Προσωρινή διατροφή ανηλίκου τέκνου - Αναλογική επιβάρυνση των γονέων, σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνάμεις


Προσωρινή διατροφή ανηλίκου τέκνου -  Αναλογική επιβάρυνση των γονέων, σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνάμεις

Πηγή : ΙΣΟΚΡΑΤΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3724/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣυγκροτήθηκε από τη Δικαστή Παναγιώτα Βατικάλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε ύστερα από κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου 2020, για να δικάσει την αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης 2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2020 μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: … του … κατοίκου … Αττικής …. ως ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων … η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σωκράτη Τσαχιρίδη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (AM 37399 Δ.Σ. Αθηνών), ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: … του … κατοίκου … Αττικής … ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Κιούτα δικηγόρου Αθηνών (AM 10729 ΔΣ Αθηνών) ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

Η αιτούσα, ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-5-2020 αίτηση της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, κατά την εκφώνηση της από τη σειρά του σχετικού εκθέματος, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. (α) Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ, όπως αυτές τώρα ισχύουν, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας, όμως, τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του, και περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και εν γένει εκπαίδευση του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτηρήσεως και εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (ΑΠ 823/2000 ΕλλΔνη 41.1597, ΜΠρΘεσ 19743/2017 ΝΟΜΟΣ). Για να καθοριστεί το ποσό της δικαιούμενης διατροφής αξιολογούνται κατ’ αρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβιώσεως του, χωρίς, όμως, να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις. Εκείνος από τους γονείς, που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, μπορεί να συνυπολογίσει οτιδήποτε συνδέεται με την πραγματική διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες του τέκνου, καθώς και την προσφορά προσωπικών υπηρεσιών για την περιποίηση και φροντίδα του, που είναι αποτιμητές σε χρήμα και άλλες παροχές σε είδος, που συνδέονται με τη συνοίκηση, η αποτίμηση των οποίων μπορεί να συνυπολογισθεί στην υποχρέωση του για τη διατροφή του τέκνου.

(β) Η υποχρέωση των γονέων προς διατροφή του τέκνου τους, βαρύνει αυτούς, κατά το άρθρο 1489 εδ. 2 ΑΚ, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ο καθ' ου, συνεπώς, γονέας, προς καταβολή ολόκληρου του ποσού της διατροφής, μπορεί να επικαλεστεί κατ' ένσταση, κατ’ άρθρο 1489 §2 Α.Κ. και 262 ΚΠολΔ, ότι και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα, σε σχέση με τη δική του και σε συνδυασμό με τις λοιπές υποχρεώσεις του, να καλύψει μέρος της ανάλογης διατροφής του ανηλίκου, οπότε, με την απόδειξη της ένστασης αυτής, περιορίζεται η υποχρέωση του καθ' ου γονέα κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική δυνατότητα και στη βάση αυτής υποχρέωση συνεισφοράς του άλλου γονέα. Εφόσον όμως με την αίτηση δεν ζητείται το σύνολο του ποσού στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του δικαιούχου, αλλά μόνον το μέρος το οποίο κατά την άποψη του αιτούντος πρέπει να βαρύνει τον καθ' ου γονέα, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτού και του άλλου γονέως, ο αμυντικός ισχυρισμός ότι η αναλογία αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, λειτουργεί ως άρνηση. Τότε, ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα προς τα πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύονται εκατέρωθεν (ΕφΘεσ 2944/2004 Αρμ 2005.866).

II. Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, ιστορούσα ότι με τον καθ’ ου με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη η οποία γεννήθηκε στις … 2004 έχει διαζευχθεί με έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ζητά να υποχρεωθεί ο τελευταίος να συνεισφέρει προσωρινά για τη διατροφή της ανήλικης κόρης τους … το ποσό των 515 € κατά μήνα, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση. Τέλος ζητεί να απειληθεί σε βάρος του καθ' ου χρηματική ποινή 300 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δύο μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί καθώς και να καταδικασθεί ο καθ' ου στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση αρμοδίως φέρεται, ως εκ της επικαλούμενης επείγουσας περίπτωσης, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ., 728 παρ. 1α' και 735 του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη. Περαιτέρω η αίτηση είναι και νόμιμη, στηριζομένη σης διατάξεις των άρθρων 1386, 1393, 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498 του Α.Κ. και 728 παρ. 1α' του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος για την απειλή σε βάρος του καθ' ου προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, το οποίο είναι απορριπτέο, ως μη νόμιμο, διότι η σχετική εκτέλεση γίνεται κατά τις διατάξεις περί κατασχέσεως περιουσίας (άρθρο 951 του ΚΠολΔ) και όχι κατά τις διατάξεις των άρθρων 946 και 947 του ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς η ένδικη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

III. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων των διαδίκων … και …. οι οποίοι εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, όλων των προσκομιζομένων με επίκληση από τους διαδίκους εγγράφων, των ισχυρισμών τους, που ανέπτυξαν προφορικά και περιέχονται στο σημειώματα που υπέβαλαν, και από την όλη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν στις …2003 νόμιμο θρησκευτικό γάμο, σύμφωνα με τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Ιερό Ναό … του … Αττικής. Από το γάμο αυτό απέκτησαν ένα τέκνο, την …, ηλικίας σήμερα δεκαέξι ετών (γεννηθείσα την …2004-βλ. την από 30-6-2020 Βεβαίωση από το Δήμο … Αττικής). Ήδη δια της υπ' αριθ. …2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη, λύθηκε συναινετικά ο ανωτέρω γάμος των διαδίκων και επικυρώθηκε η από 2007 κοινή έγγραφη συμφωνία τους δια της οποίας ανατέθηκε αποκλειστικά στην αιτούσα η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, …. ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου με την ανήλικη και τέλος συμφωνήθηκε η υποχρέωση του καθ' ου να καταβάλει στην αιτούσα, για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους, το ποσό των 250 ευρώ ως μηνιαία διατροφή αυτής. Ο καθ' ου κατέβαλε τη διατροφή έως το έτος 2012, εν συνεχεία όμως κατέβαλε σε διάφορα χρονικά διαστήματα (τα οποία δεν ήταν τακτικά) ποσό από 100 έως 150 ευρώ για τη διατροφή της ανήλικης.

Η αιτούσα έχει σπουδάσει αισθητικός, πλην όμως εργάζεται ιδιωτικά διατηρώντας δικό της πελατολόγιο. Από 29-8-2018 έως 28-6-2019 απασχολήθηκε στο Δήμο … με πλήρες ωράριο και ειδικότητα τραπεζοκόμου (βλ. την με αριθμό πρωτ. …/11-11-2019 Βεβαίωση της Προϊσταμένης του Διοικητικού Τμήματος …), ενώ από 30-10-2019 έως και 30-6-2020 έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου … Αττικής από 25-2-2020. Διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα στην … Αττικής για το οποίο απαιτείται η καταβολή μηνιαίου μισθώματος ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, ενώ έχει αποκτήσει κι ένα άλλο τέκνο από το 2° γάμο της, ο οποίος έχει λυθεί με έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ηλικίας σήμερα έξι ετών. Είναι κάτοχος του με στοιχεία κυκλοφορίας … Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μάρκας … το οποίο αγόρασε το Σεπτέμβριο του 2019 μεταχειρισμένο από τη … και είναι αρκετά παλαιό με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 10-7-2006. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα η αιτούσα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει από καμία πηγή. Από την ακροαματική διαδικασία το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2019 καθώς και τις υποχρεώσεις της πιθανολογήθηκε όπ η αιτούσα αποκερδαίνει μηνιαίως περίπου το ποσό των 700 ευρώ.
Ο καθ' ου έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία και μέχρι το 2010 διατηρούσε φροντιστήριο Αγγλικών στην Αθήνα. Έκτοτε μετακόμισε στο Καρπενήσι την ιδιαίτερη πατρίδα του για ανεύρεση καλύτερων συνθηκών εργασίας όπου και ασχολήθηκε με την καλλιέργεια μανιταριών. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της … με αντικείμενο την υποστήριξη και ανάδειξη τη παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα κυρίως του μανιταριού. Ο ανωτέρω Συνεταιρισμός έχει ανοίξει από το φθινόπωρο του 2019 στη , Αττικής ένα κατάστημα με το διακριτικό τίτλο …, στο οποίο ο καθ' ου εργάζεται όχι όμως με σύμβαση εργασίας, αποκερδαίνει όμως ως μέλος του Συνεταιρισμού αντίστοιχα ποσοστά από τις πωλήσεις. Όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά εισοδήματα των φορολογικών ετών 2018 και 2019 ο αιτών έχει ετήσια εισοδήματα 3.326,67 ευρώ. Διαμένει με τη μητέρα του και τον αδερφό του στην οικία τις μητέρας του στην Αθήνα κι επομένως δεν βαρύνεται με δαπάνες μίσθωσης κατοικίας, βαρύνεται όμως με τη συμμετοχή του στις λειτουργικές δαπάνες αυτής, όπως πιθανολογήθηκε και από την κατάθεση του μάρτυρα. Περαιτέρω ο αιτών είναι κύριος και κάτοχος α) ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί διαμερίσματος, εμβαδού 66 τ.μ. του δευτέρου υπέρ του ισογείου ορόφου οικοδομής στον …Αττικής, επί της οδού …, αριθ. … β) του 5,5% επί ακινήτου, εμβαδού 90 τ.μ., στον … Αττικής και γ) του 5,5% επί ενός ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ., με 14 τ.μ., που αντιστοιχούν σε βοηθητικούς χώρους, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο ... της Λέσβου. Επίσης έχει ποσοστό 5,5% ενός βοσκότοπου 303 τ.μ. στο Δήμο … Λέσβου στη θέση «…» καθώς και ποσοστό 5,5% από καλλιεργήσιμη έκταση 3.500 τ.μ. στο Δήμο … Λέσβου στη θέση … Ο αιτών δεν αποκομίζει εισοδήματα από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, (εξάλλου τα περισσότερα τα κατέχει σε μικρό ποσοστό ως κληρονομιαία), ωστόσο λαμβάνονται αυτά υπόψη για τον προσδιορισμό των οικονομικών του δυνατοτήτων, ως στοιχεία της περιουσίας του, χωρίς να απαιτείται ανάλωση ή ρευστοποίηση αυτών (ΑΠ 272/2004 ΕλλΔνη 2004.420, ΑΠ 1638/2002 ΕλλΔνη 2003.1293, ΑΠ 284/2001 ΕλλΔνη 2001.139). Επομένως τα μηνιαία εισοδήματα του πιθανολογήθηκε ότι ανέρχονται περίπου σε 850 ευρώ μηνιαίως.
Η ανήλικη … έχει γεννηθεί στις …-2004 και ολοκλήρωσε τη φοίτηση της Α' Λυκείου. Μετά το χωρισμό των γονέων της διέμενε αρχικά με τη μητέρα της, το Σεπτέμβριο όμως του 2016 πήγε να διαμείνει με τον πατέρα της στο Καρπενήσι, παρακολούθησε μάλιστα και τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι τις 18-1-2019 οπότε και πήρε μετεγγραφή για το 3° Γυμνάσιο …Έκτοτε διαμένει με την μητέρα της και το μικρότερο ετεροθαλή αδερφό της στο διαμέρισμα το οποίο μισθώνει η μητέρα της. Έχει πετύχει στις εξετάσεις των Αγγλικών για το δίπλωμα Lower και επιθυμεί να συνεχίσει για την απόκτηση του διπλώματος Proficiency. Άλλα εξωσχολικά μαθήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι παρακολουθεί. Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η ανήλικη πάσχει από διαταραχή σωματοποίησης και προτείνεται να παρακολουθήσει συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας. Πλην όμως παρόλο που η βεβαίωση η οποία προσκομίζεται φέρει ημερομηνία από τις 2018 δεν πιθανολογήθηκε ότι η ανήλικη παρακολούθησε συνεδρίες καθώς δεν προσκομίζεται καμία σχετική βεβαίωση ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Οι λοιπές δαπάνες συντήρησης, ανατροφής και εκπαίδευσης της και συγκεκριμένα οι δαπάνες τροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού, κ.λπ. είναι οι συνήθεις δαπάνες που απαιτούνται για ανήλικα τέκνα της ηλικίας της, που ζουν υπό παρόμοιες με αυτήν συνθήκες.

Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά που πιθανολογήθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι, η ανάλογη με τις ανάγκες του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου των διαδίκων, διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής του, συγκεκριμένα δε τις ανάγκες του για στέγαση, ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ. λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής κατάστασης των γονέων του, ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ. Ο καθ' ου η αίτηση πατέρας της ανήλικης οφείλει να καλύψει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ενώ κατά το λοιπό ποσό που υπολείπεται θα συνεισφέρει στη διατροφή της ανήλικης η μητέρα της (αιτούσα) με τις οικονομικές δυνάμεις της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Ο ως άνω επιμερισμός της απαιτουμένης για το ανήλικο τέκνο διατροφής, μεταξύ των γονέων τους, γίνεται, χωρίς την υποβολή σχετικής ένστασης συνεισφοράς της μητέρας στη διατροφή αυτών, λαμβανομένου υπόψη ότι με την κρινόμενη αίτηση ζητείται όχι ολόκληρο το ποσό της απαιτούμενης, για το εν λόγω τέκνο, διατροφής, αλλά μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση συμμετοχής του καθ' ου στη διατροφή αυτού, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής της μητέρας του. Το ως άνω ποσό είναι σε θέση ο καθ' ου να καταβάλλει, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την οικογενειακή του κατάσταση σε συσχετισμό με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του τη διατροφή του διότι στερείται προσοδοφόρου περιουσίας και εισοδημάτων. Επομένως, συντρέχει επείγουσα περίπτωση για να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προς ρύθμιση του θέματος της διατροφής του, που λόγω της φύσεως του, είναι σημαντικό, ανεπίδεκτο αναβολής και χρήζει άμεσης ρυθμίσεως.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ου να προκαταβάλλει στην αιτούσα ως ασκούσα τη επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ως προσωρινή διατροφή αυτού σε χρήμα μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης της υπό κρίση αίτησης και έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθησομένης κατ' άρθρο 729 ΚΠολΔ αγωγής περί διατροφής της ήδη αιτούσας με την προαναφερόμενη ιδιότητα της κατά του καθ' ου η αίτηση, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως και μέχρι εξοφλήσεως. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της μεταξύ τους συγγενικής σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Υποχρεώνει προσωρινά τον καθ' ου να προκαταβάλλει στην αιτούσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους … το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα ως προσωρινή διατροφή αυτού και για λογαριασμό του το χρηματικό ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης τις υπό κρίση αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής που υποχρεούται να ασκήσει η αιτούσα, με την προαναφερόμενη ιδιότητα της κατά του ήδη καθ' ου η αίτηση, εντός της κατ' άρθρο 729 παρ.5 ΚΠολΔ προθεσμίας, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Συμψηφίζει τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 27 Ιουλίου 2020 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(για τη δημοσίευση)

Φωτογραφία από mohamed Hassan από το Pixabay

Σχόλια