ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 2. Του π.δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α΄ 172) “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 3. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.

 4. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 2034).

5. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β΄ 2864).

 6. Της με αριθμ. πρωτ. 5713/29.3.17 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου “Απόφαση - Προκήρυξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία”.

7. Της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.17 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου “Απόφαση - Επαναπροκήρυξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία”(ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3).

8. Της με αριθμ. πρωτ. 11199/14.6.2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ανάρτηση καταστάσεων υποψηφίων - Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) - Διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου» (ΑΔΑ:6ΦΑΥ465ΧΘΕ-189).

9. Της με αριθμ. πρωτ. 13731/03-08-2017 απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου «Ανάρτηση αποτελεσμάτων γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας» (ΑΔΑ:ΩΑ96465ΧΘΕ- 1ΞΞ).

10. Της με αριθμ. πρωτ. 13797/04-08-2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφαση της Διευθύντριας Ασύλου (ΑΔΑ: 6ΖΤΩ465ΧΘΕ-ΤΛΖ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.Την κατανομή των επιτυχόντων δικηγόρων στις κάτωθι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.16 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864), ως ακολούθως:


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων


πηγή : εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Συμβουλές του “Έλληνας Δικηγόρος” πριν πας και αφού πας στον δικηγόρο σου ➡

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.

Εγγύηση Μισθώματος. Επιστροφή εγγύησης ενοικίου, συμψηφισμός. Τι καλύπτει το ποσό που δόθηκε από το μισθωτή ως «εγγύηση»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.