ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ. Αριθμός 587/2015 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


*"Η απόφαση είναι απο σκανάρισμα και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ορθογραφικά λάθη ή στην μορφοποίηση του κειμένου"

σημαντικά στοιχεία της αποφάσεως :
"Αλλά και αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτό ότι οι αιτούντες προέβησαν σε υπερβολικό δανεισμό δυσανάλογο της οικονομικής τους δυνατότητας και πάλι δεν μπορεί να θεμελιωθεί δόλια συμπεριφορά τους, τέτοια που να δικαιολογεί τη μη ένταξή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/10, ο οποίος δεν αρκείται σε αμέλεια ακόμα και βαρειά ή συνειδητή. Και αυτό γιατί, στο δανεισμό τους συνέβαλαν αποφασιστικά και οι μετέχουσες τράπεζες, οι οποίες παρότι γνώριζαν την οικονομική τους κατάσταση από τα οικονομικά τους στοιχεία που έθεσαν υπόψη τους και πάντως ήταν ευχερής σ’ αυτές ο έλεγχός τους, τα οποία μπορούσαν να ζητήσουν αρνούμενες τη χορήγηση των δανείων, όχι μόνο δεν τους απέτρεψαν, αλλά αντίθετα, υπό το κλίμα πιστωτικής εφορίας της εποχής, με ευκολία τους χορήγησαν τα παραπάνω δάνεια, προκαλώντας τους την πεποίθηση και αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτησή τους, και έτσι τους ενέπλεξαν σε υπερβολικό δανεισμό και σε εξάρτησή τους απ’ αυτόν, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στο οικονομικό τους αδιέξοδο. Με τα δεδομένα αυτά μόνο ενσυνείδητη αμέλεια μπορεί να αποδοθεί στους αιτούντες για τον υπερδανεισμό τους, αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπήρχε τέτοιος κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων, την οποία ο νόμος δεν θεωρεί αρκετή για τη μη ένταξή τους στις ρυθμίσεις του."Αριθμός 587/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών …………. και τη Γραμματέα ………………..
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Απριλίου 2015 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της αριθ. καταθ. αίτησης 781/2011:
Του αιτούντος: …………… του …………., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου ………….
Των μεχεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
1)Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Πολυξένης Σταυροπούλου, 2)Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νης, ως καθολική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου……………., 3)Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νης, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ………….., 4) Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «CITIBANK», νόμιμα εκπ/νη, που δεν παραστάθηκε, 5) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «DINERS CLUB» που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπ/νη, που δεν παραστάθηκε, 6) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπ/νης, που δεν παραστάθηκε.
Της αριθ. κατ. αίτησης 782/2012.
Της αιχούσας: …………………. του ……….., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου …………
Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
1)Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ……………, 2)Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νης, ως καθολική διάδοχος της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ………….., 3)Η εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε νόμιμα εκπ/νης, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου …………...
Οι αιτούντες με τις υπό ημερομηνία 2-7-2012 αιτήσεις τους, που απηύθυναν προς το Δικαστήριο αυτό και για όσους λόγους εκθέτουν στα σχετικά δικόγραφα, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.
Για τη συζήτηση των αιτήσεων ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 781/2012 και 782/2012 πράξεις του Ειρηνοδίκη, δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής τους σ' αυτό, διέταξε τη συνεκδίκαση των υποθέσεων αυτών λόγω συνάφειας.
Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Με τις μ’ αριθ. κατ. 781 και 782/12 κρινόμενες αιτήσεις οι αιτούντες σύζυγοι επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις μετέχουσες πιστώτριες, ζητούν, τη ρύθμιση των χρεών τους, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιγραφόμενης κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή τους απ’ αυτά.
Με το παραπάνω περιεχόμενο οι αιτήσεις, οι οποίες είναι πλήρως ορισμένες απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού των μετεχουσών, αρμόδια φέρονται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία, με την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, είναι δε νόμιμες στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, επομένως πρέπει να εξεταστούν παραπέρα ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, σαν να ήταν παρούσες οι 4η, , 5η και 6η μετέχουσες της πρώτης αίτησης (αρθ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ), στις οποίες επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα οι αιτήσεις και οι οποίες αν και κλητεύθηκαν για τη σημερινή δικάσιμο, κατά την οποία οι υποθέσεις εκφωνήθηκαν νόμιμα από τη σειρά του πινακίου δεν παραστάθηκαν (βλ. τις 10603Γ’, 10604Γ και 10584Γ1 /19-7-12 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …….), συνεκδικαζόμενες (αρθ. 741 και 246 ΚΠολΔ), καθόσον διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, λόγω των κοινών εισοδημάτων και βιοτικών αναγκών των αιτούντων συζύγων, της ταύτισης χρεών τους (συνοφειλέτες σ’ ολόκληρο) και της ανάγκης συνυπολογισμού των καταβολών για τα κοινά χρέη, εφόσον οι υποθέσεις υπάγονται στην ίδια διαδικασία και επέρχεται μείωση των εξόδων, ενώ δε θίγεται ο προσωποπαγής χαρακτήρας του δικαιώματος κάθε οφειλέτη, αφού στην ίδια απόφαση θα περιέχονται δυο χωριστές ατομικές ρυθμίσεις.
Από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, έχουν γεννηθεί ο πρώτος το …… και η δεύτερη το ……..και έχουν δύο ανήλικα παιδιά. Είναι και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι (…… και …..), με μηνιαίες αποδοχές 1.040 ευρώ ο πρώτος και 1.100 ευρώ η δεύτερη. Διαμένουν σε μονοκατοικία εμβαδού 97,64 τ.μ., επί της οδού ………. της Πάτρας, συνιδιοκτησίας τους κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα.
Σε χρόνο προγενέστερου ίου έτους από την κατάθεση των αιτήσεων είχαν χορηγηθεί στους αιτούντες από τη μετέχουσα ««ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» δύο στεγαστικά δάνεια, με υπόλοιπο οφειλής, στις 9-8-12, 279.529,54 και 17.818,91 ευρώ. Η απαίτηση της μετέχουσας από τα δάνεια αυτά, των οποίων οι αιτούντες είναι συνοφειλέτες σ’ ολόκληρο, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο πιο πάνω ακίνητο της κατοικίας τους. Η μετέχουσα δεν προσκόμισε επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοιπο των οφειλών των αιτούντων από τα δάνεια αυτά, κατά το χρόνο της απόφασης, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10.

Επίσης σε χρόνο προγενέστερου του έτους από την κατάθεση των αιτήσεων είχαν χορηγηθεί στον πρώτο αιτούντα και έχει εγγυηθεί η δεύτερη, τα παρακάτω δάνεια: 1. Από την τραπεζική εταιρεία με την τράπεζα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», το οποίο διαδέχθηκε, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εξομοιώνεται με καθολική διάδοχο, δύο καταναλωτικά δάνεια με υπόλοιπο οφειλής στις 30-3-12, 15.962,38 και 268,43 ευρώ και συνολικά 16.230,81 ευρώ και από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ένα καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 18-3-12, 19.018,60 ευρώ.

Ακόμη έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα: 1. Από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εννιά καταναλωτικά δάνεια με συνολικό υπόλοιπο οφειλής στις 18-3-12, 3.182,45 ευρώ. 2. Από την «CITIBANK» ένα καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 29-3-12, 9.635,26 ευρώ. 3. Από την «DINELS CLUB S.A..» ένα καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 29-3-12, 3.802,80 ευρώ. 4. Από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», τρία καταναλωτικά δάνεια με συνολικό υπόλοιπο οφειλής, 1.435,88 , 13.802,75 και 7.796,76 ευρώ και συνολικά 23.035,39 ευρώ.

Ακόμη στην αιτούσα έχουν χορηγηθεί από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δύο καταναλωτικά δάνεια με συνολικό υπόλοιπο οφειλής στις 18-3-12, 7.418,18 ευρώ.
Οι παραπάνω μετέχουσες δεν προσκόμισαν επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοιπο των οφειλών των αιτούντων από τα δάνεια αυτά, κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10.
Στα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων περιλαμβάνεται η πιο πάνω κατοικία, για την οποία υποβάλλεται αίτημα υπαγωγής της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση. Επίσης οι αιτούντες είναι κύριοι καθένας τους ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, 1229 και 1390 κυβ. εκ., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2008 και 1999. Τα περιουσιακά τους αυτά στοιχεία δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών τους, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας(αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), καθόσον πρόκειται οχήματα με μικρή εμπορική αξία, γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/ 10 εκποίησή τους. Τα εισοδήματα των αιτούντων, περιορίζονται στις μηνιαίες αποδοχές του ποσού 1.040 για τον αιτούντα και 1.100 ευρώ για την αιτούσα και συνολικά 2.140 ευρώ. Το εισόδημά τους αυτό συγκρινόμενο με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις, δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών τους. Η αδυναμία τους αυτή οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των δανείων που έχουν λάβει και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους, επίσης στα υψηλά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται τα καταναλωτικά δάνεια, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των αποδοχών τους σε σχέση μ’ αυτές των προηγούμενων χρόνων. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών τους κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, που είχε ως συνέπεια την καθήλωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών τους υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας. Έτσι συντρέχει στην περίπτωση των αιτούντων μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες.
Η περί καταχρηστικότητας των ενδίκων αιτήσεων ένσταση της μετέχουσας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την οποία στηρίζει στο ότι η πρόταση για καταβολές στο σχέδιο διευθέτησης είναι προσχηματική, αφού θα μπορούσαν να προτείνουν μεγαλύτερα ποσά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και αντίκειται στη διάταξη του αρθ. 281 ΑΚ, υπό τα εκτιθέμενα αυτά περιστατικά στερείται νομικής βασιμότητας και πρέπει ν’ απορριφθεί. Και αυτό γιατί, το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 1 ν. 3869/10 ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Όμως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη.
Προβάλλεται ακόμη από τις μετέχουσες «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» η ένσταση της δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, την οποία στηρίζουν στο ότι προέβησαν αλόγιστα σε υπερβολικό δανεισμό μη ανταποκρινόμενο στις οικονομικές τους δυνατότητες, παρότι γνώριζαν το χρόνο λήψης των δανείων ότι δε θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στην αποπληρωμή των χρεών τους. Η ένσταση αυτή στερείται βασιμότητας, καθόσον, όπως σαφώς προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης του αρθ. 1 παρ. 1 ν. 3869/10 (βλ. και Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εκδ. 1η σελ. 44 και 3η σελ. 48 επ. και εκεί παραπομπές στη νομολογία), κρίσιμος είναι ο δόλος με το παραπάνω περιεχόμενο όταν επέρχεται μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ανάληψη του χρέους. Δε θεωρείται, δηλαδή, ότι ο οφειλέτης ενεργεί δολίως, όταν ήδη και την ανάληψη του χρέους αδυνατεί να το εξοφλήσει κατά το χρόνο της λήξης του, με βάση την εν γένει οικονομική του δυνατότητα. Υποστηρίζεται βέβαια και η άποψη ότι κρίσιμο είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που εκδηλώθηκε. Κατά την άποψη αυτή ενεργεί δόλια ο οφειλέτης που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του, ακόμη και κατά το χρόνο ανάληψης των χρεών του, επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε τέτοια αδυναμία (ενδεχόμενος δόλος), γνωρίζει δηλαδή ότι τα χρέη που ανέλαβε είναι πέραν των οικονομικών του δυνατοτήτων με βάση τα εισοδήματά του, των οποίων δεν αναμένεται βελτίωση (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» εκδ. 3η σελ. 48 επ. και Βενιέρη-Κατσά «Εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» εκδ. 1η σελ. 67 επ. και εκεί παραπομπές στη νομολογία»). Όμως για να αποδοθεί δόλια συμπεριφορά στον οφειλέτη τέτοια που να μη δικαιολογεί την ένταξή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του οικονομικού του ανοίγματος, των εισοδημάτων του και της κατάστασης στην οποία θα περιέλθει, αυτή δηλαδή της αδυναμίας πληρωμών, την οποία επιδιώκει ή προβλέπει και αποδέχεται. Απαιτείται, δηλαδή, για τη συνδρομή δολιότητας πλήρης πεποίθηση του οφειλέτη, αλλά παράλληλα και συνεκτίμηση όλων των παραγόντων που συνετέλεσαν στη δημιουργία της. Έτσι δεν είναι δόλιος ο οφειλέτης που από αμέλεια, ακόμα και βαρειά ή συνειδητή αμέλεια, πρόβλεψε ή δεν απέτρεψε την αδυναμία του προς πληρωμή των χρεών του επειδή πίστευε και ήλπιζε ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν θα επέλθει, αποβλέποντας σε ευνοϊκή ρύθμιση των τραπεζών, ή βελτίωση των συνθηκών ζωής του και των εισοδημάτων του.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα των αιτούντων των οικ. ετών από 2007-2014 τα εισοδήματά τους από τους μισθούς τους τα προηγούμενα χρόνια ήταν κατά πολύ υψηλότερα των σημερινών και συγκεκριμένα, από 35.000 έως 38.000 ευρώ ετησίως μέχρι το 2011, τέτοια που τους επέτρεπαν να ανταποκριθούν στα χρέη τους. Για το λόγο αυτό, προφανώς, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των μετεχουσών τραπεζών, αφού έλεγξαν την πιστοληπτική τους ικανότητα έκριναν ικανοποιητικά τα εισοδήματά τους και ενέκριναν τη χορήγηση των δανείων. Συνεπώς, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο των αιτούντων ούτε αρχικός, αλλά ούτε μεταγενέστερος δόλος, αφού το ύψος των εισοδημάτων τους από την εργασία τους κατά το χρόνο έναρξης της δανειοδότησής τους συγκρινόμενο με τις μηνιαίες δόσεις των δανείων, τους επέτρεπε να ανταποκριθούν πλήρως στην εξυπηρέτησή τους, όπως και έγινε αφού για αρκετό διάστημα υπήρξαν συνεπείς στην καταβολή των μηνιαίων δόσεών και συνεπώς δε βρισκόταν κατά το χρόνο ανάληψης των χρεών τους σε οικονομική αδυναμία, ούτε υπήρχε τότε δυνατότητα πρόβλεψης τέτοιας αδυναμίας τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον, όσο δηλαδή μπορούσαν να προβλέψουν με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για αλόγιστο υπερδανεισμό.
Πέραν αυτών και με δεδομένο ότι η ανάληψη των δανεικών υποχρεώσεων των αιτούντων έγινε πριν το 2010, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δε συντρέχει δόλια συμπεριφορά και στην περίπτωση που εξωγενείς παράγοντες, ακόμη και παράγοντες εντός της σφαίρας επιρροής του οφειλέτη, που όμως δεν μπορούσε να προβλέψει και αποτρέψει συνέτειναν στην αδυναμία πληρωμών (βλ. σε Βενιέρη-Κατσά «Εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» εκδ. 1η σελ. 68 και 70). Ένας τέτοιος παράγοντος είναι η μεταγενέστερη της κατάρτισης των δανειακών συμβάσεων εντελώς απρόβλεπτη ακόμη και για τους πλέον ειδικούς οικονομική κρίση, η οποία μαστίζει τη χώρα την τελευταία πενταετία, και έχει πλήξει κάθε τομέα της ελληνικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου των απασχολουμένων στο δημόσιο με τη δραματική μείωση των αποδοχών και συντάξεων. Στην περίπτωση των αιτούντων η οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια τη μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες από 38.000 περίπου ευρώ έφθασαν το 2012 και 2013 σε 27.000 ευρώ, η οποία επιβλήθηκε στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και την οποία βέβαια δεν μπορούσαν να προβλέψουν κατά το χρόνο ανάληψης των δανεικών τους υποχρεώσεων. Η μείωση αυτή των αποδοχών τους, που αποτελούν το μοναδικό οικογενειακό τους εισόδημα, συνετέλεσε στην περιέλευση των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, αφού τα εισοδήματά τους τα προηγούμενα χρόνια ήταν κατά πολύ υψηλότερα (βλ. παραπάνω), τέτοια που τους επέτρεπε να ανταποκριθούν στα χρέη τους. Συνεπώς και εξ αυτού του λόγου δε συντρέχει στο πρόσωπο των αιτούντων ούτε ενδεχόμενος δόλος, αφού δεν είχαν τη δυνατότητα πρόβλεψης, κατά το χρόνο ανάληψης των χρεών τους, με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής, ότι θα περιέρχονταν σε τέτοια δεινή οικονομική κατάοηαση ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στη εκπλήρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Αλλά και αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτό ότι οι αιτούντες προέβησαν σε υπερβολικό δανεισμό δυσανάλογο της οικονομικής τους δυνατότητας και πάλι δεν μπορεί να θεμελιωθεί δόλια
συμπεριφορά τους, τέτοια που να δικαιολογεί τη μη ένταξή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/10, ο οποίος δεν αρκείται σε αμέλεια ακόμα και βαρειά ή συνειδητή. Και αυτό γιατί, στο δανεισμό τους συνέβαλαν αποφασιστικά και οι μετέχουσες τράπεζες, οι οποίες παρότι γνώριζαν την οικονομική τους κατάσταση από τα οικονομικά τους στοιχεία που έθεσαν υπόψη τους και πάντως ήταν ευχερής σ’ αυτές ο έλεγχός τους, τα οποία μπορούσαν να ζητήσουν αρνούμενες τη χορήγηση των δανείων, όχι μόνο δεν τους απέτρεψαν, αλλά αντίθετα, υπό το κλίμα πιστωτικής εφορίας της εποχής, με ευκολία τους χορήγησαν τα παραπάνω δάνεια, προκαλώντας τους την πεποίθηση και αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτησή τους, και έτσι τους ενέπλεξαν σε υπερβολικό δανεισμό και σε εξάρτησή τους απ’ αυτόν, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στο οικονομικό τους αδιέξοδο. Με τα δεδομένα αυτά μόνο ενσυνείδητη αμέλεια μπορεί να αποδοθεί στους αιτούντες για τον υπερδανεισμό τους, αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπήρχε τέτοιος κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων, την οποία ο νόμος δεν θεωρεί αρκετή για τη μη ένταξή τους στις ρυθμίσεις του.
Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/10. Έτσι η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα τους επί πέντε χρόνια, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτούς της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4161/13).
Ενόψει των παραπάνω και λαμβανομένων υπόψη των βασικών βιοτικών αναγκών των αιτούντων και των ανηλίκων
παιδιών τους, με βάση τις συνθήκες ζωής και την ηλικία τους, στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για τροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευσης των παιδιών τους κλπ, το προς διάθεση στις μετέχουσες ποσό πρέπει να οριστεί σε 400 ευρώ για κάθε αϊτού ντα.
Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 372.253,76 ευρώ (332.597,86 ευρώ κοινά με τη σύζυγό του), το οποίο αναλύεται ως εξής: προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις δύο ενέγγυες πιστώσεις σε 279.529,54 και 17.818,91 ευρώ και για τις ανέγγυες πιστώσεις σε 16.230,81 ευρώ και συνολικά σε 313.579,26 ευρώ, στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 22.201,05 ευρώ, στην «CITIBANK» σε 9.635,26 ευρώ, στην «DINELS CLUB S.A..», σε 3.802,80 ευρώ και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», σε 23.035,39 ευρώ.
Έτσι από το ποσό των 400 ευρώ το μήνα αναλογεί για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχουσών, στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 336,95 ευρώ, στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 23,86 ευρώ στην «CITIBANK», το ποσό των 10,35 ευρώ, στην «DINELS CLUB S.A..» το ποσό των 4,09 ευρώ και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», το ποσό των 24,75 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των οφειλών της απούσας ανέρχεται σε 340.016,04 ευρώ (332.597,86 κοινά με το σύζυγό της), το οποίο αναλύεται, στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τις δύο ενέγγυες πιστώσεις σε 279.529,54 και 17.818,91 ευρώ και για τις ανέγγυες πιστώσεις σε 16.230,81 ευρώ και συνολικά σε 313.579,26 ευρώ, και στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 26.436,78 ευρώ.
Έτσι από το ποσό των 400 ευρώ το μήνα αναλογεί για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχουσών, στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 368,90 ευρώ, και στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποσό των 31,10 ευρώ.
Επίσης οι αιτούντες θα πρέπει να ενταχθούν και στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πιο πάνω κύρια κατοικία τους, δηλαδή η μονοκατοικία εμβαδού 97,64 τ.μ., επί της οδού ………… της Πάτρας και ειδικότερα το ιδανικό μερίδιο συγκυριότητας καθενός επ’ αυτής ποσοστού 50% αδιαίρετα, με την κάλυψη, αντίστοιχου του δικαιώματος τους αυτού, μέρους του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, η καταβολή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο (βλ. Ειρ.Πατρ. 407/13, 265/14 ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 3η εκδ. σελ. 338 επ.). Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής ανέρχεται συνολικά σε 72.058,32 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014) και το 50% του ιδανικού μεριδίου συγκυριότητας κάθε αϊτού ντα σε 36.029,16 ευρώ. Η αντικειμενική αυτή αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο ανήλικα παιδιά, όπως οι αιτούντες. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10. Το ποσοστό 80% αδιαίρετα της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας , που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται σε 57.646,66 ευρώ, (72.058,32 Χ80%), στο οποίο ποσό εξαντλείται η υποχρέωση των αιτούντων. Για την καταβολή του ποσού αυτού πρέπει να υποχρεωθούν σ’ ολόκληρο καθένας από τους αιτούντες συνοφειλέτες, αφενός λόγω της συνομολόγησης ως προς το χρέος από τις δύο αυτές συμβάσεις, σ’ ολόκληρο ευθύνης τους, η άφεση της οποίας και η μετατροπή της σε διαιρετή κατά την αναλογία τους στο κοινό χρέος προϋποθέτει συμφωνία των μερών (συνοφειλετών και δανειστή) και δεν μπορεί να γίνει από το δικαστήριο και αφετέρου λόγω της εμπράγματης εξασφάλισης των απαιτήσεων αυτών με προσημείωση σε ολόκληρο το ακίνητο της κατοικίας και όχι στο ιδανικό μερίδιο καθενός συνοφειλέτη, η οποία ασφάλεια καταλαμβάνει ολόκληρο το βεβαρημένο και ασφαλίζει ολόκληρη την απαίτηση, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με τη δικαστική ρύθμιση (αρθ. 1281, 1292 και 1269 ΑΚ). Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού των 57.646,66 ευρώ, θα πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη, της διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσουν για τη διάσωση της κατοικίας τους, της οικονομικής τους δυνατότητας και της ηλικίας τους. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 240,19 ευρώ, δηλαδή 57.646,66: 240 (20 χρόνια X 12). Παράλληλα, θα πρέπει να τους χορηγηθεί περίοδος χάριτος, πέντε χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών επί πενταετία, και να επιβαρυνθούν με δύο μηνιαίες δόσεις με κίνδυνο να φανούν ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας των αιτούντων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα πέντε χρόνια μετά λήξη των καταβολών επί 5ετία, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων (240 δόσεις) και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της μετέχουσας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από τη σύμβαση του στεγαστικού δανείου, που είναι εξοπλισμένη με προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο της κατοικίας προγενέστερης χρονολογικής σειράς, το υπόλοιπο της οποίας μετά το συνυπολογισμό των μηνιαίων καταβολών επί 5ετία της ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2 των αιτούντων, υπερβαίνει σημαντικά το ποσό των 57.646,66 ευρώ του 80% της αντικειμενικής της αξίας της κατοικίας.
Με την εξάντληση του ποσού αυτού των 57.646,66 ευρώ του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το υπόλοιπο των απαιτήσεων των μετεχουσών πιστωτριών από τις παραπάνω συμβάσεις, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στους αιτούντες.
Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνουν δεκτές οι μ’ αριθ. κατ. 781 και 782/12 συνεκδικαζόμενες αιτήσεις, ως βάσιμες και στην ουσία τους και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 


Δικάζει ερήμην των 4ης, , 5ης και 6ης από τις μετέχουσες της πρώτης αίτησης, κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Συνεκδικάζει τις μ’ αριθ. κατ. 781 και 782/12 αιτήσεις.

Δέχεται τις αιτήσεις.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές επί πέντε χρόνια, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από οποιαδήποτε μετέχουσα, ποσού στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 336,95 ευρώ, στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 23,86 ευρώ στην «CITIBANK», το ποσό ευρώ, στην «DINELS CLUB S.A..» , 4,09 ευρώ και στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 24,75 ευρώ.
Ρυθμίζει τα χρέη της απούσας με μηνιαίες καταβολές επί πέντε χρόνια, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από οποιαδήποτε μετέχουσα, ποσού στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 368,90 ευρώ, και στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 31,10 ευρώ.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων, δηλαδή τη μονοκατοικία εμβαδού 97,64 τ.μ., επί της οδού ……….. της Πάτρας, και ειδικότερα το ιδανικό μερίδιο συγκυριότητας καθενός επ’ αυτής ποσοστού 50% αδιαίρετα.
Επιβάλλει στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν για τη διάσωση της κατοικίας τους στη μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθένας σ’ ολόκληρο, το ποσό των 57.646,66 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 20 χρόνια με 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 240,19 ευρώ κάθε μία. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά τη λήξη των καταβολών επί πενταετία της προηγούμενης ρύθμισης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό ίων Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 30-4-2015, απάντων των διαδίκων.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σχόλια