Οροφοκτησία - Αυθαίρετες κατασκευές

Οροφοκτησία - Αυθαίρετες κατασκευές
Αριθμός απόφασης: 1228/2016

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ολυμπία Κώστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ιωάννα Βέττου.
Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριο του την 29-9-2016. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ... και 5) ..., οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Βασιλικής Δουλγέρη, η οποία και κατέθεσε προτάσεις.
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) ... και 2) ..., οι οποίες παραστάθηκαν η πρώτη δια και η δεύτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Αντωνιάδη, ο οποίος και κατέθεσε προτάσεις.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 18-9-2013 και με αυξ. αριθμό κατάθεσης 123123/2792/2013 αγωγή τους με αντικείμενο διαφορά από συνιδιοκτησία η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 8-6-2015 και ακολούθως και μετά από αναβολή για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 του ν. 3741/1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι κοινόχρηστα μέρη οικοδομής αποτελούν μέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιμεύουν σε κοινή χρήση όλων των συγκυρίων, όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, η αυλή, οι φωταγωγοί κλπ. Για τον προσδιορισμό των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της οικοδομής λαμβάνονται υπόψη η συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία και οι ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του πιο πάνω Ν. 3741/1929. Αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν δεν ορίζεται τίποτε είτε στην ως άνω συστατική δικαιοπραξία είτε στις ως άνω ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις (ΑΠ 1078/2000 ΕλλΔνη 42, 432). Στην τελευταία περίπτωση, κριτήριο για το χαρακτηρισμό πράγματος ως κοινοκτήτου και κοινοχρήστου είναι ο κατά τη φύση του προορισμός για την εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών με την κοινή από αυτούς χρήση του (ΑΠ 1372/1997 ΕΔΠ 1998, 27, ΕφΑΘ 2931/1999 ΕΔΠ 2000, 126). Αλλωστε, αν ληφθεί υπόψη ότι η θεσπιζόμενη με τα άρθρα 1002 ΑΚ και 1 του ν. 3741/1929 αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή διαμερίσματος ορόφου αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα "superficies solo cedit", που έχει περιληφθεί στο άρθρο 1001 εδ. α' του ΑΚ, οποιοδήποτε μέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε έγκυρα, με τον συστατικό της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόμο, κατ' εφαρμογή του ανωτέρω κανόνα, στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας επί του εδάφους και θεωρείται γι’ αυτό κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του ακινήτου (ΟλΑΠ 23/2000, ΕλλΔνη 42, 58, ΑΠ 1602/2002, ΕλλΔνη 44, 777, ΑΠ 1253/2001, ΕλλΔνη 43,152, ΑΠ 752/2002, ΕλλΔνη 43, 1681, 153, ΑΠ 934/2010 Αρμενόπουλος 2011, σελ. 1835). Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4 παρ. 1, 5 περ. α', 13 του ως άνω ν. 3741/1929, 785, 787, 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι κάθε ιδιοκτήτης ορόφου ή διαμερίσματος οικοδομής, για την οποία έχει συσταθεί εγκύρως οριζόντια ιδιοκτησία, δικαιούται, λόγω της αναγκαίας συγκυριότητας του επί των κοινόχρηστων μερών της οικοδομής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, να κάνει απόλυτη χρήση τούτων, αρκεί να μη βλάπτει τα αντίστοιχα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών και να μη μεταβάλλει τον συνήθη προορισμό των μερών αυτών, εκτός αν, με δεσμευτική γι' αυτόν δικαιοπρακτική ρύθμιση, το δικαίωμα αυτό έχει παραχωρηθεί αποκλειστικώς σε έναν ή ορισμένους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της οικοδομής. 
Ειδικότερα, βλαπτική για τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών είναι η χρήση που εμποδίζει ή δυσχεραίνει υπέρμετρα αυτούς στη χρήση των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους ή και στη σύγχρηση των κοινών μερών, ενώ μεταβολή του συνήθους προορισμού προκαλείται όταν η συγκεκριμένη χρήση αλλοιώνει τον προορισμό των κοινών μερών, που ορίζεται με δικαιοπρακτική ρύθμιση ή σε περίπτωση έλλειψης της, προκύπτει από τη φύση των πραγμάτων και τον σκοπό που αυτά υπηρετούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, στη λειτουργία της οροφοκτησίας, καθώς και από τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης. Οι, πέρα από τους άνω όρους, ενέργειες επί των κοινόχρηστων μερών της οικοδομής μπορούν να επέλθουν μόνο με κοινή απόφαση των συνιδιοκτητών (ΑΠ 357/2006, ΕΔικΠολ 2006, 20, ΑΠ 827/2005, ΕλλΔνη 2006, 178, ΑΠ 463/2003, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 185/2003, ΕλλΔνη 2003, 778). Μεταβολή ή προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής νοείται ειδικότερα η βελτίωση που αποβλέπει στην αποδοτικότερη χρήση του κοινού με τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων υπέρ όλων κατ' αρχήν των συνιδιοκτητών, αν δε αυτή (βελτίωση) αφορά έναν ή μερικούς μόνον από τους συνιδιοκτήτες, πρέπει να μην καθιστά χειρότερη τη θέση των λοιπών.
 Το αν οι παραπάνω μεταβολές των κοινών μερών είναι επιτρεπτές ή όχι με την παραπάνω έννοια, κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της οροφοκτησίας, τις επιμέρους ανάγκες των διαιρετών ιδιοκτησιών και τον σκοπό που εξυπηρετεί το κοινό μέρος που υφίσταται τη μεταβολή στη λειτουργία της όλης συνιδιοκτησίας (ΑΠ 357/2006, ΕλλΔνη 47, 819, ΑΠ 827/2005, ΕλλΔνη 47, 178, ΑΠ 36/2005 ΕλλΔνη 46, 1463, ΑΠ 185/2003, ΕλλΔνη 44, 778, ΑΠ 861/1994 ΕλλΔνη 37, 138). Περαιτέρω και επί διαιρεμένης κυριότητας επί αυτοτελών οικοδομών, ορόφων ή διαμερισμάτων τούτων, που ανεγείρονται επί ενιαίου οικοπέδου, το έδαφος των οικοδομών, αλλά και ο ακάλυπτος χώρος (αυλή, πρασιά, κήπος, προκήπιο, έδαφος φωταγωγού) είναι αναγκαίως εκ του νόμου κοινό, για όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών οικοδομημάτων, ορόφων αυτών κλπ, έστω και αν μερικοί απ' αυτούς δεν εξυπηρετούνται δια τούτων (ΑΠ Ολ 380/1977, ΝοΒ 25,1337, ΑΠ 463/2003, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 419/1985, ΝοΒ 34,188). 
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δη των άρθρων 1, 2 παρ.1, 3 παρ. 1 και 2, 4 παρ.1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους με τις οποίες ορίζεται ότι οι συνιδιοκτήτες κοινής οικοδομής μπορούν ελεύθερα να ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όχι μόνο ως προς τα αναγκαίως αδιαίρετα πράγματα, αλλά και ως προς τις διαιρεμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και μάλιστα κατά παρέκκλιση από τις ενδοτικού χαρακτήρα διατάξεις του εν λόγω νόμου και του ΑΚ προκύπτει ότι αν με όρο του κανονισμού της πολυκατοικίας που έχει νομότυπα συσταθεί απαγορεύεται ορισμένη χρήση των διαμερισμάτων ή των κοινών μερών της οικοδομής η απαγόρευση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν από την απαγορευμένη ενέργεια δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων ιδιοκτησιών, ούτε μειώνεται η ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος (βλ. ΑΠ 179/1980, ΝοΒ 28, 1472, ΑΠ 732/1989, Ισοκράτης ΤΝΠ-ΔΣΑ, όπου επίσης αναφέρεται και ότι η κατάργηση της απαγόρευσης που συμφωνήθηκε με τον κανονισμό δεν επέρχεται από μόνο το λόγο ότι μεταβλήθηκαν ή έπαυσαν οι προϋποθέσεις οι οποίες υπαγόρευσαν αυτή την απαγόρευση, ούτε δε με την προηγούμενη παράβαση του κανονισμού από κάποιο συνιδιοκτήτη). Σε περίπτωση που κάποιος συνιδιοκτήτης προσβάλλεται στην χρήση των κοινών πραγμάτων δύναται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον (ΑΠ 115/2003, ΤΝΠ Νόμος), δικαίωμα που στην περίπτωση αυτή ασκείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου (ΑΠ 40/2007, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 463/2003, ΤΝΠ Νόμος).
 Ετσι, η «χρήση», με την οποία βλάπτονται τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ή και επέρχεται μεταβολή του συνήθους προορισμού των κοινών μερών, είναι αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση της οποίας από το δικαστήριο της ουσίας υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Εξάλλου, κάθε ιδιοκτήτης, εφόσον βλάπτεται από μια τέτοια χρήση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. (ΑΠ 357/2006, ο.π). Ενόψει δε του ειδικού χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων του ν. 3741/1929 και του ν.δ. 1024/1971, η θέσπιση των οποίων έχει υπαγορευθεί από την ιδιαιτερότητα του θεσμού της οριζόντιας (και κάθετης) ιδιοκτησίας, είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ευθείας ή αναλογικής εφαρμογής των γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη σύσταση δουλειών με χρησικτησία και την κατάργηση τους με αχρησία. Δεν μπορεί έτσι κανένας από τους δικαιούχους των επί μέρους ιδιοκτησιών να αποκτήσει με χρησικτησία δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως ή συγχρήσεως των κοινόκτητων μερών, ούτε να απωλέσει με αχρησία ένα τέτοιο δικαίωμα, που έχει αποκτήσει σ' αυτά κατά τους όρους των ειρημένων διατάξεων (ΑΠ 1734/2011, δημοσίευση Nomos), ενώ οι αξιώσεις των ιδιοκτητών οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών κατά το Ν. 3741/1929 και το ΝΔ 1024/1971 εναντίον αλλήλων για την προστασία της συγκυριότητας τους επί των κοινών μερών δεν υπόκεινται σε παραγραφή (ΑΠ 1096/2015, δημοσίευση Nomos, ΑΠ 1620/1983,ΝοΒ 32, 1365, ΑΠ 121/1993, ΝοΒ 42, 384).

Με την κρινόμενη αγωγή και κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της οι ενάγοντες εκθέτουν ότι, αυτοί και η πρώτη εναγομένη τυγχάνουν συνιδιοκτήτες της ευρισκόμενης στο Χαλάνδρι και επί της οδού ... πολυκατοικίας. Ότι δυνάμει της με αριθμό .../30-11-1972 πράξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας που συνετάγη ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., η οποία μεταγράφηκε νόμιμα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με νομίμως μεταγραφέν συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνεστήθη ιδιοκτησία κατ' ορόφους κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3741/1929 και καταρτίσθηκε κανονισμός πολυκατοικίας. Ότι ο καθένας εξ'αυτών έχει στην ιδιοκτησία του τις αναλυτικώς αναφερόμενες στην αγωγή οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα και αποθήκες) της πολυκατοικίας αυτής και ότι η πρώτη εναγομένη δυνάμει του με αριθμό .../3-7-2003 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα, τυγχάνει κυρία της οριζόντιας ιδιοκτησίας του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας αυτής και της υπό στοιχεία Υ-7 αποθήκης του ημιυπόγειου, αναλυτικώς περιγραφόμενες στην αγωγή, τις οποίες χρησιμοποιεί η δεύτερη εναγομένη μητέρα της. Ότι αμέσως μετά την ως άνω αγορά οι εναγόμενες προέβησαν σε πλήθος εσωτερικών διαρρυθμίσεων και επισκευών στις ιδιοκτησίες τους, χωρίς να αντιληφθεί κανείς εκ των συνιδιοκτητών σε τι συνίστατο αυτές και ότι μόλις το 2011 διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε αυθαίρετη και ανεπίτρεπτη από τις πολεοδομικές διατάξεις και τον κανονισμό της πολυκατοικίας καθαίρεση εσωτερικών τοίχων αλλά και σε καθαίρεση εξωτερικού κοινόχρηστου τοίχου. Ότι αν και με απόφαση της συνιδιοκτησίας ληφθείσα κατ' απόλυτη πλειοψηφία οι ίδιοι και άλλοι ιδιοκτήτες της οικοδομής προέβησαν σε ενέργειες για τη νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων κοινοχρήστων τμημάτων της πολυκατοικίας με το Ν. 4014/2011, η δεύτερη εναγομένη, αρνείται να αφήσει τους αρμόδιους υπαλλήλους της πολεοδομίας να προβούν σε καταγραφή των αυθαιρεσιών εντός του διαμερίσματος της, ώστε να νομιμοποιηθούν και αυτές. Ότι επίσης η δεύτερη εναγομένη παράνομα έχει παρκάρει μόνιμα από το έτος 2003 το αυτοκίνητο της μάρκας Zastava με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΕ ... στην είσοδο της κοινόχρηστης ράμπας της πολυκατοικίας, η οποία οδηγεί στον ακάλυπτο χώρο που βρίσκονται οι αποθήκες, η οποία δημιουργήθηκε εκ κατασκευής της πολυκατοικίας προκειμένου να έχει πρόσβαση το αυτοκίνητο της ΔΕΗ στην περίπτωση που θέλει να περάσει την ιδιοκτησία της (δυνητικός υποσταθμός), ήτοι στον με αριθμό Υ-6 υπόγειο χώρο. Ότι με την ενέργεια της αυτή έχει καταργήσει τόσο την είσοδο της ΔΕΗ όσο και την πρόσβαση στην πολυκατοικία ενός οχήματος σε περίπτωση ανάγκης, ενώ στερεί τη χρήση του χώρου αυτού από όλους τους συνιδιοκτήτες και τη δυνατότητα της προσωρινής στάθμευσης τους για την φόρτωση - εκφόρτωση αντικειμένων εκ μέρους τους. Ότι η δεύτερη εναγομένη κατά παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας και με διακινδύνευση τη στατικότητά της έχει τοποθετήσει τεράστια βαρέλια - με φυτά/δενδρύλια και στις δύο βεράντες της, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος κατάρρευσης των μπαλκονιών εκ του βάρους τους. Ότι επίσης εξαιτίας του ποτίσματος των φυτών εντός των βαρελιών εμφανίσθηκε υγρασία στους εξώστες της πολυκατοικίας και διάβρωση τους. Επίσης ότι η εναγομένη έχει απαγορεύσει στον κηπουρό της οικοδομής να κλαδεύει το φυτό «γιούκα» που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο, με το πρόσχημα ότι είναι δέντρο και απαγορεύεται η κοπή του. Ότι συνεπεία των ενεργειών της αυτών έχει δημιουργηθεί μία «ζούγκλα» από φυτά στον εξώστη της, ενώ ο κορμός του γιούκα ακουμπά πάνω στα μπαλκόνια και είναι εύκολο να αναρριχηθεί και επίδοξος κακοποιός. Ότι για όλα τα ανωτέρω έχει συνεδριάσει και έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας και έχουν γίνει οι ανάλογες συστάσεις στην δεύτερη εναγομένη, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί. Επικαλούμενοι ότι η δεύτερη εναγομένη με την ανοχή της πρώτης με τον τρόπο αυτό προσβάλλουν τα εκ της οριζοντίου ιδιοκτησίας δικαιώματα τους, ζητούν να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενες έχουν διαπράξει παράβαση του κανονισμού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της πολυκατοικίας, να διαταχθεί η οριστική άρση και παράλειψη των ως άνω προσβολών και να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να επιτρέψουν την είσοδο των αρμοδίων οργάνων της Πολεοδομίας εντός του διαμερίσματος ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης, ώστε να ελεγχθεί η στατικότητά του κτιρίου από τις καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. Επίσης ζητούν να διαταχθεί οριστικά η απομάκρυνση του ως άνω αυτοκινήτου της δεύτερης εναγομένης, άλλως να επιτραπεί στη συνιδιοκτησία η απομάκρυνση του με γερανό, με προκαταβολή της σχετικής δαπάνης των 400 ευρώ, να διαταχθεί η αφαίρεση των υπέρβαρων βαρελιών από τους εξώστες και να παύσει η τοποθέτηση υπέρβαρων αντικειμένων σε αυτούς, καθώς και να απέχουν οι εναγόμενες από οιαδήποτε ενέργεια παρεμπόδισης του κλαδέματος των φυτών γιούκα από τον κηπουρό. Τέλος ζητούν να απειληθεί σε βάρος των εναγομένων προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε μία ξεχωριστά από τις παραβάσεις των υποχρεώσεων τους, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Η αγωγή με αυτό το περιεχόμενο και αιτητικό, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 17 παρ. 3, 29 παρ.1 ΚΠολΔ και 3 παρ.1 και 5 του Ν. 3741/1929 κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολΔ), αφού πρόκειται για αμφισβήτηση αναφορικά με έννομη σχέση οριζοντίου ιδιοκτησίας και παραδεκτώς ασκείται από ορισμένους εκ των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, οι οποίοι νομιμοποιούνται ενεργητικά για την άσκηση της, μη απαιτούμενης της άσκησης της από τη διαχείριση της οικοδομής ή από όλους της συνιδιοκτήτες αυτής, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν ενιστάμενες οι εναγόμενες. Περαιτέρω η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ.1, 3, 4, 13, 14 ν. 3741/1929, 54 ΕισΝΑΚ, 361, 1000, 1002, 1117 ΑΚ και 176, 191 παρ.1, 189 παρ.1, 907, 908 παρ. 1, 945 παρ.1, 946 και 947 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Οι εναγόμενες με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, η οποία καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου, η οποία επαναλήφθηκε με τις προτάσεις τους, αμυνόμενες κατά της αγωγής υπέβαλαν ένσταση παραγραφής του δικαιώματος των εναγόντων, ισχυριζόμενες ότι όλες οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις του διαμερίσματος πραγματοποιήθηκαν από την δεύτερη από αυτές κατά το έτος 2003, ότι η στάθμευση του αυτοκινήτου της πραγματοποιήθηκε το έτος 2005, ενώ οι αυθαιρεσίες του διαμερίσματος έχουν γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία το έτος 1972 καθώς και ότι τα φυτά γιούκα προϋπήρχαν της εγκαταστάσεως της στο διαμέρισμα. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως μη νόμιμη, καθόσον με βάση και τα ανωτέρω αναφερθέντα στην οικεία νομική σκέψη οι αξιώσεις του κυρίου για την προστασία της κυριότητας ή συγκυριότητας του επί των κοινοκτήτων-κοινοχρήστων χώρων της οικοδομής στην οποία βρίσκεται η αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία του, που έχουν νόμιμη θεμελίωση στις σχετικές περί οριζοντίου ιδιοκτησίας διατάξεις δεν υπόκεινται σε παραγραφή. Περαιτέρω οι εναγόμενες ισχυρίσθηκαν ότι η κρινόμενη αγωγή τυγχάνει όλως καταχρηστική αφού ως προς το θέμα των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των βαρελιών με τα φυτά που υφίστανται 13 έτη τώρα, ουδέποτε δημιουργήθηκε οιοδήποτε πρόβλημα, είτε υγρασίας είτε στατικότητας, ότι όλοι οι συνιδιοκτήτες έχουν αυθαιρέτως τροποποιήσει την εξωτερική όψη του κτιρίου και ότι ο πραγματικός λόγος ως προς το ζήτημα της στάθμευσης του οχήματος της δεύτερης από αυτούς τυγχάνει η επιθυμία των εναγόντων για δημιουργία θέσης στάθμευσης εντός του ακαλύπτου χώρου της οικοδομής. Οι ισχυρισμοί της ωστόσο αυτοί και αληθείς υποτιθέμενοι δεν αρκούν για να καταστήσουν την άσκηση της κρινόμενης αγωγής καταχρηστική και τούτο διότι, εφόσον ήθελε αποδειχθεί ότι η εναγομένη προέβη σε παραβιάσεις των όρων του κανονισμού δεν απαιτείται ως αναφέρεται στην οικεία νομική σκέψη η παραβίαση αυτή να έχει δυσμενείς συνέπειες στη συνιδιοκτησία ή να μειώνει την ασφάλεια του οικοδομήματος, ενώ το γεγονός ότι και άλλοι συνιδιοκτήτες έχουν προβεί σε αυθαίρετες ενέργειες ουδεμία επίσης επιρροή έχει στην εκδίκαση της κρινόμενης αγωγής αφού ουδόλως δύναται να καταστήσει αυτή καταχρηστική. Κατά τα λοιπά οι εναγόμενες επικαλούνται και άλλα περιστατικά, τα οποία καθιστούν την κρινόμενη αγωγή καταχρηστική, ισχυρισμός ο οποίος συνιστά ένσταση στηριζόμενη στο άρθρο 281 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την κατάθεση των μαρτύρων απόδειξης των διαδίκων, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και διαλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου, από την προσκομισθείσα με αριθμό 1216/3-4-2013 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα ..., ληφθείσα ενώπιον της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου ..., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε άλλη δίκη (ασφαλιστικών μέτρων) μεταξύ των διαδίκων και η οποία λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο ως δικαστικό τεκμήριο, όπως και οι προσκομισθείσες αποφάσεις άλλων δικαστηρίων σε δίκες μεταξύ των διαδίκων και τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης τους, από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε (αρθρ. 444 παρ.3, 448 παρ.2 και 457 παρ.4 ΚΠολΔ), από τις ομολογίες των διαδίκων (αρθρ. 261, 352 παρ.1 ΚΠοΛΔ), οι οποίες διαλαμβάνονται στις προτάσεις τους και για τις οποίες γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω, και από όλα τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν με επίκληση, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη, είτε ως τεκμήρια, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Οι ενάγοντες τυγχάνουν συνιδιοκτήτες μίας πολυκατοικίας επί της οδού ... στο Χαλάνδρι, η οποία υπήχθη σε καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας δυνάμει της με αριθμό .../30-11-1972 πράξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου στον τόμο ... με αυξ. αριθμό ..., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό .../1974 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε στα οικεία βιβλία μεταγραφών στον τόμο ΣΙ Γ με αριθμό ... και για την οποία καταρτίσθηκε και κανονισμός. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Iον του ως άνω κανονισμού ορίσθηκε ότι: Κοινόκτητοι χώροι και μέρη της πολυκατοικίας είναι τα εξής: Ότι όλον οικόπεδον ως ανωτέρω περιεγράφη, είτε καλύπτεται τούτο υπό της οικοδομής, είτε όχι, ή είσοδος, το κλιμακοστάσιον, και τα πλατύσκαλα, οι διάδρομοι, ή ταράτσας, το λεβητοστάσιο μετά των μηχανημάτων του, οι χώροι εγκαταστάσεως, το μηχανοστάσιον ανελκυστήρος, η εγκατάστασις και ο ανελκυστήρ, αι εγκαταστάσεις παροχετεύσεως ύδατος, αποχετεύσεως, ακαθάρτων υγρών και ομβρίων υδάτων, αι υπόνομοι, βόθροι, κεντρικαί εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως, οι εξωτερικοί τοίχοι της πολυκατοικίας, αι θεμελιώσεις, οι φωταγωγοί, ο ακάλυπτος χώρος και παν έτερον εν γένει μέρος ή χώρος της συνιδιοκτησίας, όπερ θεωρείται κοινόκτητον ή κοινόχρηστον εκ του νόμου ή κατά την κοινήν πείραν, εφόσον δι' αυτών εξυπηρετείται η πολυκατοικία και παν έτερον έχει άμεσον σχέσιν προς την όλην αρμονίαν και εμφάνισιν της πολυκατοικίας. Ουδεμία μετατροπή, αφαίρεσις ή προσθήκη επιτρέπεται επί των ως άνω κοινοκτήτων μερών ή χωρών». Περαιτέρω στο άρθρο 5 του ιδίου κανονισμού ορίζεται ότι «Ο οροφοκτήτης έχει επί της οριζοντίου ιδιοκτησίας του πάντα τα εις τον απόλυτον κύριον ανήκοντα δικαιώματα και δύναται να ασκή ταύτα, εφόσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του Νόμου του παρόντος και δεν θέτει εις κίνδυνον την ασφάλεια των λοιπών διηρημένων ιδιοκτητών και των κοινοκτήτων της όλης πολυκατοικίας. Απαγορεύεται απολύτως η υπό οροφοκτήτου μεταρρύθμισης, μεταβολή και ακόμη απόπειρα μεταβολής ή επισκευής παντός χώρου πράγματος ή εγκαταστάσεως της πολυκατοικίας, άτινα ανήκουσιν κατά κοινήν και αδιαίρετον ιδιοκτησίαν εις τους συνιδιοκτήτας. Μεταβολαί και τροποποιήσεις τούτων γίνονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως Επιτρέπεται η υπό του οροφοκτήτου καθοιονδήποτε τρόπον και κατά την απόλυτον κρίσιν του, η εσωτερική διαρρύθμισης, μεταβολή και επισκευή της ανηκούσης αυτώ αυτοτελούς διηρημένης και ανεξαρτήτου οριζοντίου ιδιοκτησίας του, εφόσον δεν θα θίγωνται τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγματα, χώροι και εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας, η εμφάνισις της πολυκατοιικίας, η στερεότης και ασφάλεια οιουδήποτε τμήματος της, δεν θίγονται τα εκ του νόμου και του παρόντος δικαιώματα των λοιπών οροφοκτητών και υπό την προϋπόθεσιν της τηρήσεως των διατάξεων των ισχυόντων Νόμων και των Αστυνομικών Διατάξεων. Τέλος στο άρθρο 6 του ως άνω κανονισμού με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ Εις ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ» ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «..Εκαστος ιδιοκτήτης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας έχει πάντα τα δικαιώματα του συγκυρίου επί των κοινοκτήτων της πολυκατοικίας, άτινα δέον να ασκούνται συμφώνως προς την χρήσιν, είδος και προορισμόν των κοινοκτήτων, απαγορευομένης της κυκλοφοριακής παρακωλύσεως εις αυτούς (αποθήκευσις, τοποθέτησις ή προσωρινή εναπόθεσις εν αυτοίς αντικείμενων) και της καθ' οιονδήποτε τρόπον καταλήψεως αυτών.... Επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν να τοποθετώνται ολίγαι γλάστραι ανθέων περιωρισμένου βάρους, μόνο εντός των εξωστών και να εξασφαλίζεται πλήρως η αποφυγή υγράνσεως της εξωτερικής πρόσοψης της οικοδομής. 
Τέλος με το άρθρο 11° του ως άνω κανονισμού με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ της ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «Τη Διοίκησιν και διαχείρισιν της πολυκατοικίας ασκεί η Γενική Συνέλευσις των οροφοκτητών οι οποίοι συμμετέχουν εις αυτήν είτε αυτοπροσώπως είτε δι' ειδικού αντιπροσώπου βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, έστω και δι' επιστολής. Ο αριθμός των ψήφων είναι 900 και έκαστος οροφοκτήτης έχει τα ως άνω εν τω παρόντι και τω πινάκι αναλογιών αναφερόμενος ψήφους Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως, οσάκις παρίστανται και εκπροσωπούνται τα 540/900 των ψήφων. Εκτός εάν πρόκειται περί θέματος, δι' ο απαιτείται ομοφωνία ή εξαιρετική πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Αι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παραπάνω ψήφων εκτός εάν ο νόμος ή ο παρών κανονισμός απαιτούν εξαιρετική πλειοψηφίαν για την λήψιν απόφασης. Αι κατά τον Νόμον και τον παρόντα κανονισμόν λαμβανόμενοι αποφάσεις είναι έγκυροι και υποχρεωτικοί δια πάντας τους συνιδιοκτήτας». Η προαναφερθείσα πολυκατοικία αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο, τρείς ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα και έχει κτισθεί επί οικοπέδου κατά τους τίτλους κτήσης εμβαδού 1.106,99 τ.μ. ευρισκόμενο στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως εμφανίζεται στο από Μάρτιο 1972 σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονα ..., το οποίο είναι προσαρτημένο στο με αριθμό .../1972 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών .... Οι πρώτος και δεύτερος των εναγόντων τυγχάνουν συγκύριοι ενός διαμερίσματος (οριζόντιας ιδιοκτησίας) του τρίτου ορόφου μετά το ισόγειο της πολυκατοικίας αυτής κατά 65% εξ' αδιαιρέτου ο πρώτος και κατά 35% εξ' αδιαιρέτου η δεύτερη εμβαδού 178 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 110/1000 εξ' αδιαιρέτου, το οποίο απέκτησαν δυνάμει του με αριθμό .../26-1-1987 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο ... και με αριθμό ... του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στον τίτλο κτήσης τους. Επίσης τυγχάνουν συγκύριοι και μίας αποθήκης αποκτηθείσας κατά τα ίδια ποσοστά με τον ίδιο τίτλο, ήτοι οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία Υ-13 του ημιυπόγειου, αποτελούμενη από μία αίθουσα, επιφάνειας 11 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 2/1000 εξ αδιαιρέτου. Η τρίτη ενάγουσα τυγχάνει κυρία ενός διαμερίσματος (οριζόντιας ιδιοκτησίας) του Β ορόφου μετά το ισόγειο της ιδίας πολυκατοικίας, εμβαδού 117 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 74/1000 εξ' αδιαιρέτου την οποία απέκτησε δυνάμει του με αριθμό .../23-5-1973 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο ... και με αυξ. αριθμό ..., όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο συμβόλαιο αυτό. Ο τέταρτος ενάγων τυγχάνει κύριος ενός διαμερίσματος (οριζόντιας ιδιοκτησίας) του ισογείου διαμερίσματος, με στοιχεία 13 του ισογείου ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας εμβαδού 116 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στην όλη οικοδομή 64/1000, το οποίο απέκτησε δυνάμει του με αριθμό .../27-12-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Χαλανδρίου, λαμβάνοντας αριθμό ΚΑΕΚ ..., όπως το διαμέρισμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον ως άνω τίτλο κτήσης του. Η πέμπτη ενάγουσα τυγχάνει κυρία δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι ενός διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας με τα στοιχεία Α-2 85 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στην όλη οικοδομή 52/1000 και μίας αποθήκης με τα στοιχεία Υ-14 του ημιυπόγειου ορόφου, τα οποία απέκτησε δυνάμει του με αριθμό 2..../1-3-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα με αριθμό καταχώρησης .../16-3-2006 στα κτηματολογικά Φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Χαλανδρίου και έλαβε αριθμό ΚΑΕΚ ... και ... Η πρώτη εναγομένη, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος εξωτερικού και κόρη της δεύτερης εναγομένης, απέκτησε δυνάμει του με αριθμό .../3-7-2003 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο ... και με αριθμό ... κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, την με στοιχείο 11 οριζόντια ιδιοκτησία της ιδίας πολυκατοικίας, ήτοι ένα διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, εμφανιζόμενο στο με αριθμ'3 από Οκτώβριο 1972 σχεδιάγραμμα κατόψεως του ισογείου του μηχανικού ..., το οποίο είναι προσαρτημένο στην με αριθμό .../1972 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ..., αποτελούμενο από Χωλ, διάδρομο, λίβινγκ ρούμ, 2 υπνοδωμάτια, δωμάτιο υπηρεσίας, αποθήκη, λουτρό, κουζίνα και WC, επιφάνειας 117 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 65/100 εξ' αδιαιρέτου, το οποίο συνορεύει βορειοανατολικά με πρασιά και πέραν αυτής με την οδό Αγίας Βαρβάρας, με το 12 διαμέρισμα και με φρέαρ ανελκυστήρα, νοτιοδυτικώς με πρασιά, νοτιοανατολικώς με πρασιά και βορειοδυτικώς με Ι-2 διαμέρισμα, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, κλίμακα ανόδου και ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και β) την με στοιχεία Υ-7 οριζόντια ιδιοκτησία του ημιυπόγειου ορόφου, η οποία εμφανίζεται στο με αριθμό 2 από Οκτώβριο του 1972 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Θεοδώρου Ορφανού, εμβαδού 7 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 2/1000. Στο διαμέρισμα αυτό από την ημερομηνία της αγοράς του εγκαταστάθηκε η δεύτερη εναγομένη, η οποία με δική της επιμέλεια μέριμνα και συνεργεία προέβη σε πλήθος διαρρυθμίσεων και επισκευών τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του διαμερίσματος, χωρίς ουδέποτε να αιτηθεί άδεια από την αρμόδια Πολεοδομία έστω και μικρής κλίμακας και χωρίς ουδέποτε να έλθει σε συνεννόηση με τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Όπως αποδείχθηκε πλήρως και συνομολογούν όλοι οι διάδικοι με τις προτάσεις τους στην πολυκατοικία αυτή η εργολάβος εταιρία με την επωνυμία «.... και Σια» κατά την ανέγερση της με το σύστημα της αντιπαροχής, προέβη σε κατασκευές καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, όπως σχετικώς αναγράφεται στο με αρ. πρωτ. .../5335/2006 έγγραφο με θέμα κοινοποίηση έκθεσης αυτοψίας του ΤΕΚ (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικού τομέα, η οποία αυτοψία διενεργήθηκε κατόπιν της με αριθμό .../5335/2006 αίτησης της δεύτερης εναγόμενης. Εξαιτίας των πλημμελειών της κατασκευής της και του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά της εισόδου της από το πεζοδρόμιο, πολλές φορές τα τελευταία δέκα έτη μετά από έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε το υπόγειο της, η είσοδος της και υπέστησαν ζημίες τα εντός των αποθηκών και του υπογείου αντικείμενα των ιδιοκτητών της, ενώ αρκετές φορές χρειάστηκε να γίνει άντληση υδάτων από πυροσβεστικά οχήματα. Όπως προκύπτει από το με αριθμό .../27-10-2010 δελτίο παροχής βοήθειας του 12ου πυροσβεστικού σταθμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών λόγω έντονης βροχόπτωσης το υπόγειο της οικοδομής και μέρος του ημιυπόγειου πλημμύρισε από εισροή ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα την άντληση από την πυροσβεστική 320 μ3 νερού. Αντληση υδάτων από τους ίδιους χώρους έγινε και στις 30-11-2012 και πάλι με τη χρήση βεντζινοκίνητης αντλίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μετά από ενέργειες της δεύτερης εναγομένης και συνεχείς καταγγελίες στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καταγράφηκαν οι αυθαιρεσίες και επιβλήθηκαν εν τέλει πρόστιμα στην εργολάβο εταιρία λόγω των αυθαίρετων κατασκευών στις οποίες είχε προβεί, ενώ εν τέλει δυνάμει της με αριθμό 2578/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκαν όλα τα σχετικώς επιβληθέντα στους συνιδιοκτήτες πρόστιμα διατήρησης. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται στην με αριθμό 2846/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο έτερη δίκη μεταξύ των ορισμένων εκ των εδώ διαδίκων και των εναγομένων ότι οι εναγόμενες προέβησαν στις με αριθμούς .../2009, .../2009, .../2010, .../2010, .../2010, .../2010, .../2010 και .../2010 καταγγελίες στην Διεύθυνση Πολεοδομίας για διάφορα ζητήματα της οικοδομής αυτής. Οι εναγόμενες επεσήμαναν σε σχετικές αναφορές τους ότι η οικοδομή είναι επικίνδυνη από άποψη στατική και δομική. Με την από 7-7-2009 έκθεση μη επικινδύνου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αθήνας δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις επικινδυνότητας του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του από 13-4-1929 π.δ «περί επικινδύνων οικοδομών». Ακολούθως μετά από ενστάσεις των εναγομένων και λοιπών συνιδιοκτητών η οικοδομή αυτή δυνάμει της με αρ. πρωτ. Φ 22/9351/2010 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε επικίνδυνη από στατική και δομική άποψη για τους λόγους που αναφέρονται στην ταυτάριθμη με αυτή έκθεση επικινδύνου, των πολιτικών μηχανικών της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ ... και ..... Οι συνιδιοκτήτες της οικοδομής έκαναν πολλές ενέργειες προκειμένου να ελεγχθεί αρμοδίως εάν έπρεπε να προβούν σε επιδιορθώσεις ώστε να καταστεί εκ νέου κατοικήσιμη η οικοδομή και ασφαλής οικοδομή καθώς και ενέργειες ώστε να αρθεί η απόφαση αυτή και με αλλεπάλληλες συνελεύσεις της συνιδιοκτησίας επί του ζητήματος αυτού ανέθεσαν στην μάρτυρα απόδειξης τους μηχανικό την όλη διαδικασία. Κατά της προαναφερθείσας απόφασης με αρ. πρωτ. Φ 22/9351/2010 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προσέφυγαν ορισμένοι εκ των συνιδιοκτητών με ένσταση τους ισχυριζόμενοι ότι η οικοδομή είναι απολύτως ασφαλής από στατική και δομική άποψη, ενώ ήδη εκκρεμεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα αυτό. Ηδη σύμφωνα με την μάρτυρα απόδειξης των εναγόντων έχει κατατεθεί η σχετική μελέτη, και αποδεικνύεται πλήρως ότι δεν υπάρχει οιοδήποτε πρόβλημα στατικότητας στην οικοδομή. Η όλη δε διαδικασία εκκρεμεί ακόμη διοικητικά. Επίσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της συνιδιοκτησίας η οποία έλαβε χώρα στις 21-10-2011 η οποία ελήφθη νομίμως με 570 ψήφους επί παρόντων συνιδιοκτητών εκπροσωπούντων 709 ψήφους, η συνιδιοκτησία ανέθεσε στην μηχανικό και μάρτυρα απόδειξης των εναγόντων Αννα Αγγέλου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πολεοδομική τακτοποίηση με βάση και τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και όλων των αυθαιρεσιών και παρατυπιών. Η δεύτερη εναγομένη κατά την συνεδρίαση αυτή καταψήφισε το σχετικό ζήτημα επικαλούμενη ελλιπή ενημέρωση, ενώ όπως προκύπτει από εκτενή αλληλογραφία της μέσω της ανταλλαγής εξώδικων με την συνιδιοκτησία δεν συμφωνούσε σε κανένα ζήτημα μαζί της. Η δεύτερη εναγομένη άλλωστε με την με αρ. πρωτ. .../20-10-2011 καταγγελία της προς το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και την Προϊσταμένη ΤΕΚ της ως άνω Διεύθυνσης Πολεοδομίας ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύνταξης έκθεσης αυτοψιών και να καταγράψουν όλες τις αυθαιρεσίες της οικοδομής μεταξύ των οποίων και η αυθαίρετη εκσκαφή του ακαλύπτου χώρου, η οποία δεν είχε καταγραφεί μέχρι τότε με υπαιτιότητα κατά την άποψη της των οργάνων της πολεοδομίας. Ηδη όπως αποδείχθηκε έχουν υπαχθεί στη διαδικασία περαίωσης του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 όλες οι παρατυπίες - παρανομίες και αυθαίρετες κατασκευές και προσκομίσθηκαν στο δικαστήριο οι σχετικές βεβαιώσεις (με αριθμό ... για την ειδική ρύθμιση στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, η με αριθμό ... για ειδική ρύθμιση στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας με υπόγειο, ημιυπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο, α,β.γ ορόφους δώμα και ισόγειο κτίσμα αποθηκών στον ακάλυπτο χώρο). Όταν η προαναφερθείσα μηχανικός και μάρτυρας απόδειξης των εναγόντων ... μετέβη στο διαμέρισμα των εναγομένων, για να ρωτήσει την δεύτερη εναγομένη εάν επιθυμεί να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία τακτοποίησης και να την ενημερώσει σχετικά, διαπίστωσε ότι εντός του διαμερίσματος αυτού είχε καθαιρεθεί εσωτερικός τοίχος με βάση τα αρχικώς κατατεθέντα σχέδια, αλλά και ότι είχε καθαιρεθεί και εξωτερικός τοίχος, ο οποίος δεν φαινόταν από έξω διότι καλυπτόταν από χώρο αποθήκης του διαμερίσματος αυτού, γεγονότα τα οποία αγνοούσαν οι λοιποί συνιδιοκτήτες της οικοδομής και για τα οποία με σαφήνεια κατέθεσε η ίδια ως μάρτυρας στο δικαστήριο αυτό. Σημειώνεται ότι η μηχανικός αυτή η οποία γνώριζε πολύ καλά όλα τα σχέδια και τους χώρους της όλης συνιδιοκτησίας μπορούσε ευκόλως να αντιληφθεί τις ως άνω παρανομίες, ενώ ο μάρτυρας απόδειξης των εναγομένων ερωτηθείς για τα ανωτέρω δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις στο δικαστήριο. Ανεξαρτήτως του εάν με τις ενέργειες αυτές των εναγομένων, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την ανακαίνιση του διαμερίσματος αυτού και μετά την αγορά του από την δεύτερη εναγομένη, προκύπτει ζήτημα στατικότητας ή μη της όλης οικοδομής, η καθαίρεση εξωτερικού τοίχου εκ μέρους των εναγομένων αποτελεί παράβαση του προαναφερθέντος κανονισμού της πολυκατοικίας και δη του κεφαλαίου πρώτου (I ου) με βάση το οποίο καμία μετατροπή ή αφαίρεση ή προσθήκη επιτρέπεται επί των κοινοκτήτων μερών ή χωρών. Επίσης ανεξαρτήτως του εάν προέκυψε πρόβλημα στατικότητας ή όχι εξαιτίας της καθαίρεσης εσωτερικού τοίχου οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας έχουν εύλογο έννομο συμφέρον να το διερευνήσουν, αφού με βάση το 5° άρθρο του ως άνω κανονισμού επιτρέπεται η εσωτερική διαρρύθμιση εκάστης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας εφόσον δεν θίγονται τα κοινόκτητα πράγματα αυτής, η στερεότης και η ασφάλεια οιουδήποτε τμήματος της. Το γεγονός ότι ήδη εκκρεμεί άλλη διοικητική διαδικασία για τον έλεγχο της στατικότητας της οικοδομής εξαιτίας άλλων κατασκευαστικών ατελειών, η οποία προαναφέρθηκε ουδεμία επιρροή έχει στη δίκη αυτή. Εν προκειμένω, αποδείχθηκε, ότι η δεύτερη εναγομένη αν και η ίδια αιτήθηκε με την υπ' αριθμό .../11-11-2011 καταγγελία προς το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και την Προϊσταμένη ΤΕΚ της ως άνω Διεύθυνσης Πολεοδομίας την καταγραφή όλων των αυθαιρεσιών που θα διαφύγουν από τους ιδιοκτήτες ώστε να δηλωθούν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα με το Ν. 4014/2011 και να μην υπάρξει κίνδυνος να επαναφερθεί το κτίριο στην πρότερα κατάσταση του, του μη υφισταμένου, και καθορίσθηκε κατόπιν της ενέργειας αυτής αυτοψία σε όλη την πολυκατοικία, ορισθείσα για 17-1-2012, όταν ορισμένοι εκ των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας αυτής προέβησαν στην με αριθμό .../7-12-2011 καταγγελία και αιτήθηκαν να ελεγχθεί κατά την αυτοψία αυτή πλήρως και η ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης και ειδικότερα ο εκτός περιγράμματος εξώστης του ακαλύπτου χώρου και η αποθήκη κατά προέκταση αυτού καθώς και το εσωτερικό του διαμερίσματος εξαιτίας των εσωτερικών διαρρυθμίσεων που είχαν γίνει το 2003 και επανακαθορίσθηκε με το με αρ. πρωτ. .../8-12-2011 η αυτοψία σε όλη την πολυκατοικία για 12-1-2012 αντί για 17-1-2012, η δεύτερη εναγομένη αρνήθηκε την πρόσβαση στο διαμέρισμα της παρόλο που είχε ειδοποιηθεί αρμοδίως. Ακολούθως με το με αριθμό πρωτ. .../2-2-2012 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών επανακαθορίσθηκε αυτοψία για την είσοδο στο διαμέρισμα της πρώτης εναγομένης για την 6-3-2012, έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε και στο αστυνομικό τμήμα με παράκληση να ειδοποιηθεί και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών προκειμένου να παρευρίσκεται κατά την αυτοψία στην οικοδομή. Ακολούθως με το με αριθμό .../9-3-2012 έγγραφο του ΤΕΚ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας επειδή κατά την αυτοψία της 6-3-2012 δεν κατέστη εφικτή η είσοδος στο διαμέρισμα ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης, διότι ήταν κλειστό ορίσθηκε ότι αρμόδιοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας θα μετέβαιναν στο ακίνητο ξανά στις 27-3-2012. Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε εκ νέου τόσο στη διαχείριση της ιδιοκτησίας, στο AT Χαλανδρίου με παράκληση ειδοποίησης του Εισαγγελέα και στην δεύτερη εναγομένη. Ακολούθως η δεύτερη εναγομένη με την με αριθμό 4676/23-3-2012 αίτηση της ενημέρωσε την Πολεοδομία ότι αδυνατεί να βρίσκεται στην οικία της, οποιαδήποτε ημέρα Τρίτη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και αιτήθηκε να ενημερωθεί για το τι αφορά η καταγγελία προς διενέργεια αυτοψίας καθώς και να ορισθεί ως ημέρα αυτοψίας η ημέρα Πέμπτη πλην της Πέμπτης 29-3-2012. Ακολούθως η Πολεοδομία με το με αριθμό πρωτ. .../30-3-2012 έγγραφο της, το οποίο κοινοποιήθηκε στις εναγόμενες, στο AT Χαλανδρίου με παράκληση ενημέρωσης του Εισαγγελέα και στη διαχείριση της πολυκατοικίας επανακαθόρισε την αυτοψία για 26-4-2012 και συνετάγη μετά την πραγματοποίηση της αυτοψίας παρουσία Ειρηνοδίκη η με αριθμό .../30-4-2012 έκθεση εξωτερικής αυτοψίας, αφού και πάλι δεν κατέστη εφικτή η είσοδος στο διαμέρισμα των εναγομένων. Με βάση την έκθεση αυτή η πρώτη εναγομένη φέρεται να έχει προβεί στις εξής αυθαιρεσίες: 1) κατασκευή εξώστη στον πίσω ακάλυπτο χώρο με μεγαλύτερες διαστάσεις από τις προβλεπόμενες από τα εγκεκριμένα σχέδια, 2) Κατασκευή αποθήκης κατ' επέκταση του διαμερίσματος στο χώρο πίσω από το ανσασέρ, 3) κλείσιμο προβλεπόμενης πόρτας προς τον εξώστη και δημιουργία παραθύρου, 4) αλλαγή κουφωμάτων σε όλες τις όψεις του διαμερίσματος και 5) τοποθέτηση κλιματιστικών καθ' υπέρβαση της με αριθμό .../1972 οικοδομικής άδειας και κατά παράβαση του άρθρου 22 του ΓΟΚ. Κατά της έκθεσης αυτής με την οποία γνωστοποιήθηκε στις εναγόμενες ότι οι ως άνω κατασκευές είναι αυθαίρετες και συνεπώς κατεδαφιστέες, ασκήθηκε εκ μέρους της πρώτης εναγομένης δια της πληρεξούσιας της δεύτερης εναγομένης ένσταση και μετά τη σχετική σιωπηρή απόρριψη της ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου η συζήτηση της οποίας και εκκρεμεί. Ακολούθως με το με αριθμό πρωτ. .../24-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας επανακαθορίσθηκε αυτοψία για τις 28-6-2012 προκειμένου να γίνει αυτοψία στο εσωτερικό του διαμερίσματος, ημερομηνία κατά την οποία και πάλι δεν κατέστη εφικτό να γίνει αυτό, καθόσον η δεύτερη εναγομένη εξαφανίσθηκε. Ξανά δυνάμει του με αρ. πρωτ. .../20-7-2012 εγγράφου του ΤΕΚ καθορίσθηκε νέα ημερομηνία αυτοψίας για την 25-10-2012, όταν και πάλι η δεύτερη εναγομένη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος της. Εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτής της εναγομένης ουδέποτε κατέστη εφικτή η είσοδος στο διαμέρισμα της προς έλεγχο των μεταρρυθμίσεων στις οποίες προέβη η ίδια, είτε στο εσωτερικό αυτού είτε στο εξωτερικό, ωστόσο οι ενάγοντες έχουν ως συνιδιοκτήτες έννομο συμφέρον να πληροφορηθούν την έκταση αυτών και τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να επηρεάζουν την ασφάλεια του κτιρίου της συνιδιοκτησίας τους, ενώ το γεγονός ότι υπήρξαν στο κτίριο πλείστες παρανομίες δημιουργηθείσες από τον κατασκευαστή της οικοδομής ή από λοιπούς συνιδιοκτήτες ουδεμία επιρροή έχει εν προκειμένω στις ως άνω παραδοχές του δικαστηρίου περί παραβίασης του κανονισμού εκ μέρους των εναγομένων. Ισχυρίζεται η δεύτερη εναγομένη ότι όμοια κατάσταση υφίσταται στον εξώστη όλων των διαμερισμάτων και ότι η ίδια δεν προέβη σε καμία εξωτερική μεταρρύθμιση τοίχου, ωστόσο δεν δικαιολογεί για ποιό λόγο εμποδίζει την πολεοδομική υπηρεσία και τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να διαπιστώσουν το αληθές των ισχυρισμών της. Σε κάθε δε περίπτωση η ίδια προσκομίζει τις σχετικές βεβαιώσεις περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 για τους συνιδιοκτήτες που αναλυτικώς αναφέρει ως παραβάτες, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι οι παραβάσεις αυτές ουδόλως επηρεάζουν την ασφάλεια της όλης οικοδομής, αφού διαφορετικά η πολεοδομία δεν θα δεχόταν τη ρύθμιση τους και την με τον τρόπο αυτό νομιμοποίηση τους. Εκτός από τις ως άνω παραβιάσεις των άρθρων του καταστατικού που προαναφέρθηκαν, με τις ως άνω ενέργειες της η δεύτερη εναγομένη με την ανοχή και σε γνώση της πρώτης παραβίασε και τη διάταξη του καταστατικού σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις με βάση τον κανονισμό είναι έγκυρες και υποχρεωτικές για όλους τους συνιδιοκτήτες, αφού αρνείται με την όλη συμπεριφορά της να συνεργασθεί, ώστε να δηλωθούν νομίμως και να νομιμοποιηθούν όλες οι αυθαίρετες επεμβάσεις στο κτίριο. 
Συνεπώς πρέπει ως προς το σκέλος αυτό να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή και αφού αναγνωρισθεί ότι η δεύτερη εναγομένη παρέβη με την καθαίρεση του εξωτερικού τοίχου τις διατάξεις του κανονισμού και της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας εν γνώσει και της πρώτης να διαταχθούν οι εναγόμενες προς άρση της προσβολής να επιτρέψουν την είσοδο των αρμοδίων οργάνων της Πολεοδομίας εντός του διαμερίσματος της πρώτης εναγομένης ώστε να καταγραφούν οι τυχόν αυθαιρεσίες και η έκταση αυτών, να ελεχθεί η στατικότητα του διαμερίσματος και η τυχόν επιβάρυνση της πολυκατοικίας από τις καθαιρέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων που ενεργήθηκαν εκ μέρους τους. Εν όψει του ότι οι εναγόμενες έχουν την υποχρέωση να ανεχθούν την είσοδο των αρμοδίων υπαλλήλων της πολεοδομίας στο διαμέρισμα τους, πρέπει να απειληθεί για την περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης τους αυτής ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός υπέρ των συνιδιοκτητών της οικοδομής. Όπως αποδείχθηκε επίσης από το ίδιο αποδεικτικό υλικό, η δεύτερη εναγομένη η οποία κατέχει και χρησιμοποιεί ως προαναφέρθηκε την ιδιοκτησία της πρώτης, είναι δε εξουσιοδοτημένη όπως η ίδια συνομολογεί με τις προτάσεις της να εκπροσωπεί τη πρώτη εναγομένη σε διάφορους φορείς, έχει παρκάρει μόνιμα από το έτος 2003 το αυτοκίνητο της μάρκας Zastava με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΕ ... στην είσοδο της κοινόχρηστης ράμπας της πολυκατοικίας, εμποδίζοντας την είσοδο στο διάδρομο που έχει αφεθεί και οδηγεί στον ακάλυπτο χώρο στους λοιπούς ιδιοκτήτες με αυτοκίνητο ή άλλο όχημα. Συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας διαμαρτυρήθηκαν εγκαίρως και της απέστειλαν εξώδικη δήλωση το έτος 2005, στην οποία ανταπάντησε ομοίως με εξώδικη δήλωση, με την οποία τους απαγόρευε να το μετακινήσουν και τους εξέθετε και άλλα ζητήματα που αφορούν την πολυκατοικία. Όπως αποδείχθηκε η ράμπα αυτή δημιουργήθηκε εκ κατασκευής της πολυκατοικίας ώστε να υπάρχει και πρόσβαση σε αυτοκίνητο της ΔΕΗ στην περίπτωση που θελήσει να πλησιάσει την ιδιοκτησία της, ήτοι την αποθήκη Υ6, η οποία αποτελεί τον χώρο της ΔΕΗ, η οποία τυγχάνει ιδιοκτήτρια της αποθήκης αυτής και έχει εγκαταστήσει εκεί υποσταθμό. Με βάση ρητό όρο του κανονισμού της πολυκατοικίας «... εν σχέσει προς την οριζόντιαν ταύτην ιδιοκτησίαν και δια την υποβοήθησιν της απρόσκοπτου χρησιμοοιήσεώς της προς επίτευξιν του σκοπού, δι'ον αυτή προορίζεται συμφωνούνται από τούδε και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι εξής ειδικώτεροι όροι και προνόμια, επέχουσαι εν προκειμένω χαρακτήρα δουλείας υπέρ του υποσταθμού της ΔΕΗ α) θα επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε ώραν του εικοσιτετραώρου ελευθέρα είσοδος εις τον χώρον του υποσταθμού προσωπικού και μηχανημάτων της ΔΕΗ μέσω του διαδρόμου του επικοινωνούντος μετά της εισόδου της πολυκατοικίας. Προς τούτο θα παραδοθεί άμα τη υπογραφή του συμβολαίου η κλείς της εισόδου της οικοδομής. Β) Εις περίπτωσιν καθ'ης ο αερισμός του χώρου του υποσταθμού προς ακάλυπτον ή φωτοαγωγόν εξασφαλίζεται μέσω αεραγωγού οπονθενδήποτε διερχόμεου εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόφραξις αυτού εν όλω ή εν μέρει και γενικώς πάσα επ' αυτού επέμβασις. Γ) Επίσης εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει απόφραξις καθ' οιονδήποτε τρόπον μόνιμος ή προσωρινή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, δι' ων εξασφαλίζεται ο απρόσκοπτος και συνεχής αερισμός του χώρου του υποσταθμού ε) Επίσης η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα εκσκαφής καθ' οιονδήποτε ώραν του εικοσιτετραώρου της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς ή ετέρων κοινοχρήστων χώρων, δι' ων διέρχονται τα καλώδια καθ' όλην δια την τοποθέτησιν τσιμεντοσωλήνων ή καλωδίων καθ' ολην τη διαδρομήν αυτών από του πεζοδρομίου μέχρι του υποσταθμού ως και της αφαιρέσεως οιοδήποτε εμποδίου ευρισκομένου επί των εν λόγω χώρων δια την διεύλευσιν μηχανημάτων». Η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα εκσκαφής του πεζοδρομίου της πρασιάς ή του ακαλύπτου χώρου, έμπροσθεν του καθαιρούμενου τμήματος του τοίχου εις βάρος 0,50 μ. δια την εγκατάστασιν, ή αντικατάστασιν μηχανημάτων εις τον υποσταθμόν. ...ζ) Εις περίπτωσιν πρασιάς ή ετέρων κοινοχρήστων χώρων θα επιτρέπεται η δίοδος δι' αυτών προσωπικού και μηχανημάτων της ΔΕΗ». Μετά τη σύσταση του κανονισμού η αποθήκη αυτή με στοιχεία Υ-6 του υπογείου χώρου μεταβιβάσθηκε αιτία αγοράς στην ΔΕΗ δυνάμει του με αριθμό .../18-12-1973 συμβολαίου της συμβολαιογράφου ..., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα, η δε ΔΕΗ συμβλήθηκε πλέον ως συνιδιοκτήτρια δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας την οποία είχε παραχωρήσει στην εργολάβο εταιρία στην τροποποίηση της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου με αριθμό 9700/11-1974. Όπως αποδεικνύεται από όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα υπέρ της ΔΕΗ και προ της πωλήσεως της αποθήκης σε αυτή για τη δημιουργία υποσταθμού, έχει συσταθεί δουλεία διόδου στο διάδρομο (ράμπα αυτή) από το πεζοδρόμιο μέχρι και την αποθήκη αυτή που λειτουργεί ως υποσταθμός της ΔΕΗ, ωστόσο δεν έχει παραχωρηθεί νομίμως αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου αυτού χώρου και του διαδρόμου σε αυτή, αλλά δικαίωμα διελεύσεως και εκσκαφής του, με αποτέλεσμα ο διάδρομος από το πεζοδρόμιο, μέχρι και την αποθήκη αυτή, ο οποίος εμφανίζεται και στις προσκομισθείσες φωτογραφίες να έχει αφεθεί ως ακάλυπτος χώρος στην κοινή χρήση και όλων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Η δεύτερη εναγομένη με την ανοχή και της πρώτης κόρης της και συνιδιοκτήτριας της οικοδομής με την ενέργεια της να τοποθετήσει πάνω στην κεκλιμένη λαμαρίνα που είχε τοποθετηθεί ακριβώς για να επιβοηθεί την είσοδο στη ράμπα, ήτοι να βοηθεί τα οχήματα να εισέρχονται από το δρόμο μέσω του πεζοδρομίου εντός του ως άνω διαδρόμου αυτού και εντός του ακαλύπτου χώρου της οικοδομής και να σταθμεύσει εκεί επί του πεζοδρομίου πατώντας την ως άνω λαμαρίνα, το ήδη ακινητοποιημένο λόγω αχρησίας αυτοκίνητο της, εμποδίζει πράγματι την ελεύθερη είσοδο με οιοδήποτε όχημα στον ακάλυπτο αυτό χώρο, καθώς και την απρόσκοπτη χρήση του διαδρόμου εκ μέρους όλων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας και εκ μέρους της ΔΕΗ. Σαφώς και δεν είναι στη χρήση του διαδρόμου η στάθμευση οχημάτων εντός αυτού ή η είσοδος των συνιδιοκτητών από το σημείο αυτό με οχήματα, στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής ωστόσο από κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να εμποδίζεται η προσωρινή στάση των συνιδιοκτητών εκεί με αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα ή η είσοδος αυτών προς επιβοήθηση για την μεταφορά ογκωδών πραγμάτων, είτε με οχήματα, είτε με καροτσάκια, είτε με άλλο τρόπο εν όψει της ύπαρξης υπέρ της συνιδιοκτησίας ειδικής εισόδου με μεταλλική πόρτα η οποία οδηγεί από το δρόμο μέσω του πεζοδρομίου στο διάδρομο αυτό (ράμπα όπως την αποκαλούν οι διάδικοι). Επίσης βέβαιο είναι ότι εκ της σταθμεύσεως αυτής του ως άνω ακινητοποιημένου πλέον οχήματος εμποδίζεται η απρόσκοπτη είσοδος στην χώρο αυτό οχημάτων της ΔΕΗ, ήτοι ότι παραβιάζεται ο σχετικός όρος του κανονισμού της πολυκατοικίας, ο οποίος και δεσμεύει όλους τους συνιδιοκτήτες και συνεπώς και τις εναγόμενες, ουδεμία δε επιρροή έχει εν προκειμένω το ότι η ΔΕΗ δεν τυγχάνει διάδικος στη δίκη αυτή. Εκτός αυτών εξαιτίας της μόνιμης στάθμευσης στο προαναφερθέν σημείο του αυτοκινήτου αυτού, εμποδίζεται η είσοδος οχημάτων άλλης δημόσιας χρήσης σε περίπτωση ανάγκης π.χ. πυροσβεστικών ή άλλων, έκτακτη ανάγκη η οποία ήδη στη συγκεκριμένη πολυκατοικία εμφανίσθηκε τουλάχιστον 2 φορές όπως π.χ. το έτος 2014 όταν και η πολυκατοικία πλημμύρισε και απαιτήθηκε η άντληση υδάτων από πυροσβεστικό όχημα. Συνεπώς οι εναγόμενες με την προαναφερθείσα στάθμευση - ακινητοποίηση στην πραγματικότητα του οχήματος τους στο σημείο αυτό, και πάνω στη μεταλλική λαμαρίνα παραβιάζουν όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις του καταστατικού και εμποδίζουν την απρόσκοπτη ελεύθερη χρήση του διαδρόμου (ράμπας) από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες της οικοδομής και ιδίως την απρόσκοπτη έξοδο είσοδο και συγκοινωνία - επαφή του διαδρόμου αυτού με τον δρόμο έμπροσθεν της οικοδομής μέσω του πεζοδρομίου. Επίσης εμποδίζουν την ακώλυτη προσπέλαση και είσοδο του τεχνικού προσωπικού της ΔΕΗ. Για το λόγο αυτό πρέπει με την παρούσα απόφαση να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να άρουν και την προσβολή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Σε περίπτωση δε που δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση τους να μετακινήσουν το όχημα αυτό από το ως άνω σημείο πρέπει να καταδικασθούν οι εναγόμενες να προκαταβάλουν στους ενάγοντες το ποσό των 400 ευρώ, το οποίο αποτελεί την εύλογη δαπάνη ώστε να επιχειρηθεί η πράξη αυτή εκ μέρους τους. Αναφορικά με τα φυτά εντός του εξώστη του διαμερίσματος της πρώτης εναγομένης καθώς και με τα φυτά «γιούκα» εντός των κοινοχρήστων χώρων της οικοδομής, αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας με βάση τις προσκομισθείσες φωτογραφίες ότι οι εναγόμενες παραβιάζουν το καταστατικό, αφού τοποθέτησαν στον εξώστη του διαμερίσματος τους βαρέλια με φυτά/δενδρύλια, ήτοι τοποθέτησαν υπέρογκες βλάστρες και στις δύο βεράντες τους γεγονός που εκτός από παράβαση του άρθρου 6ου του κανονισμού για τοποθέτηση ολίγων γλαστρών ανθέων περιορισμένου βάρους, ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους και για τη στατικότητα της οικοδομής αλλά και να επιτείνει τη φθορά σε δομικά υλικά της πλάκας λόγω των πολλών κυβικών νερού που απαιτούνται για το πότισμα τους. Βέβαια ως ανωτέρω προαναφέρεται, εν όψει της παραβίασης του κανονισμού και μόνο, δηλαδή χωρίς να εξετάζεται εάν αποτελεί βλαπτική χρήση ή μεταβολή, οι εναγόμενες πρέπει να υποχρεωθούν να απομακρύνουν κατά τα ειδικότερα ορισθέντα στο διατακτικό τις μεγάλες γλάστρες-βαρέλια από τις βεράντες του διαμερίσματος τους. Σημειώνεται ότι οι εναγόμενες προσκόμισαν φωτογραφίες απεικονίζουσες μικρές γλάστρες επιμελώς τοποθετημένες σε τρίποδα, ωστόσο από τις φωτογραφίες που προσκομίσθηκαν από τους ενάγοντες αποδεικνύεται πλήρως η ύπαρξη μεγάλων βαρελιών με χώρα και φυτά, ενώ με την προσθήκη τους οι εναγόμενες συνομολογούν ότι στον εξώστη της κουζίνας βρίσκεται τοποθετημένο βαρέλι, βάρους 264,69 κιλών, στον έμπροσθεν εξώστη ένα βαρέλι βάρους 301,75 κιλών και στον πίσω εξώστη ένα βαρέλι βάρους 117,81 κιλών. Τα βαρέλια αυτά (3 στον αριθμό) πρέπει να απομακρυνθούν με επιμέλεια των εναγομένων, οι οποίες πρέπει να υποχρεωθούν να παραλείψουν στο εξής την τοποθέτηση όμοιων γλαστρών μεγάλου βάρους στους εξώστες τους απειλούμενης σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεώσεως τους αυτής ποινής 300 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός μηνός. Οσον αφορά το φυτό «γιούκα» όπως αποδείχθηκε η δεύτερη εναγομένη παρεμποδίζει συστηματικά τον κηπουρό της συνιδιοκτησίας για τον «καθαρισμό» και την κοπή φύλλων του, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για δέντρο και ότι για την κοπή του απαιτείται άδεια από το δασαρχείο. Μάλιστα έχει απευθυνθεί με σχετικά έγγραφα τόσο στην πολεοδομία όσο και στο δασαρχείο, ήσκησε δε και έγκληση εναντίον των υπαλλήλων της πολεοδομίας λόγω της απάντησης τους ότι δεν απαιτείται άδεια για την κοπή του. Στους ισχυρισμούς της αυτής επιμένει και σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου αφού με τις προτάσεις της εκθέτει ότι λόγω της μεγάλης ηλικίας τους τα φυτά γιούκα αποκλείεται να κλαδευτούν αλλά μπορούν μόνο να κοπούν. Στην τακτική Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας στις 11-3-2010 αποφασίσθηκε με νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία να κλαδευτούν τα γιούκα μέσα στον κήπο διότι εμποδίζουν την ανάπτυξη ευγενών δέντρων και εγκυμονούν κίνδυνο ασφάλειας. Η απόφαση αυτή όπως και απόφαση της συνιδιοκτησίας να ενημερώσει την δεύτερη εναγόμενη · ότι οι εξώστες της έχουν παραμορφωθεί από την τοποθέτηση βαρελιών και δενδρυλίων κοινοποιήθηκε στην δεύτερη εναγόμενη. Από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες πραγματικά απεικονίζεται μία κατάσταση «ζούγκλας» εξαιτίας των φυτών γιούκα στον όλο κήπο, η περιποίηση των οποίων είναι αναγκαία τόσο για λόγους φωτισμού και αερισμού της όλης οικοδομής, όσο και για λόγους ασφάλειας αφού εγκυμονείται κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσης στους εξώστες των μπαλκονιών καθώς και κίνδυνος εισόδου διαρρηκτών εντός αυτών μέσω της αναρρίχησης τους στους κορμούς αυτών. Για το λόγο αυτό κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη η περιποίηση και επιμελημένη από κηπουρό κοπή φύλλων ή κλαδιών τους, την οποία παρεμποδίζει η δεύτερη εναγομένη. Μάλιστα όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό .../2/1184 α έγγραφο της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής μετά από επεισόδιο επιλήφθηκε και το τμήμα Αμεσης δράσης όπου η δεύτερη εναγομένη δήλωσε ότι η απόφαση της συνέλευσης της πολυκατοικίας για την κοπή τους παραβίαζε το καταστατικό. Εν όψει του ότι όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. .../12/21-11-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας/Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το κλάδεμα δέντρων θάμνων και φυτών δεν απαιτείται άδεια της Υπηρεσίας αυτής, ενώ απαιτείται άδεια μόνο για την κοπή δέντρων εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων από το Δασαρχείο και ενόψει της κατάστασης του κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής, της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της και των όλων διατάξεων του καταστατικού της πρέπει η εναγομένη να υποχρεωθεί να επιτρέψει σε κηπουρό, άλλως να ανεχθεί το κλάδεμα των φυτών γιούκα όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση της πρέπει να απειληθεί χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός. Σημειώνεται εν κατακλείδι, ότι ενόψει δε του ειδικού χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων του ν. 3741/1929 και του ν.δ. 1024/1971, η θέσπιση των οποίων έχει υπαγορευθεί από την ιδιαιτερότητα του θεσμού της οριζόντιας (και κάθετης) ιδιοκτησίας, ουδείς εκ των συνιδιοκτητών δύναται να επικαλείται δικαιώματα λόγω παλαιότερης διάφορης χρήσης ακαλύπτων ή κοινόχρηστων χώρων με έτερο του προορισμού τους τρόπο, ως εκθέτουν οι εναγόμενες για όλα τα προαναφερθέντα. Εξάλλου, από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε εν προκειμένω, οιαδήποτε αδράνεια ή καταχρηστική ενέργεια και συμπεριφορά αντικείμενη στο άρθρο 281 ΑΚ εκ μέρους των εναγόντων, απορριπτόμενης ως ουσία αβασίμων όλων των σχετικών ισχυρισμών των εναγομένων. Συνεπώς η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη καθ' όλα τα αιτήματα της ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό και όπως περιγράφεται ανωτέρω. Περαιτέρω, το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, αφού ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της θα προκαλέσει ζημία στους ενάγοντες συνιδιοκτήτες, λόγω της φύσης της υπόθεσης, ενώ δεδομένου ότι συνεχείς είναι και οι προστριβές μεταξύ των διαδίκων για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα. Τέλος κατόπιν σχετικού αιτήματος των εναγουσών, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της. εναγομένης η δικαστική δαπάνη, λόγω της ήττας αυτής και αναλόγως αυτής, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εναγόμενες η πρώτη ως ιδιοκτήτρια και η δεύτερη ως έλκουσα δικαιώματα εκ της πρώτης και κάτοικος διαμερίσματος της συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας επί της οδού ... στο Χαλάνδρι Αττικής, παραβίασαν τις διατάξεις του κανονισμού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται ειδικότερα στο αιτιολογικό της απόφασης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την οριστική άρση και παράλειψη των προσβολών εκ μέρους τους.

Ειδικότερα: ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τις εναγόμενες να επιτρέψουν την είσοδο των αρμοδίων υπαλλήλων της Πολεοδομίας εντός του διαμερίσματος ιδιοκτησίας της α εναγομένης στο οποίο κατοικεί η β εναγομένη, της υπό στοιχεία I 1 οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου, κτηθείσας δυνάμει του με αριθμό .../3-7-2003 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, ώστε να καταγραφούν τυχόν αυθαιρεσίες εντός του διαμερίσματος και δη καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και ώστε να ελεχθεί η τυχόν επίδραση αυτών στη στατικότητα του διαμερίσματος και της όλης πολυκατοικίας.

ΑΠΕΙΛΕΙ για την περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους των εναγομένων χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός υπέρ των εναγόντων.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τις εναγόμενες να απομακρύνουν το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΕ ... αυτοκίνητο μάρκας Zastava, από την κεκλιμένη λαμαρίνα και από το σημείο εισόδου που οδηγεί από το δρόμο μέσω του πεζοδρομίου στη κοινόχρηστη ράμπα της πολυκατοικίας και
ακολούθως σε ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και περιγράφεται με λεπτομέρεια στο αιτιολογικό. Επιτρέπει στους ενάγοντες σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής να επιχειρήσουν την πράξη αυτή με δαπάνες των εναγομένων, τις οποίες καταδικάζει να προκαταβάλουν το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, το οποίο αποτελεί την εύλογη δαπάνη για τη διενέργεια της πράξης αυτής.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αφαίρεση εκ μέρους των εναγομένων των τριών υπέρβαρων βαρελιών που περιγράφονται στο αιτιολογικό της παρούσας από τους εξώστες του ως άνω διαμερίσματος και

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ αυτές να παύσουν την τοποθέτηση υπέρβαρων εν γένει βαρελιών ή λοιπών αντικειμένων σε αυτούς.
ΑΠΕΙΛΕΙ κατά των εναγομένων χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση 1 μηνός για την περίπτωση μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση τους αυτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τις εναγόμενες να ανεχθούν και να απέχουν από κάθε ενέργεια παρεμπόδισης του κλαδέματος των φυτών γιούκα από τον κηπουρό που ήθελε ορίσει η συνιδιοκτησία.

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά των εναγομένων χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση 1 μηνός για την περίπτωση μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση τους αυτή.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις εναγόμενες στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 24/10/2016, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

πηγή : dsanet

Share it ⬇

Σχόλια