Δικαστικό ένσημο στις διοικητικές αγωγές - μη καταβολή αυτού - νομολογία

Δικαστικό ένσημο στις διοικητικές αγωγές - μη καταβολή αυτού - νομολογία
Δ. Εφ. Αθηνών 2588/2016 (18ο μον.)
Σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκε το αναλογούν δικαστικό ένσημο καταψηφιστικής αγωγής μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο και η συζήτηση εχώρησε χωρίς να παρασταθεί ο ενάγων ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος, το Δικαστήριο δεν υπέχει μεν υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 139Α και να καλέσει τον διάδικο να συμπληρώσει την εν λόγω τυπική παράλειψη, οφείλει όμως να αναστείλει την πρόοδο της δίκης, ώστε να καταβληθεί το ελλείπον τέλος δικαστικού ενσήμου, κατά τα ρητώς διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 274, η οποία άλλωστε διάταξη είναι ειδικότερη, στο συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση με τη γενική διάταξη του άρθρου 139Α. Αντίθετη εκδοχή, ότι δηλαδή και η αναστολή της προόδου της δίκης προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου (όπως ισχύει για τις λοιπές τυπικές παραλείψεις του άρθρου 139Α), θα αντέβαινε και στο πνεύμα του νεότερου νόμου 3226/2004, που είναι να παράσχει στον διάδικο ευρύτερη προστασία και όχι να περιορίσει την υπάρχουσα, ενόψει και του ότι ούτε η αρχική διάταξη της παρ.3 του άρθρου 274 του ΚΔΔ αξίωνε την αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του, προκειμένου να διαταχθεί η αναστολή προόδου της δίκης. Γίνεται δεκτή η σχετική έφεση.
Ομοίως, με την 1314/2012 Δ.Εφ.Θεσσαλονίκης (Α τριμ) κρίθηκε ότι προκειμένου να ενημερωθεί η ενάγουσα για την τυπική παράλειψη της μη καταβολής του αναλογούντος δικαστικού ενσήμου και να προβεί στη συμπλήρωσή της και δεδομένου ότι αυτή δεν μπορούσε να ενημερωθεί σχετικά, κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης διαδικασίας του άρθρου 139Α, αφού δεν παρέστη στο ακροατήριο, έπρεπε να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης.
Βλ. επίσης και Δ.Εφ.Αθηνών 1034/2016 (15ο τριμ.)
Η ενάγουσα δεν κατέβαλε το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου έως την πρώτη συζήτηση της κρινόμενης καταψηφιστικής αγωγής στο ακροατήριο (κατά την οποία συζήτηση δεν παραστάθηκε). Κλήθηκε τηλεφωνικώς ο υπογράφων το κρινόμενο δικόγραφο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας να καταβάλει το ελλείπον τέλος δικαστικού ενσήμου, αλλά δεν το κατέβαλε. Το Δικαστήριο ανέστειλε την πρόοδο της δίκης.
Βλέπε όμως αντίθετες: Δ.Εφ.Αθηνών 4158/2015, 674/2015 (12ο τριμ.), 2340/2015 (2ο τριμ.), 3310/2014 (16ο τριμ.) κ.α.
Κρίθηκε ότι πρέπει να απορριφθεί η αγωγή διότι (μεταξύ των άλλων) δεν είχε καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου και δεν είχε παρασταθεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ούτε ο ενάγων ούτε ο φερόμενος ως πληρεξούσιός του δικηγόρος, προκειμένου να τύχει εφαρμογής το άρθρο 139 Α του Κ.Δ.Δ.
πηγή : ddikastes.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.