ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 479/2017 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας - Αίτηση ακύρωσης

ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 479/207  Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας - Αίτηση ακύρωσης


Αριθμός απόφασης: 479/2017


ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣΤμήμα Α΄Με μέλη τους: Μαρία Λεντάρη - Τσινταράκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αναστασία Σαββοπούλου και Ελένη Παναγοπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 με γραμματέα την Ροδόπη Κουλουμπή, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την με αριθμκαταχ. ΑΚ 5054/20-12-2011 αίτηση ακύρωσης

τ η ς ..., κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός ..., η οποία παραστάθηκε με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κ α τ ά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και, ήδη, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γιολάντα Παπαρούνη.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, ο πληρεξούσιος της αιτούσης και η εκπρόσωπος του Δημοσίου δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 π.δ/τος18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄), που προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 32 του ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄/10.7.2009), ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση, χωρίς να αναγνωσθεί η έκθεση της εισηγήτριας Εφέτη Δ.Δ., Ελένης Παναγοπούλου.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού

μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,

αποφασίζει τα εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, που παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν.3900/2010 και για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο ποσού 100 ευρώ (876773 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου σειράς Α΄) ,ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ.240/25-1-2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 36/3-2-2010), με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση συνολικού εμβαδού 66.832 στρεμμάτων, των κτηματικών περιφερειών (πρώην) Κοινοτήτων Γραμματικού, Βαρνάβα και Καπανδριτίου του ν. Αττικής, η οποία κάηκε από την πυρκαγιά της 21ης – 24ης Αυγούστου 2009, κατά το μέρος αυτής, που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αιτούσης, κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση εμβαδού 9.937 τ.μ. στη θέση «ΛΙΜΙ ΣΤΑΥΡΟ» της κτηματικής περιφέρειας της (πρώην) Κοινότητας Βαρνάβα Αττικής, επί της οποίας προβάλλει η αιτούσα δικαίωμα κυριότητος σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου. Η υπόθεση νομίμως επανεισάγεται για συζήτηση μετά την έκδοση της 2649/2015 αναβλητικής απόφασης του Δικαστηρίου και την εκτέλεση των επιτασσομένων με αυτή.

2. Επειδή, η προσβαλλομένη απόφαση έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 117 παράγρ. 3 του Συντάγματος, κατά το οποίο «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλον τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό». Εξ άλλου, κατά το άρθρο 38 παράγρ. 1 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289), του οποίου γίνεται επίσης επίκληση στην προσβαλλομένη απόφαση : «Κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ην ευρίσκονται, εφ’ όσον ταύτα καταστρέφονται συνεπεία πυρκαϊάς ή παρανόμου υλοτομίας αυτών», ενώ, κατά το άρθρο 41 παράγρ. 1 του αυτού νόμου : «Η κήρυξις εκτάσεως ως αναδασωτέας ενεργείται δι’ αποφάσεως του οικείου νομάρχου [ήδη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά το ν. 2503/1997 (Α΄ 107)] καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως, η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», κατά δε την παράγρ. 3 του ιδίου άρθρου : «Ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρ. 38 παρ. 1 αναφερομένων η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις του νομάρχου εκδίδεται, μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών [ήδη δύο μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70)] από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας καταστροφής ...». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημοσία ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των κατά την ανωτέρω συνταγματική διάταξη προϋποθέσεων, η δε απόφαση περί αναδάσωσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης. Η αιτιολογία όμως αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (Σ.τ.Ε. 3772/2007, 2126/2000, 5778/1996, 679/ 1994, 6/1993, 3738/1992 κ.ά.).

3. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την από 11/1/2010 έκθεση αυτοψίας Δασολόγων του Δασαρχείου Καπανδριτίου διαπιστώθηκε, ότι την 21η Αυγούστου 2009 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην δασική θέση «Πυργάθι» Γραμματικού Αττικής που επεκτάθηκε την 22 έως 24 Αυγούστου 2009 και έκαψε εκτάσεις που υπάγονται στις κτηματικές περιφέρειες των κοινοτήτων Γραμματικού, Βαρνάβα, Καπανδριτίου Αττικής, καθώς και του Δήμου Μαραθώνα Αττικής. Επίσης επεκτάθηκε σε εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πεντέλης. Το σύνολο των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα της ανωτέρω πυρκαγιάς ,όσον αφορά στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Καπανδριτίου, στους χάρτες Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:5.000, όπου τοποθετήθηκε το περίγραμμα της ανωτέρω πυρκαγιάς, εμφανίζεται με συνεχή κόκκινη γραμμή πάχους 0,8 χιλ. και ανέρχεται συνολικά σε 93.160 στρέμματα. Από αυτές τις εκτάσεις, οι εκτάσεις που ήταν ανέκαθεν δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι κοινόχρηστες και διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις που την ημέρα της πυρκαγιάς είχαν την μορφή δάσους και δασικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.7 ν.3147/2003, συνολικού εμβαδού 57.153 στρεμ. εμφανίζονται με πράσινο χρώμα. Οι εκτάσεις που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα είναι εκχερσωμένες εκτάσεις, δηλαδή δάση ή δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικές το έτος 1938, άλλης μορφής σήμερα, συνολικού εμβαδού 2.208 στρέμματα. Οι εκτάσεις που εμφανίζονται με καφέ χρώμα είναι δασωμένοι αγροί αγροτικές εκτάσεις το έτος 1938 δάσος ή δασική έκταση σήμερα και δασωμένα κληροτεμάχια συνολικού εμβαδού 6.827 στρέμματα. Οι εκτάσεις που εμφανίζονται με κόκκινη διαγράμμιση είναι εκτάσεις που ήταν δασωμένοι αγροί και δασωμένα κληροτεμάχια που εκχερσώθηκαν το 1978 και σήμερα έχουν την αγροτική μορφή συνολικού εμβαδού 644 στέμματα. Περαιτέρω, στην πιο πάνω έκθεση αυτοψίας αναφέρεται, ότι η φωτοερμηνεία των εκτάσεων έγινε με την βοήθεια Α/φιων Ο/φ των ετών 1938 ή 1945-1978 και 2007, επίσης χρησιμοποιήθηκαν οι Π.Κ.Χ., και «Οι εκτάσεις που εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα είναι αυτές όπου σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 14 ν.998/79(Πράξεις χαρακτηρισμού, αποφάσεις επιτροπών του άρθρου 10 ν.998/79)χαρακτηρίστηκαν ότι υπάγονται στις παρ.6(α) του άρθρου 3Ν.998/79 ή είναι εκτάσεις που στους προσωρινούς κτηματικούς χάρτες που καταρτήθηκαν με της διατάξεις του Ν.248/1976 εμφανίζονται ως μη δασικές (παρ.10 άρθρου 21 ν.320/2003) ή σύμφωνα με φωτοερμηνεία είναι ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις που με την διαδικασία του άρθρου 67 ν.998/79 και άρθρου 14 ν.1734/1987 είναι εκτάσεις που δεν υπάγονται στην κυριότητα του Ελληνικού δημοσίου και έχει δοθεί νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με απόφαση του οικείου Νομάρχη…». Εν συνεχεία, κατόπιν σχετικής προτάσεως κηρυχτήκαν αναδασωτέα 66.832 στρέμματα που ήταν δάση και δασικές εκτάσεις. Αρκετές από τις μη δασικές εκτάσεις ήταν γεωργικές εκτάσεις και ισχύουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του Δασάρχη και προσωρινοί δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν κατ' εφαρμογή του ν. 248/76. Στην προσβαλλόμενη απόφαση περιέχονται ειδικότερες εξαιρέσεις ,που αφορούν σε εκτάσεις, οι οποίες εξαιρούνται της αναδάσωσης. Μετά την έκδοση της 2649/2015 αναβλητικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού και σε συμμόρφωση με τα διατασσόμενα με αυτήν, η αιτούσα με την με αριθμ πρωτ. 26/9-1-15 αίτηση προς το Δασαρχείο Καπανδριτίου προσκόμισε στην υπηρεσία 4 τοπογραφικά διαγράμματα με την επίδικη έκταση, εμβαδού 9937 τ.μ. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου και φωτοερμηνείας της εκτάσεως απεστάλη στο Δικαστήριο σε συμμόρφωση προς την ίδια ανωτέρω αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου, το 473/4-4-2016 έγγραφο απόψεων της Διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω έκταση χωρίζεται σε τρία τμήματα ως προς τα οποία αναφέρονται τα εξής: «Από την έκταση αυτή το τμήμα με στοιχεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε, εμβαδού 3063 τ.μ. εξαιρέθηκε της απόφασης κήρυξης ως μη δασική έκταση. Η έκταση αυτή περιλαμβάνεται και στην περίμετρο της 3789/92/19-1-93 απόφασης κήρυξης, η οποία όμως στο λεκτικό της μέρος εξαιρούσε τις γεωργικές εκτάσεις και τα κληροτεμάχια που είχαν την μορφή της δασικής έκτασης (παρ 2 του αρθ. 3 του ν. 998/79). Η υπόλοιπη έκταση συνολικού εμβαδού 6874 τ.μ. ήτοι το τμήμα με στοιχεία Α,Ε,Ζ,Δ,Α, εμβαδού 4300 τ.μ. και το τμήμα με στοιχεία Β,Γ,Η,Θ,Ι,Κ,Β, εμβαδού 2574 τ.μ. είναι κηρυγμένη αναδασωτέα. Όλη η επίδικη έκταση των 9937 τ.μ. αποτελεί το κληροτεμάχιο .. της Ε' κατηγορίας της διανομής "Πουρίθι Ίλκιζα" Βαρνάβα του 1934». Από την φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών, στην οποία προέβη η δασική αρχή, προέκυψε ότι: Το 1937 όλη η επίμαχη έκταση των 9937 τ.μ. είναι δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων και πεύκων πυκνότητας 50-60 %. Το 1945 η έκταση έχει υποστεί ανθρώπινες επεμβάσεις με την πυκνότητα της βλάστησης να κυμαίνεται από 10 έως 30%. Το 1960 η έκταση με στοιχεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε, είναι μη δασική και η υπόλοιπη συνολικού εμβαδού 6874 τ.μ. δάσος πυκνότητας 45%. Το 1978 η έκταση παραμένει όπως το 1960 με την πυκνότητα της βλάστησης να έχει αυξηθεί στο 70%, ενώ, και το 2007 η κατάσταση είναι ίδια με τα προηγούμενα έτη. Στην έκθεση φωτοερμηνείας επισυνάπτεται απόσπασμα ορθοφωτογραφίας έτους 2010 με την έκταση μετά την φωτιά, όπου φαίνεται το επίδικο κτήμα με την ίδια μορφή που είχε πριν την φωτιά του 2009, διότι, όπως αναφέρει η Δασική Αρχή, οι θάμνοι που υπήρχαν στο δάσος αναβλάστησαν μέσα σε ένα χρόνο αφού οι έκταση δεν καλλιεργείτο , η μη δασική δε έκταση παραμένει χωρίς ιδιαίτερη δασική βλάστηση. Τέλος, καταλήγει η Διοίκηση στο συμπέρασμα, ότι στο μεν τμήμα Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε, που άλλαξε μορφή μετά το 1937 έγινε νόμιμη αλλαγή χρήσης μετά την διανομή του 1934 και για αυτό δεν κηρύχθηκε αναδασωτέο, ενώ, η υπόλοιπη έκταση των 6874 τ.μ. (τμήμα Α,Ε,Ζ,Δ,Α, και Β,Γ,Η,Θ,Ι,Κ,Β,) είχε ανέκαθεν την μορφή του δάσους και ορθά κηρύχτηκε αναδασωτέα.

4. Επειδή, η προβλεπόμενη στο άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 998/1979 τρίμηνη [ήδη δίμηνη, κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2040/1992] προθεσμία από την αποψίλωση ή καταστροφή της δασικής βλάστησης, εντός της οποίας κηρύσσεται υποχρεωτικά η αναδάσωση, έχει την έννοια της έντονης υποδείξεως προς τη Διοίκηση να κινήσει και να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν και, πάντως, είναι ενδεικτική. Είναι, επομένως, απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη μη νομίμως εκδόθηκε μετά πάροδο χρονικού διαστήματος μείζονος του τριμήνου από τη διαπίστωση της καταστροφής της δασικής βλαστήσεως.

5. Επειδή, προβάλλεται άνευ εννόμου συμφέροντος ο λόγος ότι η προσβαλλόμενη πάσχει, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας ,καθώς δεν προκύπτει ο χαρακτήρας και η μορφολογία των εκτάσεων, που συνορεύουν με την κηρυσσόμενη ως αναδασωτέα μείζονα έκταση, ούτε περιγράφονται η μορφολογία του εδάφους, το είδος, η σύνθεση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βλάστησης στη μείζονα αυτή έκταση, την οποία καταλαμβάνει, διότι ο λόγος ακυρώσεως δεν αφορά στην συγκεκριμένη έκταση, επί της οποίας η αιτούσα προβάλλει δικαίωμα κυριότητος.

6. Επειδή, προβάλλεται, ότι η επίδικη έκταση παρά το νόμο και αναιτιολόγητα κηρύχθηκε αναδασωτέα, διότι βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του Βαρνάβα, ο οποίος είναι προϋφιστάμενος του έτους 1923. Ο λόγος αυτός, ανεξαρτήτως άλλου, είναι απορριπτέος, προεχόντως ως αναπόδεικτος, διότι από ουδέν στοιχείο του φακέλου προκύπτει ότι η επίμαχη έκταση εμπίπτει πράγματι εντός των ορίων του οικισμού του Βαρνάβα, ο οποίος από κανένα επίσης, στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι έχει οριοθετηθεί, ούτε η αιτούσα προσκομίζει οποιοδήποτε στοιχείο προς απόδειξη του ισχυρισμού της αυτού (πρβλ. και ΣτΕ 3633/2003 κ.ά.).Αντιθέτως, η Διοίκηση με το έγγραφο των απόψεών της αναφέρει, ότι η απόσταση της επίμαχης έκτασης από τον πιο πάνω οικισμό είναι περίπου 600 μέτρα και δεν είναι εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, ούτε τα όρια του οικισμού του Βαρνάβα έχουν οριοθετηθεί επισήμως κατά νόμο.

7. Επειδή, προβάλλεται, ότι πριν την 11η Ιουνίου 1975 η επίδικη έκταση είχε αλλάξει χαρακτήρα, καθότι είχε αποδοθεί δυνάμει του 5909/18-6-1949 τίτλου της Διεύθυνσης Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας κατά κυριότητα στο απώτερο δικαιοπάροχό της ..., προκειμένου να το καλλιεργήσεισύμφωνα με το άρ. 189 του Αγροτικού Κώδικα καιτην 22/31 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ΑθηνώνΌμωςεν προκειμένωανεξαρτήτως ότι ουδέν στοιχείο προσκομίζεται προς απόδειξη του ισχυρισμού αυτού, ακόμη και αν η Διοίκηση αντιλαμβανόταν την έκταση αυτή ως κατάλληλη για εποικιστικούς ή αποκαταστατικούς σκοπούς κατά το απώτατο παρελθόν, το γεγονός αυτό δεν ανατρέπει αφ’ εαυτού το αιτιολογικό έρεισμα της προσβαλλόμενης πράξης αναδάσωσης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή κατά πολύ μεταγενέστερης νομοθεσίας και, ιδίως, του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος του 1975. Εξάλλου, ακόμη και αν η έκταση είχε θεωρηθεί κατάλληλη για αποκαταστατικούς σκοπούς, δεν τεκμαίρεται μη δασικός χαρακτήρας της εκτάσεως, αφού δεν αποκλείεται να είχε το κτήμα αυτό δασικό χαρακτήρα εξαρχής ή να απέκτησε η έκταση εκ των υστέρων δασικό χαρακτήρα, τον οποίο απώλεσε λόγω της πυρκαγιάς (βλ. ΣτΕ 2682/2007,1104/2006, 320/2005, πρβλ. και ΣτΕ 2624/2003, 2628/2000 κ.ά.). Επομένως, ο ανωτέρω λόγος είναι απορριπτέος.

8. Επειδή, προβάλλεται, ότι δεν αιτιολογείται νομίμως ο δασικός χαρακτήρας της επίμαχης έκτασης των 9.937 τ.μ. ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων, οι οποίες απαιτούνται για να θεωρηθεί ότι ορισμένη έκταση έχει δασική μορφή. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει, κατά τα αναφερόμενα σε προηγούμενη σκέψη, ότι το τμήμα της έκτασης με στοιχεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε, εμβαδού 3063 τ.μ. είναι μη δασικό, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών των ετών 1945, 1960, 1978 και 2007, η οποία περιέχεται στο προμνημονευόμενο 473/4-4-2016 έγγραφο απόψεων του Δασαρχείου Καπανδριτίου προς το Δικαστήριο αυτό. Περαιτέρω, όμως, από την φωτοερμηνεία των παραπάνω αεροφωτογραφιών, η οποία περιέχεται στο ίδιο έγγραφο απόψεων του Δασαρχείου Καπανδριτίου, προκύπτει ότι τα επιμέρους τμήματα της επίμαχης έκτασης, που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία Α,Ε,Ζ,Δ,Α, και Β,Γ,Η,Θ,Ι,Κ,Β, εμβαδού 4300 τ.μ. και 2574 τ.μ , αντιστοίχως, είχαν ανέκαθεν την μορφή του δάσους το γεγονός δε αυτό αρκεί, κατά την έννοια των διατάξεων, που μνημονεύονται στην δεύτερη σκέψη, για την υπαγωγή τους στη δασική νομοθεσία. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος, που κηρύχθηκε ως αναδασωτέο το τμήμα της επίμαχης έκτασης με στοιχεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε, εμβαδού 3063 τ.μ., σύμφωνα με τον μερικώς βάσιμο σχετικό λόγο της αιτήσεως ακυρώσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση

Ακυρώνει την 240/25-1-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κατά το μέρος αυτής, που, κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.063 τ.μ. στη θέση «ΛΙΜΙ ΣΤΑΥΡΟ» της κτηματικής περιφέρειας της (πρώην) Κοινότητας Βαρνάβα Αττικής, με στοιχεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ε.

Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του ημίσεος παραβόλου.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 2017 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 22 Φεβρουαρίου 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΕΝΤΑΡΗ-ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗ     ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

πηγή : dsanet

Σχόλια