Απορία για τον τρόπο πληρωμής και καταβολής αποζημίωσης σε Δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

.

Μελετώ την απόφαση για τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3226/200 από το  ΦΕΚ 200/16-2-2007 τ.Β όπως  δημοσιεύθηκε και η υπ’ αριθμ. 7790/14-12-2006 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 67900/6-6-2005 όμοια απόφαση που αφορούσε στην διαδικασία εκκαθάρισης και απαιτούμενων δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Είναι λυπηρό να βλέπω να αναζητούνται ως προαπαιτούμενα αυτά :

Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.        Στην αίτηση του δικαιούχου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/ση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ)
2.       Τα επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτουμένων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στην περ.5 αφορούν έγγραφα όπως το υπόμνημα κ.λ.π.
3.       Η κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και να αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσόν
4.       Όταν πρόκειται για ανάκριση, να δηλώνεται ρητά στη βεβαίωση του Ανακριτή εάν το αδίκημα είναι πλημμέλημα ή κακούργημα.
5.        Στις περιπτώσεις που έχουμε πολλές ανακρίσεις την ίδια ημέρα και το αδίκημα για το οποίο απολογούνται οι κατηγορούμενοι δεν προκύπτει ότι είναι από το ίδιο βιοτικό συμβάν, να αποστέλλεται συμπληρωματικά απόσπασμα βουλεύματος ή κατηγορητήριο.
Β. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.        στην αίτηση του δικαιούχου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/ση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ)
2.       τα επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτουμένων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη περ.4 αφορούν έγγραφα όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής, κλπ)
3.       Η κατάσταση πληρωμής της δαπάνης να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και να αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσόν
4.       Όταν υποβάλλεται αίτηση καταβολής αμοιβής για σύνταξη ή κατάθεση δικογράφου, υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δεν έχει καταθέσει δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβής για την ίδια υπόθεση (π.χ. αγωγές - αιτήσεις, σε υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν εξωδικαστικά)
5.        Στα πολιτικά δικαστήρια, οι επιδόσεις να γίνονται μέσω αυτεπαγγέλτως διορισθέντων δικαστικών επιμελητών

Κάποιος που έχει γνώση και είναι Δικηγόρος  θα ξέρει , ότι είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία που δεν αποσκοπεί σε τίποτα, πλην της καθυστέρησης πληρωμής από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) όπου και έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο όλων αυτών των δικαιολογητικών και την έγκριση καταβολής της αποζημίωσης προς δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Το δε (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) δεν έχει καν το απαραίτητο προσωπικό για να ανταποκριθεί στον όλο και αυξανόμενο όγκο πληρωμής των Δικηγόρων διότι την τελευταία πενταετία οι πολίτες που προσφεύγουν στην Νομική βοήθεια είναι πολλαπλάσιοι.Πρόταση :
  1. με δεδομένο ότι ευρισκόμαστε στο 2015 προς 2016
  2. με δεδομένο ότι έχουμε πλέον ηλεκτρονικές δυνατότητες
  3. με δεδομένο ότι είναι μη δεκτικό εκτιμήσεως να γίνεται ο τρόπος εκκαθάρισης και πληρωμής με διαδικασίες προ 100 ετών
  4. με γνώμονα  την ταχύτητα και τον εκσυγχρονισμό 

Προτείνω ως

* άμεσο τρόπο* ταχύτατο* σύγχρονο* ανέξοδο


μία λίστα σε μορφή π.χ. Excel ή pdf ή σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί το Υπουργείο ( δεν παίζει κανένα μα κανένα  ρόλο η μορφή του αρχείου) από την εκάστοτε γραμματεία των δικαστηρίων κάθε μήνα με ένα απλό , απλούστατο , πανεύκολο, σε δευτερόλεπτα email ( η οποία είτε υπάρχει είτε έπρεπε να υπάρχει ώστε να γνωρίζει ποιον δικηγόρο διόρισε στην κάθε δίκη και διαδικασία αυτής) προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ΑΡΑ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝ ( αφού ήδη υπάρχουν σε κάθε γραμματεία και στον φάκελο της δικογραφίας αν ήθελε προκύψει έλεγχος από Υπουργείο ή ΤΑΧΔΙΚ) .
*επίσης η αποστολή τιμολογίου προς το ΤΑΧΔΙΚ πρέπει να γίνεται εντός συγκεκριμένου τριμήνου λόγω προκαταβολής ΦΠΑ εξ ιδίων από τους Δικηγόρους!

                Καταλαβαίνω ότι το Δημόσιο καθυστερεί στις πληρωμές του , αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούνται τέτοια προσχώματα ως προς την καταβολή των αποζημιώσεων…αν θέλει να καθυστερήσει μπορεί,  δέον όμως  να μην ταλαιπωρούνται όσοι συμμετέχουν στην απονομή Δικαιοσύνης.

Σχόλια