Δικηγόρος : έχει υποχρέωση (έκδοσης γραμματίου προείσπραξης) στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης;

Δικηγόρος : έχει υποχρέωση (έκδοσης γραμματίου προείσπραξης) στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης;
"...Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) υποχρέωση έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρο θεμελιώνεται σε περίπτωση που για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και (β) ότι τέτοια υποχρέωση (έκδοσης γραμματίου προείσπραξης) στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης δεν θεσπίζεται ρητά στον Κώδικα Δικηγόρων, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο (νόμος 4194/27.9.2013), ενώ εξάλλου ρητά αποκλείστηκε αυτή με την διάταξη του άρθρου 7 παρ.8 γ' του νόμου 4205/2013 (Α' 242/6.11.2013) που τροποποίησε τον ως άνω Κώδικα, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου στερείται νόμιμου ερείσματος, ενόψει και του καθεστώτος ιδιαίτερης ασφάλειας δικαίου και προστασίας της εμπιστοσύνης που θεσπίζεται για την επιβολή εν γένει των φορολογικών βαρών με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3174/2014 Ολ.), κατά εξειδίκευση της απορρέουσας από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγματος αρχής του κράτους δικαίου (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 2034/2011, 3777/2008, 1508/2002), κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον προσφεύγοντα...."


Αριθμός απόφασης: 53/2016

Α.Κ.Δ..: 36/3.3.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Αʼ ΤΜΗΜΑΣυνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2015, με Δικαστή την Αθηνά Τσίτου, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα την Ποθητή Δεναξά, δικαστική υπάλληλο,
γ ι α να δικάσει την από 26.2.2015 προσφυγή,
του ………..., ο οποίος δεν παραστάθηκε,
κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ως διάδοχο της Δ.Ο.Υ. Σύρου, και παραστάθηκε με την εξουσιοδοτημένη υπάλληλο της ως άνω Δ.Ο.Υ., ……, σύμφωνα με τη με αριθμ. …../12.6.2015 εξουσιοδότηση, και,
Αφού μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το νόμο.
Η κρίση του είναι η εξής:
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ποσού 32 ευρώ (σχετ. το με αριθμ. /26.2.2015 Σειράς Η' διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' της Δ.Ο.Υ. Σύρου), ζητείται η ακύρωση της τεκμαιρόμενης απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. ../6.11.2014 ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησε ο προσφεύγων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά της 281/19.9.2014 απόφασης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου. Με την τελευταία απόφαση επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2523/1997, συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ, με την αιτιολογία ότι υπέπεσε στην κατʼ άρθρο 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του νόμου 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου παράβαση της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου.
2. Επειδή, ο νόμος 4093/2012 (Α' 222/12.11.2012), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», στην παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού ορίζει ότι: «Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από[...] ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.», στην παρ. 1 του άρθρου 6, ότι: «Για την [...] την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, [...], για την άσκηση του επαγγέλματος τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματος του και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα.» και στην παρ. 1 του άρθρου 7, ότι: «Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε [...] παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, [...].»
3. Επειδή, περαιτέρω, με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του νόμου 3842/2010 αντικαταστάθηκε το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και εναρμονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, με το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων και των λοιπών περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών όλων των επιτηδευματιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., πλην της περίπτωσης είσπραξης των σχετικών αμοιβών τους από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπου η απόδειξη εξακολουθεί να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. Οδηγίες εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, οι οποίες καταλαμβάνουν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επομένως και τους δικηγόρους, δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1091/14.6.2010. Ειδικά, όμως, για τους δικηγόρους λόγω των ιδιαιτεροτήτων του επαγγέλματος τους, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1208/29.12.2010, σύμφωνα με την παρ. 2.1 της οποίας «Όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ... απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης της αμοιβής του, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται στο χρόνο της έκδοσης του γραμματίου, δεδομένου ότι η προείσπραξη αυτή συνιστά προαπαίτηση αμοιβής, προκειμένου να παρασχεθούν οι δικηγορικές υπηρεσίες.».
4. Επειδή, εν συνεχεία, ο νόμος 4194/2013 (Α' 208/27.09.2013), «Κώδικας Δικηγόρων», στο άρθρο 61 αυτού, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο - ήτοι κατά το χρόνο κατά τον οποίο συνέτρεξαν τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου -, πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 7 παρ. 8 γ' του νόμου 4205/2013 (Α 242/6.11.2013), ορίζει ότι: «1. Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές που προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Προνοίας - Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπου ισχύει. 2. ... 3. ... 4. Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ή ματαίωσης της δίκης, η προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως η προκαταβολή ισχύει για τη νέα συζήτηση. 5 ... 6....» Εξάλλου, η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 8 γ' του νόμου 4205/2013 (Α' 242/6.11.2013), «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» ως εξής: «Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, καθώς και για την παράσταση του κατά τη συζήτηση των ανώτερων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη. Επίσης, για την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, των ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η παράσταση του δεν γίνεται δεκτή. Δεν υπάρχει υποχρέωση της προκαταβολής της παραγράφου 1 σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης, τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως αυτή ισχύει για τη νέα συζήτηση.»
5. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η …./7.7.2014 έκθεση ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4093/2012 των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Σύρου, ….. και ……, προκύπτουν τα εξής: Κατά τον από 21.3.2014 έλεγχο που διενήργησαν οι ως άνω αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Σύρου στην ατομική επιχείρηση που διατηρεί ο προσφεύγων με έδρα τη Σύρο (οδός ….. αρ. ....) και αντικείμενο εργασιών την παροχή νομικών υπηρεσιών (δικηγόρου), για την παρακολούθηση των οποίων τηρεί απλογραφικά βιβλία του άρθρου 4 παρ. 16 του νόμου 4093/2012, ζητήθηκαν από την υπεύθυνη εκείνη την ώρα γραμματέα, ……, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδόθηκαν επί δύο υποθέσεων, για τη συζήτηση των οποίων, σύμφωνα με το 721/8.11.2013 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Θήρας, δεν είχε προσκομιστεί η ανάλογη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής.
Ειδικότερα, στο ως άνω έγγραφο περιεχόταν πίνακας με τα στοιχεία των δικηγόρων που δεν προσκόμισαν την ανάλογη προείσπραξη για συζήτηση των υποθέσεων τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και ο προσφεύγων, για τις με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 68/2013 και 69/2013 υποθέσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θήρας των ……. και ……., κατά τη συζήτηση της 7.10.2013. Οι ως άνω αποδείξεις δεν επιδείχθησαν στον έλεγχο, για το λόγο δε αυτό ο έλεγχος διαπίστωσε ότι αυτές ουδέποτε εκδόθηκαν, συνέταξε δε ακολούθως το με αριθμ. ../2004 Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου, με τις διαπιστώσεις περί μη έκδοσης δύο αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 4093/2012. Παράλληλα, επιδόθηκε στην υπεύθυνη κατά την ώρα του ελέγχου, …….., Σημείωμα Διαπιστώσεων, με το οποίο κλήθηκε ο ελεγχόμενος να υποβάλει στην Υπηρεσία εγγράφως ή προφορικώς τις απόψεις του επί των διαπιστώσεων του ελέγχου εντός προθεσμίας τριάντα ημερών. Σε απάντηση της ανωτέρω κλήσης ο προσφεύγων υπέβαλε ενώπιον της Δ.Ο.Υ. Σύρου το 12/15.4.2014 υπόμνημα, με το οποίο εξηγούσε πως για τις υποθέσεις των προαναφερομένων διαδίκων, …... και ……. - οι οποίοι, όπως σημείωνε, δεν είναι απευθείας πελάτες του, αλλά τις σχετικές υποθέσεις είχε αναλάβει μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας ….., στην οποία αυτοί είναι ασφαλισμένοι (με ασφαλιστήριο νομικής προστασίας) - , παραστάθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θήρας κατά τη δικάσιμο της 7.10.2013 ζητώντας αναβολή, την οποία έλαβε για τη δικάσιμο της 23.6.2014, οπότε και θα εξέδιδε ΤΠΥ προς την ….., συγχρόνως με την αμοιβή του, και ότι, ενόψει τούτου, νομίμως δεν εξέδωσε σχετικό παραστατικό (ΤΠΥ) προς την ως άνω εταιρεία, καθώς σύμφωνα με την παρ. 8.2 της ΠΟΛ 1208/29.12.2010 «οι προπαρασκευαστικές ή διαδικαστικές ενέργειες των δικηγόρων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια εντολής για εκκρεμή δίκη ή συνέχονται αιτιωδώς με αυτή (π.χ. ... αναβολές κλπ), δεν λογίζονται ως επιμέρους τμηματικές δικηγορικές πράξεις και δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης ΑΠΥ, εφόσον δεν υφίσταται απαίτηση γιʼ αυτές». Ακολούθως, ενόψει των διαπιστώσεων που περιέχονταν στην ως άνω ../2014 έκθεση ελέγχου, με την /19.9.2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο συνολικού ποσού 1.600,00 ευρώ, με την αιτιολογία ότι αυτός υπέπεσε σε δύο αυτοτελείς παραβάσεις λόγω μη έκδοσης δύο φορολογικών στοιχείων του ν. 4093/2012, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, η σχετική δε απόφαση απεστάλη σε αυτόν (με αριθμ. πρωτ. 33883/6.10.2014) με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 4174/2013. Την ως άνω απόφαση προσέβαλε ο προσφεύγων με την ../6.11.2014 ενδικοφανή προσφυγή του ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, προβάλλοντας όσα και στο ως άνω 2/15.4.2014 υπόμνημα αυτού ενώπιον της Δ.Ο.Υ. Σύρου, επιπλέον δε προσκόμισε την 484/5.11.2014 γνωμοδότηση του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, σύμφωνα με την οποία, κατόπιν ερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 4 του νόμου 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 8 γ' του νόμου 4205/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1026/2012 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «σε περίπτωση αναβολής της συζητήσεως εκκρεμούς ενώπιον Δικαστηρίου υποθέσεως δεν υφίσταται υποχρέωση εκδόσεως γραμματίου προκαταβολής εισφορών ούτε, κατά μείζονα λόγο, εκδόσεως φορολογικού στοιχείου», επί της οποίας ωστόσο η ως άνω Αρχή δεν εξέδωσε απόφαση εντός της νόμιμης προθεσμίας (σχετ. το ΕΜΠ15/24.2.2015 ενημερωτικό έγγραφο της ίδιας ως άνω Αρχής). Με την ήδη κρινόμενη προσφυγή ο προσφεύγων επιδιώκει την ακύρωση της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής αυτού, ενώ με το από 22.6.2015 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα αιτείται επιπλέον την υποβολή σχετικού προδικαστικού ερωτήματος στο Συμβούλιο της Επικράτειας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3900/2010, καθόσον, κατά τους ισχυρισμούς του, με την προσφυγή του ανακύπτει ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, στο βαθμό που αφορά όλους τους δικηγόρους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
6. Επειδή, εξάλλου την απόρριψη της κρινόμενης προσφυγής ζητεί με τις από 27.5.2015 απόψεις του ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Σύρου, προβάλλοντας ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο (7.10.2013), για την παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου και την αίτηση αναβολής της συζήτησης, υφίστατο η υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης και, συγχρόνως, έκδοσης φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα διάταξη του άρθρου 61 παρ. 4 του νόμου 4194/2013 (Α' 208, Κώδικας Δικηγόρων, με έναρξη ισχύος από 27.9.2013), πριν την αντικατάσταση αυτής από την διάταξη της παρ. 8 γ' του άρθρου 7 του νόμου 4205/2013 (Α'242/2013, με έναρξη ισχύος από 6.11.2013) και την παρ. 2.1 της ΠΟΛ 1208/2010, που αβασίμως, κατά τους ισχυρισμούς του, υπολαμβάνει ως εφαρμοστέα η 1484/5.11.2014 γνωμοδότηση του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου την οποία επικαλείται στην προσφυγή του ο προσφεύγων.
7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) υποχρέωση έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρο θεμελιώνεται σε περίπτωση που για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και (β) ότι τέτοια υποχρέωση (έκδοσης γραμματίου προείσπραξης) στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης δεν θεσπίζεται ρητά στον Κώδικα Δικηγόρων, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο (νόμος 4194/27.9.2013), ενώ εξάλλου ρητά αποκλείστηκε αυτή με την διάταξη του άρθρου 7 παρ.8 γ' του νόμου 4205/2013 (Α' 242/6.11.2013) που τροποποίησε τον ως άνω Κώδικα, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου στερείται νόμιμου ερείσματος, ενόψει και του καθεστώτος ιδιαίτερης ασφάλειας δικαίου και προστασίας της εμπιστοσύνης που θεσπίζεται για την επιβολή εν γένει των φορολογικών βαρών με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3174/2014 Ολ.), κατά εξειδίκευση της απορρέουσας από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγματος αρχής του κράτους δικαίου (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 2034/2011, 3777/2008, 1508/2002), κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον προσφεύγοντα.
8. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 281/19.9.2014 απόφαση επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου και να αποδοθεί στον προσφεύγοντα το καταβληθέν παράβολο (άρθρ. 277 παρ. 9 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του νόμου 2717/1999 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας). Τέλος, πρέπει, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγεί το Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος  (άρθρ. 275 παρ. 1 εδ. τελ. του ίδιου ως άνω Κώδικα).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την 281/19.9.2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου περί
επιβολής σε βάρος του προσφεύγοντος προστίμου συνολικού ποσού χιλίων
εξακοσίων (1.600) ευρώ.

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου στον προσφεύγοντα.

Απαλλάσσει το Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος.

 Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση
στις 19.5.2016.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΥΠΑΡΗ

πηγή : dsanet


Σχόλια