Επικοινωνία με ανήλικο εγγόνι

 Επικοινωνία με ανήλικο εγγόνι
ΜΠρΠατρών 526/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 526/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Κωνσταντίνο Ρήγα, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Πατρών Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τη γραμματέα Σοφία Κουτσογιαννοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Πάτρα την 3η Μαΐου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

Των εναγόντων: 1) ..., κατοίκου Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) και προσωρινώς διαμένοντος στην Πεύκη Αττικής, επί της ..., και 2) ..., κατοίκου Πεύκης Αττικής, επί της ..., εκ των οποίων παραστάθηκαν ο πρώτος διά και η έτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτών, Βασιλείου Γαλανόπουλου.

Της εναγομένης: ..., κατοίκου Καλιφόρνιας Η.Π. Α. και προσωρινώς διαμένουσας στην Πάτρα, επί της ..., που παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Παναγιώτη Καποτά.

Οι ενάγοντες αιτούνται να γίνει δεκτή η από 25-6-2016 αγωγή αυτών, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 924/27-6-2016, προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 2-2-2017 και ενεγράφη στο σχετικό πινάκιο με αριθμό 22, οπότε, κατόπιν διαδοχικών αναβολών και ισάριθμων εγγραφών αυτής στο οικείο πινάκιο, εκφωνήθηκε και συζητήθηκε κατά τη διαλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο με τη σειρά της από το πινάκιο, όπου είχε τον αριθμό 2.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν, αφότου ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς αυτών, να γίνουν δεκτά όσα μνημονεύονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν επί της έδρας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Μέσω της καταχωρισθείσας στα ταυτάριθμα προς την προκείμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως προφορικής δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του πρώτου των εναγόντων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ο πρώτος ενάγων παραιτήθηκε, πριν από τη συζήτηση της ουσίας της ένδικης διαφοράς, από το δικόγραφο της υπό κρίση αγωγής του, με συνέπεια να θεωρείται ως μη ασκηθείσα αναφορικά με τον τελευταίο και να καταργηθεί ως προς αυτόν η δίκη (ά. 294, 295§1 εδ.α, 297, 591§1 εδ.ακαι 592 αρ.3 στοιχ. β ΚΠολΔ, βλ. ΟλΑΠ 20/1999, ΕλλΔνη 2000, 26, ΑΠ 800/2010, ΑΠ 793/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

2. Η ελληνικής ιθαγένειας ενάγουσα ιστορεί διά της υπό κρίση αγωγής, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου της, ότι δεν καθίσταται εφικτή μέσω της καταρτίσεως σχετικής συμφωνίας με την έχουσα την ελληνική ιθαγένεια, κατοικούσα στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και προσωρινώς διαμένουσα στην Πάτρα εναγόμενη μητέρα του εκτός γάμου γεννηθέντος την 28-8-2009 και εκουσίως αναγνωρισμένου ανήλικου άρρενος τέκνου του υιού της ενάγουσας, ..., και της εναγομένης ως αποκλειστικώς ασκούσας εκ του νόμου τη γονική μέριμνα του προειρημένου ανήλικου τέκνου αυτής, ... και της ..., που έχει την ελληνική ιθαγένεια και κατοικεί μαζί με την εναγόμενη μητέρα του στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας της ενάγουσας, ως γιαγιάς της πατρικής γραμμής, με τον προδιαληφθέντα ανήλικο εγγονό αυτής, αιτούμενη κατόπιν τούτων να ρυθμισθεί από το Δικαστήριο το δικαίωμα της προσωπικής της επικοινωνίας με τον προαναφερθέντα ανήλικο εγγονό αυτής κατά τους εκτιθέμενους στην αγωγή τρόπο, τόπο και χρόνο, όπως, μέσω τόσο της καταχωρισθείσας στα ταυτάριθμα προς την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως προφορικής δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου όσο και των κατατεθεισών επί της έδρας ενώπιον του προτάσεων αυτής, έχει παραδεκτώς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 223, 294, 295§1, 297, 591§1 εδ.α και 592 αρ.3 στοιχ. β ΚΠολΔ, περιορισθεί το προμνημονευθέν κύριο αγωγικό αίτημα, να απειληθούν εναντίον της εναγομένης προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ύψους 100.000 ευρώ για εκάστη παράβαση της εκδοθησόμενης αποφάσεως καθώς και να καταδικασθεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας.

3. Με τα ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία, απορριπτόμενου ως νόμω αβάσιμου του προβληθέντος εκ μέρους της εναγομένης ισχυρισμού περί της ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας του (ά. 591 §1 ΚΠολΔ). Τούτο, διότι διαπιστώνεται εν προκειμένω κενό νόμου, υπό την έννοια ότι ελλείπει ως προς το εν θέματι ζήτημα ρύθμιση, η οποία έπρεπε, σύμφωνα με τις κρίσιμες in casuαξιολογήσεις της έννομης τάξεως, να υφίσταται, αφού δεν εφαρμόζεται in concreto ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 περί της διεθνούς δικαιοδοσίας και της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας («Βρυξέλλες Πα»), ένεκα ακριβώς της μη συνδρομής στοιχείου αλλοδαπότητας κατά τον περί ου ο λόγος Κανονισμό, ούτε η διάταξη του άρθρου 3§1 ΚΠολΔ, όπερ έχει ως απότοκο το διαπιστούμενο κενό να καλύπτεται με αναλογική εφαρμογή της ρυθμίσεως του άρθρου 601 §2 ΚΠολΔ, που θεμελιώνει, ανεξάρτητα από τη διάταξη του άρθρου 3§1 του ίδιου κώδικα, τη διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στις ανακύπτουσες στο πλαίσιο των εννόμων σχέσεων γονέων και τέκνων ουσιωδώς όμοιες οικογενειακές διαφορές του άρθρου 592 αρ.2 ΚΠολΔ. Δοθέντος επομένως ότι οι διάδικοι και το εν λόγω ανήλικο τέκνο έχουν την ελληνική ιθαγένεια, τα ελληνικά δικαστήρια διαθέτουν, μέσω αναλογίας από τη ρύθμιση του άρθρου 601 §2 ΚΠολΔ, διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν την υπό κρίση υπόθεση του άρθρου 592 αρ.3 στοιχ. β του ίδιου κώδικα, μολονότι η εναγόμενη μητέρα του εν θέματι ανήλικου τέκνου κατοικεί μαζί μ' αυτό στις Η.Π.Α. Το δικάζον Δικαστήριο είναι επιπροσθέτως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (ά. 17αρ.2 και 23§1εδ.α ΚΠολΔ), προκειμένου να εκδικάσει την υπό κρίση αγωγή με την αρμόζουσα ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (ά. 591, 592 αρ.3 στοιχ.β in fine, 593 επ. και 610 επ. ΚΠολΔ, όπως έχουν μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015, βλ. το άρθρο ένατο αυτού), απορρυττομένης ως ουσία αβάσιμης της προταθείσας από την εναγομένη ενστάσεως κατά τόπον αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου τούτου (ά. 263στοιχ.α και 591 §1 ΚΠολΔ), διότι η διαμονή της εναγομένης και του εν θέματι ανήλικου τέκνου της στην Ελλάδα ευρίσκεται στην Πάτρα, με συνέπεια η υπό κρίση υπόθεση να συνδέεται στενά με την Πάτρα και να μη θεμελιώνεται in casu η κατ' άρθρο 601 §3 ΚΠολΔ τοπική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δεδομένου μάλιστα ότι αλλιώς θα υπήρχε παρέλκυση της παρούσας δίκης (ά. 116 ΚΠολΔ ως όριο προβολής των δικονομικών ισχυρισμών). Η ένδικη αγωγή τυγχάνει επιπλέον παραδεκτή και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1515, 1520 §§ 2,3 ΑΚ, 907, 908 § 1,947 § 1,950 § 2 και 176 ΚΠολΔ, οπότε πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα αυτής.

4. Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως της μάρτυρος της εναγομένης και της ανωμοτί εξετάσεως της ενάγουσας ως διαδίκου (ά. 592 αρ.3 στοιχ.β, 591 §§ 1,2,3, 396, 415 επ. και 597 §2 αρ.1 ΚΠολΔ), οι οποίες περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την προκείμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, απ' όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως εκ μέρους των διαδίκων έγγραφα, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ά. 336 § 3, 339, 340, 395, 432 επ. και 591 §§ 1,5 ΚΠολΔ), όπως επίσης από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ελληνικής ιθαγένειας εναγομένη και ο ελληνικής ιθαγένειας ... έχουν αποκτήσει, εκ της ήδη λυθείσας ερωτικής σχέσεως μεταξύ τους με σαρκική συνάφεια, ένα γεννηθέν κατά την 28-8-2009 στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. κοινό ανήλικο ακόμη άρρεν τέκνο με ελληνική ιθαγένεια, τον ..., ηλικίας 9 περίπου ετών. Ο προδιαληφθείς πατέρας του προαναφερθέντος ανήλικου τέκνου έχει λοιπόν προβεί στην εκούσια αναγνώριση του προμνημονευθέντος τέκνου ως πατέρας αυτού, με αποτέλεσμα το τελευταίο να εξομοιούται προς τέκνο γεννημένο εντός γάμου. Η εναγομένη ως αποκλειστικώς ασκούσα εκ του νόμου τη γονική μέριμνα του προειρημένου ανήλικου τέκνου της, ..., κατοικεί μαζί μ' αυτό στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., ενώ διαμένουν, όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, στην ευρισκόμενη στην Πάτρα, επί της ..., πατρική της οικία. Επομένως, η ελληνικής ιθαγένειας και κατοικούσα στην Πεύκη Αττικής, επί της ..., ενάγουσα μητέρα του ..., ως γιαγιά της πατρικής γραμμής του προδιαληφθέντος ανήλικου τέκνου, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας αυτής με τον προαναφερθέντα ανήλικο εγγονό της, η οποία συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του τελευταίου. Το συμφέρον της ομαλής ψυχικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του προμνημονευθέντος ανήλικου τέκνου περιλαμβάνει εν άλλοις λόγοις την επικοινωνία με τη γιαγιά της πατρικής του γραμμής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποξενωθούν καινά μην καταστεί επαχθής για την ψυχική υγεία του τέκνου η απομάκρυνση του από εκείνη, που το αγαπά. Αποβαίνει έτσι άνευ αντικειμένου η υποχρεωτική επικοινωνία του δικάζοντος Δικαστηρίου με το προειρημένο ανήλικο τέκνο, προκειμένου το τελευταίο να εκφρασθεί σχετικά και να ληφθεί υπόψη η γνώμη του (ά. 612 ΚΠολΔ), ενώ δε συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού της εν θέματι επικοινωνίας.

Εξαιτίας της ανυπαρξίας σχετικής συμφωνίας των διαδίκων και της αδυναμίας αυτών να καταρτίσουν τέτοια, το δικαίωμα προσωπικής επυχοινωνίας της ενάγουσας γιαγιάς με το προδιαληφθέν ανήλικο εγγόνι της και τέκνο της εναγομένης πρέπει συνεπώς να ρυθμισθεί οριστικώς, σύμφωνα με το συμφέρον του εν λόγω τέκνου, ως εξής: 1) τηλεφωνικώς επί μία ώρα κάθε Κυριακή και ειδικότερα από ώρα Ελλάδας 21.00 μέχρι ώρα Ελλάδας 22:00 και 2) εκάστη πρώτη Δευτέρα μετά από κάθε επιστροφή του προαναφερθέντος ανήλικου τέκνου στην Ελλάδα και δη από ώρα 17:00 έως ώρα 21:00. Η εναγομένη υποχρεούται επομένως να γνωστοποιήσει στην ενάγουσα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, προκειμένου να πραγματοποιείται μέσω αυτού η προμνημονευθείσα τηλεφωνική επικοινωνία της ενάγουσας με το προειρημένο ανήλικο εγγόνι της και τέκνο της εναγομένης. Στη δεύτερη εκ των προπαρατεθεισών περιπτώσεων, ήτοι τη διά ζώσης επικοινωνία, το προειρημένο ανήλικο τέκνο θα παραλαμβάνεται, ύστερα από τηλεφωνική εκ μέρους της εναγομένης ειδοποίηση της ενάγουσας προ 48 τουλάχιστον ωρών, από την ενάγουσα γιαγιά αυτού από την ευρισκόμενη στην Πάτρα, επί της ..., οικία της εναγόμενης μητέρας του, όπου αυτή υποχρεούται να παραδίδει το τέκνο στην ενάγουσα γιαγιά του κατά το προμνημονευθέν εναρκτήριο χρονικό σημείο, ενώ η ενάγουσα υποχρεούται να το επαναφέρει καινά το παραδίδει εκεί στην εναγομένη κατά το ανωτέρω καταληκτικό χρονικό σημείο.

5. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη για την ενάγουσα, να ρυθμισθεί οριστικώς το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας της ενάγουσας με τον προδιαληφθέντα ανήλικο εγγονό αυτής, ..., κατά τους ειδικότερους τρόπο, τόπο και χρόνο, οι οποίοι ορίζονται παραπάνω και στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως, να απειληθεί εναντίον της εναγόμενης μητέρας του προαναφερθέντος ανήλικου τέκνου χρηματική ποινή ποσού 1.000 ευρώ υπέρ της ενάγουσας και προσωπική κράτηση διάρκειας 1 μηνός για κάθε παράβαση της προκείμενης αποφάσεως, να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι επιβαλλόμενοι από το συμφέρον του προμνημονευθέντος ανήλικου τέκνου (ά. 907 και 908 § 1εδ.α ΚΠολΔ), και να επιβληθούν, όπως προβλέπεται πιο συγκεκριμένα στο διατακτικό της προκείμενης αποφάσεως, τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας εις βάρος της εναγομένης ένεκα της ήττας της τελευταίας (ά. 176, 189, 190, 191 ΚΠολΔ και Ν. 4194/2013).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ ότι η υπό κρίση αγωγή δεν ασκήθηκε από τον ενάγοντα, ..., και

ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη δίκη γι' αυτόν.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αγωγή ως προς την ενάγουσα.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ οριστικώς το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας της ενάγουσας με το ανήλικο εγγόνι της και τέκνο της εναγομένης, ..., ως ακολούθως: 1) τηλεφωνικώς επί μία ώρα κάθε Κυριακή και ειδικότερα από ώρα Ελλάδας 21:00 μέχρι ώρα Ελλάδας 22:00 και 2) εκάστη πρώτη Δευτέρα μετά από κάθε επιστροφή του προειρημένου ανήλικου τέκνου στην Ελλάδα και δη από ώρα 17:00 έως ώρα 21:00. Η εναγομένη υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ενάγουσα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, προκειμένου να πραγματοποιείται μέσω αυτού η προδιαληφθείσα τηλεφωνική επικοινωνία της ενάγουσας με το προαναφερθέν ανήλικο εγγόνι της και τέκνο της εναγομένης. Στη δεύτερη εκ των προπαρατεθεισών περιπτώσεων, δηλαδή τη διά ζώσης επικοινωνία, το προμνημονευθέν ανήλικο τέκνο θα παραλαμβάνεται, ύστερα από τηλεφωνική εκ μέρους της εναγομένης ειδοποίηση της ενάγουσας προ 48 τουλάχιστον ωρών, από την ενάγουσα γιαγιά αυτού από την ευρισκόμενη στην Πάτρα, επί της παρόδου …, οικία της εναγόμενης μητέρας του, όπου αυτή υποχρεούται να παραδίδει το τέκνο στην ενάγουσα γιαγιά του κατά το προειρημένο εναρκτήριο χρονικό σημείο, ενώ η ενάγουσα υποχρεούται να το επαναφέρει καινά το παραδίδει εκεί στην εναγομένη κατά το ανωτέρω καταληκτικό χρονικό σημείο.

ΑΠΕΙΛΕΙ εναντίον της εναγομένης για κάθε εκ μέρους της παράβαση της αμέσως παραπάνω διατάξεως της παρούσας αποφάσεως περί της επικοινωνίας της ενάγουσας με το προδιαληφθέν ανήλικο εγγόνι αυτής και τέκνο της εναγομένης χρηματική ποινή ποσού χιλίων (1.000 €) ευρώ υπέρ της ενάγουσας και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την προκείμενη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400 €) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Πάτρα, την 25-7-2018, δίχως την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠηγή : Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Σχόλια