Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων.
ΦΕΚ Β' Αρ. Φύλλου 1577 8/05/2018

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 29 της παρ. 3 του ν.1264/1982 (Α΄79).
β) Του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 όπως έχουν τρο-οποιηθεί και ισχύουν με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α΄240).
γ) Του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’/2001), όπως έχει τροπο-οιηθεί και ισχύει.
δ) Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμε-ώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α’ /2013), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ε) Του π.δ.134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουρ-ών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο (ΦΕΚ 814/Β’).
3. Την αριθ. 24542/284/27.4.2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2018, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί και η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ.
5. Το αριθ. 24041/1448/26.4.2018 έγγραφο του γραφείου Υπουργού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις
εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:
α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.ο
β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπηης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.
γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων
και Ομοσπονδιών):
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.
δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300
μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή,
Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.
Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών» νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την
ημέρα της ψηφοφορίας.
Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.
Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 2394/80/9.2.2012 όμοια (Β΄ 337).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Σχόλια