Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Αμοιβή δικηγόρου - ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 552/2016

Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Αμοιβή δικηγόρου - ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 552/2016
Αριθμός απόφασης:

552/2016

Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 498/14-7-2016 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευγενία Τσέττα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 22 Αυγούστου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……… του ……, δικηγόρου, κατοίκου Πατρών, οδός ……… αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

 ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ……… του …… και της ……, κατοίκου Σίδνευ Αυστραλίας (… ……… SIDNEY N.S.W.), η οποία δεν παραστάθηκε.

 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης ο αιτών ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί. 

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  

Από την από 20-7-2016 βεβαίωση της Γραμματέως του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων ………, αποδεικνύεται ότι η καθ' ής κλήθηκε και ενημερώθηκε για τη δικάσιμο της υπό κρίση αίτησης, η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ωστόσο η ως άνω καθ' ής η αίτηση όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα από την Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, δημοσίως στο ακροατήριο του από τη σειρά του οικείου εκθέματος, δεν παραστάθηκε και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση. Επομένως, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ), αλλά η διαδικασία θα προχωρήσει όπως αν ήταν και η καθ' ής η αίτηση παρούσα, αφού πρόκειται περί υποθέσεως ασφαλιστικών μέτρων και δεν ισχύει το εκ της ερημοδικίας τεκμήριο περί ομολογίας της αιτήσεως (επιχείρημα από το άρθρο 699 ΚΠολΔ - βλ. και Παρμ. Τζίφρα "Ασφαλιστικά Μέτρα", έκδοση Γ', σελ. 43).  Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ισχυρίζεται, κατά προσήκουσα εκτίμηση, ότι κατά της καθ' ής έχει την αναφερόμενη λεπτομερώς κατά τα πραγματικά περιστατικά χρηματική απαίτηση, η οποία κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Κατόπιν τούτων, ο αιτών επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ' ής μέχρι του ποσού των 3.500,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εν λόγω χρηματική απαίτηση του.  Η αίτηση με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 682 επΚ.Πολ,Δ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 707 επΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της.  Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών και από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα του αιτούντος ……… του ……, δικηγόρου Πατρών, πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, νόμιμα διορισμένος στο Πρωτοδικείο Πατρών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών με αριθμό μητρώου …… Η καθ' ής η αίτηση την 11η Οκτωβρίου 2012, όταν βρίσκονταν στην Πάτρα, έδωσε στον αιτούντα δικηγόρο την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών και να την εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση των παρακάτω δύο αναφερόμενων αγωγών διανομής ακινήτων που βρίσκονται στην Πάτρα, των οποίων (ακινήτων) η καθ' ής είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/8 αδιαιρέτως, τις οποίες (αγωγές) άσκησαν εναντίον της και κατά των λοιπών συγκυρίων εναγόμενων οι ενάγοντες συγκύριοι των κοινών ακινήτων …… χήρα ……, ………, ………, και …… θυγατέρα ………, κάτοικοι Σάο Πάολο Αυστραλίας. Για το λόγο αυτό η καθ' ής παραχώρησε στον αιτούντα δικηγόρο και σχετική πληρεξιουσιότητα με το υπ' αριθμ. 27380/11-10-2012 ειδικό δικαστικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Πατρών ……… Στα πλαίσια της παραπάνω εντολής της καθ' ής ο αιτών ενήργησε ως ακολούθως:  Α) Παραστάθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 8ης Ιανουαρίου 2013, συνέταξε και υπέβαλε προτάσεις ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και εκπροσώπησε την καθ' ής κατά τη συζήτηση της από 15-2-2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 1666/3-4-2009 αγωγής διανομής ακινήτων που άσκησαν εναντίον της οι προαναφερόμενοι ενάγοντες, με την οποία ζητούσαν τη διανομή με πλειστηριασμό των περιγραφόμενων στην εν λόγω αγωγή έντεκα (11) ακινήτων, των οποίων η καθ' ής είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/8 αδιαιρέτως. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 265/2013 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή και διατάχθηκε η δια πλειστηριασμού πώληση των έντεκα (11) κοινών ακινήτων, η συνολική πραγματική αξία των οποίων κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών ανερχόταν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής (20-7-2009) και κατά τον χρόνο συζήτησης αυτής (8-1-2013) σε 648.000,00 ευρώ.

Συνεπώς, η αξία του ανήκοντος στην εναγόμενη ιδανικού   μεριδίου  της  κυριότητας  των  επίδικων ακινήτων ανέρχονταν σε (648.000,00 ευρώ χ 1/8 =) 81.000,00 ευρώ. Για τη σύνταξη, την υπογραφή και την κατάθεση των από 23-9-2011 προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στο όνομα και για λογαριασμό της καθ' ής επί της παραπάνω αγωγής διανομής ακινήτων η νόμιμη αμοιβή του αιτούντος σύμφωνα με τα άρθρα 107 παρ. 1 και 100 παρ. 1 του ν.δ. 3026/1954 "περί του Κωδικός Δικηγόρων" που ίσχυε μέχρι 5-11-2013, ανέρχεται σε 2% επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, δηλαδή σε 81.000,00 ευρώ χ 2% = 1.620,00 ευρώ. Για την παράσταση και την εκπροσώπηση της καθ' ής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών την 8-1-2013 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής η νόμιμη αμοιβή του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.δ. 3026/1954 ανέρχεται σε 120,00 ευρώ, ήτοι συνολικά η αμοιβή του αιτούντος, την οποία οφείλει η καθ' ής να του καταβάλει ανέρχεται σε (1.620,00 ευρώ + 120,00 ευρώ=) 1.740,00 ευρώ.  Β) Παραστάθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 15ης Οκτωβρίου 2013, συνέταξε και υπέβαλε  προτάσεις  ενώπιον  του  ως  άνω Δικαστηρίου  και εκπροσώπησε την καθ' ής κατά τη συζήτηση της από 25-2-2011 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 2472/16-6-2011 αγωγής διανομής ακινήτου που άσκησαν εναντίον της οι προαναφερόμενοι ενάγοντες, με την οποία ζητούσαν τη  διανομή  με πλειστηριασμό του περιγραφόμενου στην εν λόγω αγωγή ακινήτου, του οποίου η καθ' ής είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/8 αδιαιρέτως. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 234/2014 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή και διατάχθηκε η δια πλειστηριασμού πώληση του κοινού ακινήτου, η πραγματική αξία του οποίου κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών ανερχόταν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής (2-8-2011) και κατά τον χρόνο συζήτησης αυτής (15-10-2013) σε 100.000,00 ευρώ.

Συνεπώς, η αξία του ανήκοντος στην εναγόμενη ιδανικού μεριδίου της κυριότητας των επίδικων ακινήτων ανέρχονταν σε (100.000,00 ευρώ χ 1/8 =) 12.500,00 ευρώ. Για τη σύνταξη, την υπογραφή και την κατάθεση των από 23-9-2011 προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στο όνομα και για λογαριασμό της καθ5 ής επί της παραπάνω αγωγής διανομής ακινήτου η νόμιμη αμοιβή του αιτούντος σύμφωνα με τα άρθρα 107 παρ. 1 και 100 παρ. 1 του ν.δ. 3026/1954 "περί του Κωδικός Δικηγόρων" που ίσχυε μέχρι 5-11-2013, ανέρχεται σε 2% επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, δηλαδή σε 12.500,00 ευρώ χ 2% = 250,00 ευρώ. Για την παράσταση και την εκπροσώπηση της καθ' ής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών την 15-10-2013 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής η νόμιμη αμοιβή του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.δ. 3026/1954 ανέρχεται σε 120,00 ευρώ, ήτοι συνολικά η αμοιβή του αιτούντος, την οποία οφείλει η καθ' ής να του καταβάλει ανέρχεται σε (250,00 ευρώ + 120,00 ευρώ=) 370,00 ευρώ. Η καθ' ής παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αιτούντος αρνείται να του καταβάλει τις παραπάνω οφειλόμενες νόμιμες αμοιβές του που  ανέρχονται συνολικά σε (1.740,00 + 370,00 =) 2.110,00 ευρώ καθώς και τον αναλογούντα στο συνολικό ποσό Φ.Π.Α. (23%) που ανέρχεται σε 485,30 ευρώ. Ο αιτών έχει ήδη ασκήσει την από 15-2-2016 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 160/2016 αγωγή περί καταβολής δικηγορικής αμοιβής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 20η Οκτωβρίου 2016. Η καθ' ής είναι μειωμένης περιουσιακής κατάστασης, καθώς στην Αυστραλία δεν έχει στην κυριότητα της οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ενώ στην Ελλάδα τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της είναι το 1/8 εξ αδιαιρέτου των ακινήτων που αναφέρονται στις προαναφερόμενες τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Σημειωτέον ότι η καθ' ής επέδειξε κακόπιστη συμπεριφορά το καλοκαίρι του 2015, όταν από πλειστηριασμό δύο κοινών με τους ίδιους συγκυρίους ακινήτων της που διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 234/2014 απόφασης του Πολυμελούς    Πρωτοδικείου Πατρών ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών ………, εισέπραξε το ποσό των 26.486,09 ευρώ, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 50169/2015 πράξη της παραπάνω επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου και αρνήθηκε παρά τις οχλήσεις του αιτούντος να του καταβάλει το παραπάνω οφειλόμενο χρηματικό ποσό των αμοιβών του, ανερχόμενο σε 2.595,30 ευρώ. Σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 265/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών πρόκειται να ενεργηθεί πλειστηριασμός των ακινήτων που αναφέρονται σ' αυτήν και από την παραπάνω συμπεριφορά της καθ' ής πιθανολογείται ότι δεν πρόκειται να καταβάλει στον αιτούντα την παραπάνω αμοιβή του, με αποτέλεσμα να είναι πλέον αδύνατη η είσπραξη της αμοιβής του μετά την έκδοση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών επί της αγωγής που έχει ήδη ασκήσει ο αιτών, αφού πλέον δεν θα έχει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ώστε να μπορέσει να επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση προς είσπραξη της απαίτησης του, όταν θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο σε βάρος της καθ' ής. Κατόπιν τούτων, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να διαταχθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο, προς εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος, ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Έξοδα δεν επιδικάζονται, λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρο 178 παρ. 3 εδ. α του Ν.Δ. 3026/1954 "Περί Κώδικα Δικηγόρων", ΠΠρθεσ 32604/1999 Αρμ 2000/927, ΜΠρΑθ 29036/1995 Αρμ1997/110). 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ' ής η αίτηση. 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ, για την εξασφάλιση της χρηματικής απαίτησης του αιτούντα σε βάρος της καθ' ής, σε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της καθ' ής η αίτηση. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, την 27-9-2016, με απόντες τους διαδίκους και με την παρουσία της γραμματέως Γεωργίας Κωνστανταροπούλου. 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               (ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 
πηγή : dsanet

Σχόλια