Άρειος Πάγος διαδικασία κατάθεσης στο Πολιτικό και Ποινικό τμήμα

Διαδικασία κατάθεσης στο Πολιτικό και Ποινικό τμήμα βήμα - βήμα από τον Άρειο Πάγο

  • Πολιτικό τμήμα
  • Ποινικό τμήμα


Α - Πολιτικό τμήμα 


1. Πώς προσδιορίζω αίτηση αναίρεσης σε πολιτική υπόθεση στον Άρειο Πάγο ;

Για να προσδιοριστεί αίτηση αναίρεσης μίας πολιτικής υπόθεσης, χρειάζονται τα ακόλουθα δικόγραφα :
Αίτηση Αναιρέσεως, δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα, ένα (1) απλό αντίγραφο.
Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα πρωτότυπο και ένα απλό αντίγραφο, ΕΚΤΟΣ αν πρόκειται για εργατικές διαφορές, οπότε αρκεί απλή εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
Αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.
Έφεση.
Προτάσεις τελευταίου βαθμού και των δύο πλευρών.
Πρωτόδικη απόφαση.
Αγωγή.
Αν προτείνονται λόγοι η απόδειξη των οποίων να προκύπτει από άλλα δικόγραφα, επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίζονται και αυτά.


Σημειώσεις:


· Όλα τα παραπάνω δικόγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε μία σειρά επικυρωμένων αντιγράφων και μία σειρά απλών αντιγράφων.
· Όταν αναιρεσιβάλλεται και η Πρωτόδικη απόφαση προσκομίζεται και ένα αντίγραφο της αναίρεσης επικυρωμένο από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου, όπου κατατέθηκε.
· Επίσης χρειάζεται παράσταση για την εγγραφή στο πινάκιο (ένσημα Ταμείου Προνοίας (4.70€ για δικηγόρους Αθήνα, ή το ανάλογο ποσό για τους υπόλοιπου δικηγόρους)  και Ταμείου Νομικών 18€) και ένας φάκελος δικογραφίας.


2. Πώς καταθέτω πρόσθετους λόγους αναίρεσης σε πολιτική υπόθεση;

Οι πρόσθετοι λόγοι κατατίθενται με δικόγραφο, με πλήρη παράσταση και γραμμάτιο προείσπραξης και κοινοποιούνται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την αρχική δικάσιμο σε ένα επίσημο αντίγραφο και δύο (2) απλά.


3. Πώς καταθέτω προτάσεις για πολιτική υπόθεση;

Κατά το άρθρο 570 ΚΠολΔ οι διάδικοι στον Άρειο Πάγο δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προτάσεις, εκτός εάν:
   1) προβάλλονται ενστάσεις ως προς το παραδεκτό και το εμπρόθεσμο της αίτησης αναίρεσης και των προσθέτων λόγων
   2) υπάρχουν έγγραφα που χρησιμεύουν για να υποστηριχθεί ή να αποκρουστεί η αναίρεση και
   3) υπάρχουν νέοι ισχυρισμοί των διαδίκων και νέα αποδεικτικά μέσα για την εκδίκαση της υπόθεσης στην ουσία από τον Άρειο Πάγο, μετά από παραπομπή.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την δικάσιμο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προτάσεις και τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται στην έδρα μέχρι και τρείς (3) ημέρες μετά την δικάσιμο. Για την κατάθεση των προτάσεων απαιτείται γραμμάτιο προείσπραξης εισφορών από το Δικηγορικό Σύλλογο και μία πλήρης παράσταση (με μεγαρόσημο 15 ευρώ) επικολλημένη στις προτάσεις.


4. Πώς παραιτούμαι από μία πολιτική δίκη;

Η παραίτηση μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
Εξωδίκως: Ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος κοινοποιεί στον αντίδικο το δικόγραφο της δήλωσης παραίτησης και προσκομίζει στην γραμματεία αντίγραφο αυτού και το αποδεικτικό επίδοσης, μέχρι την προηγουμένη της δικασίμου, είτε μαζί με τον διάδικο που θα έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα είτε έχοντας γενικό πληρεξούσιο (παραίτηση από το δικόγραφο) ή ειδικό (παραίτηση από το δικαίωμα).
Στην γραμματεία: Ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος καταθέτει στην γραμματεία το πρωτότυπο της δήλωσης παραίτησης, είτε μαζί με τον διάδικο, με την αστυνομική του ταυτότητα, είτε έχοντας, κατά περίπτωση, πληρεξούσιο γενικό ή ειδικό, κοινοποιεί αντίγραφο και προσκομίζει το αποδεικτικό επίδοσης στην γραμματεία, μέχρι την προηγουμένη της δικασίμου.
Στο ακροατήριο: Ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος δηλώνει την παραίτηση. Απαιτείται παράσταση και πληρεξούσιο, γενικό ή ειδικό, είτε η παρουσία του αναιρεσείοντος έχοντας φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. Συντάσσεται πρακτικό παραίτησης.

5. Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης ;
Στο γραφείο 211 (προδικασία) και στα τηλέφωνα 210 64.19.134-5-7 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για:
την έκδοση απόφασης
τον ορισμό δικασίμου αίτησης αναίρεσης και
την έκδοση εισήγησης ή διάταξης
Στο γραφείο 106 (καθαρογραφή) και στα τηλέφωνα 210 64.19.141 και 142 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την θεώρηση της απόφασης από τον εισηγητή και για την τελική καθαρογραφή της.


6. Πως καταθέτω και προσδιορίζω αίτηση αναστολής (αρθρ. 565 Κ.Πολ. Δ) και πως εκδίδεται προσωρινή διαταγή;

Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης αναστολής κατ' άρθρο 565 Κ.Πολ.Δ., είναι να έχει προσδιοριστεί η αίτηση αναίρεσης ή έστω να έχει σχηματισθεί ο φάκελος δικογραφίας για τον προσδιορισμό της αίτησης αναίρεσης.
Η κατάθεση της αίτησης αναστολής γίνεται στη Γραμματεία των αναστολών Γρ. 109 ( Σε υποφάκελο: Αίτηση αναστολής (με επικολλημένη μία παράσταση) και όσα αντίγραφα αυτής απαιτούνται για την κοινοποίησή της στους αντιδίκους).
Ο/Η Πρόεδρος Υπηρεσίας, προσδιορίζει την αίτηση αναστολής και εάν ζητείται, αποφαίνεται και για το αίτημα προσωρινής διαταγής. ( Ο/Η συνήγορος του αιτούντος αναπτύσσει και προφορικά, εάν επιθυμεί το αίτημα της προσωρινής διαταγής. Η κλήτευση του καθού για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής είναι στην κρίση του Προέδρου Υπηρεσίας)
Τέλος ο/η συνήγορος παραλαμβάνει από τη γραμματέα: 1) Επικυρωμένα αντίγραφα της αίτησης αναστολής, μαζί με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου αυτής και 2) Εάν έχει δοθεί, την προσωρινή διαταγή.

ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.

Τέλος επισημαίνεται ότι:
Η δικαστική δαπάνη επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 ν. 4194/13 του Κώδικα Δικηγόρων. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο διάδικος είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Δήμος.
Ο προσδιορισμός της αίτησης αναίρεσης (εάν δεν έχει προηγηθεί της κατάθεσης της αίτησης αναστολής), γίνεται σε κάθε περίπτωση πριν από τη δικάσιμο της αίτησης αναστολής, ώστε να προκύπτει το χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης.


Τα απαραίτητα δικόγραφα-έγγραφα κατατίθενται στο γραφείο 211 (Προδικασία), στον 2ο όροφο του Αρείου Πάγου, τηλ 210.64.19.134-5-7.

Β - Ποινικό Τμήμα


1. Πώς καταθέτω μία αναίρεση ποινικής υπόθεσης;

Η αναίρεση μίας ποινικής υπόθεσης ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης είναι 10 ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου που την εξέδωσε και η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης αναίρεσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι 20 ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο παραπάνω ειδικό βιβλίο. Για την επίδοση της δήλωσης αναίρεσης απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
Δήλωση αναίρεσης, πρωτότυπο δικογράφου και τρία (3) απλά αντίγραφα, καθώς και ένα (1) αντίγραφο επισυναπτόμενο στο αποδεικτικό του επιμελητή (στη δήλωση αναίρεσης πρέπει να διορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος δικηγόρος με διεύθυνση και τηλέφωνο).
Απλό αντίγραφο της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης.
Στοιχεία αναιρεσείοντα (Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., δ/νση κατοικίας), τα οποία μπορούν να αναφέρονται ή στη δήλωση αναίρεσης ή σε ξεχωριστή δήλωση.
Ένα μεγαρόσημο των τριών (3) ευρώ, αν την αναίρεση την υπογράφει ο διάδικος, ή μία παράσταση παρ΄Αρείω Πάγο και γραμμάτιο προείσπραξης (ποσού 534 ευρώ), αν την υπογράφει δικηγόρος.
Εξουσιοδότηση σε τρία (3) αντίγραφα, αν ο δικηγόρος που υπογράφει την αναίρεση δεν είχε παρασταθεί.
Οι δηλώσεις αναίρεσης κατατίθενται στο γραφείο 422, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στον 4ο όροφο του κτιρίου του Αρείου Πάγου, τηλ. 210 6419349-350. 

2. Πώς καταθέτω πρόσθετους λόγους για ποινική υπόθεση;

Οι πρόσθετοι λόγοι κατατίθενται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αργότερο 15 ημέρες πρίν την συζήτηση της υπόθεσης, στο γραφείο 422, στον 4ο όροφο του κτιρίου του Αρείου Πάγου, τηλ. 210 6419349-350. Τα απαιτούμενα δικόγραφα είναι:
Δικόγραφο προσθέτων λόγων και τρία (3) αντίγραφά του.
Ένα μεγαρόσημο των τριών (3) ευρώ, αν τους πρόσθετους λόγους τους υπογράφει ο διάδικος, ή μία παράσταση παρ΄Αρείω Πάγο, εξουσιοδότηση για την κατάθεση πρόσθετων λόγων, καθώς και γραμμάτιο προείσπραξης (534 ευρώ), αν τους υπογράφει δικηγόρος.
Η κατάθεση των πρόσθετων λόγων μπορεί να γίνει:
Από τον αναιρεσείοντα
Από τον παραστάντα δικηγόρο
Από άλλο δικηγόρο, με εξουσιοδότηση από τον αναιρεσείοντα για την υπογραφή και την κατάθεσή τους ( η εξουσιοδότηση σε τρία αντίγραφα)


3. Που και πότε συζητείται η υπόθεση;
Οι υποθέσεις του Ποινικού συζητούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων ολομελείας (112) στο πρώτο όροφο, από τις 9.30 πμ. Οι ημέρες συνεδρίασης ανά τμήμα είναι:


Στ' Ποινικό -> Τρίτη

Ζ' Ποινικό -> Τετάρτη
Ε' Ποινικό -> Παρασκευή


4. Τι προθεσμία έχω για το υπόμνημα;

Το υπόμνημα κατατίθεται μέχρι 2 εργάσιμες μέρες μετά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, στον αρμόδιο γραμματέα έδρας, με επικολλημένα τα ένσημα παράστασης και συμπληρωμένο το γραμμάτιο προείσπραξης.


5. Πώς παρίσταμαι στην συζήτηση;

Στον Άρειο Πάγο ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να παρασταθεί χωρίς δικηγόρο.
Αν ο κατηγορούμενος είναι παρών, τότε χρειάζεται μόνο η αστυνομική του ταυτότητα για την πιστοποίηση των στοιχείων του και για την παράσταση του δικηγόρου του.
Αν ο κατηγορούμενος είναι απών, τότε ο δικηγόρος του πρέπει να έχει είτε εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής είτε πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο για να παρασταθεί.

Η παράσταση του δικηγόρου συνοδεύεται από ένσημα παράστασης και γραμμάτιο προείσπραξης του Δικηγορικού συλλόγου (υπάρχει γραφείο του Δικ. Συλλόγου στο 1ο όροφο, γραφείο 103)

6. Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης ;

Ολόκληρη η πορεία της υπόθεσης με το αποτέλεσμα και τα στάδια καθαρογραφής-υπογραφών θα την βρείτε στο http://www.areiospagos.gr/poiniko_search.asp. Οι πληροφορίες ανανεώνονται καθημερινά.Στο γραφείο 209 (γραμματεία ποινικού τμήματος) και στα τηλέφωνα 210 64.19.129-130-131 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για:την έκδοση απόφασης την καθαρογραφή της και την θεώρηση της απόφασης από τον εισηγητή και τον πρόεδρο.
πηγή : http://www.areiospagos.gr/

Σχόλια