Εξαίρεση από υποχρέωση δήλωσης Πόθεν Έσχες για Δικαστικούς και Eισαγγελικούς λειτουργούς
Εξαίρεση από υποχρέωση δήλωσης Πόθεν Έσχες για Δικαστικούς και Eισαγγελικούς λειτουργούς
ΣτΕ.Ολ 1468/2016

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣυνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Μαρτίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ε. Σαρπ, Χρ. Ράμμος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ι. Μαντζουράνης, Δ. Αλεξανδρής, Α. - Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Φ.Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ο. Ζύγουρα, Κ. Φιλοπούλου, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Ηλ. Μάζος, Α. - Μ. Παπαδημητρίου, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Β. Πλαπούτα, Ο. Παπαδοπούλου, Ι. Σύμπλης, Σύμβουλοι, Ε. Σταυρουλάκη, Ο. Νικολαράκου, Τρ. Βαρουφάκη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηλ. Μάζος και Β. Πλαπούτα, καθώς και η Πάρεδρος Τρ. Βαρουφάκη, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.Για να δικάσει την από 27 Ιανουαρίου 2016 αίτηση:

των: . . .
κατά των: 1) Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, . . . και 2) Υπουργού Οικονομικών, . . .


Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α


Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν Ν ό μ ο1. Επειδή, λόγω κωλύματος, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α΄ 241), των Συμβούλων Σπ. Μαρκάτη και Ιω. Σύμπλη, τακτικών μελών της σύνθεσης που εκδίκασε την υπόθεση, έλαβαν μέρος αντ’ αυτών στη διάσκεψη, ως τακτικά μέλη, οι Σύμβουλοι Ηλ. Μάζος και Β. Πλαπούτα, αναπληρωματικά μέχρι τώρα, μέλη τηςσύνθεσης (βλ. Πρακτικό Διασκέψεως της Ολομελείας 57/2016).

2. . . .

3. Επειδή, με την αίτηση αυτή τα αιτούντα σωματεία, μεταξύ των καταστατικών σκοπών των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία εν γένει των εννόμων συμφερόντων των μελών τους δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, ζητούν να ακυρωθεί η ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με τίτλο «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» (Β΄ 2579/30.11.2015). Η ακύρωση δε της απόφασης αυτής ζητείται καθό μέρος, κατά τα αιτούντα σωματεία, οι ρυθμίσεις της αφορούν και τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

4. Επειδή, η υπόθεση έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου με την από 4.3.2016 πράξη του Προέδρου του, λόγω της σπουδαιότητάς της, κατ’εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. α του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

5. Επειδή, με το ν. 2429/1996 (Α΄ 155) διευρύνθηκε ο κατάλογος των υπόχρεων για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης - ο οποίος περιλαμβάνει τα κοινοβουλευτικά πρόσωπα σύμφωνα με το ν. 4351/1964 (Α΄ 136) και τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς, υπαλλήλους ειδικών θέσεων και μετακλητούς υπαλλήλους, δημάρχους, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα και μέλη επιτροπών προμηθειών σύμφωνα με το ν. 1738/1987 (Α΄ 200) - με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, και των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών (βλ. άρθρο 24 του νόμου αυτού) και ενισχύθηκε η διαδικασία ελέγχου ώστε αυτός να καταστεί ουσιαστικός. Μεταγενεστέρως, με το ν. 3213/2003 (Α΄ 309) επιχειρήθηκε η αναμόρφωση του νομοθετικού καθεστώτος ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων και λοιπών κατηγοριών υπόχρεων προσώπων, με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου, ώστε να καταστεί περισσότερο αξιόπιστος και αποτελεσματικός. Ακολούθησαν οι νόμοι 3327/2005 (Α΄ 70, άρθρο 4), 3756/2009 (Α΄ 53, άρθρο 25), 3849/2010 (Α΄ 80), 3932/2011 (Α΄ 49, άρθρα 8 επ.), 3979/2011 (Α΄ 138, άρθρο 56), 4024/2011 (Α΄ 226, άρθρο 39 παρ. 11), 4055/2012 (Α΄ 51, άρθρο 36), 4065/2012 (Α΄ 77) και 4251/2014 (Α΄ 80, άρθρο 143), οι οποίοι τροποποίησαν το ν. 3213/2003. Τελικώς, ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε εκ νέου με τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄ του νόμου 4281/2014 (Α΄ 160), «αφενός μεν για να επεκταθεί η υποχρέωση δήλωσης σε νέες κατηγορίες προσώπων και να ενισχυθεί η αρμόδια επιτροπή ελέγχου, αφετέρου δε για να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου και να καταστεί αυτός αποτελεσματικότερος με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών» (βλ. αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το ν. 4281/2014). Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, ορίζονται τα εξής: «Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: α. Ο Πρωθυπουργός. β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί. δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. ε. Όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β΄. … ιβ. Οι Δικαστικοί και οιΕισαγγελικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ιγ. ... μη. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόμου». Ακολούθως, στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου (3213/2003), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, ορίζονται τα εξής: «1. α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. ... 2. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης συντάσσονται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται, για μεν τους υπόχρεους των περιπτώσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και για τους άλλους υπόχρεους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με όμοιες αποφάσεις, μπορεί να ορίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής, οπότε προσδιορίζεται ο κατά περίπτωση υπεύθυνος διαχείρισης και καθορίζεται κάθε αναγκαία προς τούτο λεπτομέρεια, οι αναγκαίες διασφαλίσεις για τα πρόσωπα και τους όρους πρόσβασης στα στοιχεία τους και τυχόν ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα. ... 3. …». Περαιτέρω, στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3του ν. 3213/2003 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του ν. 4281/2014), στην οποία περίπτωση παραπέμπει η παρ. 2 του άρθρου 2, ορίζεται ότι «Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται και ελέγχονται ως ακολούθως: α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄, με΄, μστ΄ και μζ΄ στην Επιτροπή του άρθρου 3Α» και στην παρ. 1 του άρθρου 3Α του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4281/2014, ορίζεται ότι «Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφερομένων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε επιτροπή ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αποτελείται από επτά (7) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές. …». Εξάλλου, με το άρθρο 229 του ν. 4281/2014 ορίσθηκαν τα εξής: «1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το ν. 3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους, ... 2. … 3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003. 4. …». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ. 1 του ως άνω ν. 4281/2014 «Η ισχύς των άρθρων 222 έως 230 του νόμου αυτού αρχίζειαπό 1ης Ιανουαρίου 2015».

6. Επειδή, από την παρατεθείσα ανωτέρω διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, στην οποία παραπέμπει και το άρθρο 229 παρ. 3 του τελευταίου αυτού νόμου, προκύπτει ότι το περιεχόμενο των εντύπων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των μεν προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, των δε λοιπών υποχρέων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7. Επειδή, κατ’ επίκληση των προαναφερόμενων εξουσιοδοτικών διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν. 4281/2014) και της παραγράφου 3 του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 εκδόθηκε η 12244/24.9.2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (Β΄ 2113/30.9.2015) με τίτλο «Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 223 του Ν. 4281/2014, καθώς και του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων κατά το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014». Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή καθορίσθηκε, όπως ρητώς αναφέρεται στο σώμα της (αμέσως μετά το προοίμιό της), το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄, με΄, μστ΄ και μζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (δηλαδή των προσώπων στα οποία αναφέρεται η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου), καθώς και το περιεχόμενο του εντύπου δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, που πρέπει επίσης να υποβάλουν τα πρόσωπα αυτά. Στα εν λόγω πρόσωπα περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στην περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Ακολούθησε η προσβαλλόμενη ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε ομοίως κατ’ επίκληση των εξουσιοδοτικών διατάξεων τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, και της παραγράφου 3 του άρθρου 229 του ν. 4281/2014. Στο άρθρο 1 παρ. 1 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι «Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του ΤΑΧΙSnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. …». Περαιτέρω,στην παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζεται ότι «Το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 4281/2014 (Α΄ 260), έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύεται από γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας» και στο άρθρο 6 ότι «1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 260), έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ συνοδευόμενο από γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής από τον υπόχρεο και την ή το σύζυγο, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. …». Τέλος, στο άρθρο 7 της προσβαλλόμενης κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι «Με τηνεπιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2016, εκτός από τα πρόσωπα της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του Ν. 4281/2014, για τα οποία η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

8. Επειδή, ενόψει των εκτεθέντων στην έκτη σκέψη, η προσβαλλόμενη απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο των εντύπων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων που πρέπει να υποβάλουν όλοι οι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003 υπόχρεοι, πλην εκείνων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και μγ΄, με΄, μστ΄ και μζ΄ της εν λόγω παραγράφου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει έδαφος εφαρμογής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, ως προς τους οποίους το ζήτημα του περιεχομένου των ανωτέρω εντύπων ρυθμίζεται αποκλειστικώς από την προαναφερθείσα 12244/24.9.2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής, η οποία ισχύει, εφόσον δεν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου. Και ναι μεν στον πίνακα «ενδεικτικών παραμετρικών τιμών» 02, με τον τίτλο «Ιδιότητες Υπόχρεων ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4281/2014», που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της προσβαλλόμενης απόφασης και εντάσσεται στο τμήμα του εν λόγω Παραρτήματος, με το οποίο παρέχονται οδηγίες και επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση των 14 πινάκων του εντύπου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στην αρχή του ανωτέρω Παραρτήματος, αναφέρονται όλοι οι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003 υπόχρεοι για την υποβολή των επιμάχων δηλώσεων, μεταξύ των οποίων και όλοι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, μόνη, όμως, η μνεία αυτή δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι η προσβαλλόμενη απόφαση αφορά και τους εν λόγω λειτουργούς, παρά το γεγονός ότι οι εκδόντες την απόφαση αυτή Υπουργοί δεν είχαν σχετική εξουσιοδότηση. ʼλλωστε, ναι μεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, στους πίνακες, όμως, «ενδεικτικών παραμετρικών τιμών» που αφορούν άλλα στοιχεία, τα οποία επίσης πρέπει να συμπληρώσουν οι υπόχρεοι στον πίνακα 01 «Στοιχεία του ή της υπόχρεου» της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως είναι ο βαθμός και τα καθήκοντα, δεν περιέχεται καμία ένδειξη σχετική με βαθμούς και καθήκοντα δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών [βλ. τον πίνακα ενδεικτικών παραμετρικών τιμών 03, που αφορά το βαθμό του υποχρέου και στον οποίο αναφέρονται τα εξής: «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ., ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ., ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. – ΕΛ.ΑΣ.: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, … Λ.Σ. & ΕΛ. ΑΚΤ.ΝΑΥΑΡΧΟΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, … ΠΡΟΣ. ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡ. ΚΑΤΑΣΤ.: ΑΡΧ/ΚΑΣ Α΄, ΑΡΧ/ΚΑΣ Β΄, … ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΑΝΤΙΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, …», και τονπίνακα ενδεικτικών παραμετρικών τιμών 04, που αφορά τα καθήκοντα του υποχρέου και στον οποίο αναφέρονται τα εξής: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, … ΕΛΕΓΚΤΗΣ, … ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ …»]. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον οι διατάξεις της προσβαλλόμενης κοινής υπουργικής απόφασης δεν αφορούν τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, όπως άλλωστε δέχονται και οι καθ’ ων η αίτηση Υπουργοί [βλ. τα από 5.4.2016 υπομνήματα που κατέθεσαν μετά τησυζήτηση, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 18/1989, και τα έγγραφα 22802/22.3.2016 (αριθ. πρωτ. Σ.τ.Ε: ΕΠ 1245/22.3.2016) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Γρ.ΓΓΠ00021 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/23.3.2016 (αριθ. πρωτ. Σ.Τ.Ε. ΕΠ 1291/24.3.2016) του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δικαστήριο], τα αιτούντα σωματεία δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ακύρωση αυτής. Πρέπει λοιπόν η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη.Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στα αιτούντα σωματεία να καταβάλουν συμμέτρως στο Δημόσιο, ως δικαστική δαπάνη, το ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2016 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου του ίδιου έτους.Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Νικ. Σακελλαρίου Μ. Παπασαράντη

Σχόλια