ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
Φ.10042/25013/667/20.10. 2016 - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 72058/1.6.2016 εγγράφου σας, σχετικά με την υποχρέωση υπαγωγής των από 1.1.1993 ασφαλισμένων του Τομέα σας σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2016, κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 3β και στ και 39 του Ν.4387/2016, επέρχονται από 1.1.2017 μεταβολές στο καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, εμμίσθων και ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993.
Κύριο γνώρισμα του νέου καθεστώτος, το οποίο εφαρμόζεται από 1.1.2017 και μετά είναι ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το μηνιαίο εισόδημα, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους εμμίσθους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα δε με την παρ. 16 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 6β του Ν.4393/2016, η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εμμίσθων και ελευθέρων επαγγελματιών, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015, παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016, με εξαίρεση την εισφορά για την Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ που καταργούνται αναδρομικά από 1.1.2016 βάσει του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του Ν.4387/2016.
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, έμμισθοι και ελεύθεροι επαγγελματίες εξακολουθούν να καταβάλλουν μέχρι 31.12.2016 ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε πριν τη θέσπιση του Ν.4387/2016. Οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3β και στ του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, καθώς και το σύνολο των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του ανωτέρω νόμου που αφορούν το νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών, με εξαίρεση τις παρ. 10 και 14, εφαρμόζονται από 1.1.2017 και μετά.
Με βάση τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Τομέα σας, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2016 βάσει της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των εν λόγω προσώπων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2016, καθώς στην περίπτωση αυτή προκύπτει αύξηση της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, σε αντίθεση με τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 16 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, σύμφωνα με την οποία η ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2016 παραμένει στο ύψος που είχε διαμορφωθεί την 31.12.2015.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. Πετρόπουλος

Σχόλια