ΣυμβΕφΑθ 29/2020 - Προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου Δικηγόρου κατ’ άρθρο 323 ΚΠοινΔ.ΣυμβΕφΑθ 29/2020 - Προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου Δικηγόρου κατ’ άρθρο 323 ΚΠοινΔ.

Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ 29/2020
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αννα Φωτοπούλου -Ιωάννου, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτα ΓΙασσίση και Ευθυμία Νικολάου - Εισηγήτρια, Εφέτες.

Συνήλθε στο ειδικό δωμάτιο διασκέψεων στις 9 Ιανουαρίου 2020. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και η Γραμματέας Ευγενία Καλλιντέρη.

Η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το υπ' αριθ. ... κλητήριο θέσπισμά της, κάλεσε τον κατηγορούμενο ... να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Α' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, που συνεδριάζει στο ακροατήριο στις ... του μήνα ... ημέρα ... και ώρα 9η π.μ., για να δικασθεί για τις πράξεις: α) της ψευδούς καταμήνυσης και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση (άρθρα 1, 14, 18, 26, 27, 94, 98, 229 παρ. 1, 363 -362 του προϊσχύσαντος Π.Κ.), πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν στην Αθήνα, η μεν πρώτη πράξη στις 3 Φεβρουαρίου 2015, η δε δεύτερη εξακολουθητικούς στις 3 Φεβρουαρίου 2015 καιστις 13 Φεβρουαρίου 2015, σε βάρος του εγκαλούντος....

Κατά του παραπάνω κλητήριου θεσπίσματος, ο ανωτέρω κατηγορούμενος .... άσκησε την από 10ης Δεκεμβρίου 2019 και με Αριθμό Προσφυγής ./2019 προσφυγή του, με την οποία ζήτησε την ακύρωση του προσβαλλόμενου κλητήριου θεσπίσματος και την απαλλαγή του από τις παραπάνω κατηγορίες.

Η παραπάνω προσφυγή, μαζί με τη σχετική δικογραφία, εισάγονται προς το Συμβούλιο τούτο με τη με αριθμό 1883/2019 πρόταση της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Ουρανίας Γ. Σταθέα, η οποία έχει ως εξής:

"Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με το άρθρο 323 ΚΠΔ την με αριθμό ./2019 προσφυγή κατά της απευθείας κλήσεως, του παραπεμπόμενου ενώπιον το» Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (για πλημμελήματα) ... μαζί με την σχετική δικογραφία και εκθέτω τα εξής:

Ο ανωτέρω, με το υπ' αριθ. ... κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών που επιδόθηκε σε αυτόν στις 04-12-2019 (βλ. το με ίδια ημερομηνία αποδεικτικό επιδόσεως της ... επιμελήτριας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών) παραπέμφθηκε ενώπιον του Α' Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (για πλημμελήματα) για να δικασθεί, κατά την δικάσιμο της ... για α) ψευδή καταμήνυση και β) συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση (άρθρα 1, 14,18, 26, 27, 94, 98, 229 § 1, 3636-362 του προϊσχύσαντος ΠΚ), που φέρονται ότι τελέσθηκαν η μεν πρώτη πράξη στις 3-2-2015, η δε δεύτερη εξακολουθητικώς στις 3-2-2015 και στις 13-2-2015, σε βάρος του εγκαλούντος ... κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα στο άνω κλητήριο θέσπισμα.

Κατά του προαναφερομένου κλητηρίου θεσπίσματος, ο κατηγορούμενος άσκησε νομοτύπως, δηλαδή δια δηλώσεως στον αρμόδιο γραμματέα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και για την οποία (δήλωση) συντάχθηκε έκθεση η οποία υπογράφηκε από τον προσφεύγοντα-κατηγορούμενο που έκανε την δήλωση και από την γραμματέα που την δέχτηκε (συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 323, 322 § 2 εδ. α' και 474 § 1 ΚΠΔ), και εμπροθέσμως, εντός δηλαδή δέκα ημερών από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσμστος, που έλαβε χώρα, ως προαναφέρθηκε, στις 04-12-2019 και η προσφυγή ασκήθηκε στις 10-12-2019, την υn' αριθμ. ./2019 προσφυγή και συνεπώς αρμοδίως φέρεται αυτή ιιρος κρίση ενώπιον του Συμβουλίου Σας.

Από την διάταξη του άρθρου 323 ΚΠΔ, που έχει τίτλο «Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας», όπως το εδ. β' αυτού αντικαταστάθηκε με το άρ. 7 παρ. 35 β' του Ν. 4637/2019, ορίζεται, ότι ο κατηγορούμενος που κλητεύθηκε με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο του τριμελούς εφετείου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 111 έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο συμβούλιο εφετών μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, δηλαδή «μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος». Η προσφυγή υποβάλλεται στον γραμματέα της εισαγγελίας εφετών ή στα όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου και ως προς τις διατυπώσεις της εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, ανάμεσα στις οποίες είναι κατ’ αυτή του άρθρου 474, ως προς τις διατυπώσεις άσκησης της προσφυγής, καθώς και αυτή της κατάθεσης παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού 150 ευρώ. Το συμβούλιο εφετών έχει υποχρέωση να αποφασίσει μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η έκθεση προσφυγής μαζί με την σχετική πρόταση του εισαγγελέα εφετών, και μπορεί: α) να απορρίψει την προσφυγή, β) να κάνει δεκτή την προσφυγή, εκδίδοντας βούλευμα με το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή κηρύσσει αυτήν απαράδεκτη, γ) να προβεί σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, αφού προηγουμένως διατάξει προανάκριση για τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού, με τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Το συμβούλιο αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το βούλευμα του συμβουλίου εφετών που απορρίπτει την προσφυγή επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155 κ.ε. στον κατηγορούμενο. Αν από την επίδοση του βουλεύματος έως την δικάσιμο που ορίστηκε αρχικά μεσολαβεί τουλάχιστον το μισό της προθεσμίας που ορίστηκε για κλήτευση ο κατηγορούμενος έχει υποχρέωση να εμφανιστεί κατά τη δικάσιμο αυτή για να δικαστεί χωρίς άλλη κλήτευση.

Στην προκειμένη περίπτωση, με το προσβαλλόμενο δια της προσφυγής κλητήριο θέσπισμα, ο προσφεύγων-κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για να δικαστεί για ψευδή καταμήνυση, συνισταμένη στο ότι στις 3-2-2015 εν γνώσει του κατεμήνυσε ψευδώς τον εγκαλούντα ... και δη ότι κατήγγειλε αυτόν με την από 3-2-2015 μήνυση του ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, όπως απιστίας, παράβασης καθήκοντος και αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης, και δη ότι αυτός (εγκαλών) μετείχε παράνομα στη συνεδρίαση της ... στην οποία αποφασίστηκε παράνομα, με την ... απόφαση, η επιστροφή ποσού ... ευρώ προς τους ... ενώ έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, λόγω της σχέσης του με τους ... οι οποίοι δραστηριοποιούνταν εντός του ... στο οποίο ο εγκαλών διετέλεσε ... και ότι, με την μη αυτοεξαίρεσή του, αλλά και με την προσπάθεια συγκαλύψεως του θέματος δια της μη χορήγησης αντιγράφου των πρακτικών, επωφελήθησαν παράνομα οι άνω ... με βλάβη του δημοσίου συμφέροντος και των σκοπών της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, ο προσφεύγων παραπέμφθηκε να δικαστεί και για συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση, συνισταμένη στο ότι στις 3-2-2015 ισχυρίστηκε για τον εγκαλούντα τα ανωτέρω γεγονότα τελώντας εν γνώσει της αναληθείας αυτών και τα οποία μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντος, αλλά και στις 13-2-2015, σε συνέχεια της ανωτέρω μήνυσης-καταγγελίας, ισχυρίστηκε και πάλι, εξακολουθητικά δηλαδή, ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, ότι ο εγκαλών εξακολουθεί να συγκαλύπτει την κατά τα άνω παράνομη πράξη του.

Από το σύνολο όμως των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση, δηλαδή τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, τα έγγραφα, τις ανωμοτί εξηγήσεις του κατηγορουμένου, αλλά και τους ισχυρισμούς του που προεβλήθησαν με την υπό κρίση προσφυγή, συνάγεται με σαφήvεια ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο, καθόσον ο κατηγορούμενος, ως έμμισθος δικηγόρος του ΝΠΔΔ με την ..., ουδέν άλλο έπραξε παρά να υποβάλλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών έγγραφο με τίτλο: «Αναφορά πιθανής διάπραξης ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων», λαβών προς τούτο ρητή εντολή του εντολέως του, που ήταν το Δ.Σ. του ... δυνάμει της από .. απόφασης του Δ.Σ. του άνω ... για διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Τούτο προκύπτει με περισσή σαφήνεια από το Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ... όπου αναφέρεται ρητά ότι «αποφασίζει κατά πλειοψηφία [...] να αποσταλεί η παρούσα απόφαση με όλα τα έγγραφα που έχουν διανεμηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν το εν λόγω θέμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών [...]» (βλ. τα Πρακτικά της συνεδρίασης υπ' αρ. ... της ...)

Εξ αυτού προκύπτει ότι η προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών αναφορά υπεβλήθη από τον κατηγορούμενοι σε εκτέλεση της εντολής τον Δ.Σ. του ... και σ' αυτήν αναφέρονται περιληπτικά τα λαβόντα χώρα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. γεγονότα.

Τούτων όμως των γεγονότων ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ούτε την αλήθεια ούτε την αναλήθεια. Και είχε δεσπίαν αρμοδιότητα υλοποίησης της εντολής της απόφασης του Δ.Σ., την οποία και εκτέλεσε και' άρθρο 37 παρ. 2 (νυν 38 παρ. 2) ΚΠΔ ως έμμισθος δικηγόρος του ... Και η τοιαύτη υποβολή στον Εισαγγελέα της φερόμενης ως μηνυτήριας αναφοράς του Δ.Σ. του ... κατά του εγκαλούντος, ... ήταν, όπως ο προσφεύγων κατηγορούμενος αναφέρει την κρινόμενη έκθεση προσφυγής του, «καθαρά υπηρεσιακή» υποχρέωση, χωρίς να έχει τούτος τον υπερχειλή εκείνον δόλον που απαιτείται τόσον για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, όσο και για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Διότι ο προσφεύγων-κατηγορούμενος δεν ενεργούσε «ιδίω ονόματι», αλλά ως δικηγόρος προς προστασία των συμφερόντων και υλοποίησης των επιθυμιών και υποδείξεων του εντολέως του.

Άλλωστε, παγίως γίνεται δεκτό ότι σ δικηγόρος δεν υπέχει ποινική ευθύνη για παραβάσεις που τυχόν τελεί με την σύνταξη αγωγών, εγκλήσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του εντολέως του και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής αυτής, εφόσον ο ίδιος δεν γνώριζε την αναλήθεια εκείνων που εξέθετε ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών οργάνων (ΑΠ 1395/1996 ΠοινΧρ ΜΖ 1418). Τα ανωτέρω νομολογούμενα προκύπτουν και βάσει του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπου στο μεν άρθρο 5 περ. δ' ορίζεται ότι ο δικηγόρος «δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εντολής που αποδέχτηκε», στο άρθρο 3 παρ. 1 διαλαμβάνεται ότι εκείνο που προέχει στην εντολή που δίδει ο εντολέας προς τον δικηγόρο «είναι το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν» και στο άρθρο 37 παρ. 1, εν τέλει, ορίζεται με σαφήνεια ότι ο δικηγόρος αποδεχόμενος την εντολή έχει υποχρέωση να ενεργεί κατά την εντολή. Και δεν ασκεί εν προκειμένω έννομη επιρροή το γεγονός ότι τα αναγγελθέντα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δια των άνω (επιδίκων) αναφορών γεγονότα εκρίθησαν ως ουσιαστικά αβάσιμα και απερρίφθησαν με την ... Διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, διότι, όπως αναφέρθηκε, ο προσφεύγων-κατηγορούμενος δεν προκύπτει ότι γνώριζε την αναλήθεια αυτών και, αντιθέτως, είχε υποχρέωση υποβολής αυτών στον Εισαγγελέα, αφού έλαβε προς τούτο ρητή εντολή από το Δ.Σ. του ... στο οποίο ήταν Δικηγόρος και Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων αυτού.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, δεν προκύπτουν ενδείξεις για παραπομπή σε δίκη του προσφεύγοντος-κατηγορουμένου, κατ’ πρέπει να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η υπό κρίση προσφυγή και το Συμβούλιο Σας να αποφανθεί, σύμφωνα με το άρθρο 323 ΚΠΔ, ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατ' αυτού, για τις αποδιδόμενες σε αυτόν αξιόποινες πράξεις α) της ψευδούς καταμήνυσης και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση και να διαταχθεί η επιστροφή στον καταθέσαντα προσφεύγοντος-κατηγορούμενο του παραβόλου υπέρ του δημοσίου, ποσού (150) ευρώ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω: Να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η υπ' αριθμ. ./2019 προσφυγή του .... κατά του υπ' αριθμ. ... κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών.

Να μη γίνει κατηγορία κατά του ανωτέρω κατηγορουμένου για α) ψευδή καταμήνυση και β) συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση (άρθρα 1, 14, 18, 26, 27, 94, 98, 229 § 1, 3636-362 του προϊσχύσαντος ΠΚ), αξιόποινες πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε στην Αθήνα, την μεν πρώτη πράξη στις 3-2-2015, την δε δεύτερη εξακολουθητικώς και στις 13-2-2015, σε βάρος του εγκαλούντος ...

Να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου υπέρ του δημοσίου, ποσού (150) ευρώ στον καταθέσαντα αυτό προσφεύγοντα- κατηγορούμενο.

Αθήνα, 30-12-2019

Η Εισαγγελέας Εφετών

Ουρανία Γ. Σταθέα,

Αντεισαγγελέας Εφετών».


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Για τους λόγους που αναπτύσσονται στην εισαγγελική πρόταση, οι οποίοι είναι νόμιμοι και βάσιμοι και στους οποίους το Συμβούλιο πλήρως αναφέρεται για την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, πρέπει Α) να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η από ... και με Αριθμό Προσφυγής ... προσφυγή του .... κατά του με αριθμό ... κλητήριου θεσπίσματος της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών, B) να μη γίνει κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 323 ΚΠΔ, κατά του ανωτέρω κατηγορουμένου για τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις α) της ψευδούς καταμήνυσης και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση (άρθρα 1, 14, 18, 26, 27, 94, 98, 229 παρ. 1, 363 -362 του προϊσχύσαντος Π.Κ.), πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε αυτός στην Αθήνα, τη μεν πρώτη πράξη στις 3 Φεβρουαρίου 2015, η δε δεύτερη εξακολουθητικώς στις 3 Φεβρουαρίου 2015 και στις 13 Φεβρουαρίου 2015, σε βάρος του εγκαλούντος ... και Γ) να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150€) στον καταθέσαντα αυτό προσφεύγοντα κατηγορούμενο.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την από 10ης ... με Αριθμό Προσφυγής ... προσφυγή του ... κατά του με αριθμό ... κλητήριου θεσπίσματος της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών.

Αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία κατά του ανωτέρω κατηγορουμένου, για τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις α) της ψευδούς καταμήνυσης και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση, πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε αυτός στην Αθήνα, τη μεν πρώτη πράξη στις 3 Φεβρουαρίου 2015, η δε δεύτερη εξακολουθητικώς στις 3 Φεβρουαρίου 2015 και στις 13 Φεβρουαρίου 2015, σε βάρος του εγκαλούντος ....Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150€), στον καταθέσαντα αυτό, προσφεύγοντα - κατηγορούμενο ...

Σχόλια