Επίσημος ειδικός κανονισμός του 9ου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων

Photos by  helleniclawyer 
Ενημέρωση από Γεώργιο Τσίρη :
H οργανωτική επιτροπή του Πρωταθλήματος ανακοινώνει σήμερα τον Επίσημο ειδικό κανονισμό του 9ου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων και τα συνοδευτικά με αυτόν έγγραφα. Όλα τα έγγραφα θα αποσταλούν και στους υπευθύνους των ομάδων και παρακαλούμε να λάβετε όλοι γνώση ιδιαίτερα ως προς την τήρηση των προθεσμιών.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια μέλη της επιτροπής: Φίλιππος Καραμούζης και Σπύρος Αργυρόπουλος. 
Η κλήρωση των ομίλων του Πρωταθλήματος θα λάβει χώρα την 22-4-2016 και ώρα 13.00 στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΤΡΑ 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
 9ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2016 


          Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού και του Κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Τον κανονισμό που θα διέπει το 9ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δικηγορικών Συλλόγων έτους 2016 με τους ακόλουθους όρους:  


ΑΡΘΡΟ 1ο: 
 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες της τελικής φάσης θα διεξαχθούν στην Πάτρα στο χρονικό διάστημα από την 12η Ιουλίου 2016 μέχρι και την 17η Ιουλίου 2016. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε Κλειστά Γυμναστήρια της πόλης των Πατρών. 
Έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται η 12η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη, και λήξη η 17η Ιουλίου 2016, ημέρα Κυριακή. Η κλήρωση της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος θα λάβει χώρα στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24 – 3ος όροφος).  


ΑΡΘΡΟ 2ο: 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α.- ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι ομάδες των ακόλουθων δικηγορικών συλλόγων: 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του κάθε συλλόγου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μπάσκετ είναι η κατάθεση παραβόλου ύψους διακοσίων ευρώ  (200€) , προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών το αργότερο ως την  15η Μαΐου 2016 με την αιτιολογία «συμμετοχή στο πρωτάθλημα» και στον εξής τραπεζικό λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών:
Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR52 0172 5050 0055 0500 1217 570

Β.- ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.- Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Κατ' εξαίρεση ομάδες Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι αριθμούν λιγότερα από διακόσια (200) ενεργά μέλη έχουν επιπρόσθετα, διαζευκτικά, το δικαίωμα:
α) να χρησιμοποιήσουν στην σύνθεσή τους έναν (1) δικηγόρο ή ασκούμενο δικηγόρο, μέλος οποιουδήποτε άλλου Δικηγορικού Συλλόγου της ίδιας εφετειακής περιφέρειας και εφόσον αριθμούν λιγότερα από εκατό (100) ενεργά μέλη, έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν έως δύο (2) δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους, μέλη οποιουδήποτε άλλου Δικηγορικού Συλλόγου της ίδιας εφετειακής περιφέρειας, 
β) να συγχωνευτούν με άλλον ή άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους της ίδιας εφετειακής περιφέρειας, που διαθέτουν και αυτοί λιγότερα από διακόσια (200) ενεργά μέλη και δεν συμμετέχουν με δική τους ομάδα στο Πρωτάθλημα και να συμμετέχουν με κοινή ομάδα στο πρωτάθλημα.
2.- Όλες οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν στη δύναμή τους έως και δύο (2) μέλη, μη δικηγόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο υπηρέτησης της δικαιοσύνης, εκ των οποίων όμως μόνο ένας (1) θα έχει τη δυνατότητα να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα και να αγωνισθεί σε κάθε αγώνα. 
Περιοριστικά οι μη δικηγόροι μπορεί να είναι: δικαστές, εισαγγελείς, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι δικηγορικών συλλόγων, με την προϋπόθεση ότι θα υπηρετούν στην ίδια εφετειακή περιφέρεια όπου ανήκει η συμμετέχουσα ομάδα του συγκεκριμένου Δικηγορικού Συλλόγου.
Κάθε ομάδα δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα  μέχρι 12 αθλητές.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «Αντικανονική Συμμετοχή Αθλητή» με τις κυρώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1.- Απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής οποιουδήποτε αθλητή στους αγώνες της τελικής φάσης είναι η έκδοση και κατοχή δελτίου αθλητικής ιδιότητας, το οποίο πρέπει να διαθέτουν οι ομάδες. Το δελτίο αυτό θα εκδοθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, αφού οι δικαιούμενες συμμετοχής ομάδες προσκομίσουν έως και την 30η Μαΐου 2016 κατάσταση των μελών τους, η οποία θα συνοδεύεται με ιατρικές βεβαιώσεις αυτών καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν ότι οι αθλητές αυτοί δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στο δελτίο θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα, η ιδιότητα του συμμετέχοντα, ο Δικηγορικός Σύλλογος στον οποίο ανήκει και η συμμετέχουσα ομάδα, επικολλάται δε σε αυτό η φωτογραφία του κατόχου του και σφραγίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.
2.- Τα δελτία μετά την έκδοσή τους και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα παραμένουν στην κατοχή του ορισθέντος εκπροσώπου κάθε ομάδας. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει έγκαιρα τα δελτία αυτά σε κάθε αγώνα της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Έλεγχος των δελτίων αθλητικής ιδιότητας δύναται να πραγματοποιηθεί από τον διαιτητή, τους αρχηγούς των αγωνιζομένων ομάδων και τον ορισμένο από την Επιτροπή Πρωταθλήματος παρατηρητή μόνο πριν την έναρξη κάθε αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4ο: 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α.- Τα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία θα σχηματίσουν στην Α΄ Φάση οκτώ (8) ομίλους των τριών ομάδων. Ο κάθε ένας όμιλος θα λάβει ως διακριτικό στοιχείο έναν από τους οκτώ (8) πρώτους χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβητικού δεκαδικού συστήματος αρίθμησης (Α – Β – Γ – Δ – Ε – ΣΤ – Ζ - Η) και θα σχηματισθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

σε κάθε όμιλο θα τεθεί, μετά από κλήρωση, επικεφαλής μία ομάδα από αυτές οι οποίες κατέλαβαν τις πρώτες οκτώ θέσεις (1-8) στην τελική κατάταξη του 8ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων, και οι οποίες στον πιο πάνω πίνακα δικαιούμενων συμμετοχής ομάδων έχουν καταχωρηθεί στην στήλη “1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ”.
σε κάθε όμιλο θα τοποθετηθεί, μετά από κλήρωση, ως δεύτερη μία ομάδα από αυτές οι οποίες κατέλαβαν τις θέσεις 9-16 στην τελική κατάταξη του 8ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων, και οι οποίες στον πιο πάνω πίνακα δικαιούμενων συμμετοχής ομάδων έχουν καταχωρηθεί στην στήλη “2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ”.
σε κάθε όμιλο θα τοποθετηθεί, μετά από κλήρωση, ως τρίτη μία ομάδα από αυτές οι οποίες δεν συμμετείχαν στην τελική φάση του 8ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων, έχουν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση του 9ου  Πανελληνίου Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων, και οι οποίες στον πιο πάνω πίνακα δικαιούμενων συμμετοχής ομάδων έχουν καταχωρηθεί στην στήλη “3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ”.
Ρητά σημειώνεται ότι δεν θα συμπέσουν στον ίδιο όμιλο παραπάνω από μία ομάδα από τις ομάδες της Κύπρου (Λεμεσός – Λευκωσία – Λάρνακα / Αμμόχωστος / Πάφος) καθώς και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλης  - Θέμις - Νόμος).
Οι ομάδες κάθε ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους μία φορά σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο θα καταρτισθεί (σύστημα POOL, ένας προς όλους), έτσι ώστε κάθε μία από αυτές να αγωνισθεί σε δύο αγώνες, με ένα ρεπό για κάθε ομάδα.
Η σειρά των αγώνων κάθε ομίλου θα καθορισθεί με σχετική απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, η οποία θα εκδοθεί πέντε  (5) ημέρες μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης, δηλαδή την 27η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Β.- Μετά τη διεξαγωγή της Α' φάσης, οι ομάδες κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με όσα ακολουθούν:
1.- Βαθμολογία: Για τη βαθμολογία των συλλόγων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 του Κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα - συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο (2) παικτών, και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). 
2.- Κατάταξη: Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 @ 2 του Κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 @ 3γ - 46 @ 4 του ίδιου Κανονισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας: α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες - ήττες - μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες. β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν. γ) 
Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη. δ) Αν από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες. ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά όλων των πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν. στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ. ζ) Η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων τους οποίους πέτυχε η ομάδα με τους πόντους τους οποίους δέχθηκε. 

Γ.- Στη συνέχεια η ομάδα η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση κάθε ομίλου προκρίνεται στους προημιτελικούς και αγωνίζεται για τις θέσεις 1 - 8. Η ομάδα η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση  κάθε ομίλου αγωνίζεται στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9 – 16. Η ομάδα η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση κάθε ομίλου αγωνίζεται στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 17 - 24. 

Γ1.- Οι αγώνες της τελικής φάσης για τις θέσεις 1 – 8 θα διεξαχθούν σε σύστημα νοκ άουτ. Οι διασταυρώσεις των ομάδων στην προημιτελική και στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης θα λάβουν χώρα ως εξής:

Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αγωνισθούν στον μεγάλο τελικό για τις θέσεις 1 – 2. Οι ηττηθέντες των δύο ημιτελικών θα αγωνισθούν στον μικρό τελικό για τις θέσεις 3 – 4. Οι νικητές των δύο αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5 – 8 θα αγωνισθούν για τις θέσεις 5 – 6 ενώ οι ηττηθέντες των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5 – 8 θα αγωνισθούν για τις θέσεις 7 – 8.
Γ2.- Οι αγώνες της τελικής φάσης για τις θέσεις 9 – 16 θα διεξαχθούν σε σύστημα νοκ άουτ. Οι διασταυρώσεις των ομάδων στην συνέχεια της διοργάνωσης θα λάβουν χώρα ως εξής:


Γ2α.- Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών θα σχηματίσουν ένα νέο όμιλο και θα αγωνισθούν για τις θέσεις 9 – 12 ως ακολούθως:
Αμέσως μετά τον σχηματισμό του ομίλου αυτού, θα διαμορφωθεί μία εσωτερική κατάταξη των τεσσάρων ομάδων με μοναδικό κριτήριο την διαφορά πόντων στον αγώνα νοκ άουτ που προηγήθηκε , με την επισήμανση ότι η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων τους οποίους πέτυχε η κάθε ομάδα με τους πόντους τους οποίους δέχθηκε. Οι δύο πρώτες ομάδες αυτής της εσωτερικής κατάταξης θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 9 – 10 ενώ οι δύο επόμενες θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 11 – 12.
Γ2β.- Οι τέσσερις (4) ηττηθείσες ομάδες των αγώνων 9 - 16 θα σχηματίσουν ένα νέο όμιλο και θα αγωνισθούν για τις θέσεις 13 – 16 ως ακολούθως:
Αμέσως μετά τον σχηματισμό του ομίλου αυτού, θα διαμορφωθεί μία εσωτερική κατάταξη των τεσσάρων ομάδων με μοναδικό κριτήριο την διαφορά πόντων στον νοκ άουτ αγώνα που προηγήθηκε, με την επισήμανση ότι η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων τους οποίους πέτυχε η κάθε ομάδα με τους πόντους τους οποίους δέχθηκε. Οι δύο πρώτες ομάδες αυτής της εσωτερικής κατάταξης θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 13 – 14 ενώ οι δύο επόμενες θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 15 – 16.
Γ3.- Οι αγώνες της τελικής φάσης για τις θέσεις 17 – 24 θα διεξαχθούν σε σύστημα νοκ άουτ. Οι διασταυρώσεις των ομάδων στην συνέχεια της διοργάνωσης θα λάβουν χώρα ως εξής:

Γ3α.- Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών θα σχηματίσουν ένα νέο όμιλο και θα αγωνισθούν για τις θέσεις 17 – 20 ως ακολούθως:
Αμέσως μετά τον σχηματισμό του ομίλου αυτού, θα διαμορφωθεί μία εσωτερική κατάταξη των τεσσάρων ομάδων με μοναδικό κριτήριο την διαφορά πόντων στον νοκ άουτ αγώνα που προηγήθηκε, με την επισήμανση ότι η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων τους οποίους πέτυχε η κάθε ομάδα με τους πόντους τους οποίους δέχθηκε. Οι δύο πρώτες ομάδες αυτής της εσωτερικής κατάταξης θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 17 – 18 ενώ οι δύο επόμενες θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 19 – 20.
Γ3β.- Οι τέσσερις (4) ηττηθείσες ομάδες των αγώνων 17 - 24 θα σχηματίσουν ένα νέο όμιλο και θα αγωνισθούν για τις θέσεις 21 – 24 ως ακολούθως:
Αμέσως μετά τον σχηματισμό του ομίλου αυτού, θα διαμορφωθεί μία εσωτερική κατάταξη των τεσσάρων ομάδων με μοναδικό κριτήριο την διαφορά πόντων στον νοκ άουτ αγώνα που προηγήθηκε , με την επισήμανση ότι η διαφορά πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων τους οποίους πέτυχε η κάθε ομάδα με τους πόντους τους οποίους δέχθηκε. Οι δύο πρώτες ομάδες αυτής της εσωτερικής κατάταξης θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 21 – 22 ενώ οι δύο επόμενες θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα για τις θέσεις 23 – 24.


ΑΡΘΡΟ  5ο: 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν βάσει του κανονισμού παιδιάς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θα διευθύνονται από δύο (2) διαιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν κριθεί από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας ικανοί να διευθύνουν αγώνες της πρώτης κατηγορίας της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας – Ηλείας. Τα μέλη της γραμματείας κάθε αγώνα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2), σημειωτής και χρονομέτρης, και να είναι εγκεκριμένοι από τον Σύνδεσμο Κριτών Αχαΐας, ενώ θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά φύλλο αγώνα και ο χρόνος και το σκορ θα τηρούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε γήπεδα τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος εθνικής κατηγορίας και θα διαθέτουν παρκέ, ηλεκτρονικά χρονόμετρα, ηλεκτρονικό πίνακα αναγραφής του σκορ καθώς και αποδυτήρια.

ΑΡΘΡΟ  6ο:
 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες στις εμφανίσεις των αθλητών τους να χρησιμοποιούν τους αριθμούς 1 έως και 99 αυστηρά. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει στη φανέλα του αριθμό, καθώς και η χρησιμοποίηση στον ίδιο αγώνα του ίδιου αριθμού από διαφορετικούς αθλητές της ίδιας ομάδας. Επί πλέον οι ομάδες είναι υποχρεωμένες μέχρι και την 30η Μαΐου 2016 να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τα χρώματα των αθλητικών στολών τους σε δύο τύπους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι δύο ομάδες ενός αγώνα έχουν το ίδιο ή και παραπλήσιο χρώμα φανέλας (σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης), είναι υποχρεωτική η αλλαγή εμφάνισης από την ομάδα εκείνη η οποία θα κληρωθεί πρώτη με τη διαδικασία της κλήρωσης, την οποία θα διεξάγει ο πρώτος διαιτητής.


ΑΡΘΡΟ 7ο: 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνας ο οποίος διεκόπη λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού διαιτητή κ.λ.π.) επαναλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος από το χρονικό σημείο στο οποίο συντελέσθηκε η διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων τα οποία αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα (π.χ. σκορ, τάιμ άουτ, αποβολές παικτών, δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ 8ο: 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ

Επιτρέπεται ένσταση κατά του κύρους του αγώνα για όλες τις παραβιάσεις των κανόνων παιδιάς, διαιτησίας και των διατάξεων της παρούσας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η ένσταση καταγράφεται από τον σημειωτή στο φύλλο αγώνα με υπαγόρευση από τον προπονητή ή τον αρχηγό της ομάδας. Οι διαιτητές απαντούν στο φύλλο αγώνα πριν το κλείσιμο του φύλλου. Μετά από σχετικό αίτημα του διοργανωτή, των διαιτητών ή του παρατηρητή, οι δύο ομάδες οφείλουν μέσα σε 12 ώρες να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους. 
 Όλες οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή  Ενστάσεων άμεσα, αφού κληθούν να εκθέσουν τις απόψεις τους οι εμπλεκόμενοι και η απόφαση η οποία λαμβάνεται είναι αμετάκλητη. Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι αρμόδια και για την επιβολή ποινών σε ομάδες ή αθλητές με βάση είτε το φύλλο αγώνα είτε βάσει έκθεσης του εντεταλμένου παρατηρητή της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Οι επιβαλλόμενες ποινές θα πρέπει να στηρίζονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο:
 ΓΕΝΙΚΑ

Για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι προβλέψεις του Κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Για κάθε θέμα το οποίο θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος και δεν προβλέπεται από την παρούσα και τον Κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης καθώς και για κάθε ασάφεια η οποία έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, θα αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η Επιτροπή Πρωταθλήματος.-

Σχόλια