Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.

Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
ΘΕΜΑ: Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
Με αφορµή τις εκτελούµενες αναρτήσεις δασικών χαρτών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, διαπιστώθηκαν ζητήµατα που σχετίζονται µε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, µε αποφάσεις που είτε εξαιρούν µε λεκτική διατύπωση εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα συνοδεύοντα αυτές τοπογραφικά διαγράµµατα είτε αφορούν λοιπές περιπτώσεις, που αναφέρονται σε πραγµατική ή νοµική αιτία ανάκλησης και τροποποίησης των πράξεων αναδάσωσης, ως εµπίπτουσες στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόµου 998/1979.
Στους δασικούς χάρτες αναδεικνύονται περιοχές, που σύµφωνα µε το περιεχόµενο αυτών δεν αποτελούσαν, µε βάση τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών τού 1945, δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά
ούτε σύµφωνα µε την φωτοερµηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών και τις αυτοψίες προκύπτει ότι αποτελούν αντίστοιχης µορφής εκτάσεις, χαρακτηριζόµενες, γενικά, ως άλλης µορφής/κάλυψης εκτάσεις ή χορτολιβαδικές, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 ν. 998/1979 που δεν τις χαρακτηρίζουν ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Παράλληλα γι’ αυτές ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων, για τις οποίες εκκρεµεί οφειλόµενη διενέργεια έρευνας και ενδεχόµενης αποσαφήνισης, δια της ανάκλησής τους (µερικής ή ολικής). Επίσης, ενδέχεται εκτάσεις ευρισκόµενες σε καθεστώς νόµιµης αλλαγής χρήσης ή έχουν αλλάξει χρήση κατ’ εφαρµογή των άρθρων 67 ν. 998/1979, 14 ν. 1734/1987 και 12 ν.3208/3208/2003 να συµπεριλαµβάνονται εντός ευρύτερων περιοχών κηρυγµένων ως αναδασωτέων, που λεκτικά εξαιρούν τής αναδάσωσης εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά
διαγράµµατα που τις συνοδεύουν.
Κατόπιν τούτων, για την αξιοπιστία της διοίκησης σε σχέση µε τις οφειλόµενες ενέργειές της, και για την αποφυγή σύγχυσης των πολιτών αναφορικά µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία, να µεριµνήσετε ώστε να ενεργοποιηθούν, άµεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρµοδιότητάς σας, που αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979 όπως ισχύει, µε εισήγηση τού αρµόδιου δασάρχη ή τού ∆/ντή ∆ασών εάν στο νοµό δεν υπάρχει δασαρχείο, προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση της ανάκλησης της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στο
έργο αυτό θα συνδράµουν τεχνικά τα τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων ∆/νσεων ∆ασών.
Η ανωτέρω διαδικασία να ενεργοποιηθεί και στις περιπτώσεις υπό κατάρτιση και υπό θεώρηση δασικών χαρτών.
Επισηµαίνεται ότι στις περιοχές που είναι κηρυγµένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξαρτήτως ειδικού χαρακτήρα ή µορφής αυτών, δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις αναφορικά µε την απόφαση αναδάσωσης,
εφόσον γι’ αυτές οφείλεται από πλευράς διοίκησης η ενέργεια της ανάκλησής τους (µερικής ή ολικής), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν. Άλλωστε, στο
άρθρο 15 παρ. 2 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται αφορούν τις περιληφθείσες στο δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. Συνεπώς, υποβάλλονται αντιρρήσεις για τις περιπτώσεις αυτές, που ρητά αναφέρονται. ∆ιευκρινίζεται δε, ότι µε την πράξη της ανάρτησης του δασικού χάρτη δεν καταργείται ούτε αναστέλλεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας για τις εκτάσεις που χαρτογραφούνται, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και αυτή τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979. Άλλωστε, γενικά, η απόφαση αναδάσωσης αποτελεί ιδιαίτερης ισχύος διοικητική πράξη απορρέουσα από το άρθρο 117 του Συντάγµατος, έχουσα την αυτοτέλειά της σε σχέση µε το ειδικό
καθεστώς που εισάγει για την προστασία των εκτάσεων.
Τέλος, ολοκληρούµενης τής ανωτέρω διαδικασίας θα ενηµερωθεί και αναµορφωθεί ο δασικός χάρτης µε τη νέα πράξη όπως ισχύει, αναλόγως µε το στάδιο που βρίσκεται κατ’ εφαρµογή των κείµενων διατάξεων (άρθ. 18 παρ. 2 ή άρθ. 20 παρ. 1 ν. 3889/10).
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Δείτε  την εγκύκλιο εδω

Σχόλια