτικού σήματος, η έκδοση (εθνικών») εκθέσεων έρευνας από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, έχει γίνει προαιρετική για τον αιτούντα (αντιθέτως, η έκθεση κοινοτικής έρευνας εξακολουθεί να καταρτίζεται από το ΓΕΕΑ σε κάθε περίπτωση). Στην περίπτωση που ο αιτών έχει επιλέξει το πεδίο Αίτηση εθνικών εκθέσεων έρευνας», το ΓΕΕΑ θα ζητήσει από τις εθνικές υπηρεσίες που συμμετέχουν (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/optionalSearces_en.pdf) να εκπονήσει και να επιστρέψει, εντός χρονικής περιόδου δύο μηνών, πρότυπη έκθεση έρευνας στα μητρώα σημάτων τους σχετικά με την αίτηση κοινοτικού σήματος. Το ΓΕΕΑ θα διαβιβάσει τις εθνικές εκθέσεις έρευνας που του διαβιβάστηκαν εντός της εν λόγω προθεσμίας καθώς και την κοινοτική έκθεση έρευνας, χωρίς καθυστέρηση, στον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν επιλέξει το πεδίο Αίτηση εθνικών εκθέσεων έρευνας», θα καταρτιστεί μόνο η κοινοτική έκθεση έρευνας και θα διαβιβαστεί από το Γραφείο στον καταθέτη. Η δημοσίευση αίτησης (κατόπιν εξέτασης) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία έρευνας και η/οι έκθεση(εις) έρευνας έχουν ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί από το Γραφείο στον καταθέτη.
1.8. Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών
Το ΓΕΕΑ συνιστά τη χρήση της ορολογίας της ταξινόμησης της Νίκαιας, συμπεριλαμβανομένου του αλφαβητικού καταλόγου ο οποίος καταρτίσθηκε με βάση την ταξινόμηση αυτή . Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επισπεύδεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Επιπλέον, υπάρχουν όροι που έχουν ήδη εγκριθεί από το ΓΕΕΑ, οι οποίοι μπορούν να αντιγραφούν από τη βάση δεδομένων Euroace (διατίθεται επί γραμμής στη διεύθυνση http://oami.eu.int/en/database/europa.htm).
Η παραπομπή στον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών προηγούμενης αίτησης κοινοτικού σήματος μπορεί να αντικαταστήσει την αναφορά του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών.
1.9. Υπογραφή
Στο τέλος της σελίδας 1 πρέπει να υπάρχει το ονοματεπώνυμο και η αντίστοιχη υπογραφή του αιτούντος/αντιπροσώπου.
2. Δεύτερη σελίδα του εντύπου
2.1. Αντιπρόσωπος
Η αντιπροσώπευση είναι προαιρετική για την κατάθεση της αίτησης, αλλά για όλα τα επόμενα στάδια της διαδικασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτούντες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν ούτε κατοικία ούτε έδρα, ούτε πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όλοι οι υπόλοιποι αιτούντες μπορούν να αυτοεκπροσωπούνται ή να επιλέξουν να διορίσουν αντιπρόσωπο.
Όταν η αίτηση κατατίθεται απευθείας από έναν αιτούντα ο οποίος πρέπει να εκπροσωπηθεί για τα επόμενα στάδια, κάθε επικοινωνία μετά την κατάθεση από ή προς το ΓΕΕΑ πρέπει να γίνεται μέσω δεόντως διορισμένου αντιπροσώπου.
Η εκπροσώπηση ενώπιον του ΓΕΕΑ αναλαμβάνεται από επαγγελματίες αντιπροσώπους οι οποίοι πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
δικηγόροι δικαιούμενοι να ασκούν δικηγορία σε κράτος μέλος, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν στο εν λόγω κράτος ως πληρεξούσιοι σε θέματα σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, και οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή
εγκεκριμένοι πληρεξούσιοι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που τηρεί το ΓΕΕΑ.
Οι αιτούντες μπορούν επίσης να ενεργούν μέσω των υπαλλήλων τους. Στην περίπτωση που ορίζεται υπάλληλος, το ονοματεπώνυμο του πρέπει να σημειωθεί στο πεδίο αντιπρόσωπος». Οι υπάλληλοι νομικών προσώπων που έχουν την κατοικία, την έδρα ή την πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση τους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να εκπροσωπούν άλλα νομικά πρόσωπα εάν (και μόνον εάν) μεταξύ των δύο νομικών προσώπων υφίσταται οικονομικός δεσμός, όπως κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχος. Το αυτό ισχύει στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία που σχετίζονται με το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο υπάλληλος, καθώς και η βάση του οικονομικού δεσμού (ιδρυτική εταιρεία, θυγατρική, υποκατάστημα, κλπ) πρέπει να παρέχονται σε επισυναπτόμενα έγγραφα.
Το ΓΕΕΑ θα επικοινωνεί καταυτόν τον τρόπο με τον αντιπρόσωπο, εφόσον έχει ορισθεί.
Δεν απαιτείται η κατάθεση πληρεξούσιου για τον αντιπρόσωπο, εκτός εάν έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος υπάλληλος του αιτούντα.
2.1.1. Αριθμός αναγνώρισης
Εάν στον αντιπρόσωπο έχει ήδη χορηγηθεί αριθμός αναγνώρισης από το ΓΕΕΑ, τότε αρκεί να αναφέρει τον εν λόγω αριθμό και το ονοματεπώνυμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώσει το πλήρες ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνσή του, όπως ορίζεται στη συνέχεια.
2.1.2. Όνομα και διεύθυνση του αντιπροσώπου
Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται η χρησιμοποίηση του τυποποιημένου κωδικού ISO των δύο γραμμάτων.
Όταν η διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός, κλπ.) είναι διαφορετική από την ταχυδρομική διεύθυνση (π.χ. μια Τ.Θ.), πρέπει να δίνονται και οι δύο διευθύνσεις. Το ΓΕΕΑ θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίπτωση. Η διεύθυνση παράδοσης θα είναι εκείνη που θα δημοσιευθεί.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να αναφέρονται και οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, καθώς και τα στοιχεία άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αναφορά των αριθμών τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων υποδηλώνει ότι το Γραφείο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος, να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του.
2.2.Διεκδίκηση προτεραιότητας
Εάν ο αιτών επιθυμεί να διεκδικήσει προτεραιότητα για μία ή περισσότερες προγενέστερες αιτήσεις, πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της αίτησης (εάν υπάρχει), την ημερομηνία και τη χώρα υποβολής της προγενέστερης αίτησης. Προτεραιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.
Το έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα δικαιολογητικά για την προτεραιότητα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ή εάν πρόκειται να αποσταλούν στη συνέχεια.
2.3.Διεκδίκηση αρχαιότητας
Εάν διεκδικείται αρχαιότητα, πρέπει να αναφέρονται η φύση της καταχώρησης (εθνικό ή διεθνές σήμα), ο αριθμός καταχώρησης, η ημερομηνία κατάθεσης και το κράτος μέλος στο οποίο αυτή ισχύει. Αρχαιότητα μπορεί επίσης να διεκδικηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την καταχώρηση του κοινοτικού σήματος.
Το έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα δικαιολογητικά για την αρχαιότητα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση ή εάν πρόκειται να αποσταλούν στη συνέχεια.
2.4.Μετατροπή δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης
Προκειμένου να εξεταστεί η μετατροπή διεθνούς καταχώρησης η οποία έχει ακυρωθεί αιτήσει του γραφείου προελεύσεως από το διεθνές γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 9quinquies του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και σύμφωνα με το άρθρο 156 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η αίτηση για το κοινοτικό σήμα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική αναφορά.
Η αναφορά πρέπει γίνει κατά την κατάθεση της αίτησης, με μνεία των ακόλουθων στοιχείων στην παράγραφο του εντύπου αίτησης με τίτλο: Μετατροπή δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης»:
Τα στοιχεία στους αριθμούς (1), (2) και (3) είναι υποχρεωτικά προκειμένου να θεωρήσει το Γραφείο ότι ζητείται μετατροπή:
(1) Ο αριθμός της διεθνούς καταχώρησης που έχει ακυρωθεί. Το ΓΕΕΑ θα μπορεί τότε να ανακτήσει στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης προκειμένου να ελέγξει εάν ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών του σήματος καλύπτεται από τη διεθνή καταχώρηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
(2) Η ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς καταχώρησης από το διεθνές γραφείο. Η εν λόγω ημερομηνία θα χρησιμεύσει προκειμένου να ελεγχθεί εάν η αίτηση για κοινοτικό σήμα έχει κατατεθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς καταχωρίσεως.
(3) Η ημερομηνία διεθνούς καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή η ημερομηνία εγγραφής της αίτησης για εδαφική επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία γίνεται μεταγενέστερα της διεθνούς καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 3ter παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.Η ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης δεν θα αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σήματος κατά την έννοια του άρθρου 27 του κανονισμού, αλλά στην ημερομηνία που καθορίζει το προγενέστερο δικαίωμα του κοινοτικού σήματος, η οποία έχει παρόμοια ισχύ με την ημερομηνία προτεραιότητας .
(4) Κατά περίπτωση, η ημερομηνία προτεραιότητας που διεκδικείται στη διεθνή αίτηση έτσι όπως έχει καταγραφεί στο διεθνές Μητρώο που τηρείται από το διεθνές γραφείο.
2.5.Μετάφραση
Είναι δυνατή η υποβολή προαιρετικής μετάφρασης στη δεύτερη γλώσσα του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό των χρωμάτων (εάν υπάρχουν), της περιγραφής του σήματος (εάν υπάρχει) και της παραίτησης (εάν υπάρχει). Εάν τυχόν παρασχεθεί μετάφραση, πρέπει να αφορά και τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία.
2.6.Καταβολή των τελών
Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1050 ΕΥΡΩ, πόσο το οποίο καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα 150 ΕΥΡΩ. Το βασικό τέλος αίτησης ενός συλλογικού κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα 1800 ΕΥΡΩ, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση άνω των τριών ανέρχεται στα 300 ΕΥΡΩ.
Το πρόσθετο τέλος για την εκπόνηση εθνικών εκθέσεων έρευνας (οι οποίες κατέστησανι προαιρετικές στις 10 Μαρτίου 2008, βλέπε τμήμα 1.7) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το τέλος των 12 ευρώ για κάθε εθνική έκθεση έρευνας με τον αριθμό των κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών που συμμετέχουν (επί του παρόντος 12 και άρα 12χ12=144 Ευρώ) (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/optionalSearces_en.pdf).
Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβληθεί μαζί με το βασικό τέλος αίτησης (άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα). Οι αιτούντες που τηρούν τρέχοντα λογαριασμό στο ΓΕΕΑ μπορούν να επιλέξουν την καταβολή των εν λόγω τελών είτε ταυτόχρονα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ή ένα μήνα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης. Η καταβολή του εν λόγω τέλους μπορεί, επίσης, να συνδυαστεί με την καταβολή του τέλους για κάθε πρόσθετη κλάση.
Το βασικό τέλος αίτησης πρέπει να καταβληθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης προκειμένου να κατοχυρωθεί η ημερομηνία παραλαβής ως ημερομηνία κατάθεσης. Το ΓΕΕΑ δεν θα προβεί σε όχληση για την καταβολή του τέλους αυτού. Δεν ισχύει πλέον ξεχωριστό τέλος καταχώρισης είτε για κοινοτικά σήματα είτε για συλλογικά κοινοτικά σήματα.
Οι πληρωμές (όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον πληρωτή ο οποίος δίνει και τις σχετικές οδηγίες στην τράπεζα του) πραγματοποιούνται ως εξής:
- μέσω εντολής χρέωσης τρεχούμενου λογαριασμού που τηρείται στο ΓΕΕΑ, αναφέροντας τον αριθμό του εν λόγω λογαριασμού. Ο αιτών/αντιπρόσωπος μπορεί να επιλέξει είτε την εντολή άμεσης χρέωσης του βασικού τέλους αίτησης είτε την εντολή χρέωσης στο τέλος της περιόδου του ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η εντολή άμεσης χρέωσης θα επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει εάν τα τέλη για κλάσεις άνω των τριών θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με το βασικό τέλος αίτησης ή όταν θα έχει γίνει δεκτή η ταξινόμηση. Ο κάτοχος τρεχούμενου λογαριασμού μπορεί με δήλωση του να αποκλείσει τη χρήση του λογαριασμού αυτού για τη συγκεκριμένη πληρωμή.
- μέσω χρηματικής μεταφοράς (transfer), σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΓΕΕΑ, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναφοράς του αιτούντος ή του αντιπροσώπου και την αίτηση (ή τις αιτήσεις) στην οποία αναφέρεται(-ονται) η πληρωμή (-ες).
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία χρηματικής μεταφοράς μόνο εάν αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο δεν εκδίδει τιμολόγια για τα τέλη κατάθεσης.
Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί μπορούν να ανοιχθούν με υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης στο ΓΕΕΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:
Office for Harmonization in the Internal Market
Finance Departement
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Ισπανία
Τηλέφωνο: (34) 965 139 340
Φαξ: (34) 965 139 113
Οι μεταφορές χρηματικών ποσών μπορούν να πραγματοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΓΕΕΑ::
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Αριθμός λογαριασμού: 0182-5596-90-0092222222 Swift code(BIC): BBVAESMMXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222
LA CAIXA
Αριθμός λογαριασμού: 2100-2353-01-0700000888 Swift code(BIC): CAIXESBBXXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
•Στο πληρεξούσιο δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ούτε η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων.
•Η αίτηση δεν αποστέλλεται μέσω της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας αλλά απευθείας από τον αιτούντα ταχυδρομικώς, με φαξ ή σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής (e-filing).
•Το βασικό τέλος αίτησης ενός κοινοτικού σήματος ανέρχεται στα €900 όταν γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης (e-filing), ποσό το οποίο καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη κλάση ανέρχεται στα €150
•Για την εύρεση της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή ηλεκτρονικής αποστολής (e-filing), πληκτρολογείστε την ακόλουθη διεύθυνση : https://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm
•Για την εύρεση της αίτησης στα ελληνικά σε μορφή μη ηλεκτρονικής αποστολής πληκτρολογείστε την ακόλουθη διεύθυνση : https://oami.europa.eu/en/mark/marque/form.htm
Έλεγχος κοινοτικών σημάτων.
Α) Από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Γραφείου ως ακολούθως:
ή
Β) Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Γ.Γ. Εμπορίου δηλ.: www.gge.gov.gr
(Εμπορικά Σήματα – Έλεγχος Κοινοτικών Σημάτων – Πρόσβαση στο αρχείο των Κοινοτικών Σημάτων)
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας , Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων στο τηλέφωνο 210-3893395.
Αίτηση Κοινοτικού Σήματος

Νομοθεσία εμπορικών σημάτων.

Νόμος 4072/12 Μέρος 3ο
Άρθρα 121-183 (Σήματα) & Άρθρα 184-196 (Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών),
Παραρτήματα V, VI,VII,VIII,IX
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/A/11-04-2012)
Εγκύκλιος 1209/2012 κατάθεσης ΣήματοςΑνακοινώσεις.
Ανακοίνωση κατάθεση πρόσθετων λόγων
Ανακοίνωση προσθήκη αντίκρουση
Ανακοίνωση προείσπραξης
Ανακοίνωση γραμμάτιο προείσπραξης προσφυγής ΔΕΣ
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακρικών/αδύναμων στοιχείων).
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων

Σχόλια