Αντικειμενική σώρευση διεκδικητικής αγωγής, αγωγής απόδοσης ωφελημάτων

Αντικειμενική σώρευση διεκδικητικής αγωγής, αγωγής απόδοσης ωφελημάτων

Αριθμός 75/2018

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑποτελούμενο απα τη Δικαστή Αλπέντζου Κωνσταντούλα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσολογγίου και από τη Γραμματέα Σοφία Στέλιου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στο Μεσολόγγι την 8η Φεβρουαρίου 2018, για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: ..., κατοίκου Κάντζας-Παλλήνης Αττικής (..., ΑΦΜ: ...), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξoυσίας δικηγόρου της Αθηνών, Διονυσίας-Κρίνα Τζαβάρας.

Των εναγομένων: 1] ... και 2] ..., κατοίκων αμφοτέρων Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας, από τους οποίους ο πρώτος παραστάθηκε μετά και η δεύτερη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Άμφισσας, Γεωργίου Δελμούζου.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-3-2017 αγωγή της, που κατατέθηκε στην γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό εκθ. κατάθ. ΤΜ 62/7-4-2017 και προσδιορίστηκε για συζήτηση τη δικάσιμο που αναφέρεται στη αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο σύμφωνα με το όρθρο 237 παρ.3 και 4 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το ν. 4335/2015.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 2 του Ν. 4335/2015.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Με την κρινόμενη αγωγή, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου της, η ενάγουσα εκθέτει ότι στις 19-10-2016 απεβίωσε χωρίς ν' αφήσει διαθήκη, ο ..., πατέρας αυτής (ενάγουσας) του οποίου αυτή (ενάγουσα) τυγχάνει γνήσιο τέκνο του και ο πρώτος εναγόμενος ανηψιάς του. Ότι ο αποβιώσας κατέλειπε ως μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμο του την ενάγουσα. Ότι κατά το χρόνο θανάτου του πατέρα της, ..., η κληρονομιαία περιουσία περιελάμβανε και ένα ακίνητο και συγκεκριμένα ένα οικόπεδο με την επ' αυτού διώροφη οικοδομή που βρίσκεται στην θέση "ΠΑΝΑΓΙΑ" της Άμφισσας Φωκίδος το οποίο περιήλθε κατά ψιλή κυριότητα στον πρώτο εναγόμενο με παράγωγο τρόπο και συγκεκριμένα δυνάμει του υπ' αριθμ. .../22-12-2008 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Ναυπάκτου ..., νόμιμα μεταγραμμένο, κατόπιν μεταβιβάσεως αυτού (ακινήτου) από τον πατέρα της και αληθή κύριο αυτού, ο οποίος παρακράτησε την επικαρπία. Ότι μετά το θάνατο του πατρός της ο πρώτος εναγόμενος απέκτησε την πλήρη κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου. Ότι ο πρώτος εναγόμενος, ανηψιός του αποβιώσαντος πατρός της, κατέλαβε και έκτοτε κατέχει όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην αγωγή κινητά πράγματα που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο της ανωτέρω μεταβιβασθείσας αρνούμενος να της τα αποδώσει. Ότι, περαιτέρω, μεταξύ των κινητών πραγμάτων που περιήλθαν στην κυριότητα της ενάγουσας, περιλαμβάνεται και το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΑΜΑ ..., φορτηγό αυτοκίνητο, μάρκας NISSAN, τύπου VΑΝΕΤΤΈ, το οποίο ο πρώτος εναγόμενος, ως αντιπρόσωπος του αποβιώσαντος πατρός της, δυνάμει του υπ' αριθμ..../ 12-10-2016 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αμφίσσης, ..., μεταβίβασε λόγω πωλήσεως, στις 21-10- 2016 στην δεύτερη εναγόμενη σύζυγό του, παριστάνοντας ψευδώς στη Διεύθυνση Μεταφορών Άμφισσας, ότι έχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του το επίδικο όχημα και πείθοντας, με τις ως άνω ψευδείς διαβεβαιώσεις τη Διεύθυνση Μεταφορών Άμφισσας να προβεί στην ανωτέρω μεταβίβαση, παρόλο που γνώριζε ότι το ανωτέρω όχημα ανήκε μόνο στην ενάγουσα ως μοναδική ες αδιαθέτου κληρονόμο. Περαιτέρω, η ενάγουσα ιστορεί ότι η δεύτερη εναγόμενη, αγοράστρια του ανωτέρω οχήματος, ήταν κακόπιστη νομέας, καθόσον γνώριζε ή από βαρεία αμέλεια αγνοούσε ότι ο δικαιοπάροχός της, πρώτος εναγόμενος, δεν ήταν αποκλειστικός κύριος του οχήματος, εξάγοντας ωφελήματα, που συνίστανται στα έσοδα από την εκμίσθωση του οχήματος. Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, η ενάγουσα, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του κονδυλίου ηθικής βλάβης στο ποσό των 1.000 ευρώ για τον πρώτο εναγόμενο και στο ποσό των 500 ευρώ για την δεύτερη εναγόμενη με τις έγγραφες προτάσεις της καθώς και τον εν μέρει παραδεκτό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής της αναφορικά με την απόδοση των ωφελημάτων, με την τροπή του σε αναγνωριστικό, με τις έγγραφες προτάσεις της (άρθρο 223 εδ. β' περ. α', 294 εδ. α', 2959 1, 297 περ. α' ΚΠολΔ) ζητεί: 1)να αναγνωριστεί η κυριότητα της επί των κινητών πραγμάτων (οικοσυσκευής) που αναφέρει στην αγωγή της, 2) να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να αποδώσει στην ενάγουσα τα κινητά πράγματα (οικοσυσκευή) που περιγράφονται στην αγωγή, 3) να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 21-10-2016 μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας του οχήματος, 4) να αναγνωριστεί η κυριότητά της επί του οχήματος, 5) να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη, αγοράστρια του μεταβιβασθέντος οχήματος να αποδώσει στην ενάγουσα το εν λόγω όχημα, 6) να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούνται οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλουν στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στα ωφελήματα τα οποία αποκόμισαν οι εναγόμενοι από τη χρήση του οχήματος, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και 7) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα, ο πρώτος εναγόμενος, το ποσό των 1.000 ευρώ και η δεύτερη εναγόμενη το ποσό των 500 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη η ενάγουσα από την αδικοπραξία (απάτη) που τέλεσαν σε βάρος της οι εν λόγω εναγόμενοι, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Τέλος αιτείται να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, [πρόκειται περί αντικειμενικής σωρεύσεως αγωγών, ήτοι διεκδικητικής αγωγής (1094 ΑΚ), αγωγής αποδόσεως ωφελημάτων (1096 και 1098 ΑΚ), αναγνωριστικής αγωγής ακυρότητας της μεταβιβασθείσας δικαιοπραξίας (1034 ΑΚ) και αγωγής αδικοπραξίας (άρθρο 914 ΑΚ)], η ένδικη αγωγή εφόσον καταβλήθηκε το ανάλογο με το καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου με τις αντίστοιχες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα υπ' αριθμ. 289999, 432271, 713330, 253083 Σειρά Α' αγωγόσημα μετά του επικολληθέντος ενσήμου υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και το υπ' αριθμ. ... παράβολο), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ' ύλην (άρθρα 11 παρ. 1, 14 παρ.2 ΚΠολΔ) και κατά τόπον (άρθρο 30 ΚΠολΔ)-αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου είχε ο κληρονομούμενος όταν πέθανε την κατοικία του - ειδική δωσιδικία κληρονομίας - βλ. Κων. Παπαδόπουλου, "Αγωγές Κληρονομικού Δικαίoυ" τόμος πρώτος, εκδ. 1994, 8 113 σελ. 206 υποσημ. 81 και 8 165, σελ. 266)- αρμόδιο προς εκδίκασή της κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, ενώ η ένδικη αγωγή, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. 10648 και 10649/28-4-2017 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, ..., επιδόθηκε στους εναγομένους εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της (10-1-2017) όπως επιτάσσει το άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, ως ισχύει με το Ν. 4335/2015. Όσον αφορά την πρώτη αντικειμενικά σωρευόμενηδιεκδικητική αγωγή, είναι απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της, διότι τα κινητά πράγματα που αιτείται η ενάγουσα την απόδοσή τους δεν περιγράφονται με ακρίβεια και λεπτομερώς κατά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, ώστε να δύναται να εξατομικευθούν, ενώ δεν αναφέρεται και η αξία αυτών, με αποτέλεσμα, ούτε ο πρώτος εναγόμενος δύναται να αμυνθεί, ούτε το Δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις (άρθρο 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολΔ, ΑΠ 488/2001, ΕλλΔικ 43.381, ΑΠ 365/2000 ΕλλΔικ 41, 1301). Σημειωτέον ότι η αγωγή με το αντίστοιχο αίτημα της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αγωγή περί κλήρου καθότι η ενάγουσα δεν αιτείται την αναγνώριση του κληρονομικού της δικαιώματος ενώ δεν προκύπτει από τα εκτιθέμενα στην αγωγή πραγματικό περιστατικό αν ο πρώτος εναγόμενος κατακρατεί τα κληρονομιαία κινητό, αν ήθελε κριθούν αυτό ως αντικείμενα της κληρονομιάς, ως κληρονόμος, pro herede, επικαλούμενος δικό του κληρονομικό δικαίωμα. Περαιτέρω, η αγωγή, κατά το μέρος με το οποίο διώκεται η αναγνώριση της ακυρότητας της από 21-10-2016 μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας με την οποία μεταβιβάστηκε στην δεύτερη εναγόμενη από τον πρώτο εναγόμενο, το περιγραφόμενο στην αγωγή φορτηγό όχημα, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι η έλλειψη αποκλειστικής κυριότητας του μεταβιβάσαντος, ως άνω πρώτου εναγομένου δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της καταρτισθείσας συμβάσεως (ο.α. ad hoc ΕφΔωδ 168/2007), αφού, αυτή είναι έγκυρη, αλλά μπορεί να ζητηθεί να αναγνωριστεί, ότι ο μεν πωλητής δεν ήταν κύριος του πράγματος, που μεταβιβάστηκε, ο δε αγοραστής, λόγω της ελλείψεως αυτής του πωλητή, δεν έγινε κύριος αυτού.

Πρόκειται, δηλαδή, για αναγνωριστική αγωγή (70 ΚΠολΔ), με την αρνητική της μορφή, ήτοι της αναγνωρίσεως της ανυπαρξίας δικαιώματος κυριότητας των εναγομένων στο επίδικο όχημα (ΕφΔωδ 168/2007, NOMOS, ΕφΠατρ 433/2003, NOMOS, ΕφΑθ 7217/1991, ΕλλΔικ 1993. 637. ΕφΘεσ 2462/1990, ΕλλΔικ 1992, 1224).

Συνακόλουθα πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμα και τα αιτήματα της απόδοσης ωφελημάτων, καθώς και το καταψηφιστικό της αίτημα για επιδίκαση ηθικής βλάβης λόγω αδικοπραξίας ως συνεχόμενα απολύτως με την κύρια βάση της ένδικης αγωγής.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η ένδικη αγωγή ν' απορριφθεί και τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων να συμψηφιστούν μεταξύ τους, λόγω του ότι η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής κατά το άρθρο 179 ΚΠολΔ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή.

Συμψηφίζει τη μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, στο Μεσολόγγι, στις 17 Μαϊου 2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣπηγή :Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Σχόλια