Δοκιμασία Επάρκειας Επαγγελματικών Προσόντων Άρθρου 15 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ν. 4194/2013)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν των αποφάσεων που είχε λάβει η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 Κώδικα Δικηγόρων, κατά τη συνεδρίαση της 24.10.2015, είχε ανακοινωθεί ότι η αναδρομική εγγραφή των υποψηφίων στα μητρώα ασκουμένων θα επεκταθεί σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι την 30.9.2015, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς δοκιμασίας τους στα μαθήματα που έχουν προσδιορισθεί για τον καθένα, είτε στην τότε επικείμενη εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου 2015, είτε στην εξεταστική περίοδο του Απριλίου του 2016. Ανακοινώθηκε επίσης ότι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια μαθήματα θα εξετασθούν σε κάθε εξεταστική περίοδο, αλλά δεν θα πρέπει να αποτύχουν έστω και μια φορά.


Επειδή κατά τον Οκτώβριο του 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις από την Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, διευκρινίζεται ότι η αναδρομική εγγραφή των υποψηφίων θα επεκταθεί σε όσους εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, για τα οποία έχουν κληθεί να υποβληθούν σε δοκιμασία, είτε στην εξεταστική περίοδο του Απριλίου 2016, είτε στην εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου 2016.Αθήνα 15 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης
Βασίλης Αλεξανδρής

δείτε το άρθρο 15 τι αναφέρει...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Άρθρο 15 Ειδικές προϋποθέσεις


1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον:


α) είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.


2. Τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι θέλουν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι δικηγόροι στο μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


3. Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμμετέχουν σε δοκιμασία επάρκειας, που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται από τον Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου. Με τη δοκιμασία αυτή επιδιώκεται να πιστοποιηθεί η γνώση του ελληνικού δικαίου, όπως αυτή πιστοποιείται με το πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ελληνικού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σχόλια