ΕΣΠΑ : ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» new 2016


 22 – 02 - 2016
 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 1. Ποιούς δικαιούχους αφορά η Δράση; 
Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες κατηγορίες:
 - Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 - Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναλύονται στο κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.


 2. Είναι δυνατή η σύσταση εταιρειών;
 Απάντηση: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 α) συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια,
 β) συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων,
 γ) Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει τη νομική μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομόρρυθμης Εταιρείας, ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Ι.Κ.Ε ή ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμού,
 δ) στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης , θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης,
 ε) δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις-ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων
στ) αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού.
Τα ως άνω αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης.

 3. Η Δράση θέτει ηλικιακά όρια;
 Απάντηση: Όχι, ηλικιακός περιορισμός δεν υπάρχει, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης όπως αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.4 αυτής.

 4. Ποιές μορφές επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από τη Δράση; Απάντηση: Οι μορφές επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από τη Δράση είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμός. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

5. Τι σημαίνουν οι όροι συνέργεια και συμπληρωματικότητα στην περίπτωση δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ των δικαιούχων;
 Απάντηση: Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (π.χ. συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

6. α) Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με έδρα την οικία του;
 β) Τι σημαίνει αυτοτελής επαγγελματικός χώρος;
 Απάντηση: α) Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (βλ. Κεφ. Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Ως εκ τούτου το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας) τους. Σημειώνεται ότι στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου, μπορεί να δηλωθεί η τωρινή έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε κατοικία. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της έδρας του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Διευκρινίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
β) Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης _ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)

 7. Σε ποιές περιφέρειες αφορά η Δράση; Ποιός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της;
 Απάντηση: Η Δράση αφορά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 65% και 2ος κύκλος Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% του προϋπολογισμού της Δράσης). Η παρούσα Δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 32,5 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (Δ/Δ) €
 Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 19.500.000
 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 5.785.000
 Αττική 5.070.000 
Στερεά Ελλάδα 1.261.000
 Νότιο Αιγαίο 884.000
 ΣΥΝΟΛΟ 32.500.000 (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)

 8. Ποιά είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη Δράση για κάθε κατηγορία δικαιούχου (Α: Άνεργοι και B: Αυτοαπασχολούμενοι);
Απάντηση: Και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων (Α: Άνεργοι και B: Αυτοαπασχολούμενοι) το συνολικό δηλωθέν εισόδημά για το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

 9. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει δύο επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση;
 Απάντηση: Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

 10. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, αλλά το επιχειρηματικό σχέδιο του να αφορά μόνο στους επιλέξιμους;
Απάντηση:
 - Στην Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι): Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 - Στην Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι): Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

 11. Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλες δράσεις;
 Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

 12. Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση;
 Απάντηση: Όχι, στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου υποχρεούνται να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

13. Για την ένταξη στη Δράση, στην περίπτωση της κατηγορίας Α’ των ανέργων, χρειάζεται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το σεμινάριο συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ;
 Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται για τη συγκεκριμένη Δράση.

 14. Μπορεί κάποιος συνταξιούχος να υποβάλλει στη Δράση ως αυτοαπασχολούμενος, δηλαδή να έχει κάνει έναρξη επιχείρησης πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης; Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

15. Από πότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας; Απάντηση: Για την κατηγορία δικαιούχων των ανέργων και για τα συνεργατικά σχήματα ισχύει το εξής: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τους και έως την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης. Για τους αυτοαπασχολούμενους που δεν θα συμμετέχουν σε συνεργατικό σχήμα ισχύει το εξής: Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

16. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό ή χονδρικό εμπόριο είναι επιλέξιμες για τη Δράση;
 Απάντηση: Οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας, δηλ. απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης). Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), όπως επίσης και οι δευτερεύουσες συμπληρωματικές δραστηριότητες ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης.

 17. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης είναι επιλέξιμες για τη Δράση;
 Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα II της Πρόσκλησης. Σ’ αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της εστίασης.

 18. Εντάσσονται στη Δράση οι επιχειρήσεις τύπου franchising;
 Απάντηση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.5 της Πρόσκλησης – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)

 19. Ειδικότητες όπως π.χ. του μηχανικού ή του δικηγόρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς τους φορείς, αλλά δεν έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου;
 Απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλει κάποιος στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου αποτελεί να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Αρμόδιος φορέας για τις προϋποθέσεις εγγραφής στα μητρώα ανέργων του είναι ο ΟΑΕΔ. (βλ. σχετ. http://www.oaed.gr/index.php?option =com_content&view=article&id=605&Itemid=556&lang=el).

 20. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στον πρώτο κύκλο και εάν δεν εγκριθεί να υποβάλλει στον δεύτερο κύκλο; 
Απάντηση: Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο δεύτερο κύκλο θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση.

 21. Τι εννοούμε με τον όρο «μισθωτή εργασία»; 
Απάντηση: Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης μισθωτή εργασία θεωρείται η εργασιακή σχέση που υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
 α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
 β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
 γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, το ακαθάριστο εισόδημα των οποίων (υπηρεσιών) καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015). Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης ο όρος μισθωτή εργασία δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).

 22. Τι περιλαμβάνει το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που ζητείται;
 Απάντηση: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα αφορά στο εισόδημα που αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο από διάφορες πηγές όπως εισόδημα
α) από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
 β) από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) από κεφάλαιο
και δ) από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος» (έντυπο Ε1) και το έντυπο «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (εκκαθαριστικό). Στην παρούσα Δράση εξετάζεται το συνολικό δηλωθέν εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το φορολογικό έτος 2015.

 23.Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση κάποιος που εντός του έτους 2015, εργαζόταν ως μισθωτός, αλλά πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης έχει διακόψει τη σχέση μισθωτής εργασίας και δραστηριοποιείται πλέον επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά του; Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; 
Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει στη Δράση, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης δεν έχει σχέση μισθωτής εργασίας και πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναλύονται στο κεφ. Ι.1.4 της πρόσκλησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης.

 24.Αυτοαπασχολούμενος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι όμως εταίρος σε ΙΚΕ, μπορεί να υποβάλλει στη Δράση;
 Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Δράσης όπως αυτές αναλύονται στο κεφ. Ι.1.4 της πρόσκλησης – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 25. Ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης στη Δράση;
 Απάντηση: Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)

 26. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός που χρηματοδοτείται;
 Απάντηση: Το ύψος επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) θα πρέπει να είναι από 5.000€ έως 25.000€. Το ποσό των 25.000 € αυξάνεται εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)

 27. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα ανώτατα όρια δημόσιας χρηματοδότησης, μπορεί το επιχειρηματικό σχέδιο να ενταχθεί στη Δράση;
 Απάντηση: Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 25.000€ (ή αντίστοιχα 40.000€ ή 50.000€), το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρά το γεγονός ότι οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου και το σύνολο του κόστους αυτού αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

 28. Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων; Απάντηση: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης).

 29. Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;
 Απάντηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis). Το έντυπο υποβολής θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης. Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της Πρόσκλησης – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

 30. Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων; 
 Απάντηση: Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

 31. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών; Απάντηση: Οι δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο κάθε δυνητικός δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησης του έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του στη Δράση. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

32. Η δαπάνη για αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη;
 Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά /χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου εφόσον εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι επαγγελματικής χρήσης και πληρούνται οι προϋποθέσεις του Kεφαλαίου Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 

33. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;
 Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ.
 -  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
 - Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

 34. Δαπάνες για εκπαίδευση/επιμόρφωση δικαιολογούνται;
 Απάντηση: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς. Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης.


 35. Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω της Δράσης μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;
 Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης κι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της Δράσης. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

 36. Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιδοτηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου;
 Απάντηση : Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

 37. Ποιό είναι το ύψος δαπάνης για το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας;
 Απάντηση : Το μέγιστο ποσό (στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου) για την εν λόγω δαπάνη είναι 12.000€. Στο μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

 38. Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά; 
 Απάντηση : Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα ορίζεται στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της Πρόσκλησης)

 39. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών για την τεκμηρίωση των δαπανών, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ή/και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης; 
 Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση προτιμολογίων ή/και εντύπων προσφορών σε κανένα από τα δύο στάδια (ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης). Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Αντίστοιχα, και στα δικαιολογητικά ένταξης, όπως αυτά αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης δεν συμπεριλαμβάνονται προτιμολόγια ή/και έντυπα προσφορών. (βλ. κεφάλαιο Ι.1.8 της πρόσκλησης)

 40. Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;
 Απάντηση :
 -  Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
 - Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
 - Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.2 της Πρόσκλησης - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

 41. Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τη Δράση;
 Απάντηση : Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 της Πρόσκλησης – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ)

 42. Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων; 
 Απάντηση: Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από δύο αξιολογητές, με βάση τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας. Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα (10) για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή βαρύτητας. Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 100,00. Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της αναλυτικής Πρόσκλησης.

 43. α) Είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου; β)Ποιές είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν για εξοπλισμό;
 Απάντηση: α) Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και η μη παραγωγική της λειτουργία πριν την αποπληρωμή του έργου (όχι λήξη του έργου ή υποβολή αιτήματος ελέγχου) αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης. Με βάση τα παραπάνω, τουλάχιστον μέχρι και την τελική εκταμίευση, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ). (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.13 της Πρόσκλησης – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ) β) Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης και επιπλέον να τηρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι.1.14.2 της Πρόσκλησης -ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

 44. Μπορεί κάτοχος δύο τίτλων σπουδών που ασκεί και τις δύο δραστηριότητες να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που να αφορά και στις δύο;
 Απάντηση: Ένας δικαιούχος που είναι κάτοχος δύο τίτλων σπουδών μπορεί να υποβάλει στη δράση επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο να είναι συναφές με τουλάχιστον ένα εκ των δύο τίτλων σπουδών σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι η συνάφεια της δραστηριότητας του επιχειρηματικού σχεδίου είναι κριτήριο αξιολόγησης. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Πρόσκλησης)

 45. Μπορεί να γίνει χρήση διπλής επαγγελματικής δραστηριότητας με συνεργάτη από διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο (π.χ. λογιστής-δικηγόρος); 
 Απάντηση: Δύναται να υποβληθεί επιχειρηματικό σχέδιο από δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα με διαφορετικές ειδικότητες, εφόσον τεκμηριωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ότι συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν. Η συμπληρωματικότητα αποτελεί κριτήριο που θα αξιολογηθεί.

Σχόλια