Άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους ακινήτου

 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους ακινήτου


Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 2142/2016 7μ., 3908/2007 7μ. κ.ά.), η Διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν κατ’ αρχήν οι προϋποθέσεις για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, είτε κατά την εξέταση αιτήματος του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη που έχει υποβληθεί δια της διοικητικής οδού είτε ύστερα από την έκδοση δικαστικής αποφάσεως που ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα, οφείλει να επιληφθεί προκειμένου να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή του ρυμοτομικού βάρους και, ταυτοχρόνως, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου. Στη ρύθμιση αυτή προβαίνει η Διοίκηση εν όψει της υποχρεώσεώς της που απορρέει από την συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία της ιδιοκτησίας, με συνεκτίμηση των κριτηρίων του άρθρου 24 του Συντάγματος. Η Διοίκηση, δηλαδή, δεν δεσμεύεται να καταστήσει, άνευ ετέρου, το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλά οφείλει να εξετάσει εάν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του και, περαιτέρω, να συνεκτιμήσει, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, αφενός μεν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και το νομοθετικό καθεστώς του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτό εντάσσεται, αφετέρου δε τις πολεοδομικές ανάγκες, στις οποίες περιλαμβάνεται προεχόντως η ανάγκη δημιουργίας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής και, τέλος, τις δεσμεύσεις και κατευθύνσεις τυχόν υφισταμένου χωροταξικού σχεδίου ή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή άλλων συναφών σχεδίων, προκειμένου να αποφεύγονται οι αποσπασματικές ρυθμίσεις.

Εν όψει δε όλων των ανωτέρω εκτιμήσεων, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα άμεσης αποζημιώσεως των θιγόμενων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη, είτε με τους γενικούς όρους δομήσεως είτε, ενδεχομένως, με ειδικούς όρους δομήσεως, που πρέπει να καθορισθούν. Η συνδρομή και των δύο ως άνω προϋποθέσεων πρέπει να ερευνάται τελικώς από το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε σχετική κρίση του πρέπει να έχει πλήρη και ειδική αιτιολογία, που μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου.

Κατά την έρευνα της συνδρομής σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης που επιβάλλει την εκ νέου δέσμευση του ακινήτου και σοβαρής προθέσεως και δυνατότητας για άμεση περαίωση της διαδικασίας συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς του, πρέπει να συνεκτιμάται η συμπεριφορά της Διοίκησης κατά το χρονικό διάστημα που διέρρευσε από την αρχική επιβολή του ρυμοτομικού βάρους μέχρι την άρση του, αλλά και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκ νέου επιβολή του βάρους αυτού.
Εξάλλου, η υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιβαλλόμενη νέα απαλλοτρίωση δεν αντιβαίνει ούτε προς τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιοκτησίας ούτε προς την υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφώνεται με τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.


Αριθμός

 1262/2018


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΤΜΗΜΑ Ε΄


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Μ. Σωτηροπούλου, Αγγ. Μίντζια, Σύμβουλοι, Χρ. Παπανικολάου, Ελ. Μουργιά, Πάρεδροι, Γραμματέας η Μ. Βλασερού. Για να δικάσει την από 20 Αυγούστου 2013 αίτηση: 
των: 1. .... του ...., κατοίκου .... Αττικής (....), 2. ... του ....., κατοίκου ....Αττικής (....) και 3. Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «....», που εδρεύει στην .... Αττικής (....), οι οποίοι παρέστησαν με τις δικηγόρους: α) Καλλιόπη Φινοκαλιώτη (Α.Μ. 12276) και β) Μαρία Λιακόγκωνα (Α.Μ. 13727), που τις διόρισαν στο ακροατήριο, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και κατά του παρεμβαίνοντος Δήμου ..... Αττικής, ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Μαρία Καλλιμάνη (Α.Μ. 18193), που την διόρισε με απόφαση η Οικονομική του Επιτροπή. 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1) η υπ` αριθμ. Φ 5525/οικ. 2088/13/24.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 162/15.5.2013 τ. ΑΑΠΘ), 2) το υπ` αριθμ. Φ 6051/3099/26.7.2013 έγγραφο του υπογράφοντος με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης .... Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και 3) η σιωπηρή απόρριψη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της υπ` αριθμ. .../16.7.2013 ένστασεώς τους κατά της πρώτης προσβαλλομένης πράξεως. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ελ. Μουργιά. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τις πληρεξούσιες των αιτούντων, οι οποίες ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξουσία του παρεμβαίνοντος Δήμου και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 


Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α   σ χ ε τ ι κ ά   έ γ γ ρ α φ α


Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά  τ ο ν   Ν ό μ ο


1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (.../2013 και .../2013 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α). 
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, όπως συμπληρώθηκε με το .../27.5.2016 δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση (α) της Φ5525/οικ.2088/13/24.4.2013 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα ..., ... και .... του Δήμου ...... (ΑΑΠ .../15.5.2013), (β) του .../....../26.7.2013 εγγράφου του υπογράφοντος με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης .... Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και (γ) της σιωπηρής απορρίψεως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της 3155/16.7.2013 ενστάσεως των αιτούντων κατά της πρώτης προσβαλλομένης πράξεως. 
3. Επειδή, οι αιτούντες, φερόμενοι ως ιδιοκτήτες ακινήτων στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) ..., με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση, ομοδικούν δε παραδεκτώς, εφόσον προβάλλουν κοινούς λόγους ακυρώσεως, που στηρίζονται στην ίδια νομική και πραγματική βάση. 
4. Επειδή, ο Δήμος ...., στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκονται τα ανωτέρω εντός σχεδίου ακίνητα, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει στη δίκη. 
5. Επειδή, το υπό στοιχ. β΄ έγγραφο, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στους αιτούντες ότι με προγενέστερο έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας ενημερώθηκαν σχετικά με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη και ότι δεν προβλέπεται κατ’ αυτής ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στερείται, ως πληροφοριακό έγγραφο, εκτελεστού χαρακτήρα, και, συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. 
6. Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 2142/2016 7μ., 3908/2007 7μ. κ.ά.), η Διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν κατ’ αρχήν οι προϋποθέσεις για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, είτε κατά την εξέταση αιτήματος του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη που έχει υποβληθεί δια της διοικητικής οδού είτε ύστερα από την έκδοση δικαστικής αποφάσεως που ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα, οφείλει να επιληφθεί προκειμένου να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή του ρυμοτομικού βάρους και, ταυτοχρόνως, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου. Στη ρύθμιση αυτή προβαίνει η Διοίκηση εν όψει της υποχρεώσεώς της που απορρέει από την συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία της ιδιοκτησίας, με συνεκτίμηση των κριτηρίων του άρθρου 24 του Συντάγματος. Η Διοίκηση, δηλαδή, δεν δεσμεύεται να καταστήσει, άνευ ετέρου, το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλά οφείλει να εξετάσει εάν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του και, περαιτέρω, να συνεκτιμήσει, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, αφενός μεν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και το νομοθετικό καθεστώς του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτό εντάσσεται, αφετέρου δε τις πολεοδομικές ανάγκες, στις οποίες περιλαμβάνεται προεχόντως η ανάγκη δημιουργίας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής και, τέλος, τις δεσμεύσεις και κατευθύνσεις τυχόν υφισταμένου χωροταξικού σχεδίου ή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή άλλων συναφών σχεδίων, προκειμένου να αποφεύγονται οι αποσπασματικές ρυθμίσεις. Εν όψει δε όλων των ανωτέρω εκτιμήσεων, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει, για κάποιο νόμιμο λόγο, να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα άμεσης αποζημιώσεως των θιγόμενων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη, είτε με τους γενικούς όρους δομήσεως είτε, ενδεχομένως, με ειδικούς όρους δομήσεως, που πρέπει να καθορισθούν. Η συνδρομή και των δύο ως άνω προϋποθέσεων πρέπει να ερευνάται τελικώς από το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε σχετική κρίση του πρέπει να έχει πλήρη και ειδική αιτιολογία, που μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Κατά την έρευνα της συνδρομής σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης που επιβάλλει την εκ νέου δέσμευση του ακινήτου και σοβαρής προθέσεως και δυνατότητας για άμεση περαίωση της διαδικασίας συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς του, πρέπει να συνεκτιμάται η συμπεριφορά της Διοίκησης κατά το χρονικό διάστημα που διέρρευσε από την αρχική επιβολή του ρυμοτομικού βάρους μέχρι την άρση του, αλλά και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκ νέου επιβολή του βάρους αυτού. Εξάλλου, η υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιβαλλόμενη νέα απαλλοτρίωση δεν αντιβαίνει ούτε προς τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιοκτησίας ούτε προς την υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφώνεται με τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. 
7. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, το «....», στο Δήμο ...., εκτάσεως αρχικώς 70 περίπου στρεμμάτων, είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως με το β.δ. της 30.3.1970 (Δ΄ 75). Με το διάταγμα αυτό τα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) ..., ..,..,.., ..., ... και ... χαρακτηρίστηκαν ως οικοδομήσιμοι χώροι και επιβλήθηκαν όροι δομήσεως και συγκεκριμένα, προκήπιο 4μ., αρτιότητα 400 τ.μ. και κατά παρέκκλιση 200 τ.μ., κάλυψη 40% και συντελεστής δομήσεως 1,2. Τα Ο.Τ. .. και. ... χαρακτηρίστηκαν ως χώροι πρασίνου και το Ο.Τ. .., καθώς και το Ο.Τ. ... χαρακτηρίστηκαν ως χώροι πλατείας. Τμήμα της ευρύτερης περιοχής του «....» αποτελούσε και το Ο.Τ. ... το οποίο χαρακτηρίστηκε ως χώρος ιερού ναού. Με την απόφαση 27520/Π-1081/3.11.1988 του Νομάρχη ..... (Δ΄ 827) αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου .... και τα Ο.Τ. .., .., ..., ..., ..., .., .., ..., .., .. και ... χαρακτηρίστηκαν ως χώροι πρασίνου με κατασκευή κτιρίων κοινωφελών χρήσεων – αθλήσεως και αναψυκτηρίων, ορίστηκε δε ότι η τοποθέτηση των κτιρίων θα αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης. Στη συνέχεια, με την απόφαση 55873/2438/1992 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Δ΄ 440), εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ...., το οποίο τροποποιήθηκε με την 9757/1802/1996 απόφαση του ιδίου Υπουργού (Δ΄ 401). Στο κείμενο της πρώτης από τις υπουργικές αυτές αποφάσεις αναφέρεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τη «διαμόρφωση του ..... σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών κοινόχρηστων ή κοινωφελών δραστηριοτήτων» και «δημιουργία χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστό και ανοιχτό γυμναστήριο στην Π.Ε.1, κοντά στο ....». Με το π.δ. της 24.9.2001 (Δ΄ 837) καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δομήσεως για την ανέγερση κολυμβητηρίου στο Ο.Τ. ..., το οποίο, με την ανωτέρω 27520/Π-1081/3.11.1988 απόφαση του Νομάρχη ..., είχε χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου με κατασκευή κτιρίων κοινωφελών χρήσεων – αθλήσεως και αναψυκτηρίων. Ακολούθως, με την 7326/296/2007 απόφαση του Νομάρχη ... (ΑΑΠ 294) καθορίστηκαν για το ΟΤ ... όροι και περιορισμοί δομήσεως και ως επιτρεπόμενες χρήσεις «χώροι, πρασίνου με κατασκευή κτιρίων κοινωφελών χρήσεων - άθλησης και αναψυκτηρίων, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών δραστηριοτήτων». Με τις 17560/2009 και 17548/2009 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ακυρώθηκε, ύστερα από σχετική αίτηση των ήδη αιτούντων, φερομένων ως ιδιοκτητών ακινήτων εκτάσεως ..... τ.μ. οι δύο πρώτοι εκ των αιτούντων και ..... τ.μ. η τρίτη ανώνυμη εταιρεία στο Ο.Τ. ..., η άρνηση της Διοίκησης, να άρει το ρυμοτομικό βάρος, το οποίο είχε επιβληθεί στην ιδιοκτησία τους με το ανωτέρω, έτους 1988, ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου ... . Κατόπιν της προαναφερθείσας δικαστικής αποφάσεως, το Δημοτικό Συμβούλιο .... με τις 74/21.3.2012, 197/3.8.2012 και αποφάσεις του γνωμοδότησε υπέρ της επανεπιβολής της επίμαχης ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, ενώ με την 243/3.10.2012 απόφασή του απορρίφθηκαν οι ενστάσεις, μεταξύ άλλων, της τρίτης αιτούσας κατά της προτεινομένης ρυθμίσεως. Ειδικότερα, στην 197/3.8.2012 απόφαση, σε σχέση με την αναγκαιότητα διατηρήσεως του κοινόχρηστου χώρου σε τμήμα του Ο.Τ. ... και την επανεπιβολή της επίμαχης ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, αναφέρονται τα εξής: «Ο περιβάλλων Κοινόχρηστος Χώρος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Ο.Τ. .. χαρακτηρίστηκε Πλατεία με το από 30-3-70 Π.Δ. ένταξης στο σχέδιο πόλης [...]. Κατά την αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου εντάχθηκε στην ενότητα (.... Ο.Τ) του Κτήματος .... και χαρακτηρίστηκε “χώρος πρασίνου με κατασκευή κτιρίων κοινωφελών χρήσεων – άθλησης και αναψυκτηρίων” με την 27520/Π-1081/88 απόφαση του Νομάρχη .... [...]. Με το από 24/9/2001 Π.Δ. [...] καθορίστηκαν ο χώρος, η θέση και η διάταξη του κολυμβητηρίου. Σημειώνεται ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας γίνεται ιδιαίτερη λεκτική αναφορά στο ..... ως ενότητα “χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών κοινόχρηστων ή κοινωφελών δραστηριοτήτων”. Για την απαλλοτρίωση τμήματος του χώρου είχε συνταχθεί η 2/88 πράξη αναλογισμού ρυμοτομίας. Ο Δήμος συνέταξε με επιμέλεια του την 24/2008 συμπληρωματική πράξη και προσέφυγε στο Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων και επικειμένων. Παράλληλα εκδόθηκαν οι με αριθμό 17548/09, 17558/09, 17560/09, 13866/11, 13847/11 αποφάσεις του 18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών. [...] Ο Κοινόχρηστος Χώρος είναι αναντικατάστατος γιατί σχετίζεται με την προσβασιμότητα και συνεπώς τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου καθώς η είσοδος στο κολυμβητήριο σήμερα γίνεται από τη εγκεκριμένη μικρού πλάτους οδό, με προφανή προβλήματα. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο, αν και υπερτοπικό σημείο αναφοράς, σήμερα δεν είναι ορατό από το βασικό οδικό άξονα της πόλης μας την οδό .. . Η διαμόρφωση του Κοινόχρηστου Χώρου πέρα από την ανάδειξη του Κολυμβητηρίου θα είναι αναβάθμιση και για την ευρύτερη περιοχή καθώς στο γενικό Ο.Τ. ... έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν Συνεδριακό Κέντρο και Δημοτικό Αναψυκτήριο, δημιουργώντας το σημαντικότερο πόλο συγκέντρωσης αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χώρων αναψυχής του Δήμου μας. Ο Δήμος επιθυμεί την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και καταθέτει πρόταση επανεπιβολής που απεικονίζεται στο από 2012 Τοπογραφικό Διάγραμμα. Με το […] σχετικό η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητά την εγγραφή στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 σχετικής πίστωσης ανάλογης της προσήκουσας αποζημίωσης με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά. Ο Δήμος τροποποίησε το Δημοτικό Προϋπολογισμό ανάλογα οι νέοι Κ.Α. αφορούν τις ιδιοκτησίες 1) [...] 2) ....., ...., 3) ......, 4) [...] 5) [...] που βρίσκονται στο Ο.Τ. ....». Εξάλλου, με την 201/3.8.2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο .... ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και ενέγραψε πίστωση ποσού 972.449,97 ευρώ στον Κ.Α. 30.7111.0015 με ονομασία «Αποζημίωση ιδιοκτητών ...... και επικειμένων στο Ο.Τ. ....» και πίστωση ποσού 1.050.198,92 ευρώ στον Κ.Α. 30.7111.0016 με ονομασία «Αποζημίωση ιδιοκτητών .... στο Ο.Τ. ...», ενώ, με την 44/18.2.2013 απόφασή του με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013», σε σχέση με την απαλλοτρίωση των επίμαχων ακινήτων, προβλέφθηκαν τα εξής: «23. Η αρχική πίστωση ποσού 160.000,00€ του Κ.Α. 30.7111.0015 με ονομασία “Αποζημίωση ιδιοκτητών .... στο Ο.Τ. ....” δεν επαρκεί και ενισχύεται με ποσό 782.449,97€. 24. Η αρχική πίστωση ποσού 210.000,00 € του Κ.Α. 30.7111.0016 με ονομασία “Αποζημίωση ιδιοκτητών ..... στο Ο.Τ. ...” δεν επαρκεί και ενισχύεται με ποσό 840.198,92€». Ακολούθως, εκδόθηκαν οι 4/29.1.2013 και 1/26.3.2013 γνωμοδοτήσεις του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας ..... υπέρ της εν λόγω επανεπιβολής. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές στηρίχθηκαν στις Φ24/3549/30.7.2012, Φ5525/4639/16.11.2012 και Φ24/1243/16.3.2013 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης ... . Στην πρώτη από αυτές, στο κεφάλαιο “Απόψεις Υπηρεσίας”, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «[...] Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην [...] ενότητα Πολεοδομικό Καθεστώς ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής, όπως εκφράζεται μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τα ειδικά ρυμοτομικά διατάγματα, αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ενός θύλακα κοινόχρηστων-κοινωφελών χρήσεων στην εγγύς περιοχή του Ο.Τ. ..., με συνεχείς πολεοδομικές ρυθμίσεις ήδη από 1988 και μέχρι προσφάτως [...] Ως εκ τούτου, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι υπάρχει σοβαρός πολεοδομικός λόγος για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης [...] επισημαίνουμε ότι ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερης πολεοδομικής αξίας, γιατί αποτελεί τμήμα ενός αξιόλογου θύλακα πράσινου και κοινωφελών χρήσεων που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην πολεοδομική λειτουργία της πόλης και θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στη ζωή των κατοίκων της. Επίσης, δε θα πρέπει να απολεσθεί η οργανική σχέση του με το Δημοτικό Κολυμβητήριο που βρίσκεται εντός του ίδιου Ο.Τ., αλλά και το υπόλοιπο κτήμα ...., καθώς αποτελεί το πρόσωπό του στη λεωφόρο .... . Εξάλλου, η [...] 74/9.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του δήμου ..... κρίνει τον εν λόγω Κ.Χ. ως αναντικατάστατο, δεδομένου ότι σχετίζεται με την προσβασιμότητα και συνεπώς τη σωστή λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και η ανάδειξή του αποτελεί αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής». Κατόπιν αυτών, με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη επιβλήθηκε εκ νέου το επίμαχο ρυμοτομικό βάρος σε βάρος των ιδιοκτησιών των αιτούντων. Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή αφενός μεν απορρίφθηκαν οι ενστάσεις, μεταξύ άλλων, της ήδη αιτούσας εταιρείας, αφετέρου δε εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. ..., ... και .... με την επανεπιβολή της απαλλοτριώσεως και δεσμεύσεως σε τμήματα αυτών και στις ίδιες ως άνω ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα με τον χαρακτηρισμό: (α) του τμήματος του Ο.Τ. .... των ιδιοκτησιών 02, 03 και 04 σε «χώρο πρασίνου με κατασκευή κτιρίων κοινωφελών χρήσεων άθλησης και αναψυκτηρίων», (β) των τμημάτων του Ο.Τ. ...με στοιχεία Α Β Γ Δ Α και Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Α΄ των ιδιοκτησιών 01 και 05 αντίστοιχα σε «χώρο πρασίνου με κατασκευή κτιρίων κοινωφελών χρήσεων άθλησης και αναψυκτηρίων», (γ) των τμημάτων Δ Γ Ζ Ε Δ και Δ΄ Γ΄ Ζ΄ Ε΄ Δ΄ των ιδιοκτησιών 01 και 05 σε τμήματα οδών υπό την ονομασία .... και ..... αντιστοίχως, (δ) των τμημάτων Ε Ζ Η Θ Λ Κ Ε και Ε΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ Κ΄ Ε΄ των ιδιοκτησιών 01 και 05 αντιστοίχως σε οικοδομήσιμα τμήματα με καθορισμό ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Σύμφωνα δε με τον συνημμένο στην απόφαση κτηματολογικό πίνακα, οι ιδιοκτησίες 02 και 03 αντιστοιχούν στις ιδιοκτησίες των ήδη αιτούντων. Κατά της εν λόγω αποφάσεως οι αιτούντες άσκησαν ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την 3155/16.7.2013 «ένστασή» τους, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρώς. Εξάλλου, μετά την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως, (α) με την 136907/14.8.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη .... κυρώθηκε διορθωµένη η 1/2014 πράξη αναλογισµού αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας ιδιοκτησιών κειµένων στο ?ήµο .... για τον Κοινόχρηστο Χώρο στο Ο. Τ ..., καθώς και τα αδιάνοικτα τµήµατα των οδών ... (ΟΤ ....) και ... (ΟΤ ....) (ανασύνταξη των 24/08 και 2/88 πράξεων), (β) ο παρεμβαίνων Δήμος κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την από 2.6.2016 (αριθμ. κατ. ΒΑΒ 198/2016) αίτηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως των ακινήτων που ρυμοτομούνται δυνάμει της προαναφερθείσας πράξεως αναλογισμού, μεταξύ των οποίων και των αιτούντων. 8. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. ... είναι νόμιμη διότι συνεκτιμήθηκαν ειδικά και οι δύο προϋποθέσεις για την επανεπιβολή δεσμεύσεως της ιδιοκτησίας των αιτούντων και υπήρξε αιτιολογημένη θετική κρίση για τη συνδρομή τους, δεδομένου ότι αφενός μεν κρίθηκε ότι η δέσμευση είναι πολεοδομικώς αναγκαία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εν λόγω Δήμου, αναγομένη στην προσήκουσα, κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως, πολεοδομική οργάνωση ενός ενιαίου συνόλου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων με ευρύτερη σημασία για την πόλη, αφετέρου δε ο παρεμβαίνων Δήμος εκδήλωσε την πρόθεση να αναλάβει αμέσως το οικονομικό βάρος νέας δεσμεύσεως των ιδιοκτησιών προβλέποντας, μάλιστα, κονδύλιο ύψους 1.992.648,89 (942.449,97+ 1.050.198,92) ευρώ για την απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου. Συνεπώς, τα περί αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, καθώς και οι λόγοι ακυρώσεως περί παραβιάσεως των άρθρων 17 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 και 13 της Ε.Σ.Δ.Α., 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και 105 ΕισΝΑΚ για την προστασία της ιδιοκτησίας. Δοθέντος, όμως, ότι η επίμαχη ρύθμιση, έχει ως συνέπεια να παρατείνεται η επιβληθείσα από μακρού (το έτος 1988) πολεοδομική δέσμευση σε βάρος ιδιωτικών ακινήτων, οφείλει ο παρεμβαίνων Δήμος ...., εν όψει του προεκτεθέντος ιστορικού της υποθέσεως, να επισπεύσει τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να προβεί στην άμεση καταβολή προς τους αιτούντες των ανωτέρω ποσών ή οποιουδήποτε άλλου ποσού θα ορισθεί αρμοδίως ως οφειλόμενο. Εάν δε εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της παρούσας αποφάσεως δεν έχουν καταβληθεί στους αιτούντες τα εν λόγω ποσά, τότε εκείνοι, εκτός από άλλες τυχόν αξιώσεις τους, θα δικαιούνται, εν όψει και πάλι του εκτεθέντος ιστορικού της υποθέσεως, σε άμεση υποβολή αιτήματος προς άρση της επιβληθείσας με την προσβαλλόμενη πράξη δεσμεύσεως, η οποία στην περίπτωση αυτή θα είναι υποχρεωτική. 9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό, και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση. 10. Επειδή, εν όψει των περιστάσεων, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. 


Δ ι ά   τ α ύ τ α


Απορρίπτει την αίτηση.


Υποχρεώνει τον παρεμβαίνοντα Δήμο ..... να επισπεύσει τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να προβεί στην άμεση καταβολή προς τους αιτούντες του μνημονευόμενου στη σκέψη 6 ποσού, ή όποιου άλλου ποσού θα ορισθεί αρμοδίως ως οφειλόμενο. Εάν δε εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της παρούσας αποφάσεως δεν έχει καταβληθεί στους αιτούντες το εν λόγω ποσό, τότε εκείνοι, εκτός από άλλες τυχόν αξιώσεις τους, θα δικαιούνται, εν όψει του εκτεθέντος ιστορικού της υποθέσεως, σε υποβολή αιτήματος προς άρση της επιβληθείσας με την προσβαλλόμενη πράξη δεσμεύσεως, κατά τα ειδικώς εκτιθέμενα στο σκεπτικό. 

 Δέχεται την παρέμβαση. 

 Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. 

 Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 6 Ιουνίου 2018.

 Ο Πρόεδρος τους Ε΄ Τμήματος                    Η Γραμματέας 
    Αθ. Ράντος                                                  Μ. Βλασερού 


πηγή : ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - ΔΣΑ


Σχόλια