Η απάντηση του Υπουργείου όσον αφορά την Μετάταξη – μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα, στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας

Η απάντηση του Υπουργείου όσον αφορά το ΦΕΚ Β' και αριθμό φύλλου 2305/26-10-2015 για την  Μετάταξη – μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα, στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας :


Ας δούμε αναλυτικά τα άρθρα των νόμων όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο ώστε να έχουμε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση  :


Ν 4325/2015: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας - Αποκατάσταση αδικιών κλπ


Αρθρο :17
Επαναφορά προσωπικού"......  7. Για την επαναφορά του προσωπικού των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδεται πράξη του οικείου Υπουργού. Με την πράξη αυτή ο οικείος Υπουργός ρυθμίζει τους όρους και το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων των  εξαιρέσεων του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ` του Ν.4172/2013 της αρμοδιότητάς του."


Ν 4172/2013: ΚΩΔ.ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔ./ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΦΑΡΜΑΚΑ/ΠΡΟΣ.ΔΙΑΤΑΓΗ/ΕΡΓΑΤΙΚΑκλπ ΒΛ.& Ν.4223/2013

                        Αρθρο :90

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. Ν.4325/2015, ΦΕΚ Α 47/11.5.2015,με τα άρθρα 18 παρ.1β και 1δ, 21 παρ.1 και 
21Α του οποίου ορίζεται ότι:
¨Αρθρο 18.1β) Επανασυστήνονται οι ειδικότητες και κλάδοι,όπως και το σύνολο των οργανικών 
και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α` 167).
δ)Επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και 
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων (ίΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ που 
καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α`167).

 "Αρθρο 21:1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται ο 
θεσμός της διαθεσιμότητας του Κεφαλαίου Ζ.2 του Ν.4093/2012 (Α` 222) και των άρθρων 80, 81, 
82, 90, 91 και 93 του Ν.4172/2013 (Α` 167).....

Αρθρο 21Α Η επαναφορά του προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων κάθε έτους, όπως 
αυτός καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις".

 Άρθρο 90 Διαθεσιμότητα 
«1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, «σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης.***Η εντος "" φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α 254/21.11.2013). Βλ.σχετικά την αιτιολογική έκθεση του νόμου. Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του ν. 4172/2013 μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.«Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.»*** Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α` αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.1 άρθρου 22 Ν.4305/2014,ΦΕΚ Α 237/31.10.2014. 1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ` εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1α.»*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 125 Ν.4199/2013, ΦΕΚ Α 216/11.10.2013.*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 129 παρ.7 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013:"7. Οι θέσεις ανά κατηγορία κλάδου ή/και ειδικότητα του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οργανικών μονάδων των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρόντος άρθρου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων`Εργων καταργούνται την 31η Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το εν λόγω προσωπικό τίθεται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του νόμου αυτού και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων Α`, Β`, Γ`, Ε` της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Η μετάταξη - μεταφορά του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4172/2013. Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περίπτωσης Δ` της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, οι οποίοι μετατάσσονται αυτοδικαίως, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα στη ΓΓΔΕ. Κάθε απόφαση μετάταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις οργανικές μονάδες των παραγράφων 1,2 και 6 και έχει δημοσιευθεί μετά την 1.8.2013 αυτοδικαίως καταργείται και το αναφερόμενο προσωπικό εντάσσεται στις ρυθμίσεις του παρόντος".

Σχόλια