Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων


Αποζηµίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων
 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) η λέξη «αµοιβής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αποζηµίωσης». 14 
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για την αποζηµίωση των δικαστικών αντιπροσώπων εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).» 
Άρθρο 108 Π.Δ. 96/2007
Αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ.

1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και δύναται να καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.»

 Η παράγραφος 1  αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 49 παρ.1 Ν.4262/2014, ΦΕΚ Α 114/10.5.2014.

  2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται υπέρ των παραπάνω προσώπων τα οδοιπορικά έξοδα, τα σχετικά με την πληρωμή αυτών και της ειδικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι υποχρεώσεις όλων των προσώπων, στα οποία καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ειδική αποζημίωση.

  3. Οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων κ.λπ., για τα ποσά που τους καταβάλλονται για τις αποζημιώσεις αυτές.
Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Προστέθηκε δεύτερο εδάφιο  στην παρ.3  με το άρθρο 49 παρ.1 Ν.4262/2014,  ΦΕΚ Α 114/10.5.2014.

  4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 30
Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων Με την προτεινόμενη διάταξη εξυπηρετείται, πέραν της ομοιογένειας τους δικαίου, και η πρόνοια που πρέπει να λαμβάνει η Πολιτεία για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέρος της οποίας αποτελεί και η προώθηση της μικρότερης δυνατής επιβάρυνσής τους για τη διενέργεια των εκλογικών τους διαδικασιών. Τούτων δοθέντων, αναμένονται θετικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις- Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

Σχόλια