ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με ΥΑ Δ.2//1988 (ΥΑ Δ.247/13 ΦΕΚ Β 195 1988) όπως συμπληρώθηκε με Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με  ΥΑ Δ.2//1988 (ΥΑ Δ.247/13 ΦΕΚ Β 195 1988) 

όπως συμπληρώθηκε με Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014 : 

......«ι) Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος-μέλος, στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 αα) Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.
 ββ) Το εταιρικό όχημα να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.
 γγ) Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη της αμοιβής του εργαζόμενου.
 δδ) Το όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα. Η διάρκεια παραμονής του επιβατικού οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.»....

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ :


Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή

Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.

Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.

Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.

σχετικό άρθρο του Ιστολογίου εδώ  

ΥΑ Δ.2//1988 (ΥΑ Δ.247/13 ΦΕΚ Β 195 1988):
 Προσωρινή εισαγωγή ατομικών ειδών-IX κλπ. 
                                                                   
                                                                               Άρθρο 1.

                                                                          Πεδίο εφαρμογής.

       1.   Με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής που προβλέπεται από την   παρούσα απόφαση,  επιτρέπεται  η  εισαγωγή,  χωρίς  την  είσπραξη  των αναλογούντων  δασμών και λοιπών φόρων, των μεταφορικών μέσων ιδιωτικής  χρήσης  (επιβατικών  οχημάτων  με  κινητήρα  και  των   οχημάτων   που   ρυμουλκούνται   απ`  αυτά,  σκαφών  αναψυχής,  αεροπλάνων  και  αλόγων  ιππασίας), τα οποία προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα καιστη συνέχεια να επανεξαχθούν μέσα  στην  προβλεπόμενη  κατά  περίπτωση  προθεσμία.

       2.  Κατ` εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΟΚ  3599/82  και στο άρθρο 108 του Ν. 1684/87, στο καθεστώς της προσωρινής  εισαγωγής που ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση τίθενται και τα  είδη  ατομικής χρήσης που εισάγουν τα δικαιούχα της απόφασης αυτής πρόσωπα.

       3.  Στο  ίδιο  καθεστώς  τίθενται  επίσης  τα  συνήθη  ανταλλακτικά,  εξαρτήματα και εξοπλισμός που εισάγονται μαζί με  τα  μεταφορικά  μέσα  που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

       4α.   Για  να  τεθούν  στο καθεστώς αυτό της προσωρινής εισαγωγής τα  μεταφορικά μέσα που προέρχονται από χώρα -  μέλος  της  ΕΟΚ  πρέπει  η απόκτηση  ή  η  εισαγωγή  τους  στη χώρα αυτή να έγινε σύμφωνα με τους  γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική της αγορά και  να  μη  τυχαίνουν  λόγω  της  εξαγωγή  τους  καμιάς απαλλαγής ή επιστροφής  δασμών και λοιπών φόρων.

       Προκειμένου για  επιβατικά  οχήματα,  ο  όρος  αυτός  θεωρείται  ότι  πληρούται,  όταν  το  όχημα είναι εφοδιασμένο με πινακίδες κυκλοφορίας  κανονικής σειράς της χώρας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας,  όταν  όμως   πρόκειται  για  επιβατικά  οχήματα  για  τα  οποία  έχει εκδοθεί άδεια  κυκλοφορίας σε χώρα μέλος στην οποία η χορήγηση πινακίδων  κυκλοφορίας   κανονικής  σειράς  δεν  εξαρτάται  από  την  τήρηση  των  γενικών όρων φορολογίας  της  εσωτερικής  της  αγοράς,  οι  δικαιούχοι  πρέπει   να  αποδεικνύουν  με οποιοδήποτε τρόπο ότι έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι  φόροι.

        β. Οι  προϋποθέσεις  του  στοιχείου  α  της  παραγράφου  αυτής  δεν  απαιτούνται για τα μεταφορικά μέσα που:

        - αποκτώνται στα πλαίσια των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων,
        
        -  προορίζονται  για  τους αναγνωρισμένους από τη χώρα μας διεθνείς  οργανισμούς και το προσωπικό αυτών, μέσα στα όρια με τις  προϋποθέσεις που  καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους,

        -  αποκτώνται  στα  πλαίσια  της  Συνθήκης   της   Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

       5. ***Η παρ.5 καταργήθηκε με την περ.β` της παρ.2 του άρθρου 92 του
             Ν.2127/1993 (ΦΕΚ Α 48)

       6.  Τα επιβατηγά οχήματα που τίθενται στο  καθεστώς  της  προσωρινής  εισαγωγής  της  παρούσας  απόφασης, απαλλάσσονται απο την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη  της  παρούσας.

       7.  Δεν υπάγονται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής της απόφασης   αυτής, τα οχήματα δημόσιας χρήσης.
Αρθρο 5
   Προσωρινή εισαγωγή επιβατικών οχημάτων για επαγγελματική χρήση.
 1.  Το πρόσωπο που επιθυμεί να εισάγει προσωρινά επιβατικό όχημα για  επαγγελματική χρήση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2,  πρέπει να συγκεντρώνει σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

        α. Να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας.

        β. Να μη  χρησιμοποιεί  το  όχημα  στην  Ελλάδα  για  την  εκτέλεση  μεταφορών   προσώπων,  με  κόμιστρο  ή  άλλα  υλικά  οφέλη,  ούτε  για   βιομηχανικές και εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων με ή χωρίς κόμιστρο.

       2. Η διάρκεια παραμονής του επιβατικού οχήματος ορίζεται σε επτά (7)   μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο για τους εμπορικούς αντιπροσώπους  και σε έξι (6) μήνες, για όλες τις άλλες περιπτώσεις.

       3.  Όταν σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  παρά  τα  στοιχεία  που  προσκομίστηκαν για την απόδειξη της συνήθους κατοικίας, οι τελωνειακές αρχές  εξακολουθούν  να  έχουν σοβαρές αμφιβολίες, η θέση στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής της παρούσας  απόφασης  επιβατικού  οχήματος  για επαγγελματική  χρήση  θα  γίνεται  με  την  κατάθεση  εγγύησης  που να  καλύπτει κάθε είδους απαίτηση του  δημοσίου.   Αν  όμως  το  δικαιούχο  πρόσωπο αποδείξει τελικά ότι έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλη χώρα,  οι τελωνειακές αρχές θα πρεπει να επιστρέψουν την εγγύηση, μέσα σε δύο   (2) μήνες από την ημέρα προσκόμισης της απόδειξης αυτής.Αρθρο 6
     Ειδικές περιπτώσεις.

       1.    Είδη  του  άρθρου  1  της  παρούσας  απόφασης  επιτρέπεται  να  εισάγονται προσωρινά και απο τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων, με τους   όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται για κάθε κατηγορία χωριστά.

        α.  Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία  τους  στο  εξωτερικό  και έρχονται   προσωρινά   στην  Ελλάδα,  αποκλειστικά  και  μόνο  για  να  σπουδάσουν  σε  ανώτερα  ή  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  ή  σχολές   επιμόρφωσης που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

       Η  διάρκεια  παραμονής  των  ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής  περιορίζεται  στην   πραγματική   διάρκεια   των   σπουδών   η   οποία  περιλαμβάνει:

         αα.   Τα  έτη ή εξάμηνα που προβλέπονται σε κάθε ίδρυμα ή σχολή με  την προσθήκη ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος που σε καμιά  περίπτωση   δεν  μπορεί να ξεπεράσει το ένα (1) έτος σπουδών, για την απόκτηση του   τίτλου σπουδών.

         ββ.   Το  προκαταρκτικό  έτος  σπουδών  κατά  το  οποίο  αλλοδαπός   υποψήφιος   φοιτητής,  παρακολουθεί  μαθήματα  για  την  εκμάθηση  της    Ελληνικής γλώσσας πριν κάνει την εγγραφή  του  σε  ανώτερο  ή  ανώτατο  εκπαιδευτικό σύστημα.  Το  έτος  σπουδών  θα  υπολογίζεται  με αφετηρία την 1η Οκτώβρη κάθε έτους και θα τελειώνει την 30ή του Σεπτέμβρη του επομένου έτους.

        β. Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη  κατοικία  τους  στο  εξωτερικό  και  έρχονται   προσωρινά   στην   Ελλάδα,   αποκλειστικά   και   μόνο  για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά  ιδρύματα  ή  σχολές  επιμόρφωσης   που   ανήκουν  σε  Νομικά  πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  ή   Πανεπιστημιακές κλινικές.

      "H διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής   ορίζεται  σε τέσσερα (4) έτη, από την έναρξη  της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης. Το  ίδιο   χρονικό διάστημα μπορεί να  ισχύσει και για  τα είδη του άρθρου  1 που  είχαν   εισαχθεί από τα πρόσωπα της περίπτωσης α`, εφόσον εντός τριών (3)  μηνών από τη  λήξη των σπουδών τους αρχίσουν τη μετεκπαίδευση ή ειδίκευσή τους."


        γ.   Αλλοδαποί  υπήκοοι  που  έχουν  τη  συνήθη  κατοικία  τους στο  εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα με σκοπό να εργαστούν, σε   εκτέλεση σύμβασης ορισμένου χρόνου με το ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς  Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το  Δημόσιο,  σε  αλλοδαπά  εμπορικά ή βιομηχανικά επιμελητήρια ή σε εγκατεστημένους στη  χώρα μας ξένους κρατικούς οργανισμούς και  ινστιτούτα  και  οι  οποίοι  προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία προσωρινής μορφής.
"H διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής   ορίζεται  για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση."

   *** Οι περ.β`και γ` τροποποιήθηκαν ως άνω με την παρ.3 άρθρ.1 Ν.2648/1998
       Α 238/22.10.1998.

        δ.   Αλλοδαποί  υπήκοοι  που  έχουν  τη  συνήθη  κατοικία  τους στο  εξωτερικό και έρχονται προσωρινά  στην  Ελλάδα  για  να  εργαστούν  με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως διδακτικό προσωπικό σε ανώτερα και ανώτατα  εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας ή σε ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με βάση διμερείς μορφωτικές συμφωνίες. Η  διάρκεια  παραμονής  των  ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση.

        ε.  Οι `Ελληνες διπλωματικοί, Προξενικοί και λοιποί  υπάλληλοι  του Υπουργείου  Εξωτερικών,καθώς και οι εξομοιούμενοι μ` αυτούς υπάλληλοι, που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. Η διάρκεια παραμονής των ειδών  στο  καΘεστώς  προσωρινής  εισαγωγής ορίζεται  για  διάστημα  μέχρι  πέντε  (5)  χρόνια, από την ημερομηνία  άφιξης  των  δικαιούχων   προσώπων   στην   Ελλάδα,   χωρίς   δικαίωμα  αντικατάστασης  των  ειδών  που  έχουν  εισάγει  προσωρινά  και με την  προϋπόθεση  ότι  τα  παραπάνω  πρόσωπα,  εξακολουθούν  να   παραμένουν  προσωρινά στην Ελλαδα για εκτέλεση υπηρεσίας.

        στ)  Τα  πρόσωπα  με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που παραμένουν και  εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι (6) μήνε το δωδεκάμηνο.  Η διάρκεια παραμονής των ειδών στο καθεστώς  προσσσωρινής  εισαγωγής ορίζεται σε έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο.

        ζ) Οι `Ελληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στη Ελλάδα που σπουδάζουν στο  εξωτερικό  ως  φοιτητές, σπουδαστές ή μετεκπαιδευόμενοι σε σχολές εξωτερικού, εφόσον  παραμέμουν  για  σπουδές  εκτός  Ελλαδος  κατά  το μεγαλύτερο διάστημα του έτους σπουδών. Η  διάρκεια  παραμονής  των  ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής  ορίζεται σε τρείς (3) μήνες συνεχείς ή όχι ανά ημερολογιακό έτος.

        η) Οι Ελληνικής υπηκοότητας ναυτικοί υπηρετούν  σε  εμπορικά  πλοία  γραμμών εξωτερικού τουλάχιστον έξι (6) μήνες το δωδεκάμηνο.Η  διάρκεια  παραμονής  των  ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής  ορίζεται σε έξι (6) μήνες συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο.

        θ) Οι επαναπατριζόμενοι `Ελληνες και ομογενείς πολιτικοί  πρόσφυγες   και  τα πρόσωπα των Κεφαλαίων Β` και Η` της αριθ. Δ. 245/11/1.3.88 ΑΥΟ  που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία  τους  ή  επαναπατρίζονται  οριστικά    στην Ελλάδα.   Η  διάρκεια  παραμονής  των  ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής   ορίζεται σε έξι (6) μήνες για τους πολιτικούς  πρόσφυγες  και  σε  ένα  μήνα  για  τα  άλλα  πρόσωπα  με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δεν    ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην  οποία  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  ο  τελωνισμός των εισαγόμενων ειδών.


«ι) Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος-μέλος, στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 αα) Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.
 ββ) Το εταιρικό όχημα να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.
 γγ) Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη της αμοιβής του εργαζόμενου.
 δδ) Το όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα. Η διάρκεια παραμονής του επιβατικού οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.»

*** Η περίπτωση ι΄προστέθηκε με το άρθρο τρίτο 
       υποπαρ.Δ.3.  Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. 
                                                            
       2.   Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8, κάθε κατηγορία προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγρααφο μπορεί να εισάγει προσωρινά τα παρακάτω από τα  είδη  που  αναφέρονται 
     στο άρθρο 1:
      -  Οι  κατηγορίες  α,  β,  γ,  δ και στ, ιδιωτικής χρήσης επιβατικό  όχημα.
      - Οι κατηγορίες ζ, η και θ, μόνο ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα
      -" Κατηγορία ε μόνο ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητο, το οποίο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν παρά μόνο σε περίπτωση κλοπής ή ολικής καταστροφής αυτού".

     ***  Η τρίτη περ της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.22 
          άρθρ.20 Ν.2459/1997

       3.   Και  τα  επιβατικά οχήματα που εισάγονται και κυκλοφορούν με το καθεστώς της παρούσας απόφασης από τα πρόσωπα των κατηγοριών α, β,  γ,  δ  και ε της παραγράφου 1, οφείλονται από την εισαγωγή τα προβλεπόμενα  από τις κείμενες διατάξεις τέλη  κυκλοφορίας,  εκτός  από  τα  πρόσωπα  εκείνα της κατηγορίας α τα οποία έχουν συνήθη κατοικία σε χώρα - μέλος  της  ΕΟΚ  και εισάγουν επιβατικό όχημα που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς της  χώρας  -  μέλους  που  έχει  εκδόσει  την  άδεια κυκλοφορίας.

Σχόλια