Παράνομη επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράνομη επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ΠΗΓΗ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»ΑΡΙΘΜΟΣ: 184/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ιφιγένεια Ιγνατιάδου, που ορίστηκε από την Ποόεδοο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μαρία Γιαντσίδη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 16-10-2018 για να δικάσει την εξής υπόθεση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : ..., δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός ..., ΑΦΜ ..., ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, ηίοποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Παπαστύλου.

Ο ενάγων με την από 21-5-2018 αγωγή του, που κατατέθηκε με αρ. κατάθεσης .../2018 και ορίσθηκε χρόνος για συζήτηση αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ζήτησε όσα περιέχονται σ' αυτή.
Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικάΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Με το Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - ο οποίος εκδόθηκε για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με το Ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 24-10-1995 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» -ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 1 ότι: «Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής», στο άρθρο 2, ότι: «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως α) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων ... β)...γ) «υποκείμενο των δεδομένων» το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί... δ) «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή,κάθε άλλης μορφής διάθεση..., ζ) «υπεύθυνος επεξεργασίας» οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός...η) «Εκτελών την επεξεργασία» οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, θ) «τρίτος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 1) «Αποδέκτης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι, ια) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του...... Στο άρθρο 4 παρ.1 ορίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών, β)..., γ) Στο άρθρο 5 παρ.1 ορίζεται ότι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεση του.... Με το άρθρο 11 παρ.1 ορίζεται ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) .... β) το σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων» και με την παρ.2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι «εάν κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως, για τα στοιχεία της παρ.1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα δικαιώματα του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του παρόντος νόμου....», ενώ με την παρ.3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς». Με το άρθρο 23 παρ.1 ορίζεται ότι «φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον». Από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η ρύθμιση του Ν.2472/1997 συμπληρώνει το προϋπάρχον αυτού νομικό πλαίσιο (άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ.1, 9 παρ.1 εδ.2 και 19 του Συντάγματος, άρθρο 57 του ΑΚ κλπ.), συγκεκριμενοποιεί τον ευρύτερο κανόνα προστασίας της προσωπικότητας του άρθρου 57 του ΑΚ και διευρύνει την έννοια των παράνομων προσβολών της προσωπικότητας σε σχέση με το άρθρο 57 ΑΚ, ώστε να θεωρείται - κατ' αρχήν - απαγορευμένη κάθε επέμβαση στα προσωπικά δεδομένα άλλου (ευμενή ή δυσμενή), χωρίς την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων που τάσσονται από τις διατάξεις του νόμου (βλ. μελέτη Μιχ. Σταθόπουλου σε ΝοΒ 48, σελ. 1-19). Ετσι, ο Ν.2472/1997 απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, όταν γίνεται, πλην άλλων περιπτώσεων, και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, δικαίωμα που προστατεύεται αυτοτελώς, αλλά αποτελεί και την προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. εισηγ. έκθεση ν.2472/1997 στο ΝοΒ 1997. 505). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει - μετά τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και πριν από τη διαβίβαση τους σε τρίτους - να ενημερώνει για τη συλλογή και διαβίβαση τα υποκείμενα των δεδομένων, μεταξύ άλλων, και για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του (είτε πρόκειται για αποδέκτες στους οποίους προβλέπεται η μεταβίβαση των δεδομένων ήδη από το στάδιο της συλλογής, είτε πρόκειται για αποδέκτες που προστέθηκαν αργότερα). Η σχετική ενημέρωση πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν από τη μετάδοση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες τρόπους. Εξάλλου, ο τρίτος - αποδέκτης, ο οποίος κατά το ν. 2472/1997 (άρθρο 2 παρ. δ) ασκεί και αυτός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οφείλει μόλις έλθει σε πρώτη επαφή με το υποκείμενο των δεδομένων να το ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεση του να κάνει χρήση των δεδομένων του, για το σκοπό της χρήσης και για τον υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών, από το αρχείο του οποίου θα γίνει η άντληση των δεδομένων (σύμφωνα με τις με αρ. 050/20-1-2000 και 109/31-3-1999 Αποφάσεις της Αρχής). Τέλος, εάν στο υποκείμενο των δεδομένων έχει προκληθεί ηθική βλάβη από πράξεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του αποδέκτη αυτών (ή των οργάνων τους) κατά παράβαση των διατάξεων του ν.2472/1997 (παράνομα) και όταν αυτοί όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της βλάβης, τότε παρέχεται στον πρώτο η κατά το άρθρο 932 ΑΚ αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική του βλάβη, η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο στο ποσό των 2.000.000 δρχ. (ή 5.869,61 ευρώ), εκτός αν ζητήθηκε μικρότερο ποσό ή η παράβαση που προκάλεσε την ηθική βλάβη οφείλεται σε αμέλεια (Εφ.Αθ. 3833/2003, ΤΝΠ "ΝΟΜΟΣ). Η ευθύνη εξάλλου του προκαλούντος ηθική βλάβη στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για χρηματική ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειμενική και προϋποθέτει συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 2472/1997 ή (και) των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων της Αρχής, β) ηθική βλάβη, γ) αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς και της ηθικής βλάβης, και δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια, αφενός των περιστατικών που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου της πιθανότητας να επέλθει η ηθική βλάβη. Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκμαίρεται και ως εκ τούτου ο προκαλώντην ηθική βλάβη, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεμελιωτικά του πταίσματος του πραγματικά γεγονότα (ΑΠ 1923/2006, ΕφΑθ 2887/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μον Εφετείο Αθηνών 1437/2014 Α Δημοσίευση Νόμος).


Ο ενάγων με την αγωγή του εκθέτει ότι η εναγομένη τραπεζική εταιρία προέβη σε παράνομη επεξεργασία των συλλεγέντων από αυτήν - κατά την κατάρτιση δανειακής συμβάσεως - προσωπικών δεδομένων του, με τη διαβίβαση προς εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων στοιχείων τηλεφωνικών της συνδέσεων καθώς και της πληροφορίας περί του χρέους του, παραλείποντας να τον ενημερώσει, όπως όφειλε, αφ' ενός κατ' άρθρο 11 παρ.1 Ν.2472/1997 με τρόπο σαφή για τους σκοπούς της επεξεργασίας κατά το στάδιο συλλογής των δεδομένων αυτών κατά το χρόνο καταρτίσεως της επίδικης συμβάσεως δανείου, αφετέρου δε κατ’ άρθρο 11 παρ.3 του ιδίου νόμου, κατά το χρόνο πριν από τη διαβίβαση τους στις επικαλούμενες από τον ίδιο εισπρακτικές εταιρίες (αποδέκτριες) για τη μέλλουσα ανακοίνωση των προσωπικών του δεδομένων προς αυτήν. Ότι οι εισπρακτικές εταιρίες παρανόμως επεξεργάσθηκαν ως αποδέκτριες τα ως άνω προσωπικά του δεδομένα, τα οποία μη νομίμως συνέλεξαν από την εναγομένη και καταχώρησαν αυτά στο αρχείο της (ηλεκτρονικό υπολογιστή), ακολούθως δε τα χρησιμοποίησαν καλώντας τον τηλεφωνικώς κατά τα έτη 2015, 2016, 2017 αλλά και 2018. Ότι τις παραπάνω παράνομες πράξεις και παραλείψεις η εναγομένη τραπεζική εταιρία του προκάλεσε μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή. Ζητεί δε, να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει νομιμοτόκως το ποσό των 5869,40 ευρώ, για χρηματική του ικανοποίηση προς αποκατάσταση της προκληθείσης σ' αυτήν εκ της άνω αιτίας ηθικής βλάβης.


Η αγωγή παραδεκτά φέρεται προς εκδίκαση κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 621 επ. ΚΠολΔ, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπον (7-10, 14 παρ. 1 εδ. α', άρθρ. 25 παρ. 2 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ, 23 παρ. 3 εδ α' Ν. 2472/1997 "Προστασία τού ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", 14 παρ. 3 Ν. 3471/2006) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 71,914, 922, 926, 932, 346, 353 ΑΚ, 1-4, 10-11 και 23 παρ. 1 Ν. 2472/1997, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη, να ερευνηθεί περαιτέρω η ένδικη αγωγή για την ουσιαστική βασιμότητα της δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων αναλογούσες προσαυξήσεις (βλ. το με αριθμούς 273004, 267473 αγωγόσημα σειρά Α) Από τα έγγραφα τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από την χωρίς όρκο εξέταση του ενάγοντα, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά , αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά : Μετά από την με αριθμό ... αίτηση επαγγελματικού δανείου του ενάγοντος προς την εναγόμενη, οι διάδικοι υπέγραψαν την με αριθμό .../21-5-2007 σύμβαση πίστωσης με την οποία συμφώνησαν την χορήγηση πίστωσης από την εναγομένη προς τον ενάγοντα ποσού 21.600 Ευρώ. Στην με αριθμό ... αίτηση, υπογεγραμμένη από τον ενάγοντα υπάρχει όρος σχετικά με «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σχετικά με την συλλογή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Τράπεζα ή και τρίτους κατ εντολή και για λογαριασμό της ως εξής. «Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (., Αθήνα, τηλ. 210-.) (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία) που υπογράφει την παρούσα αίτηση (Υποκείμενο) ότι τα προσωπικά του δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή καθώς και άλλα προσωπικά του δεδομένα που η Τράπεζα έχει τυχόν συλλέξει με τη συνδρομή του ή που θα δημιουργηθούν μετά την έγκριση του δανείου ή της πίστωσης (πχ δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς) θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα ή/και από τρίτους κατ' εντολή και για λογαριασμό της, ως εξής: Σκοπός Επεξεργασίας: (α) έγκριση χορήγησης του δανείου ή πίστωσης, (6) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συμβάσεων δανείου ή πίστωσης που θα συναφθούν εφόσον εγκριθεί η χορήγηση του δανείου ή της πίστωσης, γ) προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της, δ) προώθηση - πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, μετά από συγκατάθεση του Υποκειμένου που δίδεται στο τέλος του παρόντος εντύπου. Για το σκοπό εγκρίσεως του αιτουμένου δανείου ή πίστωσης η Τράπεζα: α) θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου που σχετίζονται με την πιστοληπτική του ικανότητα και τηρούνται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, 12125, Μαρούσι, τηλέφωνο 210-.) και θα προβεί σε νομικό έλεγχο του/των τυχόν ακινήτου/ων εξασφάλισης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, β) μετά τη συγκατάθεση του Υποκειμένου που δίδεται στο τέλος του παρόντος εντύπου, θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά του δεδομένα που τυχόν τηρούνται από την Τειρεσίας Α. Ε. στο Αρχείο Ανακλήσεων στο οποίο καθορίζονται τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν τη μετάδοση προς τα πιστωτικά ιδρύματα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο διατραπεζικό αρχείο με την ονομασία Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων που τηρεί η Τειρεσίας Α.Ε. για την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και αφορούν σε ενήμερες/σε καθυστέρηση οφειλές δανείων και καρτών. Αποδέκτες δεδομένων: για όλα τα δεδομένα: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Για τα δεδομένα που δικαιούνται ή υποχρεούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή των οποίων η ανακοίνωση είναι αναγκαία για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, οι δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και τρίτοι. Για τα δεδομένα τα σχετικά με την ασφάλιση του /των ακινήτου/ων εξασφάλισης κατά των κινδύνων πυρκαϊάς και σεισμού σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν έχει επιλέξει άλλη ασφαλιστική, οι συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρίες «EFG Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» και «EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.». για τα δεδομένα που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τις συμβάσεις δανείου ή πίστωσης: οι εταιρίες είσπραξης απαιτήσεων, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 του ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή οποιοδήποτε Καταστήματος της Τράπεζας. Για τυχόν αντίρρηση σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» Στο σημείο αυτό ο ενάγων έχει υπογράψει την αίτηση ανεπιφύλακτα, χωρίς να θέσει το σημάδι V στο τετράγωνο για να δηλώσει ότι δεν συμφωνεί. Κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών ο ενάγων είχε, λόγω της υφιστάμενης κρίσης, δυσκολία στην εξυπηρέτηση του εν λόγω δανείου, με αποτέλεσμα η εναγομένη να καταγγείλει την σύμβαση και να εκδώσει σε βάρος του ενάγοντος την με αριθμό ./31-5-2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κλήθηκε ο ενάγων να καταβάλλει στην εναγομένη το ποσόν των 23204,54 Ευρώ. Κατά της διαταγής πληρωμής ο ενάγων άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 2-7-2013 ανακοπή του καθώς και τους από 17-6-2014 πρόσθετους λόγους. Επί της ανακοπής του εξεδόθη η με αριθμό ./26-3-2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την ανακοπή του και τους πρόσθετους λόγους. Στις 24-2-2017, ο ενάγων κατέθεσε την με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2017 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης ./2017 έφεση του, χωρίς ωστόσο να την προσδιορίσει . Ο ενάγων στις 30-6-2016, δηλαδή μετά την έκδοση της αποφάσεως του Μ.Π.Α. 1616/2015, κοινοποίησε, με την με αριθμό ./30-6-2016 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, ..., προς την εναγόμενη, την από 28-6-2016 επιστολή -εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρόμενος, μεταξύ άλλων, για την διαβίβαση των προσωπικών του δεομένων χωρίς την προηγούμενη έγκριση του, ζητώντας να τον ενημερώσουν και να του χορηγήσουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών, αντίγραφα όλων των αναθέσεων αλλά και των ανακλητικών πράξεων προς τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, με τις οποίες τα κατέστησε γνώστες προσωπικών του δεδομένων. Η εναγομένη, στην από 12-8-2016, με αριθμό πρωτ. ..., απαντητική επιστολή της, αναφέρει την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος στις εταιρείες α) ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ β) EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΧ) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις γ) . Ενημέρωσης Οφειλετών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δ) ΠΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, με τις διευθύνσεις τους, τα τηλέφωνα τους και τον αριθμό μητρώου εκάστης. Όπως παρατηρούμε, δε, από το προαναφερόμενο απόσπασμα της αίτησης, η ενημέρωση, που αναγράφεται και γίνεται από την εναγομένη προς τον ενάγοντα, δεν είναι η οριζόμενη στο αρθ. 11 του νόμου σε συνδυασμό και με το αρθ. 2§ια εδ. α,β, από Οικονομικό Οργανισμό του μεγέθους της εναγομένης και του πλήθους των εταιριών που έχουν εξάρτηση εξ αυτής. Ο ενάγων, δεν γνώριζε ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα διαβιβαστούν στις ως άνω συγκεκριμένες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, ούτε τους λοιπούς αποδέκτες κατά το όνομα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία εξατομίκευσης αυτών και των τυχόν εκπροσώπων, που θα έπρεπε να γνωρίζει. Ούτε, όμως, τηρείτο και η διάταξη του αρθ. 10 του νόμου, που ορίζει για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας, που πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκε, αλλά δεν αποδεικνύεται. Ούτε υπήρξε η ειδική και ρητή συναίνεση του ενάγοντα προς αυτά. Κατά τον τρόπο αυτό, που ακολούθησε η εναγομένη, διευρύνεται ο κύκλος του υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως και του εκτελούντος αυτή και των αποδεκτών, που δεν είναι σύμφωνο με το πνεύμα και τους ορισμούς του νόμου και την οικονομική εκμετάλλευση των δεδομένων του υποκειμένου, που πρέπει να είναι συγκεκριμένη την κάθε φορά και περιορισμένη στους σκοπούς και το χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Οι οχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών ξεκίνησαν το έτος 2015 και διήρκησαν πολλούς μήνες, ήτοι κατά τα έτη 2015, 2016 2017 και 2018 και ήταν πάντοτε πιεστικές, φορτικές κάποιες φορές αγενείς. Πολλές φορές του τηλεφωνούσαν σε ακατάλληλες ώρες στην οικία του. Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του έτους 2017 του τηλεφώνησαν στις 17-2-2017 στις 14.05, στις 20-2-2017 στις 17.59, στις 22-2-2017 στις 19.35 στις 23-2-2017 στις 1300, στις 15.30 στις 24-2-2017 στις 9.07, στις 17.09, στις 28-2-2017, στις 11.50, στις 12.51, στις 14.40, στις 16.26 και στις 16.46. Οι προαναφερόμενες παράνομες και υπαίτιες (από πρόθεση) πράξεις και παραλείψεις της εναγομένης (δια των προστηθέντων οργάνων της) προσέβαλαν την προσωπικότητα του ενάγοντος και προκάλεσαν σ' αυτήν σημαντική ηθική βλάβη, ενώ τα όργανα των εναγομένων, κατά την επεξεργασία (διαβίβαση, λήψη, καταχώρηση, χρήση) των προσωπικών δεδομένων αυτής, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του, όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της προαναφερόμενης ηθικής βλάβης. Ενόψει δε του είδους του θιγομένου αγαθού, του μεγέθους της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης αυτής, του βαθμού υπαιτιότητας των οργάνων της εναγομένης και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων μερών, η καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 5869,40 ευρώ. Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το δικαίωμα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το χρονικά διάστημα που μεσολάβησε, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή κατάστασης που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, με επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος, να έχει δημιουργηθεί στον υπόχρεο, από την συμπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και με εκείνη του υπόχρεου, και μάλιστα ευλόγως η πεποίθηση on ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του. Απαιτείται ακόμη οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού δημιουργηθείσα κατάσταση, επαγόμενη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο με την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου. Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόμη δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα η ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση του, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώματος, τείνουσα στην ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διάταξης διαγραφομένων ορίων (ΑΠ 13/2013 Α Δημοσίευση Νόμος).


Περαιτέρω η εναγομένη ισχυρίσθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους που καταγράφηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις της ότι καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμα του, αφού γνώριζε ότι είχε δώσει την συναίνεση της για την δέουσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αφετέρου προσπαθεί να αποφύγει την εξόφληση των υποχρεώσεων του. Η ανωτέρω ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της είναι νόμω αβάσιμη, καθώς και αληθή υποτιθέμενα τα επικαλούμενα από την εναγομένη για τη θεμελίωση της ένστασης αυτής πραγματικά περιστατικά, αυτά δεν καθιστούν σύμφωνα με όσα στην μείζονα σκέψη της παρούσας αναφέρονται την άσκηση του ένδικου δικαιώματος προφανώς αντίθετη στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, που θέτει η διάταξη του προαναφερθέντος άρθρου 281 ΑΚ. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η αγωγή και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσόν των 5869,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής θα πρέπει να απορριφθεί καθόσον, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προς τούτο και η καθυστέρηση στην εκτέλεση της παρούσας δεν θα προκαλέσει στον ενάγοντα σημαντική ζημία (907, 908, ΚΠολΔ). Τέλος ή δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων κατ' άρθρ. 179 περ. γ' ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσόν των πέντε οχτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (5869,40) με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 13-2-2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ


Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχόλια