Προβολή πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο     ΘΕΜΑ: «Προβολή πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο»
Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την προβολή πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3023/2002 (Α'146) όπως αντικαταστάθηκε με αυτές του άρθρου 8 του ν.4304/2014 (Α'234), κατά την περίοδο βουλευτικών, εκλογών α' και β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρωεκλογών ή δημοψηφίσματος, τα δημοτικά συμβούλια υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών ή του δημοψηφίσματος ή εκλογών α'και β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δημοψηφίσματος, να διαθέτουν με απόφασή τους στα κόμματα,   στους συνασπισμούς και συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική
προβολή τους, όλους τους χώρους, που καθορίστηκαν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'), για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στον οικείο Ο.Τ.Α.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 α του ν.3023/2002 «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 3 του άρθρου 9».
Περαιτέρω, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 α του ν.3023/2002  Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο» Εν προκειμένω, οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Επισημαίνεται ότι, βάσει της παρ.4 του άρθρου 27 του ν.3023/2002, η μη τήρηση από τους δημάρχους της ανωτέρω υποχρέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη ενημέρωσή τους από την Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Άρθρου 3 Α του ν.3213/2003 (άρθρα 1 παρ.1 στοιχείο ιε' και 19 του ν.4304/2014 με τα οποία τροποποιείται το άρθρο 21 του ν.3023/2002), συνιστά ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι, δεν είναι επιτρεπτή η ανάρτηση ή επικόλληση αφισών, πανώ κ.λ.π. για τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων σε άλλους χώρους εκτός εκείνων που έχουν διατεθεί από τους οικείους δήμους για το σκοπό αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ.1 α του ν.3023/2002. Τυχόν παράβαση της σχετικής απαγόρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8 του νόμου αυτού, επισύρει πρόστιμο ίσο με το 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόμμα ή το συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.
Επίσης, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η ανάρτηση ή επικόλληση αφισών, πανώ κ.λδεν είναι επιτρεπτή ούτε για τους υποψήφιους βουλευτές και για τυχόν παράβαση επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.4 του ίδιου ανωτέρω νόμου, πρόστιμο μέχρι του ύψους της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης,
ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον αριθμό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη ρύπανση και προσβολή της αισθητικής.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, καταργήθηκαν οι Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτούνταν στην έδρα κάθε περιφέρειας και για τυχόν καταγγελίες αποφαίνεται πλέον η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου.

Σχόλια