Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα ( Π.Κ.) και στον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων ( Κ.Ε.Δ.Ε.) με τον Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129)

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Άρθρο 218. Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων


1. Όποιος: α) καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσημα ένσημα δηλωτικά αξίας, ιδίως

ταχυδρομικά ή χαρτόσημα ή άλλα φορόσημα, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σαν γνήσια·

β) εν γνώσει τα χρησιμοποιεί σαν γνήσια· γ) τα προμηθεύεται γι’ αυτόν το σκοπό ή τα

προσφέρει στην αγορά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κομίστρου

των δημόσιων συγκοινωνιών (ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες - κουπόνια απεριορίστων

διαδρομών) με σκοπό να τα προσφέρει στην αγορά ή να τα εισάγει σε κυκλοφορία εάν το

συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων

(120.000) ευρώ ή ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και το συνολικό

όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

(Όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ. 6 του Ν 4337/2015 

- ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015.)


2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιμοποιεί επίσημα ένσημα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη

χρησιμοποιηθεί ή τα αποκτά με σκοπό να τα ξαναχρησιμοποιήσει προσφέροντάς τα στην

αγορά ή εισάγοντάς τα σε κυκλοφορία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με

χρηματική ποινή.

3. Όποιος με σκοπό να εκτελέσει κάποιαν από τις παραπάνω πράξεις κατασκευάζει,

προμηθεύεται ή παραδίδει σε άλλον μέσα, σκεύη ή εργαλεία χρήσιμα για το σκοπό αυτόν

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

4. Το δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση των πλαστών ενσήμων, εκείνων που έχουν

ξαναχρησιμοποιηθεί και εκείνων που προορίζονται να ξαναχρησιμοποιηθούν· μπορεί επίσης

να διατάξει τη δήμευση των σκευών και εργαλείων που αναφέρονται στην προηγούμενη

παράγραφο και όταν δεν διώκεται ή δεν καταδικάζεται ορισμένο πρόσωπο.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 6. Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής


Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν 4321/2015  (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015) τα

πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του παρόντος άρθρου καταργούνται, ενώ σύμφωνα με

την παρ. 2 του ιδίου άρθρου η παραπάνω  κατάργηση καταλαμβάνει οφειλές που

καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη

δημοσίευση του Ν 4321/2015, ήτοι από 21.3.2015.

1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να

καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρμογή των

διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (Ν 4174/2013), όπως ισχύει. Προκειμένου περί

δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κώδικα, πλην των

τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης

προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής,

σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις

των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε

διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Για χρέη από συμβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη

ρύθμιση με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της

προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν 4224/2013: «4. Μέχρι τις 31.12.2015 ο

τόκος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως αυτό αντικαθίσταται με

τον παρόντα νόμο, υπολογίζεται μηνιαία κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα». Η ισχύς

των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 4224/2013 παρατάθηκε έως την 31.12.2017

με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129).

2. Η πίστωση χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση

του οφειλέτη με την ακόλουθη σειρά: α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι γ) πρόστιμο και δ) αρχικό

ποσό της οφειλής.

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν 4224/2013, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 4 παρ. 2 του Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129): «Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου

6 του ΝΔ 356/1974, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου

2018. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, κατά την εκάστοτε είσπραξη του δημοσίου εσόδου,

εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες

τόκοι και το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής».

3. Οι τόκοι και το πρόστιμο της παραγράφου 1 υπολογίζονται και επί των εσόδων υπέρ

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Ειδικών Ταμείων και εν γένει νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου που συνεισπράττονται με τα δημόσια έσοδα από τη

Φορολογική Διοίκηση.

4. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και

αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη Φορολογική Διοίκηση,

από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής της παραγράφου 1, εφόσον η μη

εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν

δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους

επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιμο.

Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και: α)

υποβάλλεται εγγράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του

οφειλέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου και δ)

περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την

ανωτέρα βία. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αιτήματος

εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη κατά το άρθρο 5 του Ν

4174/ 2013. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το αίτημα θεωρείται ότι έχει

απορριφθεί.

5. Αναστολή είτε του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης είτε της ταμειακής βεβαίωσης

είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή

διοικητικού οργάνου, δεν απαλλάσσει τα χρέη από τους τόκους άρθρου 53 παρ. 1 του Ν

4174/2013, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό που εν τέλει οφείλεται.

6. Δεν υπόκεινται στους τόκους και το πρόστιμο της παραγράφου 1 οι από κάθε αιτία

οφειλές: α) των στρατευμένων με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ημέρα

του μήνα της στράτευσής τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την

αποστράτευσή τους, του μήνα της αποστράτευσης θεωρουμένου ως πρώτου, με εξαίρεση

τα ελλείμματα της δημόσιας διαχείρισης και β) των ανηλίκων, για όσο διάστημα στερούνται

εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του

παρόντος άρθρου δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

(Ν 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής του.

[Βλ. σημείωση σχετικά με την κατάργηση των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής στην

αρχή του άρθρου. Προηγουμένως το άρθρο 6 είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 7 παρ. 6

του Ν 4224/2013, ισχύς από 1.1.2014 σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 11 του ίδιου νόμου. Βλ.

και άρθρο 8 παρ. 5 του Ν 4224/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν

4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129)  για την ειδικότερη έναρξη ισχύος της παρ. 2 του παρόντος].

Σημείωση 1: Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 4224/2013: «6. Οι διατάξεις του άρθρου

6 του ΝΔ 356/1974, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

εφαρμόζονται και για τις οφειλές σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή Αρχή, πλην της

Φορολογικής Διοίκησης, οι οποίες βεβαιώνονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και για την

είσπραξη των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΝΔ 356/1974, εκτός εάν από ειδικές

διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.»

Σημείωση 2: Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν 4224/2013: «3. Για τις απαιτήσεις οι

οποίες έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου

2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ΝΔ 356/1974, όπως ισχύει έως την

ανωτέρω ημερομηνία, ως προς τον υπολογισμό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων.

Το ίδιο ισχύει για τις τελωνειακές απαιτήσεις για τις οποίες αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος μέχρι

και την ως άνω ημερομηνία.»

Σχόλια