Σύσταση Ειδικών Διανεμητικών Λογαριασμών στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.


Σύσταση Ειδικών Διανεμητικών Λογαριασμών
στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 62 του N. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Το υπ’ αριθμ. 1821/25−9−2015 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με συνημμένη την από 24−9−2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συστάσεως
ειδικού διανεμητικού λογαριασμού, η οποία επικυρώθηκε  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση αυτή  δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συστήνονται στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς οι  εξής Διανεμητικοί Λογαριασμοί:
Α. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων  Πειραιώς
1. Ο πόρος του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού  νέων Δικηγόρων Πειραιώς θα χορηγείται στους νέους  δικηγόρους του Συλλόγου με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως πέντε έτη.
2. Εξαιρούνται της διανομής:
α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία,
β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή μέρισμα από άλλο κλάδο,
γ) Όσοι έχουν μετεγγραφεί από άλλον δικηγορικό σύλλογο και έχουν συνολικά πέντε έτη δικηγορίας,
δ) Οι άγαμοι που έχουν ατομικό καθαρό δηλωθέν φορολογικό εισόδημα άνω των 12.000,00 ευρώ ετησίως και οι έγγαμοι που έχουν καθαρό φορολογικό δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα άνω των 18.000,00 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικηγόροι, το δικαίωμα συμμετοχής του καθενός τους στον πιο πάνω πόρο εξαρτάται από το άθροισμα του οικογενειακού εισοδήματος, το δε ποσόν εισπράττεται μόνο μία φορά,
ε) Όσοι τελούν σε αναστολή ασκήσεως δικηγορίας,
στ) Όσοι είναι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Γενικοί Γραμματείς και γενικά μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι,
ζ) Όσοι κατά δήλωσή τους διαμένουν στο εξωτερικό,
η) Όσοι συμπληρώνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους εντός του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά η διανομή,
θ) Όσοι οφείλουν στο Σύλλογο ετήσια εισφορά έστω και παρελθόντων ετών για την οποία δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση ή δεν εξυπηρετούν τη ρύθμιση.
3. Η διανομή γίνεται κατ’ έτος. Το διανεμητέο ποσό συμψηφίζεται κάθε έτος αυτοδικαίως προς τις κάθε φύσεως, αιτίας και ανεξαρτήτως χρόνου γενέσεως, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές αξιώσεις του Συλλόγου έναντι του δικηγόρου, οι οποίες παραμένουν αρρύθμιστες ή των οποίων τη ρύθμιση ο δικηγόρος δεν εξυπηρετεί.
Ποσό μη εισπραττόμενο εντός του επομένου ημερολογιακού έτους από το έτος στο οποίο αφορά, παραμένει στον λογαριασμό και αναδιανέμεται το αμέσως επόμενο έτος.
Β. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Συνοικιών Πτώχευσης Καθορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς από την αμοιβή των μελών του σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και συνοικιών πτώχευσης, ως εξής:
α) Από υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων:
Έως του ποσού αμοιβής 1.000,00 ευρώ, ποσοστό 10%
Από 1.000,01 έως 3.000,00, ποσοστό 15%
Από 3.000,01 έως 12.000,00, ποσοστό 20%
Από 12.000,01 έως 24.000,00, ποσοστό 30%
Από 24.000,01 και άνω, ποσοστό 35%
β) Από συνδικίες πτωχεύσεων:
Έως του ποσού 1.000,00 ευρώ, ποσοστό 10%
Από 1.000,01 έως 3.000,00, ποσοστό 15%
Από 3.000,01 έως 12.000,00, ποσοστό 20%
Από 12.000,01 έως 20.000,00, ποσοστό 25%
Από 20.000,01 έως 25.000,00, ποσοστό 30%
Από 25.000,01 και άνω, ποσοστό 35%.
Γ. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Σύνταξης Ιδιωτικών Εγγράφων ή Σχεδίων Δημοσίων Εγγράφων.
Καθορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς από την αμοιβή των μελών του για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων, ως εξής:
Έως του ποσού 1.000,00 ευρώ, ποσοστό 10%
Από 1.000,01 έως 3.000,00, ποσοστό 15%
Από 3.000,01 έως 12.000,00, ποσοστό 20%
Από 12.000,01 έως 20.000,00, ποσοστό 25%
Από 20.000,01 έως 25.000,00, ποσοστό 30%
Από 25.000,01 και άνω, ποσοστό 35%.
Δ. Εφόσον το ποσό αμοιβής υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ, το παρακρατούμενο από τον Σύλλογο ποσό προκύπτει από την κλιμακωτή εφαρμογή των πιο πάνω ποσοστών στο αντίστοιχο μέρος της αμοιβής και άθροιση των επί μέρους ποσών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια