Μίσθωση : επίδοση της έγγραφης όχλησης του άρθρου 662Α του ΚΠολΔ χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου του δικηγόρου που υπογράφει, είναι απολύτως άκυρη αν την αποκρούσει αμελητί αυτός στον οποίον απευθύνεται. Αυτό ισχύει σε κάθε μονομερή δικαιοπραξία βλ. 226 ΑΚ


ΕιρΑθ 205/2013
Ειρηνοδίκης: Δημήτριος Ζουρνής.
Δικηγόροι:   Ευ. Μαράντου, Αθ. Πετρόγλου.
 
  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 226 του ΑΚ «Μονομερής δικαιοπραξία που επιχειρείται προς άλλον χωρίς επίδειξη του πληρεξούσιου εγγράφου είναι άκυρη, αν ο άλλος προς τον οποίο γίνεται την αποκρούει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση». Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και όταν η προς τρίτον απευθυνόμενη μονομερής δικαιοπραξία περιέχεται σε εξώδικη δήλωση που υπογράφεται  από δικηγόρο. Ετσι, αν επιχειρηθεί επίδοση της έγγραφης όχλησης του άρθρου 662Α του ΚΠολΔ, η  οποία είναι οιονεί δικαιοπραξία (βλ. ΑΠ 1205/2007), χωρίς την επίδειξη του πληρεξούσιου εγγράφου, μπορεί εκείνος προς τον οποίο απευθύνεται η όχληση να ματαιώσει τις συνέπειες της,
αποκρούων αμελητί την όχληση, οπότε αυτή είναι απολύτως άκυρη και στην περίπτωση ακόμη που υπήρχε πράγματι πληρεξουσιό-της (βλέπε ανάλογα ΑΠ 351/1990 ΤΝΠ Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώτο λόγο της ανακοπής ο ανακόπτων ζητεί να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή διότι, όπως ισχυρίζεται, ενώ η γραπτή όχληση (για την εξόφληση των φερομένων ως οφειλομένων μισθωμάτων) υπογράφεται από τη δικηγόρο ... και όχι από την ίδια την καθ` ης (εκμισθώτρια), τού επιδόθηκε χωρίς την επίδειξη του πληρεξούσιου εγγράφου και για το λόγο αυτό την απέκρουσε, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο λόγος αυτός είναι νομικά βάσιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 226 του ΑΚ και 662Α του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ` ουσίαν. Από ... αποδεικνύονται τα εξής: Δυνάμει του από 22.7.2004 ιδιωτικού μισθωτηρίου εγγράφου ο ανακόπτων μίσθωσε από την καθ` ης ένα γραφείο, επιφανείας 37 τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού ..., για τέσερα έτη (1.8.2004 μέχρι 31.7.2008), αντί μηνιαίου μισθώματος 315 ευρώ (πλέον του χαρτοσήμου από 1.8.2006), προκαταβαλλομένου την πρώτη ημέρα κάθε μισθωτικού μηνός, για να το χρησιμοποιεί ως δικηγορικό γραφείο. Κατά το ένδικο χρονικό διάστημα (1 Αυγούστου 2010 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2012) το μίσθωμα, μετά από αναπροσαρμογές, ανερχόταν στο ποσό των 360 ευρώ, συμεριλαβανομένου του χαρτοσήμου, το οποίο, κατά τα συμφωνηθέντα, βάρυνε τον ανακόπτοντα μισθωτή. Η ανακοπτόμενη διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων εκδόθηκε από τη δικαστή του Δικαστηρίου τούτου κατόπιν της από 29.10.2012 αιτήσεως της καθ` ης η ανακοπή, που υποβλήθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα έγγραφα που επικαλέσθηκε και προσκόμισε κατά τη υποβολή της ήτοι α) το από 22.7.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης γραφείου, β) την από 6.9.2012 έγγραφη όχληση, γ) την υπ` αριθ. 8077 Γ/10.9.2012 έκθεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αν.Δ., περί επιδόσεως της προαναφερθείσης οχλήσεως, δ) την υπ` αριθ. πρωτ. 9.199/2012 βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ... (του άρθρου 81 § 3 του ν. 2238/1994) και ε) το υπ` αριθ. 4236/3.10.2012 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς την υπογράφουσα την αίτηση δικηγόρο. Η προαναφερθείσα από 6.9.2012 εξώδικη όχληση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του προσκομιζόμενου επικυρωμένου φωτοαντιγράφου της, υπογράφεται από τη δικηγόρο ... και όχι από την ίδια την αιτούσα εκμισθώτρια. Η επίδοση της όμως έγινε (στις 10.9.2012) χωρίς την επίδειξη πληρεξούσιου εγγράφου, όπως αποδεικνύεται (μεταξύ άλλων) και από την έμμεση πλην σαφή συνομολόγηση της
παράλειψης από την πλευρά της καθ` ης η ανακοπή. Ο ανακόπτων, την 12.9.2012, ήτοι αμελητί (δεδομένου ότι η επίδοση είχε γίνει όχι στο μίσθιο-δικηγορικό γραφείο του, αλλά στο σπίτι του, στο σύνοικο γιο του) την απέκρουσε, για το λόγο ότι δεν συνοδευόταν με την επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου, με την από 11.9.2012 εξώδικη δήλωση του, που επιδόθηκε στην καθ` ης εκμισθώτρια στις 12.9.2012. Για το λόγο αυτό η όχληση είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 226 του ΑΚ και τα αναφερόμενα στην παραπάνω εκτιθέμενη νομική σκέψη. Συνεπώς, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 662Α εδαφ. α` του ΚΠολΔ, προϋπόθεση για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, είναι, μεταξύ άλλων, η (έγκυρη) επίδοση έγγραφης όχλησης για την καταβολή των καθυστερούμενων μισθωμάτων, με δικαστικό επιμελητή, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος της ανακοπής, ως βάσιμος και από την ουσιαστική του άποψη, και ακολούθως να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή απόδοσης του μισθίου, όχι όμως και η σωρευμένη διαταγή πληρωμής των μισθωμάτων, γιατί ως προς αυτήν δεν απαιτείται, ως προϋπόθεση για την έκδοση της, προηγούμενη όχληση του μισθωτή.
Ν.Σ.

Σχόλια