Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών : η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ηµοτολογίων ∆ήµων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειµένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΕΚΛΟΓΩΝ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
Ταχ. ∆/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1008,1350,1369
213136 1034,1332, 1320 

 
ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Σχετ. : Το µε Α.Π. 2641/94075/25-11-2015 έγγραφο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε όσα αυτό διαλαµβάνεται αναφορικά µε την
έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Η ∆ιεύθυνση µας µε σειρά εγγράφων της, τόσο µεµονωµένα σε κάθε ∆ήµο όσο και µε
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας (ypes.gr → Αστική και ∆ηµοτική Κατάσταση → Θέµατα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης → Θεσµικό Πλαίσιο –Χρήσιµα έγγραφα → Εγγραφές και Μεταβολές στο ∆ηµοτολόγιο), έχει κάνει γνωστό ότι για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.
Προς ενηµέρωση των ΚΕΠ της Χώρας αναφορικά µε τα ισχύοντα για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αποσαφηνίζουµε τα ακόλουθα :
Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται µε την εξ αδιαθέτου κληρονοµική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονοµούµενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και
οικογενειακής καταστάσεως του ∆ηµότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας.
Εκδίδεται από τους ∆ηµάρχους - στο πλαίσιο της γενικής αρµοδιότητάς τους να εκδίδουν
πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α') - βάσει των εγγραφών στα ∆ηµοτολόγια και βάσει επίσηµων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι ∆ήµαρχοι να ενεργούν µε αλληλογραφία µε άλλες αρχές, όπως ∆ηµοτολόγια άλλου ∆ήµου, Ληξιαρχεία,
αστυνοµικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων µαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες.
Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται µόνον σε περιπτώσεις που :


1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά,
και
2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος σε κανένα
∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας παρά µόνο είναι εγγεγραµµένος σε Μητρώο Αρρένων ∆ήµου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις (1,2) για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις µαρτύρων και γίνεται σχετική µνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του ∆ηµοτολογίου.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε ∆ηµοτολόγιο
∆ήµου της χώρας, δεν νοµιµοποιείται ο ∆ήµαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόµη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονοµητηρίου) από το ∆ικαστήριο κληρονοµίας (άρθρο 810ΚΠ∆) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 819 του Κ.Πολ.∆.
Τονίζουµε ότι η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ηµοτολογίων ∆ήµων της Χώρας να ζητούν
από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειµένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.
Είµαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.κα ……………….
…………………….
…………………….
- επί της από 8-12-2015 αναφοράς
για το ΚΕΠ ∆ήµου Σητείας Νοµού Λασιθίου -
2.∆ήµο Θεσσαλονίκης
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αγγελάκη 4, Τ.Κ. 54636
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
-Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων

Σχόλια