Ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με προπηνιακής ηλικίας τέκνων μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με το νέο νόμο

Ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με  προπηνιακής ηλικίας τέκνων μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με το νέο νόμο
Πηγή  από ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 8255/2018ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Αριθμός Αποφάσεως 8255/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Αδαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3327/2005.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 26 Οκτωβρίου 2018 για να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα την υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος ..., κατοίκου Κυψέλης Αττικής, οδός ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικόλαου Δεληγιάννη.

Της καθ’ ής η αίτηση ..., κατοίκου Κυψέλης Αττικής, οδός ..., ατομικά και υπό την ιδιότητα της ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αικατερίνης Βασιλάκη.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-9-2018 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό καταθέσεως 84519/2018 και με ειδικό αριθμό καταθέσεως δικογράφου 9458/2018 και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και τα όσα αναφέρουν στα κατατεθέντα έγγραφα σημειώματα τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση από 12-9-2018 (υπ' αριθμ. κατάθ. 9458/2018) αίτηση, ο αιτών ... ζητεί, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, να του ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του ..., γεννηθείσης στις 7 - 1 - 2014, και ..., γεννηθέντος στις 22-7-2015, τα οποία απέκτησε από το γάμο του με την καθής η αίτηση ..., μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της κυρίας αγωγής του. Επικουρικώς, δε, ζητεί να καθορισθεί η προσωρινή επικοινωνία του με τα προαναφερόμενα τέκνα του κατά τον τρόπο που προτείνει στην αίτηση. Η υπό κρίση αίτηση φέρεται αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την παρούσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1515, 1516, 1518, 1520 ΑΚ, 731, 732 και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο κατά την παρούσα συζήτηση, την υπ' αριθμ. .../26 - 10 -2018 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του συμβ/φου Αθηνών ..., που περιέχει την κατάθεση του μάρτυρα ..., ληφθείσα με επιμέλεια του αιτούντος νομοτύπως, ήτοι κατόπιν δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο (άρθρ. 422 παρ. 1 ΚΠολΔ), από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται και από την εν γένει διαδικασία στο ακροατήριο, πιθανολογούνται τα εξής : Ο αιτών ... και η καθής η αίτηση .. τέλεσαν πολιτικό γάμο στο Δημοτικό Κατάστημα Αθηνών στις 6-11-2013. Από το γάμο αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, τη ..., γεννηθείσα στις 7-1-2014, και τον ..., γεννηθέντα στις 22-7-2015. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και για το λόγο αυτό οι διάδικοι συνήψαν την υπ' αριθμ. .../8 -3-2018 Πράξη Συναινετικής Λύσης Γάμου και Ρύθμισης Επιμέλειας και Διατροφής Τέκνων, καταρτισθείσα ενώπιον της συμβ/φου Αθηνών .... Με την Πράξη αυτή οι διάδικοι συμφώνησαν ότι η επιμέλεια των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων τους θα ανατεθεί στην καθής η αίτηση μητέρα τους, ενώ ο αιτών πατέρας τους θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτά (τέκνα) κατά τον τρόπο που ορίσθηκε στην εν λόγω Πράξη (βλ. 3° φύλλο της Πράξεως). Μετά τη συναινετική λύση του γάμου τους οι διάδικοι διέμειναν σε ξεχωριστές οικίες στην Αθήνα μέχρι τις 31-8-2018, οπότε και η καθής η αίτηση μετακόμισε για επαγγελματικούς λόγους στην Καβάλα, που είναι η γενέτειρα της, μαζί με τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα της. Εξάλλου, από το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό πιθανολογήθηκε ότι η καθής η αίτηση είναι ικανή και κατάλληλη για να ασκεί την επιμέλεια των προαναφερομένων ανηλίκων τέκνου τους, ήτοι για να τους παράσχει όλες τις αναγκαίες φροντίδες για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, την ανατροφή τους και την εξασφάλιση της διαβίωσης τους κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Άλλωστε, ο αιτών δεν εκθέτει με την υπό κρίση αίτηση κάποιο περιστατικό - π.χ. βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς της καθής αίτηση μητέρας έναντι των τέκνων, καταφανούς παραμέλησης των τέκνων από την καθής η αίτηση, πλήρους αδιαφορίας της τελευταίας για φροντίδα των τέκνων κλπ - από το οποίο το παρόν Δικαστήριο θα μπορούσε να αχθεί στη δικανική πεποίθηση ότι η καθής η αίτηση είναι ακατάλληλη για το καθήκον της επιμέλειας των προσώπων των εν λόγω τέκνων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπό κρίση αίτηση, η καθής η αίτηση διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό (βλ. π.χ. σελ. 9), δεν επαρκεί για να διαμορφώσει το παρόν Δικαστήριο τη δικανική πεποίθηση περί ακαταλληλότητας της για την άσκηση της επιμέλειας επί των ανωτέρω τέκνων της, καθόσον δεν πιθανολογήθηκε ότι εξαιτίας του εν λόγω γεγονότος αυτή (καθής η αίτηση) παραμελούσε τη φροντίδα και την ανατροφή των τέκνων. Επιπροσθέτως, παρόλο που, όπως πιθανολογήθηκε, ο αιτών έχει κάθε διάθεση να προσφέρει φροντίδα, στοργή και αγάπη στα ανωτέρω τέκνα του, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι θα ήταν αντίθετο με το συμφέρον των εν λόγω τέκνων να στερηθούν την καθής η αίτηση μητέρα τους, με την οποία, άλλωστε, διαμένουν στην Καβάλα κατά την παρούσα συζήτηση. Πρέπει, επομένως, το κύριο αίτημα της υπό κρίση αιτήσεως περί προσωρινής ανάθεσης της επιμέλειας των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων στον αιτούντα πατέρα τους να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Κατόπιν τούτου, πρέπει να εξετασθεί ως προς τη βασιμότητα του το επικουρικό αίτημα της υπό κρίση αιτήσεως, που αφορά την προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανωτέρω τέκνα του. Το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι ο τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα του, τον οποίο αυτός (αιτών) προτείνει με την υπό κρίση αίτηση, είναι -εκτός από το κατωτέρω αναφερόμενο «σημείο» του - σύμφωνος τόσο με το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων, όσο και με τους σκοπούς του παρεχόμενου με το άρθρο 1520 ΑΚ δικαιώματος επικοινωνίας, που είναι η ικανοποίηση των αισθημάτων αμοιβαίας στοργής και αγάπης ανάμεσα στο παιδί και στον γονέα που διαμένει ξεχωριστά απ' αυτό και η αποτροπή της μεταξύ τους αποξένωσης (βλ. και Κουνουγέρη -Μανωλεδάκη ΟικογΔ τ. II σελ. 234, Πουλιάδης εις Γεωργιάδη -Σταθόπουλου ΕρμΑΚ άρθρ. 1520 υπ' αριθμ. 4, ΕφΑΘ 730/1985 ΕλλΔνη η 26.269, ΠρΘεσσαλ 3253/1988 Αρμ 42 . 989). Θα πρέπει, όμως, να υπάρξει παραλλαγή ως προς τον υπό στοιχ. 1 τρόπο της προσωρινής επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, με τον οποίο προτείνεται να καθορισθεί η εν λόγω προσωρινή επικοινωνία «την πρώτη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός από ώρα 12 : 00 μέχρι Κυριακή ώρα 16 : 00 με μετάβαση και επιστροφή των τέκνων με έξοδα και δαπάνες της καθής». Το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι τα ανωτέρω τέκνα, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας που βρίσκονται, θα υποστούν έντονη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία κατά τις συνεχείς μεταβάσεις τους από την Καβάλα στην Αθήνα κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός. Για το λόγο αυτό η προσωρινή επικοινωνία του αιτούντος με τα εν λόγω τέκνα του θα πρέπει να διεξάγεται κατά τις ημέρες αυτές, με έξοδα και δαπάνες της καθής η αίτηση, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καβάλα, όπου αυτός (αιτών) θα μεταβαίνει για το σκοπό αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνεχείς μετακινήσεις των τέκνων. Άλλωστε, αυτό δέχθηκε και η από 25-9-2018 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας κάτωθι της υπό κρίση αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η προσωρινή επικοινωνία του αιτούντος με τα ανωτέρω τέκνα του θα πρέπει να διεξαχθεί με τον τρόπο που αυτός προτείνει με την υπό κρίση αίτηση του. Τέλος, πιθανολογήθηκε και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, λόγω του κινδύνου ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν δυσμενείς συνέπειες και κατά την άσκηση του δικαιώματος του αιτούντος για επικοινωνία με τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα του. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη ως προς το κύριο αίτημά της και να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη ως προς το επικουρικό αίτημά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων (άρθρ. 179 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς το κύριο αίτημα της.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση ως προς το επικουρικό αίτημά της.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος … με τα ανήλικα τέκνα του …, γεννηθείσα στις 7-1-2014, και τον …, γεννηθέντα στις 22 - 7 - 2015, τα οποίαδιαμένουν με την καθής η αίτηση μητέρα τους …, ως εξής : Α) Την πρώτη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός από ώρα 12 : 00 π.μ. της Παρασκευής μέχρι ώρα 16 : 00 μ.μ. της Κυριακής. Η επικοινωνία θα διεξάγεται, με έξοδα και δαπάνες της καθής η αίτηση, είτε με μετάβαση των τέκνων στην Αθήνα, όπου διαμένει ο αιτών πατέρας τους, και επιστροφής τους στην Καβάλα, είτε με μετάβαση του αιτούντος στην Καβάλα, όπου, όπως προεκτέθηκε, διαμένουν τα τέκνα, και επιστροφή του στην Αθήνα. Β) Από 15 Δεκεμβρίου ώρα 12 : 00 π.μ. έως 7 Ιανουαρίου ώρα 16 : 00 μ.μ. εκάστου έτους με μετάβαση των τέκνων στην Αθήνα και επιστροφή τους στην Καβάλα με έξοδα και δαπάνες της καθής η αίτηση. Γ) Από Μεγάλη Δευτέρα ώρα 12 : 00 π.μ. μέχρι Δευτέρα του Πάσχα ώρα 16 : 00 μ.μ. εκάστου έτους με μετάβαση των τέκνων στην Αθήνα και επιστροφή τους στην Καβάλα με έξοδα και δαπάνες της καθής η αίτηση. Δ) Από 15 Ιουλίου ώρα 12 : 00 π.μ. μέχρι 5 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους με μετάβαση των τέκνων στην Αθήνα και επιστροφή τους στην Καβάλα με έξοδα και δαπάνες της καθής η αίτηση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου 2018 χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.


Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια