ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Α’ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Α’ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
Επιγραμματικά οι λόγοι ακυρώσεως που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες αιτήσεις που κατέθεσε το σύνολο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και οι Πρόεδροί τους, στο ΣτΕ κατά του Ασφαλιστικού. ➞
Α) Αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
1. Αοριστία και ασάφεια ως προς τον προσδιορισμό της έννοιας του «καθαρού φορολογικού αποτελέσματος», που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων.
2. Παράβαση του άρθρου 78 παρ 1 και 4 του Συντάγματος (το εισόδημα και το αντικείμενο της φορολογίας πρέπει να καθορίζεται με τυπικό νόμο και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.
3. Παράβαση του άρθρου 78 παρ 1 και 2 του Συντάγματος, υπέρβαση της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (αρθ 43 παρ 2 Συντ), καθορισμός επιβολής φορολογικού ή οικονομικού βάρους με πλασματική βάση, προνόμια του ΕΦΚΑ και ανισότητες σε βάρος των δικηγόρων σε ότι αφορά τον συμψηφισμό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και την έντοκη επιστροφή ή συμψηφισμό αυτών.
4. Πλασματικός άλλως τεκμαρτός προσδιορισμός του ελάχιστου ύψους του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
5. Παράβαση του σεβασμού της περιουσίας, του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβιώσεως, της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας, ιδίως στα δημόσια βάρη.
6. Παράβαση του δικαιώματος  πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων των δικηγόρων (αρ 20 παρ 1, 25 παρ 1, 94, 95, 96 Συντ, αρθ 6 παρ 1 και 13 ΕΣΔΑ/νδ 53/74, αρ 14 παρ 1 ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ/ν. 2462/1997, αρθ 47 Χ.Θ.Δ. της Ε.Ε.
Β) Αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 αποφάσεως του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
1. Πλασματική υπερημερία, πλασματική προσαύξηση οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, αδικαιολόγητα προνόμια και διακρίσεις υπέρ του ΕΦΚΑ και σε βάρος των ασφαλισμένων δικηγόρων.
2. Στέρηση του δικαιώματος επίκαιρης πρόσβασης σε Δικαστήριο και άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής όσον αφορά στην πλασματική υπερημερία και στην πλασματική προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (αρθ 20 παρ 1, 25 παρ 1 Συντ, αρθ 6 παρ 1 και 13 ΕΣΔΑ, αρθ 14 παρ 1 ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ)
Γ) Αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 59522/2205/29-12-2016 Κανονιστικής Απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη: 
1. Αντισυνταγματικότητα και αντίθεση στην ΕΣΔΑ της άτοκης επιστροφής ή συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ.
2. Αντισυνταγματικότητα και αντίθεση της αφετηρίασης της παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ σε βάρος των ασφαλισμένων από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον χρόνο της ταμειακής βεβαίωσης, που οδηγεί στην πραγματικότητα και εκ του αποτελέσματος σε απαράγραπτο και της εικοσαετούς παραγραφής αυτών, που υπερβαίνει την εύλογη διάρκεια της παραγραφής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Α’ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Ιωάννης Κίτσος τ. Πρόεδρος επί σειρά Ετών του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών - Μερικές από τις Ιδέες του που άφησε παρακαταθήκη για το Δικηγορικό Σώμα.