Επίδοση στο εξωτερικό | Διορισμός αντικλήτου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Επίδοση στο εξωτερικό | Διορισμός αντικλήτου
"Μόνη όμως η υπογραφή από δικηγόρο αγωγής, δεν τον καθιστά αυτοδικαίως και αντίκλητο, με εξαίρεση μόνο την επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αφού η ιδιότητα του αντικλήτου επιφυλάσσεται μόνο στο δικαστικό πληρεξούσιο του διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ, δηλαδή είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά (βλ. ΕφΑΘ 1635/2005 ΕλλΔνη 2007,279)."


Αριθμός απόφασης 1993/2016
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Χαρούλα Γιωτίτσα την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Αποστολία Ιωάννου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Νοεμβρίου του 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: Π Λ-Μ του Κ, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μάριου Δαλιάνη.

Του εναγομένου: Π Μ του Γ, κατοίκου Γενεύης Ελβετίας, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαρίας Τζαβέλα.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-9-2014 με αριθμό καταθέσεως () αγωγή του, τακτικής διαδικασίας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας (13-11-2015) και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.


Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο.


Από τις διατάξεις των άρθρων 134, 136 παρ. 1, 142 παρ. 1 και 4 και 143 παρ.1 και 4 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό γίνεται προς τον Εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις εγχειρισθεί σ' αυτόν το προς επίδοση έγγραφο, ανεξάρτητα από το χρόνο της περαιτέρω αποστολής και παραλαβής αυτού. Σε περίπτωση όμως εφαρμογής της από 15-11-1965 Σύμβασης της Χάγης, που κυρώθηκε με το Ν.1334/1983, πρέπει να τηρούνται οι από αυτήν οριζόμενοι όροι. Αν όμως ο ρηθείς διάδικος έχει διορισμένο αντίκλητο η επίδοση γίνεται υποχρεωτικά σ' αυτόν, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός του έγινε νόμιμα, δηλαδή με δήλωση ενώπιον της γραμματείας του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της πρωτεύουσας, προκειμένου περί κατοίκου του εξωτερικού ή με ρήτρα σε σύμβαση, που όμως καλύπτει μόνο την επίδοση όλων των διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, ή με διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου κατά το άρθρο 96 του ΚΠολΔ. Συνεπώς διορισμός αντικλήτου κατ' άλλον τρόπο, όπως με μονομερή δήλωση του διαδίκου δι' εγγράφου, δεν είναι ισχυρός και η επίδοση προς αυτόν είναι άκυρη (βλ.ΑΠ 661/2000 ΕλλΔνη 41.1612 1174/2003 ΕλλΔνη 45.441 Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔάρθρο 142 αριθμ.8 και 30). Εξάλλου ο δικηγόρος που παραστάθηκε για τον εναγόμενο κατά τη συζήτηση της αγωγής, δεν είναι για το λόγο αυτό αντίκλητος. Τέλος, η ιδιότητα κάποιου ως αντικλήτου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Επομένως ο επικαλούμενος επίδοση σε αντίκλητο του διαδίκου φέρει το βάρος επικλήσεως και αποδείξεως της ιδιότητάς του, ενώ η επίδοση προς πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του αντικλήτου είναι ανυπόστατη (ΑΠ 1008/2006 ΝοΒ 55,884, ΕφΠειρ. 792/2010 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ. 92/2008 Πειρ.Νομ. 2008,90). Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 143 παρ.3, 96 και 104 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι ο δικηγόρος που υπογράφει ως πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος την αγωγή θεωρείται μέχρι και την πρώτη συζήτησή της, πληρεξούσιος αυτού. Μόνη όμως η υπογραφή από δικηγόρο αγωγής, δεν τον καθιστά αυτοδικαίως και αντίκλητο, με εξαίρεση μόνο την επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αφού η ιδιότητα του αντικλήτου επιφυλάσσεται μόνο στο δικαστικό πληρεξούσιο του διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ, δηλαδή είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά (βλ. ΕφΑΘ 1635/2005 ΕλλΔνη 2007,279).

Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων ζητεί να του καταβάλει ο εναγόμενος, Π Μ, κάτοικος εξωτερικού (Γενεύης Ελβετίας), το συνολικό ποσό των 20.000 ευρώ ως αποζημίωσή του από τα ωφελήματα που απεκόμισε ο τελευταίος από την αποκλειστική χρήση-εκμετάλλευση δύο διαμερισμάτων που περιγράφονται στην αγωγή των οποίων οι διάδικοι είναι συγκύριοι και συννομείς σε ποσοστό εξ' αδιαιρέτου 30% ο ενάγων και 70% ο εναγόμενος αντίστοιχα.

Κατά τη συζήτηση της αγωγής αυτής ο εναγόμενος, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Μαρίας Τζαβέλα, την οποία είχε ορίσει πληρεξούσια με το από 8-9-2015 ιδιωτικό έγγραφο, που περιλαμβάνεται στο φάκελο της δικογραφίας, με τη ρητή εντολή να παραστεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της κρινόμενης αγωγής και να προβάλλει ένσταση ανυπόστατης επίδοσης της αγωγής, πρότεινε την ένσταση της ανυπόστασης επίδοσης της αγωγής, ισχυριζόμενη ότι αυτή επιδόθηκε στη δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Φωτοπούλου του Αλεξίου, ως υπογράφουσας την αντίθετη από 27-11-2012 αγωγή του εναγομένου κατά του ενάγοντος, η οποία όμως δεν είχε διοριστεί αντίκλητος από τον εναγόμενο. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και κρίνεται βάσιμη. Τούτο δε διότι πράγματι ο ενάγων δεν αρνείται ότι επέδωσε το αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής στη δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Φωτοπούλου, με την ιδιότητά της ως αντικλήτου του εναγομένου, αν και δεν προσκομίζει ούτε επικαλείται τη σχετική έκθεση επιδόσεως. Πλην όμως ο εναγόμενος, ο οποίος φέρει το βάρος της αποδείξεως, δεν απέδειξε ότι η εν λόγω δικηγόρος είχε διοριστεί αντίκλητος του εναγομένου, κατοίκου εξωτερικού, με έναν από τους αναφερόμενους στη νομική σκέψη της παρούσας τρόπους. Μόνη δε η υπογραφή της από 27-11-2012 αγωγής του εδώ εναγομένου κατά του ενάγοντος, από τη δικηγόρο Ευγενία Φωτοπούλου δεν την καθιστά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και αντίκλητο του εναγόμενου για την υπό κρίση αγωγή, με την οποία ανοίχτηκε νέα δίκη. Κατά συνέπεια, εφόσον ο εναγόμενος δεν κλητεύθηκε νόμιμα, πρέπει, με βάση τα όσα προεκτέθηκαν, να κηρυχθεί η συζήτηση της αγωγής απαράδεκτη, λόγω της ανυπόστατης επίδοσης της αγωγής. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.


Αθήνα, 25 Μαΐου 2016

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαρούλα Γιωτίτσα       Αποστολία Ιωάνου


 πηγή : dsanet

Σχόλια