ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Υ.Δ.Ε. - 2015


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ “ Ε . Τ . Α . Α ” Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα Αθήνα, 16-12-2015
 Αριθµ. πρωτ. 419539/8418/1
Πληροφορίες: Γρηγορία Μαρούλη
ΤΗΛ.: 210-8811337, 210-8256988 FAX.: 210.8814398

Προς:
 1. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
 2. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
 3. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
 4. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και µε τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) οι ασφαλισµένοι υποχρεούνται να καταθέτουν τις εισφορές τους για το έτος 2015 -ανά κατηγορία και ιδιότητα -ως εξής:


 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:
(όσοι µέχρι και 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ για το έτος 2015 έχει ως εξής:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € µηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως
2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € µηνιαίως ήτοι 300,00 € ετησίως 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (η µε αριθ. 74/12-1-2012 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας της Νοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7- 2011)
 Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς).
 Ισχύει για όλους τους ασφαλισµένους, άνω και κάτω της 5ετίας.
Η πρόσθετη εισφορά δύναται να καταβληθεί και µε ένσηµα. [693,35 (α΄ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (µήνες) = 54,00 €] από 01/01/2015-31/12/2015

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/1993 και εφεξής) σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011), µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) όπως ισχύουν, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία κατά την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και µετατάσσονται στις επόµενες κατηγορίες ανά τριετία και πάντα την 1η του έτους του επόµενου εκείνου στο οποίο συµπληρώθηκε η τριετία και θα καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών οι οποίες είναι:

1 η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 I. κάτω της 3ετίας δηλαδή αυτοί που ορκίστηκαν από 1/1/2012 και εφεξής, θα καταβάλουν ως ελάχιστη εισφορά 25,00 € µηνιαίως δηλαδή 300,00 € ετησίως από 1/1 έως 31/12/2015.

2 η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 I. άνω της 3ετίας και κάτω της 5ετίας δηλαδή µε ηµεροµηνία ορκωµοσίας εντός του 2010 έως 31/12/2011, θα καταβάλουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, µέχρι τη συµπλήρωση της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011) δηλαδή 27,50 € µηνιαίως ή 330,00 € ετησίως ως ελάχιστη εισφορά από 1/1 έως 31/12/2015.
 II. Άνω της 5ετίας δηλαδή µε ηµεροµηνία ορκωµοσίας 1/1/2009 έως <=31/12/2010, θα καταβάλουν ως ελάχιστη εισφορά από 1/1 έως 31/12/2015 55,00 € µηνιαίως ή 660,00 € ετησίως [852,63 ποσό β΄ασφαλιστικής κατηγορίας χ 6,45% = 55,00 € χ 12 µήνες = 660,00€].

3 η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 I. άνω της 5ετίας δηλαδή µε ηµεροµηνία ορκωµοσίας από 1/1/1993 έως 31/12/2008 θα καταβάλλουν ως ελάχιστη εισφορά από 1/1 έως 31/12/2015 65,25 € µηνιαίως ή 783,00 € ετησίως [1.010,86 € ποσό γ΄ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 65,25 Χ 12 µήνες = 783,00€].
Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών οι ασφαλισµένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους Βιβλιάρια τα αποκόµµατα των ενσήµων για όλες τις πράξεις που πραγµατοποιούν.
 Σε περίπτωση που η συνολική αξία των ενσήµων δε συµπληρώνει την ανωτέρω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά τότε πρέπει να καταβάλλεται η διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασµό του Τοµέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (µε κωδ. αιτιολογίας: 1 και κωδ. υπόχρεου: ο αριθµός µητρώου του ασφαλισµένου στον Τοµέα Νοµικών) ή επικολλώντας ολόκληρα ένσηµα. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης πρέπει να επισυνάπτεται µε το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο.

 Επί τη ευκαιρία θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι από 1-1-2009 και εφεξής χρησιµοποιούνται ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΣΗΜΑ:
1. από τους ∆ικηγόρους
• ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑΙΣ, 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώµατος µπλε
• ΠΑΡ ’ ΕΦΕΤΑΙΣ, 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώµατος κόκκινου
• ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώµατος γκρι 2. από τους ∆ικαστικούς Επιµελητές 0,72€ χρώµατος πράσινου.

 Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του επόµενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισµένοι.
 Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1 η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόµενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσµα.
Η µη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, µέσα στις παραπάνω προθεσµίες ή η ελλιπής συµπλήρωση αυτού, συνεπάγεται τη µετατροπή των εισφορών σε χρηµατική καταβολή καθώς και προσαύξηση µε πρόσθετα τέλη και τόκο. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τοµέα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που παρέλαβαν από τους Ασφαλισµένους µέχρι και την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο (καταληκτική ηµεροµηνία).


 ΆΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ Οι ασφαλιστικές κατηγορίες καθώς και το ύψος των εισφορών αναλύονται όπως αναφέρεται παραπάνω για τους ∆ικηγόρους και τους ∆ικαστικούς Επιµελητές.
Η εισφορά των Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων είναι χρηµατική και πρέπει να καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του κάθε επόµενου µηνός αποκλειστικά και µόνο στο λογαριασµού του Τοµέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (µε κωδ. αιτιολογίας: 1 και κωδ. υπόχρεου: ο αριθµός µητρώου τους στον Τοµέα Νοµικών). Υπενθυµίζεται ότι οι εισφορές που αποστέλλονται µε ταχυδροµικές επιταγές θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ & ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

 Οι Ασκούµενοι ∆ικηγόροι και ∆ικαστικοί Επιµελητές σύµφωνα µε την παρ.2β του άρθρου 48 του ν.3996/2011 από την εγγραφή τους στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο (εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) ή Σύλλογο ∆ικ. Επιµελητών όλης της χώρας, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τοµέα µας για παροχές ασθένειας καταβάλλοντας τις προβλεπόµενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισµού για παροχές ασθένειας.
Εποµένως για το έτος 2015 θα πρέπει να καταβάλλουν χρηµατικές εισφορές 25,00 ευρώ µηνιαίως ήτοι 300,00 ευρώ ετησίως και εµπρόθεσµα, δηλαδή την τρέχουσα µηνιαία εισφορά µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα υποχρέωσης πληρωµής.
Η καταβολή της εισφοράς των ασκουµένων ∆ικηγόρων και ∆ικ. Επιµελητών γίνεται αποκλειστικά και µόνο στο λογαριασµού του Τοµέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ µε κωδ. αιτιολογίας 62 και κωδ. Υπόχρεου 4729100 καθώς και υποχρεωτικά την αναγραφή του ονοµατεπώνυµου του ασφαλισµένου στην αιτιολογία ηλεκτρονικά.

 Επίσης ασφαλισµένοι του Τοµέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ∆Ε για τη συνέχιση της ασφάλισης τους, να υποβάλλουν απευθείας στην Υπηρεσία του Τοµέα εντός 2 µηνών από τη δηµοσίευση της παραίτησής τους, το τελευταίο Ασφαλιστικό τους Βιβλιάριο το οποίο δεν κατατίθεται στους κατά τόπους Συλλόγους. Η µη κατάθεση εντός 2 µηνών του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου συνεπάγεται την εφαρµογή όλων των νόµιµων κυρώσεων που ισχύουν στον ιδρυτικό νόµο του ΤΥ∆Ε Ν.4507/66, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. [Στις παραπάνω κατηγορίες (δικηγόρους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές) λαµβάνεται υπόψη η ακριβής ηµεροµηνία συµπληρώσεως της 5ετίας ήτοι από ηµεροµηνία ορκωµοσίας και για τη συµπλήρωση της τριετίας η 1/1 κάθε έτους]

Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τα µέλη σας για τη πιστή εφαρµογή των παραπάνω και ιδιαίτερα για την εµπρόθεσµη καταβολή των εισφορών προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα στις παροχές Υγείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ

ΠΗΓΉ : ΤΥΔΕ

Σχόλια