Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 39487/16 ΦΕΚ Β 2930/14.09.2016

Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:

      1. Τις διατάξεις των άρθρου 31 και 32 παρ. 2 του Ν. 4375/2016 για την «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας(αναδιατύπωση)» (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

    2. Το Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 172), όπως ισχύει.

   3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).

   4. Το Π.δ. 11/2010 (ΦΕΚ 15/τ.Α'/16-02-2010) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.

   5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

   6. Την με αριθμ. Υ10/2015 (ΦΕΚ Β' 2109/29-09-2015) Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα.

   7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Μητρώου

   Στο Τμήμα Μητρώου μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνιστάται και τηρείται Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
Το Εθνικό Μητρώο θα περιέχει πληροφορίες σχετικές με:
   Στοιχεία του Φορέα (επωνυμία φορέα, γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης, κ.α.)
   Στοιχεία σύστασης (νομιμοποιητικά έγγραφα)
   Φορολογικά στοιχεία
   Οικονομικά στοιχεία (στοιχεία απολογισμού /ισολογισμού-προϋπολογισμού κ.α.)
   Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα
   Παρεχόμενες υπηρεσίες (Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχος/ τομείς δραστηριοποίησης κ.α.)
- Υλικοτεχνική υποδομή
   Απασχολούμενο αμειβόμενο /εθελοντικό προσωπικό και χρονικό διάστημα παραμονής και απασχόλησης
   Δράσεις φορέα (απολογισμός έργου δυο προηγούμενων ετών, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον: λειτουργία δομών/ είδος/ ονομασία/ αριθμός εξυπηρετούμενων/ κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής μέσα από δομές, δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα δύο προηγούμενα έτη, αριθμός ενεργειών που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία δράσης/ τίτλους αυτών των ενεργειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς, τρέχουσες παρεμβάσεις).
Το εν λόγω μητρώο θα επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές, σε τακτά διαστήματα. Οι ελληνικές και ξένες ΜΚΟ, υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν για σχετικές αλλαγές/μεταβολές, ιδίως τη διακοπή λειτουργίας ή την αποχώρηση από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων.

Άρθρο 2
Κατηγορίες φορέων προς εγγραφή

   Στο Μητρώο του άρθρου 1, μπορούν να εγγραφούν οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως:
   Σωματεία και Σύλλογοι
   Ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση)
   Κοινωφελή ιδρύματα,
   Αστικές εταιρείες Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
   Παραρτήματα ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις εγγραφής

   Προκειμένου οι φορείς αυτοί να εγγραφούν στο ως άνω μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
   Ι. Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα
   ΙΙ. Στο καταστατικό τους πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων:
   Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα
   Διεθνούς Προστασίας
   Μετανάστευσης ή
   Κοινωνική Ένταξης.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής

   Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου, υποβάλλοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
   Για την εγγραφή και απόδοση αριθμού μητρώου καθώς και διαγραφή από το μητρώο της παρούσης εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης.
   Η εγγραφή των φορέων στο Εθνικό Μητρώο, θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη δραστηριοποίηση τους όσο και για τη συνακόλουθη πιστοποίηση τους και την ευρύτερη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
   Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σχόλια