ΕΚΑΣ - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - Υπολογισμός εισοδημάτων - Εισοδηματικά κριτήρια -. ΕλΣ.Ολ. 476/2016

ΕΚΑΣ - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  - Υπολογισμός εισοδημάτων - Εισοδηματικά κριτήρια -. ΕλΣ.Ολ. 476/2016


Απόφαση 476/2016

ΣΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΥΝΘΕΣΗ


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Μαΐου 2015, με την εξής σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρμάς, Σωτηρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Σταμάτιος Πουλής, Αγγελική Μυλωνά, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δημήτριος Τσακανίκας και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι. Επίσης μετείχαν οι Σύμβουλοι Θεολογία Γναρδέλλη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου ως αναπληρωματικά μέλη. Γραμματέας η Ελένη Αυγουστόγλου.

Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: Αντώνιος Νικητάκης Επίτροπος Επικρατείας, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Μιχαήλ Ζυμή.

Για  να δικάσει την από 22 Οκτωβρίου 2012 (αριθμ. κατάθ. 159/22-10-2012) για αναίρεση της 1778/2012 αποφάσεως του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτηση της... η οποία  παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Μουτζούρη (Δ.Σ.Α. 9999),

κ α τ ά  του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Οικονομικών, που παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολάου Καραγιώργη.

Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε η έφεση της ήδη αναιρεσείουσας κατά της 1887/2007 πράξης του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε:


Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, ο οποίος ζήτησε την  παραδοχή της.

Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο, που ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως και

Τον Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος πρότεινε, επίσης, την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη με παρόντα τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός από τον Πρόεδρο Νικόλαο Αγγελάρα που αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, πλην όμως εγκύρως λαμβάνεται η απόφαση του Δικαστηρίου κατά την παρούσα διάσκεψη κατά την ομόφωνη γνώμη των Δικαστών χωρίς την παρουσία του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 2 του ν. 4129/2013 και 78 παρ. 2 του π.δ. 1225/1981. Η Αντιπρόεδρος Σωτηρία Ντούνη και ο Σύμβουλος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος απουσίασαν λόγω κωλύματος και για τη νόμιμη συγκρότηση της Ελάσσονος Ολομέλειας, στη διάσκεψη μετείχαν επίσης οι Σύμβουλοι Θεολογία Γναρδέλλη και Κωνσταντίνος Εφεντάκης (αναπληρωματικά μέλη).

ʼκουσε την εισήγηση του Συμβούλου Σταματίου Πουλή  και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο


1.         Η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της 1778/2012 οριστικής  αποφάσεως  του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη συζήτηση της οποίας καταβλήθηκε το προσήκον παράβολο (σχ. 2882424 σειράς Α΄ έντυπο γραμμάτιο του Δημοσίου), έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως. Επομένως, αφού τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία, είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί  κατά το βάσιμο των λόγων αυτής κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

2.         Με την 1887/2007 πράξη του Α' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε ένσταση της ήδη αναιρεσείουσας κατά του από 31-5-2006 εγγράφου του Διευθυντή της 46ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο της γνωστοποιείτο η διακοπή της καταβολής του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2006. Έφεση της ανωτέρω κατά της πράξης αυτής απορρίφθηκε  με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. Ήδη η αναιρεσείουσα με την ένδικη αίτησή της, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν στις 18.5.2015 υπόμνημα, επιδιώκει την εξαφάνιση της προσβαλλομένης αποφάσεως και την καταβολή του ως άνω επιδόματος για το έτος 2006.


3.         Με την από 29.8.1996 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.2453/1997, θεσπίσθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Κατ ακολουθίαν δε του σκοπού αυτού, το εν λόγω νομοθέτημα διέλαβε ότι το ως άνω επίδομα το δικαιούνται εκείνοι εκ των συνταξιούχων των οποίων το ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καθώς και το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα δεν υπερβαίνει ορισμένο ύψος, το οποίο καθορίζεται, από 1ης Ιανουαρίου 2000, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθ. 1 παρ. 2 του ν. 2768/1999). Με βάση την εξουσιοδοτική αυτή διάταξη, εκδόθηκε η 30168/0092/27.3.2006 ΚΥΑ (Β' 379), με την οποία αναπροσαρμόσθηκε για το έτος 2006 το ύψος των εν λόγω ποσών και ορίσθηκαν δε ειδικότερα τα εξής: «1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2768/1999 και λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., αναπροσαρμόζονται για το έτος 2006, κατά περίπτωση, ως εξής: α. Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές ... στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ΕΥΡΩ και εβδομήντα ένα λεπτών (7.165,71). β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ (8.360,00). ...».


4.         Με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2768/1999 προσδιορίζονται τα ποσά που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από συντάξεις καθώς και του συνολικού ετήσιου ατομικού καθαρού εισοδήματος, διαλαμβάνεται δε ειδικότερα ότι τα πιο πάνω ποσά «αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, εκείνου για το οποίο χορηγείται το Ε.Κ.Α.Σ., χωρίς τυχόν αναδρομικά άλλων ετών». Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται: «Το ποσό Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκε ... κατά το προηγούμενο έτος δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων ...».


5.         Εκ του σκοπού των επίμαχων διατάξεων (οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων) και εκ του ότι η έννοια του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος είναι έννοια που προσδιορίζεται κανονιστικώς στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, άρθ. 9 παρ. 1), συνάγεται αφενός μεν ότι ως συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα νοείται το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή και υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες από τις φορολογικές διατάξεις δαπάνες και μειώσεις, ανεξαρτήτως σε ποιό κωδικό της φορολογικής  δηλώσεως τυγχάνει εγγραπτέο, αφετέρου δε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ΕΚΑΣ είναι όπως το εισόδημα του συνταξιούχου, ως αυτό κατά τα ανωτέρω προσδιορίζεται, μη υπερβαίνει τα καθοριζόμενα για το έτος αναφοράς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να συνυπολογίζονται μόνο τα τυχόν αναδρομικά από προηγούμενα έτη που εισέπραξε ο συνταξιούχος καθώς και το ποσό του ίδιου του ΕΚΑΣ.


6.         Στην υπό κρίση υπόθεση, το δικάσαν Τμήμα με την πληττόμενη απόφασή του, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, δέχθηκε τα ακόλουθα: Στην ήδη αναιρεσείουσα κανονίσθηκε, το έτος 1999, μηνιαία πολεμική σύνταξη, ως ανάπηρη, άγαμη θυγατέρα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θανόντος πολεμικού συνταξιούχου, που κατέστη διαρκώς ανίκανος συνεπεία τραυματισμού που οφείλετο στις εμφύλιες συγκρούσεις (ν.1863/1989).  Με το Δ.Υ./31.5.2006 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Μισθών και Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. της γνωστοποιήθηκε η διακοπή καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2006, ενώ ένσταση της ανωτέρω κατά του εγγράφου αυτού απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη με την 1887/2007 πράξη του Α' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος, επί της ασκηθείσης από την ανωτέρω εφέσεως κατά της πράξης αυτής του Κλιμακίου, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη πράξη. Το δικάσαν Τμήμα απέρριψε την έφεση της ήδη αναιρεσείουσας, δεχθέν ότι όπως προέκυπτε από το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, η ανωτέρω είχε εισόδημα από ακίνητα ύψους 6.650,00 ευρώ και από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (πολεμική σύνταξη) ύψους 4.825,39 ευρώ και, συνεπώς, το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημά της, ύστερα από την προβλεπόμενη από το νόμο έκπτωση εισοδήματος λόγω αναπηρίας (ύψους 1.900,00 ευρώ), ανέρχονταν στο ποσό των 9.575,39 ευρώ. Το ποσό δε αυτό υπερέβαινε το τιθέμενο, με την προαναφερόμενη ΚΥΑ του 2006, όριο των 8.360,00 ευρώ και συνεπώς δεν είχε δικαίωμα απολήψεως του ΕΚΑΣ για το έτος 2006, ενώ για τον προσδιορισμό του ετήσιου ατομικού εισοδήματος συνυπολόγισε το ποσό της πολεμικής συντάξεως (4.825,39 ευρώ).


7.         Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεχθέν τα ανωτέρω το δικάσαν Τμήμα ορθώς τις επίμαχες διατάξεις ερμήνευσε και εφήρμοσε, οι δε περί του αντιθέτου, καθ' ερμηνεία του δικογράφου, ισχυρισμοί της αναιρεσείουσας ότι από το συνολικό εισόδημά της πρέπει να αφαιρεθεί φόρος εισοδήματος ΄΄περίπου 20%΄΄ και ότι δεν πρέπει να συνυπολογισθεί, καθώς γράφεται σε χωριστό κωδικό στην φορολογική δήλωση, το εισόδημά της από την πολεμική σύνταξη είναι απορριπτέοι ο πρώτος ως αόριστος, άλλως και σε κάθε περίπτωση αμφότεροι ως νόμω αβάσιμοι. Τούτο διότι, όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη σκέψη, για τον προσδιορισμό του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή και υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, μη συνυπολογιζομένων αποκλειστικώς και μόνο των τυχόν αναδρομικών από προηγούμενα έτη που εισέπραξε ο συνταξιούχος καθώς και του ποσού του ίδιου του ΕΚΑΣ.


8.         Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω και μη προβαλλομένου άλλου λόγου αναιρέσεως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


9.         Απορριπτομένης της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου του παραβόλου που κατατέθηκε (άρθρ. 73 παρ. 4 του ν. 4129/2013).


Διά ταύτα


Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. Και

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου αναιρέσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις  14 Οκτωβρίου 2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΡΜΑΣ                                 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  ΠΟΥΛΗΣ
           
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του,  στις  2 Μαρτίου 2016.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ  ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ       ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ


 πηγή : dsanet

  

Σχόλια