Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εντασσονται και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εντασσονται και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ

Αριθμός απόφασης: 963/2017ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, Εμμανουήλ Γκόγκο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη Γραμματέα, Ευπραξία Κυριλή.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21-12-2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ........ του ...., κατοίκου ..... Αττικής, οδός ......., αρ. ..., με ΑΦΜ ......, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ευστράτιου Νικολακέα.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του ν. 3869/2010):
1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «......», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ....., αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «....», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός.........., αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Νεφέλης Μακρονικόλα.
3) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΟΑΕΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αρ. 22, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δημητρίου Στάθη.
Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 6-6-2016 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό ...../676/22-6-2016 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη σημερινή δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό 2933Δ/24-6-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, …... που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση στη σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πρώτο μετέχοντα στη δίκη πιστωτή. Εφόσον λοιπόν αυτός δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου, θα δικαστεί σαν να είναι παρών (άρθρο 754 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015).
Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών ισχυρίζεται ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του στους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές. Γι` αυτό το λόγο ζητά τη ρύθμιση των οφειλών του και την απαλλαγή του από αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει.
Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του V. 3869/2010), ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στο τηρούμενο αρχείο του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Είναι νόμιμη και ορισμένη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τα τέσσερα πρώτα ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν. 4336/2015 και τα δύο από αυτά (4 και 9) μετά την εκ νέου τροποποίησή τους με το ν. 4346/2015 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών του και κατατέθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τα σχετικά γραμμάτια προκαταβολής εισφορών του ΔΣΑ.
Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
Ο αιτών, ηλικίας σήμερα ηλικία 40 ετών, είναι παντρεμένος από το 2008 με την .......... και έχουν δύο ανήλικα παιδιά, 8 ετών και 3 μηνών. Εργάζεται ως υδραυλικός (ελεύθερος επαγγελματίας), με έδρα τον ...... Αττικής και τα μεικτά μηνιαία έσοδά του ανέρχονται σήμερα στα 500 περίπου ευρώ. Εξάλλου η σύζυγός του, που δεν εργάστηκε μετά το γάμο τους, από το 2015 είναι γραμμένη στον ΟΑΕΔ, χωρίς να έχει εισόδημα από κάποια πηγή (δες το από 14-11-2016 αποδεικτικό ανανέωσης του με αριθμό 11/2015/......... δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015).
Περαιτέρω ο αιτών, από δάνεια που έλαβε και από ασφαλιστικές εισφορές που βεβαιώθηκαν (εν ευρεία εννοία) σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, έχει προς τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές του, τα παρακάτω χρέη:
1) .....: Από το με αριθμό σύμβασης ..... καταναλωπκό δάνειο, ποσό 4.464,90 ευρώ.
2)......: Από το με αριθμό σύμβασης ..... καταναλωτικό δάνειο, ποσό 7.362,54 ευρώ.
3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΩΝ - ΟΑΕΕ: Από ασφαλιστικές εισφορές, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου …/26-4-2016 έγγραφο που χορήγησε στον αιτούντα, ο ανωτέρω ασφαλιστικός οργανισμός, ποσό 31.075,11 ευρώ.
Συνεπώς η συνολική οφειλή του αιτούντος προς τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές του, ανέρχεται στο ποσό των 42.902,55 ευρώ, με υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων μόνο στους ιδιώτες πιστωτές του, μετά από ρύθμιση, 150 περίπου ευρώ συνολικά, σύμφωνα με την κατάθεσή του στο ακροατήριο. Τις ανωτέρω δόσεις σταμάτησε να καταβάλλει ο αιτών πριν από την κατάθεση της αίτησης, με αποτέλεσμα να καταστούν ληξιπρόθεσμες.
Από τα παραπάνω αναφερόμενα, σχετικά με τα εισοδήματα και τα χρέη του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των οικογενειακών του αναγκών, προκύπτει συγκριτικά ότι αυτός δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τουλάχιστον από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Λόγω μάλιστα της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, δεν έχει προοπτικές να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική του κατάσταση.
Τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία του ο αιτών, είναι τα παρακάτω: α) το με αριθμό κυκλοφορίας ........ IX επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας FORD (MONDEO), 1.798 cc, που κυκλοφόρησε το 2003 και έχει αξία 2.000 περίπου ευρώ και β) το 50% εξ αδιαιρέτου ενός πλαστικού σκάφους μήκους 5,7 μέτρων με αριθμό εγγραφής στο Νηολόγιο......., που εγγράφηκε για πρώτη φορά στο Νηολόγιο το 2001 και έχει αξία 2.500 περίπου ευρώ. Το δικαστήριο όμως δεν θα διατάξει την εκποίηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, επειδή θεωρεί ότι αυτή δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον.
Κατά συνέπεια το δικαστήριο, επειδή ο αιτών έχει ανεπαρκές εισόδημα, χωρίς δική του υπαιτιότητα, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η παράγραφος 2 ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ν. 4336/2015, να ρυθμίσει τις οφειλές του και να τον υποχρεώσει να καταβάλλει στους πιστωτές του, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το προτεινόμενο από τον ίδιο ποσό των πενήντα (50) ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο.
Συνακόλουθα, αφού απορριφθούν οι ενστάσεις των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, ως αβάσιμες, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ’ αυτή οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του πρώτου μετέχοντος στη δίκη πιστωτή και αντιμωλία των υπόλοιπων διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλλει στους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το συνολικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο, το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 24 ΦΕΒ. 2017.
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

πηγή : dsanet

Σχόλια