Α.Ε.Π.Ι. - Πνευματική ιδιοκτησία - ΔιατΕισΠρΑθ 37/26.10.2015

Α.Ε.Π.Ι. - Πνευματική ιδιοκτησία - ΔιατΕισΠρΑθ 37/26.10.2015
      ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓ98-15/225/37Δ/15
ΔIΑΤΑΞΗ
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
26.10.2015
Αφού λάβαμε υπ’ όψιν την υποβληθείσα στις 27.4.15 έγκληση της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία "Α.Ε.Π.Ι. ελληνική εταιρεία προς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε.” κατά των εταίρων, διαχειριστών και νομίμων εκπροσώπων της ομόρρυθμης εταιρείας υπό την επωνυμία "… και Σια ΟΕ”, εδρευούσας στη Γ.. Αττικής διά της οποίας καταγγέλλει ότι οι ανωτέρω εγκαλούμενοι, διατηρούντες επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος προέβησαν σε δημόσια αναμετάδοση μουσικού έργου στο εστιατόριο που διατηρούν στη Δ.. Αττικής επί της οδού … δίχως να καταβάλλουν τα αναλογούντα στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών χρηματικά ποσά στην εγκαλούσα, εκθέτουμε τα εξής: Από το άρθρο 47 παρ. 1,2 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας

Πλημμελειοδικών απορρίπτει με συνοπτικώς αιτιολογημένη διάταξη του την υποβληθείσα έγκληση εάν μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, δεν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης. Επίσης, κατά το άρθρο 66 παρ. 1 ν. 2121/93 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους όποιος χωρίς δικαίωμα, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, εκτελεί δημόσια, αναμεταδίδει ραδιοτηλεοπτική καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο κοινό έργα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Εν προκειμένω, η εγκαλούσα εταιρεία διατείνεται ότι οι υπ’ αυτής εγκαλούμενοι στις 19.9.13 εκτέλεσαν δημόσια και κατέστησαν προσιτά στο κοινό δίχως την έγγραφη άδειά της τις μουσικές συνθέσεις "My Kind of love”, ”Lovely boy”, ”Mαn in the rain” "Myimmortal”, "Αnother one bites the dust”.

Κατά τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση συμφώνως προς την από 15.6.15 παραγγελία ουδείς μάρτυς επιβεβαίωσε την ανωτέρω καταγγελία, ουδέν έγγραφο προσκομίσθηκε υπό την εγκαλούσα ούτε άλλως πως επιχειρήθηκε η στοιχειοθέτηση της καταγγελίας αδοκήτως δε δεν διελήφθη σχετικό χωρίο στην, ως είρηται, παραγγελία. Τούτο μάλιστα εν όψει του γεγονότος ότι η εταιρεία ”… και Σια ΟΕ” της οποίας οι εταίροι, οι διαχειριστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποι συλλήβδην καταμηνύθηκαν, ήδη από του έτους 2003 είχαν μετατρέψει το κατάστημά τους σε παρασκευαστήριο εστίασης, διανέμοντας τα προϊόντα εκτός αυτού. Ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιούσαν μουσικές συνθέσεις προς τέρψιν του κοινού, καθότι δεν παρείχαν στο κατάστημά τους κανενός είδους υπηρεσία. Παραμένει, λοιπόν, απορίας άξιο τίνιτρόπω διαπίστωσε η εγκαλούσα την μετάδοση δημοσίως μουσικών έργων, και μάλιστα κατά τρόπο συγκεκριμένο αναφερομένων. Ευνόητον τυγχάνει ότι η χρησιμοποίηση ραδιόφωνου ή στερεοφωνικού μηχανήματος κατά μόνας, δεν θεμελιώνει δικαιώματα της εγκαλούσας. Εξ’ άλλου, αυτή δεν ήταν το μοναδικό νομικό πρόσωπο που επεδίωξε την καταβολή χρηματικών ποσών ως πνευματικά δικαιώματα. Αναλόγως έπραξαν και οι εταιρείες "Ε…”, "Γ…”, "Α…” αιτούμενοι την προσωρινή καταβολή χρηματικού ποσού δι’ εγέρσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, απορριφθείσα δυνάμει της υπ’ αρ. 11512/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της παραπάνω παραδοχής, ότι δηλ. στο κατάστημα επί της οδού … στη Δ…, δεν γίνεται δημόσια εκτέλεση και αναμετάδοση μουσικών έργων λόγω της φύσεως της επιχείρησης και της λειτουργίας του (οράτε σχετ. την από 3.8.11 βεβαίωση του Α.Τ. Δ…).

Συμφώνως της τα ανωτέρω η υποβληθείσα έγκληση είναι απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, επιβαλλομένων εξόδων εκ ποσού 80 € εις βάρος της εγκαλούσας που προέβη στην υποβολή της εν γνώσει της αβασιμότητάς της, καταμηνύοντας εν είδει υποκειμενικής σωρεύσεως αγωγών, κατά τρόπο ανεπέρειστο, δίχως επίκληση ή προσκομιδή κάποιου αποδεικτικού στοιχείου, άπαντα τα σχετιζόμενα, κατά το μάλλον ή ήττον, πρόσωπα με την εταιρεία ”… και Σια ΟΕ”. (585 ΠΑΡ 4 Κ.Π.Δ.)

ΓΙΑ ΤOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ο Υ Μ Ε την υποβληθείσα της 27.4.15 έγκληση της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σάμου αρ. 51 εταιρείας υπό την επωνυμία "Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.” ως κατ'ουσίαν αβάσιμη.
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ εις βάρος της εγκαλούσας εταιρείας έξοδα εκ ποσού 80 .


Νικόλαος Δεληδήμος
Εισαγγελεύς Πρωτοδικών

πηγή : dsanet


Σχόλια