Προκήρυξη και δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό εισαγωγής σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 561 Φεβρουαρίου 2016.

Photo copyright esdi.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 4636
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:

...Δείτε εδώ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΩΝ ∆' ΤΑΞΕΩΣ... α) Των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δι−ατάξεις» (A΄ 164), όπως έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 του Ν. 3910/2011 (Α΄ 11) και του άρθρου 108 παρ. 4 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51).
β) Του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση καιvλειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102).
γ) Των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύουν.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) των άρθρων 20, 23 και 77 περ. θ΄ του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143 Οδηγία 2011/85/ΕΕ).
2) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
3) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).
4) Τη με αριθμό Υ 29 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος:
α) Του κρατικού προϋπολογισμού (Φ.17− 210 και 17−220 ΚΑΕ ομάδας 0200) για την κάλυψη του κόστους μισθο−δοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Σχολής ύψους
821.000 ευρώ περίπου για το 2017 και 2.462.879,88 ευρώ περίπου για το έτος 2018 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του Yπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
β) Του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014−2020»: 1.067.300 ευρώ περίπου για το έτος 2016 και 757.800 ευρώ περίπου για το έτος 2017 η οποία θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΣΑΕΕ4201).
7) Τo με αριθμό 163/30−3−2015 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και το από 23/3/2015 έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων.
8) Το με αριθμό 2/26314/12−5−2015 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών.
9) Τη με αριθμό πρωτ.ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./43/11175/ 15−6−2015 απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 40/31−12−2012 (ΦΕΚ 255 Α΄) και της Π.Υ.Σ. 35/18−12−2013 (ΦΕΚ 280 Α΄/19−12−2014).
10) Το με αριθμό 653/28−12−2015 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το οποίο προκύπτει ότι με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εντάχθηκε η Πράξη «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014−2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014−2020».
11) Η αριθμ. 3593/24.12.2015 απόφαση ένταξης της πράξης «προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι, 2014−2018» στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα 2014−2020» (ΑΔΑ: ΒΜΥΟ465307−ΒΒΕ).
12) Την αριθμ. 7189/27.1.2016 έγγραφο της Γ΄ ΔΟΥ, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξήντα ενός (61) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, είκοσι έξι (26) και αναλυτικά, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είκοσι μία (21) θέσεις δοκιμώνπαρέδρων  πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα πέντε (35) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Απρίλιο−Μάιο του τρέχοντος έτους.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται
στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής
αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Kατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Α. Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων
1. α) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: αα.΄Εχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.
ββ. Έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2016
(έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ.άρθρ. 10 παρ.1α, ββ του Ν. 3689/2008, όπως έχει αντικ. και ισχύει με το άρθρο 8 παρ 3 του Ν. 3910/2011). Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988,ΦΕΚ 35 Α΄).
γγ. Έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό
τους ως δικαστικών λειτουργών.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι την 15η Μαρτίου 2016. Τα κλάματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 15η Φεβρουαρίου έως και την 29η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.
β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική,
γαλλική γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. Συνυποβάλλουν δε τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων εκτός
των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας και του πιστοποιητικού ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της Σχολής το βραδύτερο την 11η Μαρτίου
2016. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται:
α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό,
β) ψυχίατρο και
γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254), σε συνδυασμό με το άρθρο
37 παρ. 1 περ. ια΄ του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».
γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, αν η έλλειψη
αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρωκαθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπομένου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
Β. Διεξαγωγή−στάδια διαγωνισμού
1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.
2. Κατά το προκριματικό στάδιο:
α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: αα.γενικής παιδείας ββ. συνταγματικού δικαίου, γενικού
διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δημοσιονομικού δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης σε θέματα:
αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.
β) Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά
ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθμολογίας.
γ) Η εξέταση στα νομικά μαθήματα διενεργείται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο και περιλαμβάνει μία, επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του συνταγματικού δικαίου, του γενικού διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο θεματικό κύκλο του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας.
δ) Τα μέλη της Επιτροπής κατανέμουν μεταξύ τους την εξέταση των μαθημάτων, έτσι ώστε σε κάθε μάθημα να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο θέματα για το προς εξέταση μάθημα. Την ημέρα των εξετάσεων συ− νέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει με πλειοψηφία δύο από τα θέματα αυτά και, με κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα θέμα που θα τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας.
ε) Οι υποψήφιοι και των δύο (2) κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και
ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι γραπτή και συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται α) προφορικά και δη−
μοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίουκαι β) γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής). Η εξέταση διενεργείται όπως στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα.
Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων
1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκριματικού και τελικού σταδίου) εκτείνεται από μηδέν έως δεκαπέντε.
2. Ο μέσος όρος των βαθμών στις πέντε γραπτώς δοκιμασίες του προκριματικού σταδίου αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στην προκριματική δοκιμασία.
Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις πέντε γραπτές δοκιμασίες οκτώ και σε καμία κάτω από έξι.
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με ένα βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμών αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου
στην προφορική δοκιμασία.
4.α) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίους προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του
μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 30%.
β) Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά μισό δέκατο (0,5/10) της μονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης στην ξένη
αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφείς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ομοίως σε τομείς της νομικής επιστήμης συναφώς με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα
οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος.
γ) Για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικό διπλώματος αποφαίνεται η Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3910/2011, τουλάχιστον οκτώ (8). Ο πίνακας
καταρτίζεται με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Εγγραφή Εκπαιδευομένων
Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.
Η παρούσα προκήρυξη:
α) θα αναρτηθεί στο κατάστημα της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ. και Λ Α.Δ., στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στα καταστήματα τoυ Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα δικαστικά καταστήματα όλωv τωv εφετείων και πρωτοδικείων της χώρας με επιμέλεια τωv κατά τόπoυς πρoέδρωv εφετώv, καθώς και στα καταστήματα όλων τωv Δικηγορικών Συλλόγωv, και
β) θα αποσταλεί σε περίληψη σε όλες τις εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας.
Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Πηγή : Esdi.gr
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΚΒ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

2. Υπεύθυνη δήλωση
, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.
3. Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
4. Aντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
5. Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, απλή φωτοτυπία)
6. Για δικηγόροαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή  αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλοαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας, που έχει ή είχε ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2016.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.
11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 11 Μαρτίου 2016. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, β) ψυχίατρο και γ) ψυχολόγο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 15.2.2016 έως και τις 29.2.2016.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105 - 114.

Σχόλια