ΑΠΟΦΑΣΗ 3303/2016 Διατροφή λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3303/2016 Διατροφή λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης
Γίνεται παγίως δεκτό στη νομολογία ότι η οφειλόμενη μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης διατροφή, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση συνεισφοράς των συζύγων, διέπεται από τους κανόνες των άρθρων 1389 και 1390 ΑΚ, για τον υπολογισμό δε της αναλογίας συμβολής του κάθε συζύγου για τη διατροφή, πρέπει να ληφθεί υπόψη μαζί με τα άλλα στοιχεία και η περιουσία. (Εφ Αθ 2266/2011).
Με την υπ’ αριθμ. 3303/2016 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) , το Δικαστήριο εδέχθη τα ακόλουθα: 
Οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση από το έτος 2004. Η αιτούσα διάγει το 75ο έτος ηλικίας της ενώ ο καθ’ ου το 80ο. Ο καθ’ ου είναι κύριος 19 ακινήτων στην περιοχή της Βούλας ενώ η αιτούσα είναι συγκυρία κατά ποσοστό 70% εξ αδιαιρέτου πέντε γραφείων στην ίδια περιοχή. Από την εκμίσθωση των ακινήτων της η αιτούσα εισπράττει περίπου 8.500 Ευρώ ετησίως, ενώ το δικαστήριο προσδιόρισε τις βιοτικές της ανάγκες στο ποσό των 1.100 Ευρώ μηνιαίως. Αντιστοίχως ο καθ’ ου εισπράττει 6.500 Ευρώ μηνιαίως από μισθώματα και από σύνταξη. Συγχρόνως ο καθ’ ου καταβάλει μεγάλο φόρο (ΕΝΦΙΑ) ποσού 43.000 για τις 19 ιδιοκτησίες του ενώ επιπροσθέτως καταβάλει και φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα και τη σύνταξή του. 
Πιθανολογώντας τα ανωτέρω, το δικαστήριο κατέληξε ότι η καταβλητέα διατροφή στην αιτούσα ανέρχεται στο ποσό των 400 Ευρώ μηνιαίως , ποσό που δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατροφή του καθ’ ου.   

Σχόλιο: Η ως άνω δικαστική απόφαση δεν εκλαμβάνει την μεγάλη ακίνητη περιουσία ως κριτήριο για την επιδίκαση αντίστοιχα μεγάλης διατροφής. Αντιθέτως, ο Δικαστής συνεκτιμά -αναπόφευκτα και ορθώς κατά τη γνώμη μου - τις υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η ακίνητη περιουσία του υπόχρεου , οι οποίες μειώνουν σημαντικά το ενεργητικό της περιουσίας του και τελικά προσδιορίζει ως διατροφή ένα εύλογο ποσό που καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες της αιτούσας όπως τις εκτιμά ο Δικαστής με γνώμονα τα εισοδήματα και τις ανάγκες της, η πληρωμή του οποίου συγχρόνως δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατροφή του καθ’ ου.


Αναστάσιος Φράγκος
Δικηγόρος Αθηνών ΑΜ ΔΣΑ 22555
Solicitor of England & Wales , np 
Διαμεσολαβητής CEDR
Φειδίου 14-16 , Αθήνα 
Τηλ 2103813836 , 6932538559
frangoslaw@gmail.com

δείτε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Διάταξη νόμου για τις ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων στα συναινετικά διαζύγια

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου : τι άλλαξε στον ΚΠολΔ με τον Ν 4335/2015

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)

ΑΦΜ στα δικόγραφα - αναγραφή αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 117, 118 και 119 ΚΠολΔ

Για ποια εγκλήματα δεν ισχύει η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Νόμο 4411/2016 ΦΕΚ Α' 142/ 3-08-2016

ΣτΕ 1847/2017 - Προϋποθέσεις γνωστοποίησης προσωπικών δεδομένων για δικαστική χρήση - Δικηγόρος

GDPR - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.