ΕΣΠΑ πρώτη τροποποίηση 2016


1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


9/3/2016
Εκδόθηκε σήμερα 9/3/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014– 2020.
Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.grεδώ


Συνοπτικά οι τροποποιήσεις

αφορούν στα εξής:


1. Την προσθήκη συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων (ημ. λήξης 15/04/2016 και ώρα 17.00).


2. Την προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής και των αποφοίτων Σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και των αποφοίτων μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.


3. Την προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.


4. Την διαγραφή της λέξης «κύριας» από το σημείο 6 , στην Παράγραφο «Κατηγορία ∆ικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι)» που αφορά στην κατάργηση μη επιλέξιμων ΚΑΔ, Κεφάλαιο Ι.1.4 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,που είχε τεθεί εκ παραδρομής.


5. Την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην Παράγραφο 1 «Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. Ορίζεται η 8/3/2016.


6. Την προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της σελίδας 15 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου».


7. Την προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι 1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα), στην

τροποποίηση :Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.


8. Την διαγραφή της λέξης «τουλάχιστον» από την προτελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ της αναλυτικής Πρόσκλησης, σελίδα 29, που είχε τεθεί εκ παραδρομής.


9. Την τροποποίηση ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με Κ.Α.∆.)». Συγκεκριμένα, προστίθεται ο Κωδικός Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές

∆ραστηριότητες».


10. Την διαγραφή στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή» ώστε να αφορά μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.


11. Την προσθήκη στο Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης» τόσο στην σελίδα 1 στον Πίνακα «∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ» σημείο 5 τόσο και στην σελίδα 3 στον Πίνακα «∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» σημείο 4 και της Πράξης

∆ιοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) ως συνοδευτικό του Ε1.


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Απόφαση με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385)


Αναλυτικές πληροφορίες περί των τροποποιήσεων δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και την τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο espa.gr


>
Share it ⬇

Σχόλια