Αναγνώριση διαζυγίου αλλοδαπής | Δικαιολογητικά

Κατάθεση δικαιολογητικών στο  Ειδικό Ληξιαρχείο του Υουργείου Εσωτερικών 
Διεύθυνση Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών
Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: 213 1364 300
Γραμματεία: 213 152 25 01,  -15, -21, -31
Fax: 210 3225664


Αναγνώριση διαζυγίου αλλοδαπής

1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα:


Δικαιολογητικά :


• Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση
• Έκθεση επίδοσης αυτής ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα (σε περίπτωση συμφωνίας των συζύγων)
• Πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
• Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος ήταν θρησκευτικός)
• Παράβολο χαρτοσήμου :
- εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη, δεν απαιτείται παράβολο.
- Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 4,50 ευρώ + +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας
- Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 13,00 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, τον παραστάντα δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.
Επίσης η καταχώριση από την υπηρεσία μας μπορεί να γίνει και με την αποστολή έκθεσης διαζυγίου του Ληξίαρχου της πόλης που έχει έδρα το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου.


2. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.


Δικαιολογητικά:

• Το πρωτότυπο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου νόμιμα επικυρωμένο  με επίσημη μετάφρασή του. (είναι δυνατή και η κατάθεση αντιγράφου της αλλοδαπής απόφασης νομίμως επικυρωμένου).
• Πιστοποιητικό ότι η απόφαση είναι αμετάκλητη εφόσον δεν αναγράφεται στο σώμα αυτής, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημη μετάφρασή του.
• Αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης από τα Ελληνικά Δικαστήρια (στις περιπτώσεις που απαιτείται).
• Παράβολο χαρτοσήμου :
- εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης του Ελληνικού Δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης, δεν απαιτείται παράβολο.
- Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 4,50 ευρώ + +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας
- Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 13,00 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, τον παραστάντα δικηγόρο στο δικαστήριο στην Ελλάδα
 ( εφόσον απαιτείται η έκδοση αναγνωριστικής απόφασης), ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Δεν απαιτείται απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, εάν:

α) έχει εκδοθεί από χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. (πλην της Δανίας) μετά την 1η Μαρτίου του 2001, ή από την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. αν αυτή έγινε μεταγενέστερα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000),
β) έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Αρμενίας (άρθρο 22 του Ν.3007/2002),
γ) έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Γεωργίας (άρθρο 26 του Ν. 2813/2000),
δ) έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Ουκρανίας (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 3281/2004),
ε) έχουν εκδοθεί από δικαστήριο της Ρουμανίας (άρθρο 25 του Ν.Δ. 429/1974) και
στ) έχουν εκδοθεί από δικαστήριο της Συρίας (άρθρο 26 του Ν. 1450/1984).


Όσον αφορά αναγνώριση από Αλβανία δείτε Απόφαση 670 / 2013 Α.Π. :

Κατά τη διατύπωση του άρθρου 905 ΚΠολΔ τα οριζόμενα σ' αυτό, σχετικά με την κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου στην Ελλάδα και την αναγνώριση δεδικασμένου από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά την προσωπική κατάσταση, τελούν υπό την επιφύλαξη αυτών που ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες, κατ' άρθρ. 28 του Συντάγματος, υπερέχουν των άρθρων 323 και 905 ΚΠολΔ. Δηλαδή τα άρθρα αυτά δεν εφαρμόζονται επί απόφασης δικαστηρίου χώρας, με την οποία η Ελλάδα έχει καταρτίσει διεθνή σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο συμπληρωματικά και μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις της διεθνούς σύμβασης. Τέτοια σύμβαση έχει καταρτισθεί μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Πρόκειται για την από 17-5-1993 Διμερή Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ των κρατών αυτών, που κυρώθηκε με το ν. 2311/1995 και τέθηκε σε ισχύ από 15-9-1995. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της συμβάσεως αυτής, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 905 παρ.4 ΚΠολΔ, η αναγνώριση δεδικασμένου από απόφαση αλβανικού δικαστηρίου, που αφορά οικογενειακή υπόθεση (άρθρ. 23 παρ.1 περ. α' της ανωτέρω διμερούς συμβάσεως), τελεί υπό την πλήρωση των εξής προϋποθέσεων: α) Αν κατά τη νομοθεσία του συμβαλλόμενους μέρους, στο έδαφος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση η τελευταία αυτή απέκτησε ισχύ δεδικασμένου και είναι εκτελεστή, β) αν κατά τη νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους, στο έδαφος του οποίου ζητείται η εκτέλεση, το δικαστήριο του μέρους αυτού δεν είναι αποκλειστικά αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση, γ) αν ο διάδικος που ερημοδίκησε και που δεν μετέσχε στη διαδικασία είχε κληθεί εμπρόθεσμα και με τον προσήκοντα τρόπο ή αν ο διάδικος που δεν εμφανίστηκε και που δεν είχε την ικανότητα να παρίσταται σε δικαστήριο μπόρεσε να αντιπροσωπευθεί νόμιμα. Η κλήση με θυροκόλληση δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δ) αν η απόφαση δεν είναι αντίθετη με προηγούμενη απόφαση που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου μεταξύ των ίδιων μερών, σχετικά με το ίδιο αντικείμενο και επί της ίδιας ουσίας και που εκδόθηκε από το δικαστήριο του συμβαλλόμενου μέρους, στο έδαφος του οπίου η απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί ή εκτελεστεί ή αν καμιά αγωγή δεν έχει εγερθεί προηγούμενα ενώπιον του δικαστηρίου του συμβαλλόμενου αυτού μέρους για την ίδια υπόθεση, ε) αν η αναγνώριση και η εκτέλεση της αποφάσεως δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή προς τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να λάβουν χώρα η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης, στ) αν η υπόθεση κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου υπαγόταν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους, στο οποίο ανήκει το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση (323 περ.2 ΚΠολΔ), και ζ) αν ο διάδικος που νικήθηκε δεν στερήθηκε το δικαίωμα υπεράσπισης και γενικά της συμμετοχής στη δίκη (323 περ.3 ΚΠολΔ).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι προϋπόθεση για την αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης, που αφορά οικογενειακή υπόθεση, όπως διαζύγιο, είναι η αναγνώριση να μην είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη. Τούτο κρίνεται σε συνάρτηση με το αν οι έννομες συνέπειες, που αυτή αναπτύσσει στην ημεδαπή αντίκεινται στις θεμελιώδεις αρχές που επικρατούν στην Ελλάδα.
  Εξάλλου, κατά το άρθρο 1438 ΑΚ, το διαζύγιο απαγγέλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 'Αρα αντίκειται στη δημόσια τάξη η αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης διαζυγίου πριν αυτή γίνει αμετάκλητη. Επίσης, άλλη προϋπόθεση για την ανωτέρω αναγνώριση είναι να μην έχει ασκηθεί καμία αγωγή ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου για την ίδια υπόθεση πριν από τη δημοσίευση της αλβανικής απόφασης, της οποίας ζητείται η αναγνώριση του δεδικασμένου, διότι διαφορετικά θα προσέκρουσε στην ημεδαπή δημόσια τάξη. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι θεμελιώνεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως, όταν το από τις αποδείξεις πόρισμα του δικαστηρίου σε ζήτημα, που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, είναι ανεπαρκές ή αντιφατικό. Τέλος, ο λόγος αναίρεσης από το εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ μπορεί να εξετασθεί και ως λόγος από το εδάφιο του ιδίου άρθρου και Κώδικα, γιατί περιέχει σιωπηρά και παράπονο για έλλειψη νόμιμης βάσης.

Σχόλια