ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 48/2016 - Χορήγηση δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση και σύσταση σε νοσοκομείο για μη τήρηση αρχείου βάσει του άρθρου 14 ΚΙΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 48/2016 - Χορήγηση δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση και σύσταση σε νοσοκομείο για μη τήρηση αρχείου βάσει του άρθρου 14 ΚΙΔ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Αθήνα, 07-07-2016
 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3338-1/07-07-2016
Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2016
(Τµήµα)
Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην έδρα της την Τετάρτη 6.7.2016 και ώρα 10.00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος Πέτρος Χριστόφορος, και τα αναπληρωµατικά µέλη, Γρηγόριος Λαζαράκος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ως εισηγητής, και Παναγιώτης Ροντογιάννης, σε αντικατάσταση των τακτικών µελών Αναστάσιου-Ιωάννη Μεταξά, ∆ηµητρίου Μπριόλα και Αντωνίου Συµβώνη, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. Παρούσες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Φερενίκη Παναγοπούλου, νοµική ελέγκτρια, ως βοηθός εισηγητή και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3338/26.5.2016 αίτηση του και κατ’ορθή εκτίμηση αυτής το Νοσοκοµείο Θείας Πρόνοιας «Η Παµµακάριστος» διαβιβάζει στην Αρχή αίτηση του A και κατ’ αυτόν τον τρόπο υποβάλλει ερώτηµα προς την Αρχή εάν ο αιτών δύναται να λάβει ιατρική γνωµάτευση για την κατάσταση της υγείας της Β για δικαστική χρήση. Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτει ότι ο σκοπός επεξεργασίας συνίσταται α) στην αντίκρουση της αγωγής διατροφής ανηλίκου τέκνου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έχει ασκήσει η Β κατά του Α (αρ. καταθ. δικογρ. …/2014 µε ορισθείσα δικάσιµο την ..-..-2018) και
β) στην υποστήριξη της αγωγής αναφορικά µε τη ρύθµιση του δικαιώματος επικοινωνίας που έχει ασκήσει ο ίδιος κατά της εν διαστάσει συζύγου του ενώπιοντου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. καταθ. δικογρ. …/2015 µε ορισμένα δικάσιµο την ..-..-2018). Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του Α, η Β ψευδώνυμο επικαλείται µε την αγωγή της ότι ο ίδιος βιαιοπράγησε σε βάρος της. Ως εκ τούτου, ζητεί να λάβει δεδοµένα υγείας της Β και συγκεκριµένα αντίγραφο του βιβλίου κινήσεως ασθενών, αντίγραφο της διενεργηθείσης ακτινογραφίας και της εκδοθεί σας ακτινολογικής γνωµατεύσεως, τα ονόµατα των ιατρών που προέβησαν στην αρχική εκτίµηση καθώς κι εάν έγινε περαιτέρω έλεγχος µε αξονική θώρακος από το Νοσοκοµείο «Παµµακάριστος» κατά την ηµεροµηνία ..-..-2013, προκειµένου να αποδείξει το ψευδές των ισχυρισµών της αντιδίκου του.
Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις από τη βοηθό εισηγητή, η οποία παρέστη χωρίς δικαίωµα ψήφου και αποχώρησε µετά από τη συζήτηση της υποθέσεως και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄, 4 παρ. 1, 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόµιµη επεξεργασία απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που αφορούν στην υγεία, αντίστοιχα. Οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας) προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννοµο συμφέρον και το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσεως του ιατρικού απορρήτου. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 γ΄ του ν. 2472/1997, η Αρχή έχει την αρµοδιότητα να απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν εκπροσώπους τους και να δίδει κατά την κρίση της
δηµοσιότητα σε αυτές.
2. Επειδή, το άρθρο 1511 ΑΚ προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου, καθώς και ότι δικαστήριο αποφασίζει σχετικά µε την ανάθεση της γονικής µέριµνας ή µε τον τρόπο άσκησης αυτής µε γνώµονα το συµφέρον του τέκνου. Περαιτέρω, το άρθρο 1520 ΑΚ προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι ο γονέας µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωµα προσωπικής επικοινωνίας µε αυτό.
Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 681Β και 681Γ ΚΠολ∆ προβλέπουν, Μεταξουργείο άλλων, ότι οι διαφορές που αφορούν στη διατροφή και την επιµέλεια των τέκνων υπάγονται σε ειδική διαδικασία κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 681Β ΚΠολ∆, κατά κύριο δε λόγο για τη ρύθµιση του δικαιώµατος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο τους.
3. Επειδή, στην κρινόµενη υπόθεση, ο Α ζητεί µε την ιδιότητα του τρίτου (άρθρο 2 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997) τη χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδοµένων υγείας) που αφορούν στην Β για δικαστική χρήση που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.
4. Κατά δήλωση του Νοσοκοµείου, το Νοσοκοµείο δύναται να χορηγήσει Μάνο ιατρική βεβαίωση καθώς δεν έχει στην κατοχή του τις διενεργηθείσες εξετάσεις, οι οποίες δόθηκαν στην ασθενή. Ωστόσο, το Νοσοκοµείο υποχρεούται βάσει του άρθρου 14, παρ. 1, 3 και 4 ΚΙ∆ να τηρεί ιατρικά αρχεία στα οποία περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. Η υποχρέωση διατηρήσεως των ιατρικών αρχείων ισχύει για µία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, σύµφωνα µε το άρθρο 14 πατ. 4 στοιχ. β΄ ΚΙ∆.
5. Επειδή, ο προβαλλόµενος αυτός σκοπός επεξεργασίας συνάδει µε την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, ενώ παράλληλα πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας των δεδοµένων (άρθρο 4 παρ.1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997), καθόσον δια της εκτιµήσεως των γνωµατεύσεων αυτών το δικαστήριο θα µπορεί να κρίνει κατά πόσον ο Α είναι ικανός για να αναγνωριστεί σε αυτόν το δικαίωµα επικοινωνίας µε το ανήλικο τέκνο τους.
6. Επειδή, από τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 2472/1997 προκύπτει ότι άδεια της Αρχής απαιτείται µόνο σε περίπτωση που πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Σε περίπτωση δε που δεν πρόκειται για ευαίσθητα αλλά για απλά προσωπικά δεδοµένα αρµόδιος για να κρίνει αν  συντρέχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ του ν. 2472/1997 για την χορήγηση των δεδοµένων αυτών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (βλ. ΑΠ∆ΠΧ, Γνωµοδότηση 6/2013).
 7. Επειδή σε σχέση µε το σκέλος του αιτήµατος που αφορά στη γνωστοποίηση του ονόµατος των ιατρών που προέβησαν στην αρχική εκτίµηση, η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί απλό προσωπικό δεδοµένο και συνεπώς η κρίση περί την χορήγηση αυτών ή µη εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1) Η Αρχή παρέχει άδεια στο Νοσοκοµείο «Παµµακάριστος» να χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό αναφορικά µε την διάγνωση της υγείας της Β την επίµαχη ηµεροµηνία της ..-..-2013, αφού το Νοσοκοµείο ενημερώσει προηγουµένως την Β.
2) Η Αρχή κρίνει ότι η χορήγηση της αιτούµενης πληροφορίας αναφορικά µε τηωγνωστοποίηση των ονοµάτων των ιατρών εναπόκειται στην κρίση του
υπευθύνου επεξεργασίας, ήτοι του Νοσοκοµείου «Παµµακάριστος».
3) Η Αρχή απευθύνει σύσταση στο Νοσοκοµείο «Παµµακάριστος» όπως διατηρεί ιατρικό αρχείο για µία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, βάσει του άρθρου 14 ΚΙ∆, στο οποίο περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.
Ο Πρόεδρος
Πέτρος Χριστόφορος
Η Γραµµατέας
 Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

Κατεβάστε την απόφαση εδώ 

Σχόλια