2002/494/ΔΕΥ: Απόϕαση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαϕής σχετικά με πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου

32002D0494

2002/494/ΔΕΥ: Απόϕαση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαϕής σχετικά με πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου 


Επίσημη Εϕημερίδα αριθ. L 167 της 26/06/2002 σ. 0001 - 0002


Απόφαση του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002
για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής σχετικά με πρόσωπα που ευθύνοντα για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου
(2002/494/ΔΕΥ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 30 και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
την πρωτοβουλία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Τα διεθνή ποινικά δικαστήρια για την πρώην Γιουγκοσλαβία και για τη Ρουάντα διερευνούν, διώκουν και εκδικάζουν από το 1995 τις υποθέσεις παραβίασης των νόμων και των εθίμων του πολέμου, γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.
(2) Το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, με ημερομηνία 17 Ιουλίου 1998, βεβαιώνει ότι τα σοβαρότερα εγκλήματα που αφορούν τη διεθνή κοινότητα ως σύνολο, ιδίως η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα και ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική δίωξή τους με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο και με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.
(3) Το καταστατικό της Ρώμης υπενθυμίζει ότι είναι υποχρέωση κάθε κράτους να ασκεί την ποινική δικαιοδοσία του κατά των υπευθύνων τέτοιων διεθνών εγκλημάτων.
(4) Το καταστατικό της Ρώμης τονίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που ιδρύθηκε με το καταστατικό αυτό είναι συμπληρωματικό προς την εθνική ποινική δικαιοδοσία.
(5) Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν ή κύρωσαν το καταστατικό της Ρώμης.
(6) Η διερεύνηση και η δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, καθώς και η σχετική ανταλλαγή πληροφοριών, εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών, εκτός εάν το διεθνές δίκαιο ορίζει άλλως.
(7) Τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με πρόσωπα που συμμετείχαν σε εγκλήματα αυτού του τύπου και αναζητούν καταφύγιο εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(8) Η επιτυχής έκβαση των αποτελεσματικών διερευνήσεων και διώξεων όσον αφορά αυτά τα εγκλήματα σε εθνικό επίπεδο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών οι οποίες εμπλέκονται στην καταπολέμησή τους.
(9) Είναι ουσιώδους σημασίας οι αρμόδιες αρχές των κρατών μερών στο καταστατικό της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζονται στενά στον τομέα αυτό.
(10) Εάν τα κράτη μέλη προβλέψουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ κεντρικών και ειδικευμένων σημείων επαφής, θα ενθαρρυνθεί η στενή συνεργασία.
(11) Η στενή συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής μπορεί να παρέχει πληρέστερη γενική εποπτεία για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε εγκλήματα αυτού του τύπου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το ζήτημα σε ποια κράτη μέλη τα εγκλήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.
(12) Τα κράτη μέλη, στην κοινή θέση 2001/443/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(3), δηλώνουν ότι τα εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανησυχούν όλα τα κράτη μέλη, τα οποία είναι αποφασισμένα να συνεργάζονται για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών και για να τερματισθεί η ατιμωρησία των δραστών τους.
(13) Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει καμία σύμβαση, συμφωνία ή ρύθμιση σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ δικαστικών αρχών επί ποινικών υποθέσεων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Ορισμός και κοινοποίηση των σημείων επαφής
1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διερεύνηση γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, με ημερομηνία 17 Ιουλίου 1998.
2. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί γραπτώς στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου το σημείο επαφής του κατά την έννοια της παρούσας απόφασης. Η Γενική Γραμματεία μεριμνά για τη διαβίβαση της κοινοποίησης αυτής στα κράτη μέλη, και πληροφορεί τα κράτη μέλη για τυχόν αλλαγές στις κοινοποιήσεις αυτές.
Άρθρο 2
Συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών
1. Κάθε σημείο επαφής έχει ως καθήκον να παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με τους σχετικούς μεταξύ κρατών μελών διακανονισμούς και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, οιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να αφορά τη διερεύνηση γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ή για να διευκολύνει τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
2. Εντός των ορίων του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, τα σημεία επαφής δύνανται να ανταλλάσσουν, για τον σκοπό αυτό, πληροφορίες χωρίς αίτηση.
Άρθρο 3
Πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Συμβούλιο θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου των σημείων επαφής στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης η οποία πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 39 της συνθήκης.
Άρθρο 4
Εφαρμογή
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο ένα έτος αφότου η παρούσα απόφαση αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, να είναι σε θέση να συνεργάζονται πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της εκδόσεώς της.
Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2002.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. Rajoy Brey
(1) ΕΕ C 295 της 20.10.2001, σ. 7.
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 9 Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ L 155 της 12.6.2001, σ. 19.
πηγή : © Ευρωπαϊκή Ένωση, http://eur-lex.europa.eu/,

Σχόλια