Εγκυρότητα διαδικαστικών πράξεων δικηγόρου παρ' εφέταις ενώπιον του Αρείου Πάγου

Εγκυρότητα διαδικαστιών πράξεων δικηγόρου παρ' εφέταις ενώπιον του Αρείου Πάγου


Απόφαση 407 / 2017 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 407/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2' Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Πάσσο, Προεδρεύοντος Αρεοπαγίτη (κωλυομένης της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ασπασίας Καρέλλου), Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Γεώργιο Μιχολιά, Θεόδωρο Τζανάκη και Νικόλαο Πιπιλίγκα, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο Κατάστημά του, στις 8 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Π. Β. του Ν., διαμένοντος στο ... της Δημοκρατίας ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιωάννα Σακελλαρίου, που κατέθεσε προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων: 1)ναυτιλιακής εταιρείας με την επωνυμία "X1 L.T.D." νόμιμα εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στη ... και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα δυνάμει του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, και 2)αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία "X2 L.T.D." που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τoυς Παναγιώτη Νικολόπουλο, ο οποίος ανακάλεσε την από 25/10/2016 δήλωσή του, κατ' άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., παραστάθηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις από 29/4/1998 και από 29/4/1998 αγωγές του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς και συνεκδικάστηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 6595/2000 του ίδιου Δικαστηρίου, 1075/2001 του Εφετείου Πειραιώς. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε αναίρεση και εκδόθηκε η 1214/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία την αναίρεσε και παρέπεμψε την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο συγκροτούμενο από άλλους δικαστές. Κατόπιν αυτής εκδόθηκε η 792/2007 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, κατά της οποίας ασκήθηκε νέα αναίρεση και εκδόθηκε η 655/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία την αναίρεσε και παρέπεμψε την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η 137/2015 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί ο αναιρεσείων με την από 26/5/2015 αίτησή του και τους από 25/8/2016 προσθέτους λόγους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Θεόδωρος Τζανάκης ανέγνωσε την από 21/10/2016 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη των δύο πρώτων λόγων και την παραδοχή του τρίτου λόγου της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης καθώς και την απόρριψη των προσθέτων λόγων αναίρεσης. Η πληρεξούσια του αναιρεσείοντος έθεσε θέμα ακυρότητας της προδικασίας και προέβαλε ένσταση πληρεξουσιότητας των αναιρεσιβλήτων και ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και των προσθέτων λόγων, ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψή τους, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/ 27-9-2013) ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της δικαιοσύνης, κατά δε το άρθρο 4 εδ. β' του ιδίου νόμου την δικηγορική ιδιότητα αποκτά εκείνος για τον οποίο εκδίδεται απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περαιτέρω κατά το άρθρο 28 παρ. 1, 2, 5 του ως άνω Κώδικα, Δικηγόρος διορισμένος στο Πρωτοδικείο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων, πολιτικών και διοικητικών, καθώς και όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας. Επίσης ο δικηγόρος που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο έχει το δικαίωμα να παρίσταται σε οποιαδήποτε προανακριτική ή ανακριτική αρχή, καθώς και σε οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ο δικηγόρος που είναι διορισμένος στο Εφετείο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές και δικονομικές πράξεις σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας, πολιτικά και διοικητικά, καθώς και σε όλα τα Ειρηνοδικεία. Στη περίπτωση παράστασης ενώπιον του Αρείου Πάγου απαιτείται να συμπαρίσταται με δικηγόρο που έχει το δικαίωμα παράστασης Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, κατά δε την παρ. 7 του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα ο Δικηγόρος που είναι διορισμένος στον Άρειο Πάγο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς επίσης και σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία, πολιτικά και διοικητικά και σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο δικηγόρος ως δημόσιος λειτουργός έχει το δικαίωμα να εξασκεί το λειτούργημά του μόνο στο Δικαστήριο, όπου είναι διορισμένος και σε όλα τα Δικαστήρια της περιοχής του Δικηγορικού Συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένος αλλά και σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Χώρας ήδη και χωρίς τη σύμπραξη και τοπικού δικηγόρου (Ν. 3919/2011). Σε ανώτερο Δικαστήριο από αυτό που είναι διορισμένος δεν μπορεί να παρασταθεί μόνος ούτε για δική του προσωπική υπόθεση, η παράσταση δε μη δικαιούμενου δικηγόρου ή η διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων από αυτόν στο ανώτερο δικαστήριο καθιστά άκυρες τις διαδικαστικές πράξεις, ανεξαρτήτως βλάβης (βλ.ΑΠ 94/2002. ΑΠ 229/2015 ΤΝΠ Νόμος). Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι στη περίπτωση, κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος κάποιου, από τα διάδικα μέρη, επισπεύδει τη συζήτηση της αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου αλλά δεν έχει την λειτουργική αρμοδιότητά του - διορισμό για διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Αρείου Πάγου, οι διαδικαστικές πράξεις καθίστανται άκυρες (βλ. σχετ ΑΠ 229/2015 οπ). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα νόμιμα με επίκληση προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατά της 137/2015 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς (που επικύρωσε την 6595/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) ο ενάγων άσκησε την από 26.05.2015 αίτηση αναιρέσεως. Ακολούθως, ο δικηγόρος Αθηνών Π. Σ., ως πληρεξούσιος δικηγόρος των αναιρεσιβλήτων εταιριών επέσπευσε τη συζήτηση της αναιρέσεως καλώντας τον αναιρεσείοντα να παραστεί για την δικάσιμο της 27.09.2016 για την οποία είχε επιμεληθεί ο ίδιος. Όπως όμως προκύπτει από τη με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2016 βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο εντολοδόχος των αναιρεσιβλήτων Δικηγόρος Π. Σ. φέρεται εγγεγραμμένος στα μητρώα του άνω Συλλόγου από 6ης Σεπτεμβρίου 2002 και ότι έχει προαχθεί στο Εφετείο από 16ης Οκτωβρίου 2007, χωρίς να σημειώνεται μετέπειτα μεταβολή αναφορικά με προαγωγή αυτού στον Άρειο Πάγο. Επομένως, η επίσπευση της συζητήσεως για την αρχική δικάσιμο (27.09.2016), κατά την οποία αναβλήθηκε για την αναφερομένη στην αρχή της απόφασης αυτής δικάσιμο (8-11-2016), ως πράξη της προδικασίας ενώπιον του Αρείου Πάγου, εφόσον ο άνω δικηγόρος είναι δικηγόρος παρ'εφέταις και δεν αποδεικνύεται η λειτουργική αρμοδιότητά αυτού για διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Αρείου Πάγου, είναι άκυρη ως διαδικαστική πράξη. Σημειώνεται ότι με την παρ.3 του άρθρ. 28 του Ν.4194/2013, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.6 του Ν.4205/2013, ορίζεται ότι "Δικηγόρος που είναι διορισμένος σε κατώτερο δικαστήριο δύνανται να συντάσσει, υπογράφει και καταθέτει ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα που απευθύνονται ενώπιον ανωτέρων δικαστηρίων". Όμως η διάταξη αυτή δεν νομιμοποιεί τον παραπάνω δικηγόρο να επισπεύσει την συζήτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου αφού είναι δικηγόρος παρ'εφέταις και δεν μπορεί από μόνος του να ενεργήσει διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του παρόντος Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά τα εκτεθέντα παραπάνω.
Κατόπιν αυτών, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της από 26.05.2015 αιτήσεως αναιρέσεως και των από 25.08.2016 προσθέτων λόγων (βλ. ΑΠ 229/2015 οπ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 26.05.2015 αιτήσεως και των από 25.08.2016 προσθέτων λόγων του Π. Β. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 137/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 13 Μαρτίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια