ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 2. Του π.δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α΄ 172) “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 3. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.

 4. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6416/21.7.2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄ 2034).

5. Της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β΄ 2864).

 6. Της με αριθμ. πρωτ. 5713/29.3.17 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου “Απόφαση - Προκήρυξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία”.

7. Της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.17 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου “Απόφαση - Επαναπροκήρυξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία”(ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3).

8. Της με αριθμ. πρωτ. 11199/14.6.2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ανάρτηση καταστάσεων υποψηφίων - Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) - Διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου» (ΑΔΑ:6ΦΑΥ465ΧΘΕ-189).

9. Της με αριθμ. πρωτ. 13731/03-08-2017 απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου «Ανάρτηση αποτελεσμάτων γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας» (ΑΔΑ:ΩΑ96465ΧΘΕ- 1ΞΞ).

10. Της με αριθμ. πρωτ. 13797/04-08-2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφαση της Διευθύντριας Ασύλου (ΑΔΑ: 6ΖΤΩ465ΧΘΕ-ΤΛΖ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.Την κατανομή των επιτυχόντων δικηγόρων στις κάτωθι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.16 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864), ως ακολούθως:


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ : Απόφαση κατανομής των επιλεγέντων δικηγόρων


πηγή : εδώ

Σχόλια