ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Ν.4446/2016) Αναλυτικά :

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  (Ν.4446/2016) Αναλυτικά :
Αλλαγή στα ποσά των παραβόλων για άσκηση ενδίκων μέσων:


α) Πολιτική Δικονομία:

για άσκηση εφέσεως 75€ κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου, 
100€ κατά αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου, 
150€ κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου (μέχρι σήμερα ίσχυε ανεξαρτήτως Δικαστηρίου παράβολο 200€)

για άσκηση αναίρεσης 250€ κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου, 
300€ κατά αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου, 
400€ κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου, 
450€ κατά αποφάσεως Εφετείου (μέχρι σήμερα ίσχυε ανεξαρτήτως Δικαστηρίου παράβολο 300€)

για άσκηση αναψηλάφησης 400€ κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Μονομελούς Πρωτοδικείου, και Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
και 500€ κατά αποφάσεων Εφετείου και Αρείου Πάγου (μέχρι σήμερα ίσχυε ανεξαρτήτως Δικαστηρίου παράβολο 400€)

β) Ποινική Δικονομία:

για αίτηση εξαίρεσης Δικαστή ή Πραγματογνώμονα 50€ (δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα)

για υποβολή μήνυσης 70€ (μέχρι σήμερα 100€)

για κατάθεση έγκλησης – στα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα - 50€ (μέχρι σήμερα 100€). 
[Στις υφιστάμενες εξαιρέσεις από την κατάθεση παραβόλου προσετέθησαν τα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης.]

Για προσφυγή επί της απορριπτικής της έγκλησης διάταξης 250€ (μέχρι σήμερα 300€)

Για προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του κατηγορουμένου 250€ (μέχρι σήμερα 350€)

Τέλος πολιτικής αγωγής 40€ (μέχρι σήμερα 50€)


γ) Διοικητική Δικαιοσύνη:

Για αίτηση ακύρωσης, υπαλληλική προσφυγή, αίτηση αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης ή τριτανακοπή ενώπιον του ΣτΕ 150€ (όσο ίσχυε)

Για έφεση ενώπιον του ΣτΕ 200€ (μέχρι σήμερα 150€)

Για αναστολή εκτέλεσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ερμηνείας και διόρθωσης ενώπιον του ΣτΕ 50€ (μέχρι σήμερα 100€)

Για αίτηση αναίρεσης - πλην των κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών - 350€ (μέχρι σήμερα 250 €)

Για προσφυγή 100€ (όσο ίσχυε)

Για προσφυγή σε διαφορές ασφαλισμένου κατά φορέα κοινωνικής ασφάλισης 25€ (όσο ίσχυε)

Για ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης 100€ (όσο ίσχυε)

Για αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας και αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας 50€ (δεν προβλεπόταν παράβολο)

Για ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή 150€ (όσο ίσχυε)

Για έφεση και αντέφεση 200€ (μέχρι σήμερα 150€)

Για κατάθεση προσφυγής, έφεσης και αντέφεσης σε χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές αναλογικό παράβολο 1% (μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχετο σε 2%) του αντικειμένου της διαφοράς, χωρίς να μπορεί αυτό να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € (αντί 10.000€ μέχρι σήμερα)

Για έφεση σε χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές προβλέπεται παράβολο 20% επί του οφειλομένου ποσού σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση (μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχετο στο 50%) καταβλητέο μέχρι τη συζήτηση (άρθρο 93 παρ. 3 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)

Για αίτηση αναθεώρησης 300 € (μέχρι σήμερα 150€)

Για προσφυγή κατά πράξεων Επιτροπής Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011), για αίτηση αναίρεσης, για ανακοπή, για αίτηση αναθεώρησης και για παρέμβαση, που ασκούνται στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και η αίτηση επανασυζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 750€ (μέχρι σήμερα 500€).

Για ένσταση και αντένσταση σε εκλογικές διαφορές 100€ (όσο ίσχυε)

Για τις εφέσεις, αιτήσεις αναστολής, αιτήσεις αναθεωρήσεως, αιτήσεις ανακοπής και τριτανακοπής και αιτήσεις διορθώσεως ή ερμηνείας στις συνταξιοδοτικές διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 20€ (όσο ίσχυε)

Για τις αιτήσεις αναιρέσεως στις συνταξιοδοτικές διαφορές 70€ (μέχρι σήμερα 50€)

Για τις αιτήσεις ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιμακίων κατά των έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τις αιτήσεις αναθεωρήσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων αυτών 100€ (μέχρι σήμερα 50€)

Για τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και για τις χρηματικού αντικειμένου διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του αμφισβητούμενου ποσού, χωρίς τις τυχόν προσαυξήσεις (ως ίσχυε δηλαδή), ωστόσο το αναλογικό αυτό παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 70€ (αντί 30€).

- Παράβολα για χορήγηση αναβολής

Για πρώτη φορά πρώτη φορά προβλέπεται ως προϋπόθεση για χορήγηση αναβολής στην πολιτική και διοικητική δικαιοσύνη παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Ειδικότερα:

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου 20€

Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 30€

Ενώπιον του Εφετείου 40€

Ενώπιον του Αρείου Πάγου 50€

Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 30€

Ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 40€

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 50€

Ενώπιον του ΣτΕ 50€
Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινό αίτημα αναβολής από περισσότερους διαδίκους, τότε κατατίθεται ένα παράβολο, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς

- Αύξηση Μεγαροσήμων

4€ (από 3€) για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, προτάσεις ή σημειώματα ή δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές

6€ (από 5€) για κάθε παράσταση στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ' έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ' εφέτες Αρχής

18€ (από 15€) για κάθε παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο

1€ (από 0,5€) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, 4€ (από 3€)σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και 2€ (από 0,5€) για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών,
Παραμένει στα 3€ το μεγαρόσημο για παράσταση στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο, για υποβολή μήνυσης και εν γένει αιτήσεων, και στα 2€ για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ.
 ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 22-1-2017.

Σχόλια