Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών : η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ηµοτολογίων ∆ήµων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειµένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΕΚΛΟΓΩΝ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
Ταχ. ∆/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 213 136 1008,1350,1369
213136 1034,1332, 1320 

 
ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Σχετ. : Το µε Α.Π. 2641/94075/25-11-2015 έγγραφο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε όσα αυτό διαλαµβάνεται αναφορικά µε την
έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Η ∆ιεύθυνση µας µε σειρά εγγράφων της, τόσο µεµονωµένα σε κάθε ∆ήµο όσο και µε
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας (ypes.gr → Αστική και ∆ηµοτική Κατάσταση → Θέµατα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης → Θεσµικό Πλαίσιο –Χρήσιµα έγγραφα → Εγγραφές και Μεταβολές στο ∆ηµοτολόγιο), έχει κάνει γνωστό ότι για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.
Προς ενηµέρωση των ΚΕΠ της Χώρας αναφορικά µε τα ισχύοντα για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αποσαφηνίζουµε τα ακόλουθα :
Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται µε την εξ αδιαθέτου κληρονοµική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονοµούµενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και
οικογενειακής καταστάσεως του ∆ηµότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας.
Εκδίδεται από τους ∆ηµάρχους - στο πλαίσιο της γενικής αρµοδιότητάς τους να εκδίδουν
πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α') - βάσει των εγγραφών στα ∆ηµοτολόγια και βάσει επίσηµων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι ∆ήµαρχοι να ενεργούν µε αλληλογραφία µε άλλες αρχές, όπως ∆ηµοτολόγια άλλου ∆ήµου, Ληξιαρχεία,
αστυνοµικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων µαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες.
Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται µόνον σε περιπτώσεις που :


1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαµβάνονται στα πιστοποιητικά,
και
2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος σε κανένα
∆ηµοτολόγιο ∆ήµου της Χώρας παρά µόνο είναι εγγεγραµµένος σε Μητρώο Αρρένων ∆ήµου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις (1,2) για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις µαρτύρων και γίνεται σχετική µνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του ∆ηµοτολογίου.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε ∆ηµοτολόγιο
∆ήµου της χώρας, δεν νοµιµοποιείται ο ∆ήµαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόµη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονοµητηρίου) από το ∆ικαστήριο κληρονοµίας (άρθρο 810ΚΠ∆) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 819 του Κ.Πολ.∆.
Τονίζουµε ότι η απαίτηση των υπαλλήλων ∆ηµοτολογίων ∆ήµων της Χώρας να ζητούν
από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειµένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραµµένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα ∆ηµοτολόγια των ∆ήµων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.
Είµαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.κα ……………….
…………………….
…………………….
- επί της από 8-12-2015 αναφοράς
για το ΚΕΠ ∆ήµου Σητείας Νοµού Λασιθίου -
2.∆ήµο Θεσσαλονίκης
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αγγελάκη 4, Τ.Κ. 54636
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης
-Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων και Ληξιαρχείων

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.

Άρειος Πάγος διαδικασία κατάθεσης στο Πολιτικό και Ποινικό τμήμα