Πραγματικά ελαττώματα μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Πραγματικά ελαττώματα μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1805/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ζαννέτα Ζαχαρίου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη του Γραμματέως, Χρήστου Φιλίππου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10-2-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του καλούντος-ενάγοντος: ... κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μιχοπούλου Κωνσταντίνας.

Της καθ' ης η κλήση-εναγομένης: εταιρείας ... Ο.Ε. ..., με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ...

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 23/11/2012 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 13248/2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στη δικάσιμο της 29/5/2014, οπότε και ματαιώθηκε. Επανήλθε δε για συζήτηση με την από 30/5/2014 κλήση της ίδιας διαδικασίας και με αριθμό κατάθεσης 5236/2014 της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η ανωτέρω.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 524 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 1 §1 του Ν.3043/2002 ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Η παροχή πράγματος από τον πωλητή στον αγοραστή χωρίς τις άνω ιδιότητες και με πραγματικά ελαττώματα είναι θεμελιωτική της ευθύνης λόγω μη εκπλήρωσης, η οποία υπόκειται στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 537 ΑΚ, που βασικά ορίζει γνήσια αντικειμενική ευθύνη και παρέχει στον αγοραστή είτε πρόκειται για πώληση γένους είτε για πώληση είδους, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα να αξιώσει τη μείωση του τιμήματος κατά το άρθρο 540 παρ. 1α', 2 ΑΚ, διότι μετά τη μετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή, ήτοι μετά την παράδοση  σ'  αυτόν του πράγματος και τη  διαπίστωση  της ελαττωματικότητας του, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 540 επ. ΑΚ και όχι οι γενικές διατάξεις του ΑΚ. Εξάλλου, αν ο εναγόμενος πωλητής αποκρύψει δολίως από τον ενάγοντα-αγοραστή ότι το πράγμα είχε κατά την παράδοση του πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η συμπεριφορά αυτή συνιστά αδικοπραξία και αστική απάτη (147, 149 ΑΚ). Υπαίτια ζημιογόνα πράξη  ή  παράλειψη  του,  με  την  οποία παραβιάζεται κάποια σύμβαση, μπορεί, πέραν της αξιώσεως από την σύμβαση να θεμελιώσει και αξίωση σε βάρος του από αδικοπραξία, όταν και χωρίς την συμβατική σχέση διαπραττόμενη θα ήταν παράνομη, ως αντικείμενη στο κατά το άρθρο 914 ΑΚ επιβαλλόμενο γενικό καθήκον να μην ζημιώνει κάποιος τον άλλο υπαίτια (ΑΠ 212/2000, Ελ. Δ/νη 41,758). Σε μία τέτοια περίπτωση υπάρχει συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ο δε δανειστής έχει το δικαίωμα να στηρίξει την σχετική αξίωση του για αποζημίωση είτε στην σύμβαση είτε στην αδικοπραξία, είτε παράλληλα και στις δυο, οπότε η ικανοποίηση της μίας από αυτές έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση και των λοιπών, εκτός εάν με αυτές ζητείται κάτι περισσότερο οπότε σώζονται μόνον ως προς αυτό.

Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 543 ΑΚ, αν κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή λείπει η συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος, ο αγοραστής δικαιούται αντί για τα δικαιώματα του άρθρου 540 ΑΚ, να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά να απαιτήσει αποζημίωση για την ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ελαττωματικού πράγματος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του πωλητή. Κατά την υπόψη διάταξη στην περίπτωση της ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος κατά τον χρόνο μεταστάσεως του κινδύνου στον αγοραστή ή της υπάρξεως πραγματικού ελαττώματος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του πωλητή, πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο, επιτρέπεται για πρώτη φορά ρητά η σώρευση της αξιώσεως αποζημιώσεως με τα άλλα δικαιώματα του αγοραστή, που αναφέρονται στο άρθρο 540 ΑΚ, στο μέτρο που η αξίωση αποζημίωσης μπορεί να καλύψει συμπληρωματικά ζημίες που είναι     απότοκοι της ελαττωματικότητας του πράγματος, αλλά δεν αντικαταστάθηκαν με την άσκηση των αξιώσεων του άρθρου 540 ΑΚ (βλ. Εφ. Θεσ.394/2009, Αρμ. 2010, 1337 επ. και Εφ. Πειρ. 457/2008, ΔΕΕ 2008, 1152 επ.). Η αγωγή για μείωση του τιμήματος, για να είναι ορισμένη, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την αξία του πράγματος με το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητος, την αξία του πράγματος χωρίς το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητος και το συμφωνημένο τίμημα της πώλησης, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχετικό υπολογισμό της μείωσης του τιμήματος. Ο υπολογισμός είναι απλός όταν το συμφωνηθέν τίμημα συμπίπτει με την αγοραστική αξία του πράγματος.  Στην προκειμένη περίπτωση το τίμημα μειώνεται κατά την διαφορά μεταξύ της αγοραστικής αξίας του πράγματος χωρίς το ελάττωμα και της αγοραστικής αξίας με το ελάττωμα. Δυσχέρειες  ανακύπτουν στην  περίπτωση, που το συμφωνηθέν τίμημα δεν συμπίπτει με την αγοραστική αξία του πράγματος. Για την περίπτωση αυτή έχει επικρατήσει η μέθοδος του σχετικού υπολογισμού. Κατ' αυτήν εκτιμάται πρώτα η κατά τον χρόνο κατάρτισης της πώλησης αξία του πράγματος με το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, έπειτα η πραγματική αξία αυτού χωρίς το ελάττωμα ή με την συνομολογημένη ιδιότητα και κατά την αναλογία που θα προκύψει μεταξύ των δυο εκτιμήσεων μειώνεται το συμφωνημένο τίμημα. Η μέθοδος αυτή που έχει σαν βάση το συμφωνημένο τίμημα και την εξεύρεση του μειωμένου τιμήματος, χρησιμοποιεί σαν βοηθητικά μεγέθη την πραγματική αγοραία αξία αυτού μετά την μείωση που υφίσταται τούτο από το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος χ= Σ Χ Ε/Α, όπου χ το ζητούμενο μειωμένο τίμημα, Σ το συμφωνημένο τίμημα, Ε η αξία του πράγματος με το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας και Α η πραγματική αγοραστική αξία του πράγματος, χωρίς το ελάττωμα ή με την συνομολογημένη ιδιότητα (Εφ. Αθ. 6884/ 2002, Ελ. Δ/νη 44, 245 Ειρ. Νικ. 20/2005 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Αστικός Κώδικας I. Καράκωστα, άρθρο 540 περ. 23-24).

Με την κρινόμενη αγωγή, που φέρεται προς συζήτηση με την από 30-5-2014 κλήση, εκθέτει ο ενάγων ότι την 9/4/2012 συνήψε σύμβαση με την εναγομένη, από την οποία αγόρασε το εις την αγωγή περιγραφόμενο αυτοκίνητο αντί τιμήματος 7.900,00 Ευρώ, το οποίο εξόφλησε την 11-4-2012, οπότε και ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του αυτοκίνητου, για το οποίο η εναγομένη τον είχε διαβεβαιώσει ότι είχε διανύσει 57.169 χιλ., ότι έφερε συναγερμό και ότι ήταν ατρακάριστοΟτι μετά από λίγες ημέρες πληροφορήθηκε από εξουσιοδοτημένο  συνεργείο της SKODA ότι το αυτοκίνητο είχε διανύσει πριν πωληθεί στον ενάγοντα τουλάχιστον 90.000 χιλ. και τα χιλιόμετρα είχαν διορθωθεί στο βιβλίο σέρβις. Οτι στην συνέχεια εμφανίστηκαν τα πραγματικά ελαττώματα που περιγράφονται αναλυτικά στην αγωγή, για την αποκατάσταση των οποίων κατέβαλε το συνολικό ποσό των 1,517,95 Ε. Ενώ ώχλησε την εναγομένη και μέσω της από … αναφοράς που υπέβαλε στον Συνήγορο του Καταναλωτή, η εναγομένη ουδόλως απάντησε. Ότι στην συνέχεια ανέθεσε σε ορκωτό πραγματογνώμονα τη λεπτομερή εξέταση του αυτοκινήτου, από την οποία προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν τρακαρισμένο, ότι δεν είχε συναγερμό (αλλά immobilizer), ότι είχε πειραχτεί ο χιλιομετρητής του και ότι για να γίνει ασφαλές το αυτοκίνητο πρέπει να αντικατασταθούν τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην αγωγή, για τα οποία απαιτείται να καταβληθεί το συνολικό ποσό των 3.743,42 όπωςαναλύεται στην αγωγήκαι συνεπώς το αυτοκίνητο υστερεί κατά 40% της αγοραστικής του αξίας, η οποία κυμαινόταν στα 7.500,00Ότι ηεναγομένη ως εταιρεία ειδικευμένη στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτωνόφειλε να γνωρίζει ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε τις συνομολογηθείσεςιδιότητες και δεν ήταν ατρακάριστο, χωρίς πραγματικά ελαττώματα, είτε ελέγχοντας το προς πώληση αυτοκίνητο, είτε  γνωρίζοντας στα πόσα χιλιόμετρα πραγματοποιείται συγκεκριμένο είδος σέρβις, αλλά προκειμένου να καταστήσει δελεαστική την πώληση του αυτοκινήτου σιωπηρώς αποδέχτηκε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα ότι ούτε η περιγραφή που έγινε από τον πωλητή στον χώρο σύναψης της δικαιοπραξίας, αλλά ούτε και η διαφήμιση στον επίσημο ιστότοπο της εναγομένης να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να έχει την ποιότητα που ευλόγως προσδοκούσε. Ότι μετά ταύτα δικαιούται να ζητήσει την  μείωση της αγοραίας  αξίας του αυτοκινήτου κατά  40%,  δηλαδή 7.500,00 (αγοραία αξία αυτοκινήτου) x 40% = 3.000  και αφετέρου αποζημίωση για την ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση μείωσης του τιμήματος το ποσό των 1.517,95  πουδαπάνησε για την διόρθωση των ελαττωμάτωνπλέον ποσού 61,50  για την καταβληθείσα από αυτόν αμοιβή του πραγματογνώμονα και εν όλω τοποσό των 4.579,45  πλέον ποσού 2.000,00  ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη από την επιδειχθείσα σε βάρος του παράνομη και αντίθετη στα χρηστά ήθη συμπεριφορά της εναγομένης. Ζητεί για τους λόγους αυτούς να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 6.579,45 συνολικώς (3.000 + 1517,95 + 61,50 - 2.000 για χρ.ικ.) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην δικαστική δαπάνη του ενάγοντα. Η με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα αγωγή, που φέρεται αρμόδια   και παραδεκτά προς συζήτηση στο παρόν δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 14 § 1α και 25§ 2Κ.Πολ.Δικ., κατά την τακτική διαδικασία, και είναι επαρκώς ορισμένη, στην οποία παραδεκτά σωρεύεται η αγωγή μείωσης του τιμήματος  με την αγωγή καταβολής αποζημίωσης για την ζημία, που δεν καλύπτεται από την άσκηση του δικαιώματος μείωσης του τιμήματος, καθώς και καταβολής χρηματικής ικανοποίησης που στηρίζεται στην αδικοπραξία, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 513, 534, 535, 537, 540, 543, 914, 932, 345-346 του ΑΚ, 907, 908 και 176 του Κ.Πολ.Δικ. Επομένως, εφ' όσον έχει καταβληθεί το ανάλογο δικαστικό ένσημο μετά των υπέρ τρίτων αναλογιών και η προεισπρακτέα δικηγορική αμοιβή, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες στο ακροατήριο καταθέσεις των μαρτύρων που προσκόμισαν οι διάδικοι (ένας από κάθε πλευρά), που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, και τα έγγραφα του επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα εξής: Ο ενάγων έχοντας δει στην ιστοσελίδα της εναγομένης, που ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, διαφήμιση για πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου εργοστασίου SKODA ….με έτος κυκλοφορίας το 2007, 105 ίππων, χρώματος ……., που είχε διανύσει 57.000 χιλ. και διέθετε μεταξύ άλλων και συναγερμό, αντί τιμήματος 7.900,00επισκέφθηκε την 9-4-2012 το κατάστημα της εναγομένηςΕκεί ο υπεύθυνος τουκαταστήματος διαβεβαίωσε τον ενάγοντα ότι το ως άνω αυτοκίνητο έχει διανύσει 57,169 χιλ., δεν έχει υποστεί τρακάρισμα, ότι μεταξύ άλλων διαθέτει και συναγερμό. Ο ενάγων πείσθηκε από τις διαβεβαιώσεις της εναγομένης και συμφώνησε να αγοράσει το παραπάνω αυτοκίνητο, γι’' αυτό έδωσε αυθημερόν προκαταβολή 500,00 E. Την επόμενη ημέρα ο ενάγων επισκέφθηκε πάλι το κατάστημα της εναγομένης και έδωσε έναντι του τιμήματος ποσό 4,000,00 Eκαθόσον τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν ακόμη κάποιοι έλεγχοι στο αυτοκίνητο και ότι θα περάσει από ιδιωτικό ΚΤΕΟαπό το οποίοκαι πέρασε πράγματι το αυτοκίνητο (βλ. από 10-4-2012 δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος της που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων). Την 11-4-2012 ο ενάγων εξόφλησε το αυτοκίνητο για την αγορά, του οποίου δεν δόθηκε εξοφλητική απόδειξη για όλο το ποσό που κατεβλήθη, πλην όμως δεν αρνείται η εναγομένη ότι το τίμημα του αυτοκινήτου ανήλθε σε 7.900,00 EΜετά από μία εβδομάδα από την αγορά του αυτοκινήτουεπειδήεμφανίσθηκε υγρασία στην τάπα του λαδιούμετέφερε ο ενάγων το αυτοκίνητο που αγόρασε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Skoda  για έλεγχο. Εκεί τον πληροφόρησαν ότι το αυτοκίνητο είχε διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα από τα αναγραφόμενα στο επικαλούμενο και προσαγόμενο αντίγραφο του βιβλίου σέρβις, στο οποίο εμφανίζεται να έχει γίνει αλλαγή οδοντωτού ιμάντα, ο έλεγχος του οποίου προτείνεται από την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου στα 90.000 χιλιόμετρα. Έπειτα από περαιτέρω έρευνα του ενάγοντα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τον διαβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο του είχε διανύσει τουλάχιστον 90.000 χιλ. και είχε τρακάρει ενόσω ο ίδιος το οδηγούσε. Στην συνέχεια, εμφανίσθηκαν πραγματικά ελαττώματα στο ως άνω αυτοκίνητο, για την αποκατάσταση των οποίων ο ενάγων δαπάνησε τα εξής ποσά: 1) ποσό 246,00  μετά του ΦΠΑ για τηναντικατάσταση αμπραγιάζ (Βλ... απόδειξη της ΟΕ ..., 2) ποσό 55,35  για αντικατάσταση μοτέρ A/C πλήρωση φρέον και καθαρισμό τουκυκλώματος (βλμε αριθμό ... απόδειξη ..., 3) ποσό 516,60  με το ΦΠΑ για μοτέρ compreser A/C (βλμε αριθμό ... τιμολόγιο του ..., 4) ποσό215,25  για αλλαγή κομπρεσέρκαθαρισμό κυκλώματος, αλλαγή ψυγείου A/C- εκτονωτική γέμισμα φρέον (βλ. με αριθμό Α … απόδειξη της ΑΕ SKODA και 5) ποσό 484,75  για υγρό καθαρισμού του κυκλώματος condenser oct. 5, βαλβίδα διαστολής A/C octτσιμούχα ψυγείου A/C octaλαστιχάκια A/Coctλαστιχάκια A/C 23,8x2.4, λαστιχάκια A/C oct και φρέον (βλ. με αριθμ.… ... απόδειξη της… ... Δηλαδή ο ενάγων για τις ως άνω εργασίες δαπάνησε το συνολικό ποσό των 1.517,95  που αφορά θετική ζημία του ενάγονταΟ ενάγων διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων και για τα ελαττώματα που εμφάνισε το αυτοκίνητο στην εναγομένη, επίσης απέστειλε την από …..., αναφορά του στον συνήγορο του καταναλωτή, πλην όμως η εναγομένη αδιαφόρησε. Μετά ταύτα, ο ενάγων ανέθεσε στον πραγματογνώμονα …..., εξετάσει λεπτομερώς το αυτοκίνητο. Πράγματι, ο ως άνω πραγματογνώμων παρουσία τεχνικών της SKODA προέβηκε στον έλεγχο του αυτοκινήτου που αγόρασε ο ενάγων από την εναγομένη, από τον οποίο προέκυψε ότι το αυτοκίνητο έχει τρακάρει μπροστά και ότι η επισκευή που έχει γίνει είναι τελείως πρόχειρη. Ότι είναι σπασμένος ο προφυλακτήρας, η βάση του ψυγείου νερού, η μετώπη είναι στραβωμένη, η τραβέρσα πρόχειρα επισκευασμένη, το καπό κακοφτιαγμένο και η μάσκα πρόχειρα επισκευασμένη. Ότι έχει αλλαχθεί το εμπρόσθιο αριστερό φτερό, ο φανός και ο φανός ομίχλης, έχει δε επισκευασθεί το οπίσθιο αριστερό φτερό, ο θόλος και η πόρτα, ενώ το μουαγέ, το ρουλεμάν, το ακρόμπαρο και το ΖΑΜΦΟΡ του εμπρόσθιου αριστερού τροχού έχουν αλλαχθεί και τα ανταλλακτικά που έχουν μπει είναι  μεταχειρισμένα. Επίσης, διαπιστώθηκε  ότι υπήρχε βλάβη στα όργανα καντράν, ύστερα από σύνδεση με τον υπολογιστή, και βλάβη στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το αυτοκίνητο δεν φέρει συναγερμό, ότι ο ιμάντας χρονισμού του κινητήρα είναι αλλαγμένος, ενώ βάσει των χιλιομέτρων που έγραφαν τα όργανα του αυτοκινήτου δεν έπρεπε να αλλαχθεί, και ο ιμάντας αυτός δεν είναι της αντιπροσωπείας αλλά του εμπορίου και ότι η αγοραία αξία του αυτοκινήτου κυμαίνεται στα 7.500,00  χωρίς τα ελαττώματα και λόγω των ζημιών έχει μειωθεί η αγοραστική του αξία κατά 40% και ότι για την αποκατάσταση των παραπάνω ελαττωμάτων θα απαιτηθεί το συνολικό ποσό των 3.400,00 Eόπως αναλύεται στην αγωγή (βλαπό  19-11-2012 έκθεση  πραγματογνωμοσύνης του…).

Η εναγομένη ευθύνεται από την σύμβαση για την έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων του επίδικου αυτοκινήτου σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα, την έλλειψη συναγερμού και ότι το αυτοκίνητο είχε υποστεί τρακάρισμα, που διαπιστώθηκαν εντός εξαμήνου και, συνεπώς, τεκμαίρεται ότι υπήρχαν κατά την παράδοση (537§1 Α.Κ.), η οποία ευθύνη είναι αντικειμενική και πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει η εναγομένη στον ενάγοντα για την μείωση του τιμήματος το ποσό των 3,000,00 για το οποίο νόμιμα και έγκυρα ασκεί την αγωγή ο ενάγων και το οποίο προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Χ - Σ Χ Ε/Λ, δηλαδή 7.900 Χ 4,500 (7.500 Χ 40%): 7.500,00 - 4.740,00  και επομένωςτο ακριβές ύψος του ποσού κατά το οποίομειώθηκε λόγω των παραπάνω ελλείψεων του αυτοκινήτου η αγοραστική του αξίαανέρχεται για την ακρίβεια σε 3.160,00 (7.900-4.740)περιοριζόμενο στο ποσό των 3.000,00  που ζητεί ο ενάγωνγενομένου δεκτού του κονδυλίου μείωσης της τιμής του αυτοκινήτουτο οποίο ποσόπρέπει να καταβληθεί σωρευτικά με την αποζημίωση που αφορά την θετική ζημία του ενάγοντα ποσού 1.517,95  για την αποκατάσταση τωνελαττωμάτων στα οποία προέβηκεπλέον ποσού 61,50  για την αμοιβή του πραγματογνώμοναΗ εναγομένη που υποχρεούτο σύμφωνα με την καλήπίστη και τα συναλλακτικά ήθη (288 ΑΚνα ελέγξει αν πράγματι το πωλούμενο αυτοκίνητο είχε διανύσει 57.169 χιλ., διαβεβαίωσε τον ενάγοντα ότι η ένδειξη του χιλιομετρητή είναι αληθής, ενώ γνώριζε ότι τούτο δεν είναι αληθές, διότι από το βιβλίο σέρβις του αυτοκινήτου προέκυπτε ότι έχει γίνει αλλαγή οδοντωτού ιμάντα που γίνεται στα 90.000 χιλ., όπως αναγράφεται σ' αυτό, και με την συμπεριφορά της αυτή, που αποτελεί εκτός από αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης και αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 σε συνδυασμό με το 147 του ΑΚ, έπεισε τον ενάγοντα να προβεί στην αγορά του αυτοκινήτου, το οποίο δεν θα αγόραζε αν γνώριζε τα χιλιόμετρα που είχε πράγματι διανύσει. Εξαιτίας δε αυτής της υπαίτιας συμπεριφοράς ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας εκτιμώμενων των συνθηκών και των συνεπειών του αδικήματος και της κοινωνικοοικονομικής θέσης των διαδίκων πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα χρηματική ικανοποίηση πεντακοσίων ευρώ (500,00).

Επομένως, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν ουσιαστικά βάσιμη κατά ένα μέρος και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 5.079,45   νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγήςαπορριπτόμενου ως αβάσιμου του ισχυρισμούτης εναγομένης ότι ο ενάγων γνώριζε τις φθορές του αυτοκινήτουΌσον αφορά το αίτημα κήρυξης της   απόφασης προσωρινά εκτελεστής κρίνεται απορριπτέο, διότι δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προς τούτο. Τέλος, η εναγομένη πρέπει να καταδικασθεί στην εν μέρει δικαστική δαπάνη του ενάγοντα (178§1 Κ.Πολ.Δικ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται κατά ένα μέρος την κρινομένη αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (5.079,45)νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

Καταδικάζει την εναγομένη στην εν μέρει δικαστική δαπάνη του ενάγοντα που ορίζει σε διακόσια ευρώ (200,00).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 2015, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

πηγή: dsanet

Σχόλια