Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου - Αρραβώνας - Μη κατάρτιση οριστικής σύμβασης – Υπαιτιότητα -.


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑριθμός Απόφασης 3411/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣυγκροτήθηκε από την Δικαστή Γεωργία Γεωργακοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Δημήτριο Δεριζιώτη.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 19-01-2017 για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εδρεύουσας στην Παλλήνη Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, περιοχή Γέρακας) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΕΛΑΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΝ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. ... ΔΟΥ ΦΑΓΕ Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία κατέθεσε νομότυπα προτάσεις και παραστάθηκε κατά την επ'ακροατηρίω εκφώνηση της υπόθεσης, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χαρίδημου Φιλιππάκη (AM 026079 Δ.Σ. Αθηνών), δυνάμει του από 03-10-2016 πρακτικού του Δ.Σ. της.ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ..., κατοίκου Καλυβιών Αττικής (...) (ΑΦΜ ...ΔΟΥ ...), ο οποίος δεν κατέθεσε νομότυπα προτάσεις και δεν παραστάθηκε κατά την επ'ακροατήρίω εκφώνηση της υπόθεσης.Η ενάγουσα ζητά να γίνει δεκτή η από 21-06-2016 αγωγή της η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2341/30-06-2016 (γενικό αριθμό κατάθεσης 36415/2016) προσδιορισθείσα για την ως άνω αναγραφόμενη δικάσιμο.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ


Από την υπ' αριθμ. 8953Γ/30-06-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ..., την οποία νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι επικυρωμένο αντίγραφο, της κρινόμενης αγωγής, με πράξη κατάθεσης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με επιμέλεια της, στον εναγόμενο (άρθρ. 122, 123, 126 περ. α', 128 και 139 ΚΠολΔ). Ωστόσο, ο τελευταίος δεν προκατέθεσε προτάσεις, ούτε εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην ως άνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου. Συνεπώς, ο εναγόμενος πρέπει να δικαστεί ερήμην, το Δικαστήριο, όμως, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (αρθρ. 271 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι δυνάμει του υπ' αριθμ. 11.712/30-06-2011 προσυμφώνου πώλησης ακινήτου συμφώνησε με τον εναγόμενο να της πωλήσει και μεταβιβάσει ένα ακίνητο (αγροτεμάχιο) ιδιοκτησίας του, στη θέση «Λ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Καλυβιών Αττικής, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπό κρίση αγωγή, το οποίο εγγυήθηκε και υποσχέθηκε ότι είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος και χρέος. Ότι καταβλήθηκε, ως αρραβώνας, στον εναγόμενο το ποσό των 5.000 ευρώ και ορίσθηκε ως χρόνος υπογραφής του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης το αργότερο έως την 30η Οκτωβρίου 2011. Ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον προς απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου, προκειμένου να εγκαταστήσει σε αυτό φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προς τούτο μετά την υπογραφή του προσυμφώνου προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δαπάνες προκειμένου να αποκτήσει όρους σύνδεσης και να υπογράφει σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ρε την Δ.Ε.Η. -Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο ακίνητο. Ότι ο εναγόμενος κωλυσιεργούσε, παρά τις επίμονες οχλήσεις της, τόσο να της παραδώσει τα απαιτούμενα, προς σύναψη του οριστικού συμβολαίου πώλησης έγγραφα, όσο και την υπογραφή αυτού. Ότι σε σχετικό έλεγχο της στο οικείο υποθηκοφυλακείο, αναφορικά με το συγκεκριμένο ακίνητο, ανακάλυψε ότι αυτό έφερε εμπράγματα βάρη και αβεβαιότητα, ως προς την περιγραφή και τα ακριβή του σύνορα. Ότι ο εναγόμενος της απέκρυψε, όχι μόνο την αδυναμία του να αποκτήσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, λόγω οφειλών, αλλά και το γεγονός ότι είχε ήδη από 20-09-2010 καταρτίσει και έτερο προσύμφωνο πώλησης του συγκεκριμένου ακινήτου με τον …, ο οποίος είχε καταβάλει το ποσό των 65.000 ευρώ προς απόκτηση αυτού, πλην όμως ο εναγόμενος δεν είχε προβεί σε υπογραφή του οριστικού συμβολαίου με αποτέλεσμα να εγγράψει, δυνάμει δικαστικής απόφασης, προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου αυτού. Ότι ο εναγόμενος ψευδώς έως και τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2012, την διαβεβαίωνε ότι θα διευθετούσε το ζήτημα, τόσο της προσημείωσης υποθήκης λόγω εξόφλησης της απαίτησης για την οποία ενεγράφη, όσο και της απόκτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ότι κατόπιν αυτών, κάλεσε τον εναγόμενο, δια εξωδίκου, να προσέλθει προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης μεταβιβάζοντας αυτό ελεύθερο βαρών, άλλως να της καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ, ως το διπλάσιο του καταβληθέντος αρραβώνα, καθώς και το ποσό των 2.730 ευρώ για τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη, ενόψει της πώλησης του ακινήτου και εγκατάστασης της σε αυτό. Ότι βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, θα αποκόμιζε κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του φωτοβολταϊκου πάρκου το ποσό των 117.374 ευρώ, το οποίο και απώλεσε, λόγω της μη εγκατάστασης της στο ακίνητο. Με το ιστορικό αυτό ζητά, να γίνει δεκτή η αγωγή της να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει: α) το ποσό των 10.000 ευρώ, ως το διπλάσιο του καταβληθέντος αρραβώνα, νομιμοτόκως από την 30-06-2011, άλλως από την 06-03-2012, άλλως από την άσκηση της παρούσας έως την πλήρη εξόφληση, β) το ποσό των 4.530 ευρώ για τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη, ενόψει της πώλησης του ακινήτου, νομιμοτόκως από την 30-06-2011, άλλως από την 06-03-2012, άλλως από την άσκηση της παρούσας έως την πλήρη εξόφληση, γ) το ποσό των 117.374 ευρώ, ως αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) και εύλογη αποζημίωση για την ζημία, την οποία υπέστη από την ματαίωση των επιχειρηματικών της σκοπών, νομιμοτόκως από την 30-06-2011, άλλως από την 06-03-2012, άλλως από την άσκηση της παρούσας έως την πλήρη εξόφληση και δ) το ποσό των 19.956 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, νομιμοτόκως από την άσκηση της παρούσας έως την πλήρη εξόφληση, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση ενός (1) έτους, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή, για την οποία έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το Σειρά Θ υπ' αριθμ. 1443065/18-01-2017 διπλότυπο είσπραξης Τύπου Α της Δ' ΔΟΥ Αθηνών) συζητείται νομότυπα, καθώς η ενάγουσα επέδωσε την αγωγή της, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση, κατ' άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ' αριθμ. 8953Γ/30-06-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ...), κατέθεσε προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, που επικαλείται στην αγωγή της εντός της νόμιμης προθεσμίας των εκατό (100) ημερών από την κατάθεση αυτής, κατ'άρθρο 237 ΚΠολΔ, και ειδικότερα την 08-11-2016. Περαιτέρω, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 287, 288, 346, 387, 402, 403, 513 επ., 914, 932 ΑΚ και 176, 907, 908 παρ. 1 και 1047 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από τα έγγραφα που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας και όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν, στην κρινόμενη υπόθεση, λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου (αρθρ. 271 ΚΠολΔ), τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής θεωρούνται ομολογημένα και ειδικότερα αποδείχθηκε ότι: Η ενάγουσα προς προώθηση του επιχειρηματικού της σκοπού εξεδήλωσε ενδιαφέρον αγοράς ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του εναγομένου, προκειμένου να εγκαταστήσει σε αυτό φωτοβολταϊκο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δυνάμει του υπ' αριθμ. .../30-06-2011 προσυμφώνου πώλησης ακινήτου της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., συμφώνησε με τον εναγόμενο να της πωλήσει και μεταβιβάσει ένα ακίνητο (αγροτεμάχιο) ιδιοκτησίας του, στη θέση «Λ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Καλυβιών Αττικής, επιφανείας 5.494,16 τ.μ.. Κατά την υπογραφή του ως άνω αναφερομένου προσυμφώνου, δόθηκε από την ενάγουσα, ως αρραβώνας, το ποσό των 5.000 ευρώ, δια της υπ' αριθμ. ... τραπεζικής επιταγής της τράπεζας «MARFIN EGNAT1A ΒΑΝΚ», εκδόσεως της ενάγουσας ενώ σε αυτό προβλεπόταν ρητώς ότι σε περίπτωση ματαίωσης του οριστικού συμβολαίου με υπαιτιότητα του πωλητή, αυτός όφειλε να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ως αρραβώνας (βλ. σελ. 8, παρ. 2η του υπ' αριθμ. …/30-06-2011 προσυμφώνου πώλησης ακινήτου). Περαιτέρω, ο εναγόμενος εγγυήθηκε και υποσχέθηκε ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος και χρέος και ανέλαβε την υποχρέωση να προσκομίσει, προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης, ως χρόνος της οποίας ορίσθηκε το αργότερο έως την 30η Οκτωβρίου 2011, κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση του αρμοδίου δασαρχείου, βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας. Η ενάγουσα μετά την υπογραφή του ως άνω προσυμφώνου προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δαπάνες, προκειμένου να αποκτήσει όρους σύνδεσης και να υπογράψει σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την Δ.Ε.Η. - Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο ακίνητο και ειδικότερα αρχικά κατήρτισε το από 05-07-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου με την εδρεύουσα στην Αθήνα (...) εταιρεία με την επωνυμία «... Ε.Π.Ε.», στην οποία και ανέθεσε την δημιουργία των φακέλων, την εκπόνηση των τεχνικών μελετών και την παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτήσει όρους σύνδεσης και να υπογράψει σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την Δ.Ε.Η. - Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και εν συνεχεία την 15-07-2011 κατέθεσε την υπ'αριθμ. .../15-07-2011 αίτηση της προς την Δ.Ε.Η. για σύνδεση του φωτοβολταϊκου σταθμού με το δίκτυο, καταβάλλοντος και το σχετικό παράβολο. Ωστόσο, παρά τις επίμονες οχλήσεις της ενάγουσας και την μεταξύ τους συμφωνία, ο εναγόμενος κωλυσιεργούσε, να της παραδώσει τα απαιτούμενα, προς σύναψη του οριστικού συμβολαίου πώλησης, έγγραφα, καθώς και προβεί στην υπογραφή αυτού. Κατόπιν αυτών, τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, η ενάγουσα διενήργησε σχετικό έλεγχο στο οικείο υποθηκοφυλακείο, αναφορικά με το συγκεκριμένο ακίνητο, όπου και ανακάλυψε ότι αυτό έφερε εγγεγραμμένη προσημείωση υποθήκης υπέρ τρίτου προσώπου και συγκεκριμένα του ..., για την οποία ο εναγόμενος την διαβεβαίωσε ότι αφορούσε εξοφλημένο δάνειο και ότι θα προέβαινε σε εξάλειψη αυτής, καθώς και αβεβαιότητα, ως προς την περιγραφή και τα ακριβή του σύνορα, γεγονότα τα οποία οδήγησαν, κατόπιν συμφωνίας των μερών, σε παράταση του χρόνου υπογραφής του οριστικού συμβολαίου. Η ενάγουσα όμως, θορυβημένη από τα ως άνω γεγονότα, προέβη εκ νέου σε έλεγχο, αναφορικά με την αιτία εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου, υπέρ του ..., διαπιστώνοντας ότι επρόκειτο για συναινετική προσημείωση, λόγω μη προσήκουσας εκτέλεσης προσυμφώνου, εξ υπαιτιότητας του πωλητή - εναγομένου και ειδικότερα ο τελευταίος είχε ήδη από 20-09-2010 καταρτίσει και έτερο προσύμφωνο πώλησης του συγκεκριμένου ακινήτου με τον ..., ο οποίος είχε καταβάλει το ποσό των 65.000 ευρώ προς απόκτηση αυτού, πλην όμως ο εναγόμενος δεν είχε προβεί σε υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να εγγράψει, δυνάμει δικαστικής απόφασης προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου αυτού. Εκ των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος όχι μόνο απέκρυψε από την ενάγουσα, την αδυναμία του να αποκτήσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, λόγω υφιστάμενων οφειλών του και το γεγονός ότι για το επίδικο ακίνητο είχε καταρτίσει ήδη δυο διαφορετικά προσύμφωνα πώλησης αλλά αντιθέτως την διαβεβαίωνε ψευδώς, έως και τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2012, ότι θα διευθετούσε το ζήτημα, τόσο της προσημείωσης υποθήκης, λόγω εξόφλησης της απαίτησης για την οποία ενεγράφη, όσο και της απόκτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Κατόπιν αυτών η ενάγουσα κάλεσε τον εναγόμενο, δια της από 23-02-2012 εξώδικης διαμαρτυρίας - πρόσκλησης της (βλ. την υπ' αριθμ. 615Γ/06-03-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ...) να προσέλθει προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης μεταβιβάζοντας το ακίνητο ελεύθερο βαρών, άλλως να της καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ, ως το διπλάσιο του καταβληθέντος αρραβώνα, καθώς και το ποσό των 2.730 ευρώ για τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη, ενόψει της πώλησης του ακινήτου, χωρίς ωστόσο ο εναγόμενος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι η μη κατάρτιση της σύμβασης πώλησης και κατ' επέκταση η αδυναμία της ενάγουσας να υλοποιήσει τον επιχειρηματικό της σκοπό, οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγομένου, ο οποίος δεν παρείχε το επίδικο ακίνητο ελεύθερο βαρών και δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές του υποχρεώσεις ενώ η μεταβίβαση αυτού με παράλληλη ανάληψη των οικονομικών βαρών που έφερε από την ενάγουσα, ήταν οικονομικά ασύμφορη, αφού ξεπερνούσε το τίμημα πώλησης του. Η ενάγουσα, ωστόσο βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο ματαιώθηκε, λόγω της μη εγκατάστασης του φωτοβολταϊκου πάρκου στο ακίνητο, όπως προαναφέρθηκε, εξ υπαιτιότητας του εναγομένου, απώλεσε το ποσό των 117.374 ευρώ, το οποίο προσδοκούσε ότι θα αποκόμιζε κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, με την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων (βλ. προσαγόμενα οικονομικά στοιχεία), ενώ προέβη και σε δαπάνες προς υλοποίηση αυτού, στις οποίες δεν θα είχε προβεί αν ο εναγόμενος δεν είχε πείσει αυτή, ότι το εν λόγω ακίνητο ήταν ελεύθερο βαρών, καταρτίζοντας προς τούτο και το επίδικο προσύμφωνο.

Ειδικότερα, δαπάνησε : α) το ποσό των 1.230 ευρώ, ως παράβολο, για την υπ' αριθμ. .../.../15-07-2011 αίτηση της προς την Δ.Ε.Η. για σύνδεση τουφωτοβολταϊκου σταθμού με το δίκτυο (βλ. το υπ' αριθμ. 979913Θ/15-07-2011 γραμμάτιο είσπραξης), β) το ποσό των 300 ευρώ, για έξοδα της συμβολαιογράφου Αθηνών ... προς σύνταξη του υπ' αριθμ. .../30-06-2011 προσυμφώνου πώλησης ακινήτου (βλ. σελ. 9, τελ. παρ. του προσυμφώνου) και γ) το ποσό των 3.000 ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας «... Ε.Π.Ε.» (βλ. την υπ' αριθμ. .../16-12-2011 απόδειξη είσπραξης της εταιρείας «... Ε.Π.Ε.») και αθροιστικά το ποσό των 4.530 (1.230 + 300 + 3.000) ευρώ. Εκ της ανωτέρω αδικοπρακτικής και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εναγομένου, η οποία συνίσταται στην εκ μέρους του τέλεση της πράξης της απάτης, δια της απόκρυψης της πραγματικής νομικής κατάστασης του ακινήτου και της κατάρτισης προσυμφώνων πώλησης, με δυο διαφορετικούς αγοραστές, η οποία τελικώς επέφερε την μη τέλεση της οριστικής σύμβασης πώλησης, επλήγη η φήμη και η αξιοπιστία της ενάγουσας έναντι τρίτων και υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία θα πρέπει να αποζημιωθεί με το ποσό των 1.500 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο, λαμβανομένων υπόψη (στο καθορισμό του) των γενικότερων περιστάσεων εντός των οποίων ενήργησε ο εναγόμενος, της έντασης του δόλου, της έντασης και της έκτασης της προσβολής, καθώς και της εν γένει κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων μερών. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, που να εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο και η ομολογία έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη στην προκείμενη περίπτωση (352 παρ. 1 ΚΠολΔ), η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 133.404 ευρώ και ειδικότερα : α) το ποσό των 10.000 ευρώ, το διπλάσιο του δοθέντος αρραβώνα εκ ποσού 5.000 ευρώ, κατ' άρθρο 403 ΑΚ, καθώς αποδείχθηκε μη εκτέλεση της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του εναγομένου, νομιμοτόκως από 06-03-2012, ημέρα επίδοσης της από 23-02-2012 εξώδικης διαμαρτυρίας - πρόσκλησης, β) το ποσό των 4.530 ευρώ για τις δαπάνες υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου επί του ακινήτου, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, καθώς δεν οχλήθηκε ο εναγόμενος δια της από 23-02-2012 εξώδικης διαμαρτυρίας - πρόσκλησης της ενάγουσας, για το σύνολο του ποσού αυτού, γ) το ποσό των 117.374 ευρώ, ως διαφυγόντα κέρδη, από την λειτουργία του φωτοβολταϊκου πάρκου στο ακίνητο, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, καθώς δεν οχλήθηκε ο εναγόμενος, δια της από 23-02-2012 εξώδικης διαμαρτυρίας - πρόσκλησης της ενάγουσας, για το ποσό αυτό και δ) το ποσό των 1.500 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Επίσης θα πρέπει να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 40.000 ευρώ, καθώς η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει στην ενάγουσα σημαντική ζημία (άρθρα 907 και 908 παρ. 1 ΚΠολΔ), να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση τριών (3) μηνών, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου, λόγω της ήττας του (άρθρ. 176 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό (άρθρ. 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα, το συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (133.404) ευρώ και ειδικότερα: α) το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, νομιμοτόκως από 06-03-2012 μέχρι την εξόφληση, β) το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (4.530) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, γ) το ποσό των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (117.374) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και δ) το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση τριών (3) μηνών, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 27-04-2016, απόντων των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
πηγή : dsanet

Σχόλια